Lisansüstü Tezleri

Prof. Dr. Doğan Şenyüz 'ün Danışmanlığında Yürütülen Tezler

Sıra No Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı
1 ŞEYDA ŞAHİN Vergi hukukunda çift defter tutma suçu (Double bookkeeping in tax law)
2 ELİF TUĞÇE YETİK Vergi Ceza Hukukunda muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi ve kullanılması (Organization of misleading document and usage in the framework of tax law)
3 ERDEM UTKU ÇAKIR
Tazminatların Vergi Hukukundaki sonuçları (Results of compensations in Tax Law)
4 FATMA TAŞ
Vergi mahremiyetini ihlal suçu ve değerlendirilmesi (Infringe of tax confidentiality as a crime and its analysis)
5 SERKAN BENK Kentiçi ulaşım sonucu oluşan negatif dışsallıklar ve önleme yolları (Negative externalities of urban transportation and the ways of prevention)
6
AKİF YÜKSEL
Türk Vergi Hukukunda vergi ziyaı suçu (The Tax loss fault in Turkish tax Laws legislations, procedures)
7 RECEP KAPLAN
Müteselsil sorumluluk ve vergi hukukundaki yeri (Joint liability and its position in tax law)
8 HAKAN İNANKUL
Yasak sorgu yöntemleri ve bunların sonucunda elde edilen delillerin hukukumuzda ve Batı Hukukundaki geçerliliği (The Validity of evidence in Turkish and Western Laws obtained as a result of unlawful interrogation techniques)
9 MUSTAFA ÖZDEN DÜZGÜN
Sosyal devlet anlayışında özürlülerin vergilendirilmesi (Taxation of handicapped people in the understanding of welfare state)
10
CENGİZ EKMEKÇİ
Finansal kiralama sözleşmesi ve vergi uygulamasında görülen sorunlar
11 GÜNNUR BULUT Türk vergi sisteminde kaynakta kesme (stopaj) yoluyla vergi tahsilatı ve etkinliği
12 ALİCAN MERT Türk Vergi Hukukunda Tarh

 

 

Doç. Dr. Gülşen Gedik'in Danışmanlığında Yürütülen Tezler

Sıra No Öğrencinin Adı Soyadı Tezin  Adı
1 EDANUR ŞENYÜZ Gümrük işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yolları (Solution ways of disputes from costoms produces)
2 MURAT ÖZER Vergi İcra Hukukunda Ödeme emri
Payment order In Tax Execution Law
3 HAKAN AKPINAR Türk Vergi Hukukunda zamanaşımı
Prescription in Turkish Taxation and Legislation
4 AYFER ÜZÜMÇEKER Gümrük vergisi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yolları
Solutions of the customs tax disputes in the administrative stage
5
HABİP ÜNYILMAZ
Uluslararası toplumda uyuşmazlıkların diplomatik yollarla çözümü Dispute settlement with diplomatic means in the international community
6
ALİCAN MERT
Uluslararası vergi uyuşmazlıklarının çözümünde tahkim
Arbitration on international tax disputes resolution
7 SAMET ZENGİN Kamu İcra Hukukunda tasarrufun iptali davası

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [08-Şub-2021 11:41]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [14-Ağu-2023 18:10]

İçerik Görüntüleme : [2.722]