Bölüm

Vizyon

Makine Mühendisliği Bölümü’nün Vizyonu: Bilim ve teknoloji alanında özgün araştırmalar yapan, uluslararası ölçütlere uygun ve sürekli gelişimi esas alan eğitim sistemi ile ülkenin en iyi Makine Mühendislerini yetiştiren, toplumun yaşam standartlarının gelişimine ve ekonomik refahına önemli katkılar sağlayan, sürekli gelişen ve örnek gösterilen bir Makine Mühendisliği Bölümü olmaktır.

Misyon

Makine Mühendisliği Bölümü’nün Misyonu: Uluslar arası düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişim için bilgi üretmeyi, uygulamayı ve yaymayı, Mühendislik bilgilerini toplumun gereksinimleri doğrultusunda kullanabilecek, günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, ekip çalışması yapabilecek ve iletişim kurabilecek, çalışmalarının sonuçlarının sosyal ve etik açıdan topluma yararlı olmasını hedefleyecek, ulusal değerlere saygılı mühendisler yetiştirmeyi, Üretim ve hizmet kuruluşları ile ortak projeler yürüterek, bu kuruluşların teknolojilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı, görev edinmiştir.

Programa İlişkin Genel Bilgiler

Makine Mühendisliği Bölümü 1976 yılında kurulmuştur. 1976-1977 öğretim yılında lisans, 1982-1983 yılında ise yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim vermeye başlamıştır. 1992 yılından itibaren de lisans programında I. Öğretimin yanı sıra II. Öğretimde de öğretim vermek üzere öğrenci almaya başlamıştır. Makine Mühendisliği Bölümü halen lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim vermektedir. Bölümde toplam öğrenci sayısı 1664 olup, bölüm öğretim üyelerinin danışmanlığında 505 yüksek lisans, 108 doktora öğrencisi öğrenim görmektedir. I.ve II. örgün öğretimde zorunlu olarak İngilizce hazırlık programı uygulanmaktadır. Bölümün toplam 51 akademik ve 2 idari personel görev yapmaktadır. Geniş ve zengin akademik kadroya sahip olan bölümün akademik personelin dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Bölümümüz Akademik Personel Dağılımı

Akademik Kadro Unvanı

Kadro Sayısı (2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle)

Profesör Doktor

24

Doçent Doktor

10

Doktor Öğretim Üyesi

5

Öğretim Görevlisi

3

Araştırma Görevlisi Doktor

2

Araştırma Görevlisi

7

Makine Mühendisliği Bölümü’nün 5 ana bilim dalı vardır:

 1. Konstrüksiyon ve İmalat,
 2. Termodinamik,
 3. Enerji,
 4. Makine Teorisi ve Dinamiği,
 5. Mekanik.

Bölüm, öğrencileri endüstrinin beklentilerini karşılayacak ve makine mühendisliği alanındaki yeni teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayacak biçimde yetiştirmeye özellikle önem vermektedir.

Makine Mühendisliği Bölümü otomotiv ve tekstil sektörünün önemli merkezlerinden birisi olan Bursa ilinin konumu gereği, sanayi ile iç içedir. Bölüm öğretim üyeleri tarafından özellikle Bursa ilinde yer alan otomotiv, tekstil ve makine sektöründeki firmalarla çeşitli projeler (BAP, TÜBİTAK ve SAN-TEZ vb.) ve danışmanlık hizmetleri yürütülmektedir.

Makine Mühendisliği Bölümü’nde çağın gerektirdiği mühendislik eğitimini sağlayacak biçimde temel bilimler, mühendislik bilimleri, mühendislik tasarımı içeren bir lisans eğitim programı yürütülmektedir. İstenilen yöndeki sürekli program gelişimini sağlamak ve toplanılan verilerin değerlendirilmesindeki değişim sürecini geliştirmek amacı ile paydaşlara ulaşılarak belirleme/değerlendirme süreçleri başlatılmıştır.

Makine Mühendisliği Bölümü’nde yer alan fakülte üyeleri eğitimde sürekli gelişim sürecini desteklemek amacı ile 2000 yılından beri üniversitedeki uluslararası akreditasyon sisteminin savunucuları olmuşlardır. 2004-2006 yılları arasında ABET tarafından “Tam Denklik” elde edilmesi amacı ile yoğun bir şekilde çalışmalarda bulunulmuştur. Özellikle ders plan ve içeriklerinde önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Başvuru sürecinde yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle başvuru gerçekleştirilememiştir. Ancak o dönemde gerçekleştirilen iyileştirmeler ve kazanılan kalite anlayışı halen devam ettirilmektedir. Bu öz değerlendirme raporu özellikle geçmişten beri sürdürülen gelişim çabalarının bir sonucudur. Bu değerlendirme ve çalışmaların neticesinde 2012 yılında Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon ağı (ENAEE)’ nin ülkemizdeki temsilcisi Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından ilk olarak 2014 yılına kadar Makine Mühendisliği Bölümü tüm koşulları sağladığı için akredite edilmiştir. 2014 yılında gerçekleştirilen ikinci denetimden sonra ise 3 yıl süreyle daha akreditasyon uzatılmıştır. MÜDEK değerlendirme ekibinin 2017 yılındaki ziyareti neticesinde bölümümüz 30.09.2019 tarihine kadar tekrar akredite edilmiştir.

Makine Mühendisliği Programı: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü lisans programını başarı ile bitiren öğrencilere “Makine Mühendisliği Lisans” derecesi verildiğini belirten üzerinde üniversite, fakülte ve bölümün de adı yazılı olan bir diploma verilir.

Müfredat öğrencileri profesyonel meslek hayatına mühendislik bilimlerinde gelişmiş biçimde hazırlanmalarını temel alacak biçimde tasarlanmıştır. Eğitim programı,  makine mühendisliği alanında bireysel girişim, yaratıcılık, yetenek, liderlik ve gelişime açıklık, yeni teknolojileri takip etme ve uyum sağlama gibi özellikleri geliştirmeye yöneliktir. Isı ve Akışkanlar Bilimi, Enerji Sistemleri, Uygulamalı Mekanik, Tasarım ve Üretim, Makine Teorisi ve Kontrol Sistemleri gibi konuları içeren temel ve uzmanlaşma dersleri sunulmaktadır. Dersler öğretim elemanları eşliğinde, bilgisayar kullanımı ve çeşitli laboratuvarlarda yapılan deneyler ile desteklenmektedir.

Makine Mühendisliği Çift Ana Dal Lisans Programı: Uludağ Üniversitesinin politikası ve yönetmelikleri doğrultusunda öğrencilerin çift ana dal programından yararlanmalarına izin verilmektedir. Amaç başarılı öğrencilerin başka bir lisans programından da derece almalarını sağlamaktır. Çift ana dal programı diğer bölüm müfredatına göre okutulan bütün dersleri kapsamaktadır. Makine Mühendisliği Bölümü dışındaki başka bölümlerden ders alan öğrencilerin aldıkları derslerin denklikleri bölümde yer alan fakülte üyesi Çift Ana Dal Programı Koordinatörü aracılığı ile değerlendirilir. Programa olan talep artırmak için öğrenciler bilgilendirilip özendirilmektedir. Çift ana dal lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilere “Makine Mühendisliği Lisans” derecesi verildiğini belirten üzerinde üniversite, fakülte ve bölümün de adı yazılı olan bir diploma verilir.

Makine Mühendisliği Yan Alan Lisans Programı: Uludağ Üniversitesinin politikası ve yönetmelikleri doğrultusunda lisans öğretiminde başarılı öğrencilerin ilgi duydukları bir alanda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla yan alan programı uygulanmaktadır. Yan alan lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilere Yan Alan Lisans Sertifikası verilmektedir.

Makine Mühendisliği Lisansüstü Programları: Makine Mühendisliği Lisans programına ek olarak, bölüm yüksek mühendis ve doktora unvanı alınabilen lisansüstü eğitim de vermektedir. Bölümün vermiş olduğu lisansüstü eğitim programlarına olan talep her geçen yıl artmaktadır.

Program Eğitim Amaçları

Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü lisans programının 4 adet eğitim amacı (EA) aşağıda görülmektedir: 

(EA1) Üretim, tasarım ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan kuruluşların rekabet koşullarına olumlu katkılarda bulunabilirler. 

(EA2) Mekanik ve ısıl süreç, bileşen ve sistemleri tasarlayabilir ve bunlar arasında gerekli bütünleşmeyi sağlayabilirler. 

(EA3) Sanayi ve araştırma kuruluşlarında ve/veya akademik kurumlarda başarılı bir kariyer sahibi olur ve mesleki açıdan sürekli gelişme gösterebilirler. 

(EA4) Mühendislik bilgilerini toplumun gereksinimleri doğrultusunda kullanabilecek, günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, ekip çalışması yapabilecek ve iletişim kurabilecek, çalışmalarının sonuçlarının sosyal ve etik açıdan topluma yararlı olmasını sağlayabileceklerdir.

Program Çıktıları

Makine Mühendisliği Bölümü’ nde tanımlanan program çıktıları aşağıda sunulmuştur; 

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazandırmıştır. 
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazandırmıştır. 
 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmıştır. 
 4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır. 
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmıştır. 
 6. Mühendislik çözümlerinin iktisadi ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmıştır. 
 7. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazandırmıştır. 
 8. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazandırmıştır. 
 9. En az bir yabancı bir dilde iletişim kurma açısından katkı sağlamıştır. 
 10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmıştır. 
 11. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamıştır. 
 12. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamıştır.
 13. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamıştır. 
 14. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlaması hakkında bilgi sahibi olmuştur. 
 15. Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları (çevre, sağlık, iş güvenliği, enerji tasarrufu vb.) hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamıştır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [23-Şub-2024 06:32]

İçerik Görüntüleme : [23.142]