Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

Madde 7

1-ç) Programlar bakımından hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, programı açan anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda karara bağlanarak Senatonun onayı ile kesinleşir. Aranan yabancı dil bilgisi düzeyi her başvuru dönemi başında senato tarafından kararlaştırılır ve ilanda belirtilir. Senatoca aksi kararlaştırılmadığı sürece Merkezi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Uludağ Üniversitesi tarafından yapılan yabancı dil sınavından (UÜDS) en az 50 puan ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yönetim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğeri puan almak zorunludur. Belirtilen bu 50 puanlık yabancı dil başvuru koşulunu sağlayamayanlar için bu Yönetmeliğin 23. maddesi uygulanmasına Anabilim Dalları talepleri ve Enstitü Kurulunun önerisiyle Senato tarafından karar verilebilir.

 

MADDE 23

(1) Yüksek lisans eğitiminde yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim verilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programlarında kontenjanların dolmaması halinde; yabancı dil puanı ve eşdeğeri 30-49 arasında olanlar boş kontenjan dâhilinde (ALES’in %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si, mülakat notu sonucunun %30’unun sonucunda toplamında 65 puanı sağlamaları şartıyla) kabul edilirler. Bu öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfında isteğe bağlı eğitim alarak veya kendi imkânlarıyla yabancı dillerini en geç iki yıl içinde istenen seviyeye getirmeleri gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında istenen başarı notunu sağlayanlar izleyen ilk yarıyıl başında yüksek lisans eğitimine başlarlar.

b) (a) bendindeki kapsama giren adaylardan yabancı dil hazırlık sınıfına katılanlar program için istenen dil puanını bir yıl içinde sağlamak zorundadırlar. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam edip bir yılın sonunda başarısız olanların sonraki dönemlerde kendi imkânlarıyla yabancı dil puanlarını en fazla bir yıl içinde yerine getirmeleri gereklidir. Bu süre içinde öğrencilik haklarından yararlanılamaz. Yabancı dilin belirtilen sürelerde istenilen düzeye getirilememesi halinde adayların kayıt tarihi itibarıyla kayıt işlemleri geçersiz sayılarak re’sen iptal edilir.

c) Yabancı dil hazırlık süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz.

ç) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler eş zamanlı olarak ders, seminer ve tez gibi çalışmalarını yapamazlar.

d) Enstitülerde yabancı dil hazırlık sınıfı Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür.

Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 16059 Görükle / Nilüfer / Bursa Telefon: 0 (224) 294 24 20 Fax: 0 (224) 294 24 34