Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2014 / 2

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 33  -  SAYI / ISSUE: 2  -  ARALIK / DECEMBER 2014

 

İçindekiler / Contents ...............................................................................................................................................................................................................................................vi

Denetimde Matematiksel Kanıt Kuramı Kullanımı: Bir Üretim İşletmesindeki Alıcılar Ve Satıcılar Hesap Denetimleri İçin Bir Uygulama 

Alper KARAVARDAR ...................................................................................................................................................................................................................................................1

Türkiye’de Özelleştirme Uygulamalarının Maliye Politikası Araçları Açısından Değerlendirilmesi 

Betül İNAM ..................................................................................................................................................................................................................................................................23

Keynesyen Ve Neo-Klasik Yaklaşımlarda Finansal Sistem ve İktisadi Büyüme 

Ekrem ERDEM, Cüneyt DUMRUL ..............................................................................................................................................................................................................................45

Kariyer Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık İlişkisini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma 

Gülşah KARAVARDAR ...............................................................................................................................................................................................................................................87

Helsinki Zirvesi’nden Günümüze Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Ülkedeki Kadın Politikalarına Etkileri 

Hakan ÖZDEMİR, Yahya DEMİRKANOĞLU ............................................................................................................................................................................................................103

Kamu Harcama Çeşitleri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi:
Gelişmiş, Gelişmekte Olan ve Az Gelişmiş Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi
 

Hayri ABAR, Gökhan ERKAL, Ömer YILMAZ ..........................................................................................................................................................................................................127

Turizm Sektöründe Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci İle Personel Seçimi 

Ali ŞİMŞEK, Ozan CATIR, Nuri ÖMÜRBEK ...................................................................................................................................................................................................... .......147

Hakemlere Teşekkür ................................................................................................................................................................................................................................................171

Yayın Koşulları / Publication Standards ................................................................................................................................................................................................................173

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA