UKAM

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Amacı

Bursa Uludağ Üniversitesi, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UKAM), 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 18 Temmuz 2013 tarih ve 28711 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmelik çerçevesinde kurulmuştur.

Bursa Uludağ Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UKAM), gelişim ve değişim sürecinde kadın etkinliği bilincini artırmak ve Türkiye’nin kültürel yapısıyla uyumlu dinamik bir insan profili geliştirmede kadın ve erkek bütünlüğünü öne çıkarmak, kadınlar ve erkekler arasındaki fırsat eşitliği kadar onların farklı bir birey olduklarının kabul edilmesinin kültürel açıdan önemini açığa çıkarmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadın haklarını korumak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda bütün toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalar yapmak üzere kurulmuş bulunmaktadır.

Merkezin hedefi; Üniversitenin ilgili bölüm ve birimleri ve diğer paydaş kurumların işbirliği ile kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığına karşı toplumsal duyarlılık geliştirmek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kadının her alandaki sorunları ile ilgili projeler üretmek, araştırmalar yapmak, programlar geliştirmek, olumlu sonuçların yaygınlaştırılmasına ve kadına yönelik ayrımcılığı önleme politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Kadın Çalışmaları Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kaynaklarının araştırılması ve çözüm yollarının geliştirilmesine hizmet edecek araştırmaların yapılmasını desteklemekte ve Uludağ üniversitesi bünyesinde yapılacak kadın araştırmalarının çoğalmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Merkezin Faaliyet Alanları ;

a) Kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve iş yaşamındaki konumları ile ilgili olarak araştırmalar yapmak, bilimsel araştırmaların yeni yöntemlerini uygulamak, elde edilen sonuçları toplumla paylaşmak, mevcut çalışmaları desteklemek,

b) Kadın çalışmalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve gelişmelere ilişkin bilgilendirici panel, çalıştay, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar düzenlemek,

c) Kadın araştırmaları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası diğer merkezlerle koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, bu amaçla öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimlerini gerçekleştirecek girişimlerde bulunmak, kadın çalışmaları yapanların bir araya gelmesini ve bilimsel toplantılar düzenlemesini sağlamak ve iletişimi güçlendirmek,

ç) Üniversite bünyesinde farklı akademik disiplinlere mensup akademisyenlerin yürüttüğü çalışmaları bir çatı altında toplamak ve bilimsel çalışmaları desteklemek,

d) Kadın araştırmaları alanında lisansüstü programların açılmasını teşvik etmek, açılan programların başarılı ve amaca uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak,

e) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin, Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak, toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı çalışmalar yapmalarına imkân sağlamak,

f) Akademik personelin yanı sıra, Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara ve sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek, teşvik amaçlı ödüllü yarışmalar düzenlemek,

g) Ülke ve bölge kadınının kültürel birikimini araştırmak, eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasi katılım, ekonomik üretim gibi alanlarla ilgili olarak Bursa ilindeki kadınların durumunu saptayacak bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayınlamak,

ğ) Kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak ve konuyla ilgili bülten, dergi ve kitaplar yayınlamak,

h) Ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesim kadınları ve kız çocukları için özel eğitim programları ve seminerleri düzenlemek, yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde Türk kadınını tanıtıcı çalışmalar yapmak,

ı) Kadın haklarıyla ilgili mevzuata ilişkin çalışmalar yapmak, eğitim faaliyetlerini yürütmek,

i) Kadınlara her alandaki haklarına ve olanaklarına ilişkin bilgi vermek üzere programlar oluşturmak,

j) Eğitim, sağlık ve yöneticilik gibi hizmetlerde istihdam edilecek kadın sayısını artırmak amacıyla alınabilecek tedbirleri ve bu çerçevede gerçekleştirilmesi gereken yapısal dönüşümleri belirlemek ve bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmak,

k) Çeşitli alanlarda başarılı çalışmalar yapmış ve toplumsal katkılarda bulunmuş kadınların Merkezle iletişimlerini temin etmek ve deneyimlerini aktarmalarını sağlamak,

l) Kadın konusunda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmaktır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [08-Şub-2024 12:51]

İçerik Görüntüleme : [15.255]