KAYIT

  

KAYIT OLMA

B.U.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü öğrenci kayıtları şahsen alınmaktadır.

KAYIT YENİLEME

BUÜ SBE öğrencilik kaydını yenileme işlemleri her dönem başında akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde öğrenci otomasyonu ile gerçekleştirilmektedir. 

 • Kayıt Yenileme ve Ders Seçim Takvimine  buradan ulaşabilirsiniz.
KAYIT DONDURMA/İZİNLİ SAYILMA

(1) Öğrencinin, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerinin varlığı halinde enstitü yönetim kurulunca kaydının bir defada en çok 2 (iki) yarıyıl dondurulmasına karar verilebilir (Uygulama Esasları Madde 21);    Form için TIKLAYINIZ.

 • Sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti olmak,
 • 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmiş olmak,
 • Doğal afetler nedeniyle öğrenime ara vermek zorunda kalmak,
 • Eşinin veya birinci dereceden kan yahut kayın hısımlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmek,
 • Tecil hakkını kaybetmek veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınmak,
 • Tutukluluk hali oluşmak,
 • 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali oluşmak,

(2) Enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilecek diğer nedenler belirterek başvuruda bulunmak.

(3) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenin kabul edilebilmesi için, bu nedenin doğuşundan itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde enstitü müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.

(4) Kayıt dondurma, aynı usul ve şartlarda tekrar edilebilir.

(5) Kayıt dondurma süresi eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

(6) Kayıt dondurulan süre içinde girilen dersler, ders sınavları ve tez sınavları geçersiz sayılır.

KAYIT AÇTIRMA
Öğrenci kendi isteği ile kaydını açtırabilir. Ancak kayıt açma işlemi ilgili dönemin başında yapılmalıdır. Form için TIKLAYINIZ.
KAYIT SİLDİRME / İLİŞİK KESME
Yönetmelik maddelerinde belirtildiği durumlarda öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Form için TIKLAYINIZ.
YÖNETMELİKLER VE İLGİLİ MADDELERİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ KAYIT SÜRECİ İLGİLİ MADDELERİ

Lisansüstü programlara kayıt

 • MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için gerekli koşullar senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Diğer hükümler

 • MADDE 35 –(6) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
 • (8) (Ek:RG-10/6/2020-31151) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

BUÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ VE  UYGULAMA ESASLARI KAYIT/ İLİŞİK KESME SÜRECİ İLGİLİ MADDELERİ

İlişik kesme (Yönetmelik)

 • MADDE 24 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir:
 • a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almış olmak.
 • b) Enstitüye şahsen ve yazılı olarak başvuruda bulunarak ilişiğinin kesilmesini talep etmek. Form için TIKLAYINIZ.
 • c) Yatay geçiş yolu ile ayrılmak.
 • (2) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir:
 • a) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre ilişik kesme durumunda olmak.
 • b) Bilimsel hazırlık programı süresi sonunda başarısız olmak.
 • c) Enstitü anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenen ders yükünü, tezli yüksek lisans ve doktora programında dört yarıyılda, tezsiz yüksek lisans programında üç yarıyılda,  bütünleşik doktora programında ise altı yarıyılda tamamlamamış olmak.
 • ç) Yüksek lisans/doktora tez danışmanlığı dersi/uzmanlık alan derslerinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olmak.
 • d) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olmak.
 • e) Doktora tez önerisi ikinci kez reddedilmiş olmak.
 • f) Jüri tarafından tezi düzeltme süresi verilmeksizin reddedilmiş olmak.
 • g) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından reddedilmiş olmak.
 • ğ) Tez savunmasında düzeltme almış olup ilgili yönetim kurulu tarafından verilen ek süre sonunda (yüksek lisans için azami üç ay, doktora için azami altı ay) tezini ilgili enstitüye teslim etmemiş olmak.
 • h) Doktora tez aşamasında, tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız sayılmak (tez izleme raporu sunmayan öğrencinin durumu tez izleme komitesi tutanağı ile tespit edilir, tez izleme raporu enstitüye zamanında sunulmamışsa ya da hiç sunulmamışsa; öğrenci, ilgili yarıyılda tez izleme çalışmasından başarısız sayılır).
 • ı) Programı azami süresi içerisinde tamamlamamış olmak.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [18-Nis-2022 11:23]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [21-Nis-2022 12:23]

İçerik Görüntüleme : [758]