Assoc. Prof. Dr. Cem Okan TUNCEL

 

 

Department: Economics Development and International Economics

Contact Information:

Tel: 0224 294 1177

E-mail: cotuncel@uludag.edu.tr

Academic Interests: Innovation Systems, Development and Technology Relation, Innovation Economy, Development Studies 

Education

BA: Ankara University SBF

Master’s: Uludağ University

PhD: Uludağ University

Academic Career

Associate Professor:  2017 - ...

Assistant Professor: 2013 - 2017

Research Assistant :  2000 – 2013

Academic Interests

Innovation Systems, Development and Technology Relation, Innovation Economy, Development Studies

Courses:

BA: İktisadi Büyüme, Kalkınma Ekonomisi, Bilgi ve Teknoloji Ekonomisi, Doğal Kaynaklar Ekonomisi,

Master’s: Evrimci İktisat ve İnovasyon Teorileri, Yenilik Ekonomisi ve Fikri Mülkiyet Hakları

 

Publications

Books

Tuncel C. O (2012)  İnovasyon Sistemleri ve Ekonomik Gelişme: Bursa Bölgesi İmalat Sanayinde İnovasyon Süreçleri Üzerine Bir Alan Araştırması, Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi Yayınları, Bursa (ISBN: 978-605-62172-2-7)

 

Articles

Kalafatcılar K. Değerli A. Tuncel C. O (2012) “Ham Petrol Getiri Eğrisi ve Spekülasyonun Rolü:2003–08 Dönemine Yakından Bir Bakış” İktisat İşletme ve Finans, 27 (316),Temmuz, ss: 33-52

Tuncel C. O Polat A. (2016). Sectoral system of innovation and sources of technological change in machinery industry: an investigation on Turkish machinery industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences 229 ( 2016 ) 214 – 225

Polat A. , Tuncel C. O (2015). Geç Endüstrileşme Sürecinde Devletin Rolü: Rusya Örneği. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(1), 175-198. 

Tuncel C. O (2014) “Orta Gelir Tuzağı ve İnovasyon Politikaları: Doğu Asya Deneyimi ve Türkiye İçin Dersler “Maliye Dergisi Sayı 167 Temmuz-Aralık ss:40-70

Tuncel C. O (2013) “Asimetrik Bilgi Sorunu Çerçevesinde Bankacılık Krizlerinin Nedenleri: Mikroekonomik Bir Yaklaşım”  Business and Economics Research Journal,  4(1)

Tuncel C.O Bakır H.   (2010) Yenilik Temelli Bir Bölgesel Gelişme Sürecinde Kalkınma Ajanslarının Yeri”. Business and Economics Research Journal, , 1(4), 19-41.,

Taşkın Ç. Tuncel C. O (2014) “Analyzing the Role of University Industry-Collaboration to Regional Development: The Case Study of Bursa Region in Turkey” European Journal of Social Sciences Education and Research Vol.1, No.2, August, pp. 279-284

Tuncel C. O (2008) “Heterodoks Bir Mikro İktisat Teorisine Doğru: Evrimci İktisadın Teknolojik Gelişme Yaklaşımı Ve Firmanın Doğası” Ekonomik Yaklaşım, 19 (69), ss:1-32

Tuncel C. O (2010) “Finansal Liberalizasyon ve Küresel Krizin Yapısal Nedenleri: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Dersler” Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 47(545), ss:93-105

Tuncel C. O (2015)  “Yeniden Sanayileşme Tartışmaları Ve Türkiye Ekonomisinde Sanayisizleşme” BUSİAD’dan Bakış

Tuncel C. O (2015)  “Faiz Kur Kıskacında Türkiye Ekonomisi” Sosyal Demokrat Dergi

Tuncel C. O (2014)  “Avrupa Borç Krizinin Yapısal Nedenleri Ve Almanya’nın İhracata Dayalı Büyüme Başarısı” BUSİAD’dan Bakış

Tuncel C. O (2012) “Türkiye’de Sanayi Coğrafyasında Değişim Dinamikleri ve Bursa İmalat Sanayinin Mevcut Konumu” Ekogemlik 1(2) ss:50-53

Tuncel C. O (2012)  “Neoliberalism and Anti-Labour Policies in Turkey: An Assessment of National Employment Strategy” Reflections Turkey, (4), October, :18-20

Tuncel C. O (2012)  “Can Turkey Avoid the Middle Income Trap?” Reflections Turkey, (5), December,

Book Chapters

Tuncel C. O. Polat A.  (2016) “Nanotechnology, Long Waves and Future of Manufacturing Industry: Comparative Analysis of European Union and East Asian Newly Industrialized Countries”“” Christiansen, B., &  Erdogdu (2015). Comparative Economic Perspectives on Europe and the MENA Region

Tuncel C. O.  (2014)  “Sectoral System of Innovation and Technological Upgrading Strategies: A Comparative Study of Automotive Industry in South Korea and Turkey” Christiansen, B., & Basilgan, M. (2014). Economic Behavior, Game Theory, and Technology in Emerging Markets USA: IGI-Global Publishing doi:10.4018/978-1-4666-4745-9

Tuncel C.O - Gürsel V. (2014) “Significance of Innovation Policies: Lessons for Countries Caught in the Middle Income Trap” B. Christiansen – M. Basilgan (Eds.) Economic Behavior, Game Theory and Technology in Emerging Markets, IGI Global, USA, pp. 323-334.

Gürsel V. - Tuncel C.O. (2011) “Kriz ve Rekabet Politikası: Küresel Kriz Döneminde Türkiye’deki Rekabet Politikası Üzerine Değerlendirmeler” İrfan Kalaycı (Ed) Halil Seyidoğlu’na Armağan Finansal Kriz Yazıları, Nobel Yay. İstanbul, s. 315-334.

Tuncel C. O (2010) “İktisatta Evrim Düşüncesi ve Teknolojik Gelişmenin Doğası” İç: S.Kaygusuz ve F. Çelikçapa (Ed) Teknoloji Yönetimi, Dora Yayınları, Bursa, s: 1-35

Bakır H.   Tuncel C.O (2010) “Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Bölgesel Politikalarında Yaşanan Değişim: Kalkınma Ajansları”   İç: B.Akgül ve N. Uzay (Ed)  Kalkınma Ajansları Üzerine Seçme Yazılar, Ekin Yayınları, Bursa, s:147-175

Conferences

Tuncel C. O Taşkın Ç. (2007) “Innovation Networks and Learning Dynamics in Economic Development: An Assessment on Turkish Automotive Industry from Sectoral Innovation System Perspective” 2nd International Conference on the Dynamics of Science and Technology Policies” 25–26 May 2007, Izmir, TURKEY

Tuncel C. O  (2009) “R&D-based Growth Models and Policy Proposals for Late-Industrializing Countries: A Comparative Analysis of Neoclassical and Evolutionary Theories of Economic Growth” EconAnadolu, Anadolu International Conference in Economics, 17-19 June,2009,Eskişehir, TURKEY

Tuncel C. O Ölmezoğulları N (2011) “Türk Otomotiv Sanayinde Firma Ölçeğinde Teknolojik Yetenek Düzeyinin Araştırılması ve Sektörün Geleceğine Yönelik Politika Önerileri” EconAnadolu 2011, 2th Anadolu International Conference in Economics, 15-17 June,2011,Eskişehir, TURKEY

Taşkın Ç. Tuncel C. O (2011) “Kent Pazarlaması ve Marka Kent Oluşturma Stratejileri: Nevşehir İli İçin Marka Kent Temelli Bir Turizm Stratejisi Önerisi” I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu 16-19 Kasım 2011 Nevşehir-TÜRKİYE

Tuncel C. O.  Polat A.  (2012)  “ Optimum Para Alanı Teorisi ve Avrupa Birliği’nde Borç Krizi: Avrupa Parasal Birliğinin Geleceği Üzerine Değerlendirmeler”  third International Conference on Economics, The Turkish Economic Association (TEA),  Debt Dynamics, Financial Instability and the Great Recession, 1-3 Kasım 2012,  İzmir

Tuncel C. O Taşkın Ç. (2014) “University-Industry Relations And Technological Capabilities Building In Turkish Automotive Industry: A Technological Regime Based Approach” International Foundation for Research and Development (IFRD) 2nd International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS-2014) Bangkok, Thailand ,Feb 01–02, 2014

Taskın Çagatan,Tuncel Cem Okan (2015). Yeniden Sanayileşme Tartışmaları Işığında Türkiyede’de Üniversite Sanayi İşbirliği Ve Yüksek Öğretim Stratejisi. 2nd Cyprus International Congress of Education Research, 2015

Polat A. ,Tuncel Cem Okan,Y.Bilge (2015). Governance, Development Outcomes and Inequality: A Cross-Country Analysis. EY International Congress on Economics II

Tuncel Cem Okan, Taskın Çagatan (2015). Measuring the Impact of University-Industry Relations on Innovation Performance in Turkish Manufacturing Industry. Central and Eastern European LUMEN Conference: New Approaches in Social and Humanistic Sciences: NASHS 2015

Tuncel C. O. (2016).  Sectoral System Of Innovation And Technological Catching-Up In Machine Tool Industry: Is Turkish Machine Tool Industry Ready For Industry 4.0? . 1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), İspanya/ Madrid, 19 – 22 May 2016

Tuncel C. O. Polat A.  (2016).  Türkiye Ekonomisinde Premature Sanayisizleşme Ve İnşaata Dayalı Büyüme Rejiminin Ekonomi Politiği.  7. International Conference Of Political Economy: State, Economic Policy, Taxation, And Development 28-30 June / Haziran 2016, Göztepe Kampüsü, İstanbul

Tuncel C. O .(2006) “Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisi’nde Teknolojik Yetenek Ve Gelişme Dinamikleri: Evrimci İktisat Perspektifinden Bir Değerlendirme”  2. Genç Bilim İnsanları Sempozyumu Uludağ Üniversitesi, 23–24 Kasım 2006, BURSA.

Tuncel C. O .(2007) “Ağyapılar İçinde Öğrenme Ve KOBİ’ler İçin Ar-Ge İşbirlikleri: Tayvan Sanayi Gelişme Modeli Ve Türkiye İçin Öneriler” 10.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 28–30 Kasım 2007,ANKARA

Tuncel C. O.(2008)  “Küresel Değer Zinciri Yaklaşımı Ve Otomotiv Endüstrisinde Teknolojik Tırmanma Olanakları: Türk Otomotiv Endüstrisi İçin Küresel Tehdit Ve Fırsatlar” Küreselleşme Sürecinde Türkiye: Fırsatlar Ve Sorunlar Sempozyumu, Çağ Üniversitesi, 12–14 Kasım 2008 MERSİN.

Tuncel C. O .(2009) Teknolojik Gelişme, Kriz ve Gelişmekte olan Ülkeler: Neo-Schumpeterci Bir Yaklaşım" 6. Ekonomik Yaklaşım Kongresi, Gazi Üniversitesi, 4–5 Kasım 2009, ANKARA

Tuncel C.O-Bakır H. (2010) “Öğrenmeye Dayalı Bölgesel Rekabetçiliğin Geliştirilmesinde Bölgesel Politikaların Önemi Ve Türkiye İçin Öneriler” 13. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi Bölgesel Gelişme İçin Yapılanma Gündemi” Yıldız Teknik Üniversitesi, 11–12 Mart 2010,İSTANBUL.

Tuncel C. O .(2010) “Bilgi Ekonomisinde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Önemi Ve Bölgesel Gelişme Paradigmasında Yaşanan Dönüşüm: Türkiye’de Üniversite Vizyonunda Bölgenin Yeri” Türk Eğitim-Sen tarafından düzenlenen“Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılına Doğru Üniversite Vizyonumuz” Sempozyumu 16–17 Nisan 2010,ANKARA

Taşkın Ç. Tuncel C. O (2011) “Kent Pazarlamasından Markalaşan “Yaratıcı Kentlere”: Bursa İçin Yaratıcı Kent Temelli Bir Turizm Stratejisi Modelinin Anahtar Unsurlarının Araştırılması” Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, 22 – 24 Eylül 2011,BURSA.

Tuncel C. O (2011)  “Sanayi Kümelerinin Gelişmesinde Kamu Politikalarının Rolü: Bursa Otomotiv Sanayinde Küme Oluşturma Faaliyetlerine Yönelik Politika Seçenekleri Üzerine Bir Değerlendirme” Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu Uludağ Üniversitesi, 22 – 24 Eylül 2011,BURSA.

Tuncel C. O. Ölmezoğulları N. (2011) “Türk Otomotiv Sektöründe Teknolojik Yetenek Ve İnovasyon Süreçleri Üzerine Bir Alan Araştırması” “Para, Kur, Maliye Politikaları ve Reel Sektör” konulu 16. Ulusal İktisat Sempozyumu Türkiye Ekonomi Kurumu Uludağ Üniversitesi, Bursa

Taşkın Ç. Tuncel C. O (2011) “Küresel Rekabet Sürecinde Kent Ekonomilerinin Değişen Konumu: Bursa İli İçin Marka Kent Temelli Bir Bölgesel Gelişme Stratejisi Önerisi”“Para, Kur, Maliye Politikaları ve Reel Sektör” konulu 16. Ulusal İktisat Sempozyumu Türkiye Ekonomi Kurumu Uludağ Üniversitesi, Bursa

Tuncel C. O (2011) “Sanayileşme Tipolojileri Bağlamında Türkiye’de Sanayileşmenin Geleceği: “Sanayi Strateji Belgesi (2011–2014)”  Gerçekçi Mi?” 12.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 14–16 Aralık 2011,ANKARA

Tuncel C. O Kalafatçılar K. (2011) “Finansallaşma Ve Bilanço Durgunluğu: Global Kriz Sürecinde Maliye Politikalarının Önemi” Ekonomik Yaklaşım Kongresi: "Türkiye Ekonomisi’nin Dinamikleri: Politika Arayışları", 22-23 Aralık 2011 ANKARA

Tuncel C. O (2012) “Bölgesel Ekonomilerin Küresel Piyasalarla Bütünleşme Sürecinde Kent-Bölgelerin Yükselişi: Anadolu Kaplanları Mit mi Gerçek mi?” Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma Arayışları”  3. İzmir Ulusal İktisat Kongresi, DEÜ 29 Şubat - 2 Mart 2012,İzmir

Projects

Others

Posters

Tuncel C. O Gürsel V. Ölmezoğulları N. (2011) “Türk Otomotiv Sektöründe Teknolojik Yetenek Düzeyi Üzerine Bir Alan Araştırması” Uludağ Üniversitesi “Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 15-16 Kasım 2011

Tuncel C. O Taşkın Ç Gürsel V. (2011) “Bursa İçin Sektörel Temelli Üniversite-Sanayi İşbirliği Arayüzü: ULUTEKPOL” Uludağ Üniversitesi” Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 15-16 Kasım

Tuncel C. O Ölmezoğulları N (2011) “Bursa Bölgesi İmalat Sanayinde Firma Düzeyinde İnovasyon Sürecini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması” Uludağ Üniversitesi “Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 15-16 Kasım 2011

Taşkın Ç. Tuncel C.  Akat Ö. (2011) “Kentsel Ölçekte Markalaşma Yolunda Bursa” Uludağ Üniversitesi “Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 15-16 Kasım 2011

Tuncel C. O   (2012) “Sektörel İnovasyon Sistemi Temelli Üniversite-Sanayi İşbirliği Ara yüzü” Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), 5. Ulusal Kongresi, 21-22 Haziran 2012, Sabancı Üniversitesi, İstanbul

Tuncel C. O Taşkın Ç. Gürsel V. (2012) “Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Ara yüz Kurumların Önemi Ve Yönetişim Sistemi: Uludağ Üniversitesi -Bursa Sanayi Örneğinde Paydaşların Rolü, Politika Ve Sistem Değerlendirmesi” Uludağ Üniversitesi “ II. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 13-15 Kasım 2012

Tuncel C. O Taşkın Ç. Gürsel V. (2013) “Orta Gelir Tuzağı ve İnovasyon Politikaları” Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 12-14 Kasım 2013

Taşkın Ç. Tuncel C. Karadamar A.(2013)  “Bursa Kentinin Markalaşması İçin Dört Ayaklı Marka Eylem Planı” . Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 12-14 Kasım 2013

Rewards

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [983]