Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2012 / 1

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 31  -  SAYI / ISSUE: 1  -  HAZİRAN / JUNE 2012

 

İçindekiler / Contents ......................................................................................................................................................................................................................................vi

Avrupa Birliği’nde Bölgesel Yenilik Sistemlerine Yönelik Kamu Politikaları: Seçilmiş Ülke Örnekleri

Fevzi DEVRİM, Gökhan DÖKMEN ....................................................................................................................................................................................................................1

İmkb İle Bazı Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasındaki Karşılıklı Bağlantıların Küresel Kriz Öncesi ve Sonrası Dönem İçin İncelenmesi

Umut EVLİMOĞLU, Funda ÇONDUR .............................................................................................................................................................................................................31

Mükelleflerin E-Vergileme Sistemini Benimsemelerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Bursa Araştırması

Tolga DEMİRBAŞ, Adnan GERÇEK, Filiz GİRAY, Mehmet YÜCE, Ayşe OĞUZLAR .....................................................................................................................................59

Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

Murat ÇETİN, Fahri SEKER ............................................................................................................................................................................................................................85

Enerji Arz Güvenliğini Etkileyen Ekonomik, Siyasî ve Coğrafî Faktörler

Leman ERDAL, Etem KARAKAYA ................................................................................................................................................................................................................107

Stock Market Uncertainty and Monetary Policy Reaction Function: Evidence From Turkey

Mehmet NARGELEÇEKENLER, Nejla ADANUR AKLAN ............................................................................................................................................................................137

Tedarikçi Değerlendirme Probleminde Bulanık Topsıs Algoritması ile Grup Karar Verme ve Karar Vericilerin Bireysel Kararları Arasındaki İlişkiler

Zehra BAŞKAYA, Burcu AVCI ÖZTÜRK ......................................................................................................................................................................................................153

Hastane Kliniğinde Kaynak Dengeleme Amaçlı Bir Benzetim Modeli Uygulaması

H.Kemal SEZEN, Şule KAYA, Murat GÜNALl .............................................................................................................................................................................................179

Türkiye’de İllerin Yoksulluk Nedeni Olarak Toplam Doğurganlık Hızları: Yatay Kesit Bir Analiz, 1990-2000

Lütfü ÖZTÜRK ............................................................................................................................................................................................................................................193

Öğrenen Örgüt Yaklaşımının İlköğretim Okulları Açısından Değerlendirilmesi

Sedat YUMUŞAK, Harun YILDIZ, Bora YILDIZ ...........................................................................................................................................................................................211

Hakemlere Teşekkür ..................................................................................................................................................................................................................................233

Yayın Koşulları / Publication Standards ..................................................................................................................................................................................................235

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA