Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2013 / 2

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 32  -  SAYI / ISSUE: 2  -  ARALIK / DECEMBER 2013

 

İçindekiler / Contents ......................................................................................................................................................................................................................................vi

Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Dinamik Bir Analizi: Türkiye Örneği 

Mustafa SAATÇİ, Yasemin DUMRUL ................................................................................................................................................................................................................1

Kamu Kesimi İç Borçlanmasının Özel Yatırım Harcamaları Üzerinde Etkisi: Türkiye Örneği 

Utku ALTUNÖZ ...............................................................................................................................................................................................................................................25

Ekonomik Özgürlükler İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Gelişmiş, Gelişmekte Olan ve Az Gelişmiş Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi 

Merter AKINCI, Gönül YÜCE AKINCI, Ömer YILMAZ ...................................................................................................................................................................................55

Ülkemizin Dış Ticaret ve Doğrudan Yurt Dışı Yatırımlarında Tercih Ettiği Ülkeler İçin Rank Korelasyonu ve Kümeleme Analizi 

Sevil UYGUR .................................................................................................................................................................................................................................................95

Aşırı Tepki Hipotezinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul Örneği 

Ahmet Kamil TUNÇEL .................................................................................................................................................................................................................................113

Türkiye'de Maliye Politikası Konjonktür Yanlısı Mı? 

Taner TURAN ..............................................................................................................................................................................................................................................123

Uluslararası Vergi Hukukunun Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme 

Hüseyin Güçlü ÇİÇEK, Sibel MUTLUCAN SAYIN .......................................................................................................................................................................................141

Aile İşletmelerinde Nepotizm Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Kütahya'da Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinde Bir Araştırma 

Barış ERDEM, Uğur CEYLAN, Uğur SAYLAN ............................................................................................................................................................................................177

Hayvancılık Sektöründe Birleşik Maliyetleme: Yüz Başlık Süt İnekçiliği Tesisinde Bir Uygulama 

Tansel HACIHASANOĞLU ..........................................................................................................................................................................................................................199

İklim Etiği ve Özdeşsizlik Sorunu 

Mustafa DEMİRCİ .......................................................................................................................................................................................................................................225

Hakemlere Teşekkür ..................................................................................................................................................................................................................................203

Yayın Koşulları / Publication Standards ..................................................................................................................................................................................................205

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA