Prof. Dr. Neslihan SAM

Açıklama: C:\Users\esra\Desktop\untitled.png

     Bölümü

      Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

     Anabilim Dalı

      Kentleşme ve Çevre Sorunları

     Unvanı

      Prof. Dr.

     E-mail adresi

      neslihan@uludag.edu.tr

     Telefon

      0224-2941124   

 

      ÖĞRENİM DURUMU

       MEZUN OLUNAN YER

      Doktora

       Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler

       Enstitüsü, 2004.

      Yüksek Lisans

       Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler

       Enstitüsü, 1996.  

      Lisans

 Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., 1993.

      Orta Öğrenim

       Bursa Kız Lisesi

      AKADEMİK GEÇMİŞİ

      Arş. Gör.

       1994 - 2004

Arş. Gör. Dr.

       2004 - 2005

Öğr. Gör. Dr.

       2005 - 2011

      Yrd. Doç. Dr.

       2011 - 2012

      Doç. Dr.

       2012 - 2018

      Prof. Dr.

       2018-.........

      YABANCI DİL

       İngilizce

 

 

 

 

       YAYINLAR

       A. Uluslararası / Ulusal Kitaplar ve Kitap Bölümleri:

       

 A.1. Uluslararası  Kitaplar

1.  R. Efe, O. Mazbaev, Z. Kostova,  Sam Rıza, Sam, N.,  V.  Çalışkan, M. Bayartan, E. Atasoy (Ed.), The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Volume 2, Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2013.

2. O. Strelova, İ. Hrıstov, K. Mortan, P. Peeva, Sam Rıza, Sam, N., E. Galay, E. Atasoy (Ed.), The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Volume 3, Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2013.

3. R. Efe,  Sam, N., Sam, R., E. Spiriajevas, E. Galay (Ed.), Cities in the Globalizing World and Turkey: A Theoretical and Empirical Perspective, Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2014.                              

 A.2. Uluslararası Kitap Bölümleri

 1. Sam, N., Sam Rıza, “The Dichotomies of Ecological Economy and Free Market Economy: Natural Sustainability Instrumentalism”, The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Volume 2, (Ed. R. Efe, O. Mazbaev, Z. Kostova, R. Sam, N. Sam, V. Çalışkan, M. Bayartan, E. Atasoy), Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2013, pp. 214-225.

 2. Sam Rıza, Sam, N., “Genetically Modified Organisms and Lives Under Surveillance”, The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Volume 2, (Ed. R. Efe, O. Mazbaev, Z. Kostova,  R. Sam, N. Sam, V. Çalışkan, M. Bayartan, E. Atasoy), Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2013, pp. 256-269.  

3. Sam, N., Sam Rıza, “Urban Restructuring and Processes of Accumulation”, Cities in the Globalizing World and Turkey: A Theoretical and Empirical Perspective, (Ed. R. Efe, N. Sam, R. Sam, E. Spiriajevas, E. Galay), Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2014, pp. 340-352.

4. Sam Rıza, Sam, N., “Thoughts on the City of Democracy or the Democracy of Cities”, Cities in the Globalizing World and Turkey: A Theoretical and Empirical Perspective, (Ed. R. Efe, N. Sam, R. Sam, E. Spiriajevas, E. Galay), Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2014, pp. 598-612.

5. Sam, N., Sam Rıza, “Uninvited Guests Inducing Crisis in a Sustainable Environment: Environmental Refugees”, Current Topics in Social Sciences, (Ed: H.Yaldır, R.Efe, E. Zuzanska-Zysko, M. Arslan), Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2016, pp. 394-403.

A.3.  Ulusal Kitaplar

1. Ertürk H., Sam, N., Kent Ekonomisi, 3. Baskı, Bursa, Ekin Kitabevi, 2009.

2.  Ertürk H., Sam, N., Kent Ekonomisi, 4. Baskı, Bursa, Ekin Kitabevi, 2011.

3. Sam, N., Sam R., (Ed.), Küreselleşen Dünyada Değişimin Farklı Yüzleri Disiplinler Arası Bir Yaklaşım, 1. Baskı, Bursa, Ezgi Kitabevi, 2011.

4. Sam, N., Sam R., (Ed.), Sosyo-Kültürel Farklılık ve Alaşım Mekanları: Kent ve Kentler, 1. Baskı,  Bursa: Ezgi Kitabevi, 2012.                                       5. Ertürk H., Dostoğlu N., Sam, N., (Ed.), Prof. Dr. Rana Akdiş Aslanoğlu Anısına Cumhuriyet Döneminde Bursa'da Kentleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Uludağ Üniversitesi, Kent Tarihi ve Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KETAM) Yayını, No: 4, Bursa, 2013.

A.4. Ulusal Kitap Bölümleri

1. Sam, N., Bayram N., “Değişen Dünyada Kentsel Yoksulluk ve Mücadele Yöntemleri”, N. Sam ve R. Sam (Ed.), Küreselleşen Dünyada Değişimin Farklı Yüzleri Disiplinler Arası Bir Yaklaşım içinde, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2011, 221-245.

2. Sam R., Sam, N., “Bir Değişim Yüzyılının Şeffaflığında Dışa Açılmak Yerine İçe Kapanmak”, N. Sam ve R. Sam (Ed.), Küreselleşen Dünyada Değişimin Farklı Yüzleri Disiplinler Arası Bir Yaklaşım içinde, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2011, 273-304.

3. Sam, N., Sam R., “Örgütlenemeyen Bağımlı Kentlerin Kronikleşen Benzerlikleri”, N. Sam ve R. Sam (Ed.), Sosyo-Kültürel Farklılık ve Alaşım Mekanları: Kent ve Kentler içinde, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2012, 5-38.

4. Sam R., Sam, N., “Bir Kente Bakmak, Bir Kenti Görmek”, N. Sam ve R. Sam (Ed.), Sosyo-Kültürel Farklılık ve Alaşım Mekanları: Kent ve Kentler içinde, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2012, 397-423.

5. Sam, N., Sam R., “İktidarın Ağları ve Ağların İktidarı Arasında Sıkışan Mekanlar”, M. S. Tümtaş, A. D. Ergun, C. Ergun (Yay. Haz.), Kente Dair içinde, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2016, 142-155.

B. Uluslararası / Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

B.1.  Uluslararası  Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Sam, N., Bayram N., Bilgel N., “The perception of residential environment quality and        neighbourhood attachment in a metropolitan city: A study on Bursa, Turkey”, eCanadian        Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.1, Issue 1, 2012.

2. Bayram N., Aytaç S.., Aytaç M., Sam, N., Bilgel N., “Poverty, Social Exclusion and Life Satisfaction: A Study from Turkey”, Journal of Poverty, 16 (4), 2012.

3. Bayram N., Aytaç S., Aytaç M., Sam, N., Bilgel N., “Measuring Social Exclusion: A Study from Turkey”, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.2, No.3, September 2011.

4. Bayram N., Sam, N., Aytaç S., Aytaç M., “Yaşam Tatmini ve Sosyal Dışlanma”, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 12, Sayı 4, 2010, 81-92.

5. Sam, N., Ertürk H., “Konut Kalitesinin Mekansal Dağılımının İstatistiksel Analizi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, 2010, 299-308.

6. Sam, N., “Soylulaştırma Süreçlerine Ekonomik Bir Yaklaşım: Rant Farkı”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve   İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı II, 2010, 133-151.

7. Sam, N., “Kent İmgesi: Bursa Örneği”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt :8, Sayı 2, 2010, 35-44.

8. Sam, N., Gürsakal S., Sam R., “Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Risk Algısı ve Çevresel Tutumlarının Belirlenmesi”, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergisi, Sayı 20, Nisan --  Mayıs --  Haziran 2010, 1-16.

9. Sam, N., Sam R., Öngen B. K., “Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının Yeni Çevresel Paradigma ve Benlik Saygısı Ölçeği ile İncelenmesi”, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergisi, Sayı 21, Temmuz – Ağustos -- Eylül 2010, 1-16.

B.2. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Yıldız S., Sam N., Bayram N., “Kentte İşlenen İşyeri Suçları: Bursa İli Örneği”, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXVI, Sayı 2, 2007,  23-37.

2. Sam N., “Yoksulluğa Bir Yaklaşım Biçimi: Kapasite Yaklaşımı”, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXVII, Sayı 1, 2008,  59-70.

C.  Uluslararası / Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

C.1.  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. Aydın, Z.B., Sam, N., Açıkalın N., “Disaster Risk and Urban Regeneration Practices in Urban Residential Areas: An Example in Bursa/Turkey”, Global Interdisciplinary Business Economics Advancement Conference, Florida, USA, 2014.

2.  Bayram N., Sam, N., Aytaç M., Aytaç S., “Social Exclusion and Life Satisfaction: A Study from Turkey”, 4th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, University of Athens, Greece, 8-11 July 2009.

3. Sam, N., “Değişen Çevre Anlayışı ve Küresel Ekonomik Sistem İçerisinde Sürdürülebilir Kalkınma     Kavramına Bir Bakış”, I. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi, Ankara, 22-24 Mart 2006.

C.2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan  Bildiriler

1.  Sam, N., Ertürk H., “Kentsel Yoksulluk: Deneyim ve Söylemin Dönüşümü”, 5. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Kocaeli Üniversitesi, 18-20 Ekim 2007, s. 71-72.

2.  Bayram N., Sam, N., Aytaç M., Aytaç S., “Yaşam Tatmini ve Sosyal Dışlanma Arasındaki İlişkilerin İstatistiksel Analizi”, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Palandöken / Erzurum, 27-29 Mayıs 2009, s.30.

3. Sam, N., Ertürk H., “Ekolojik Sistem ve Ekonomik Etkinlikler: Madde Dengesi Modeli Kapsamında Bir İrdeleme”, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), İzmir, 24-25 Eylül 2009, s. 133-144.

4. Bayram N., Sam, N., Aytaç S., “Kent Ergonomisi Bağlamında Bursa’da Yaşam Tatmini Ve Sosyal Dışlanma”, 16. Ergonomi Kongresi, Hitit Üniversitesi, Çorum, 3-5 Aralık 2010, s.71.

5. Sam, N., Bilgel F., Bayram N., “Sosyal Dışlanma, Yoksulluk ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi”, Sosyal Hizmet Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 9-11 Aralık 2010.

D. Projeler:

1. “Yoksulluk, Sosyal Dışlanma ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modelleri (YEM) ile Analizi”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje No: İ-2008/73, Bursa, 2008 (Yardımcı Araştırmacı).

2. “Bursa Kentinde Algılanan Çevre Kalitesi ve Yaşanılan Yere Duyulan Bağlılık Araştırması”, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, 2012 (Yardımcı Araştırmacı).

E. İdari Görevler:

Yönetim Kurulu Üyeliği:  Uludağ Üniversitesi, Kent Tarihi ve Araştırmaları Uygulama ve Araştırma   Merkezi (KETAM): (Aralık 2010 - .........).

Yönetim Kurulu Üyeliği:   Uludağ Üniversitesi, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUÇAM): (Aralık 2012 - .........).  

Yönetim Kurulu Üyeliği: Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: (Ekim 2012 -  Mayıs 2013).

Bölüm Başkan Yardımcılığı: Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü: (Mayıs 2006 - Nisan 2012).

Bölüm Bologna Koordinatörlüğü: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü: (2012 - 2013).

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanlığı: Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü: (Nisan 2012 - .........).

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [9.126]