GİDEN DEĞİŞİM ÖĞRENCİSİ SÜRECİ

Bursa Uludağ Üniversitesinden ikili anlaşmamızın bulunduğu üniversitelere Farabi Değişim Programı kapsamında gitmek isteyen öğrenciler için yürürlükteki mevzuat uyarınca aşağıdaki süreçler uygulanmaktadır.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU İLANININ VERİLMESİ

Her yıl bahar dönemi başında (genelde Şubat), Yükseköğretim Kurulunca belirlenen takvime uygun şekilde, Bursa Uludağ Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından "giden değişim öğrencisi" adı altında bir başvuru ilanı verilir.

Bu ilan, hem Farabi Koordinatörlüğü hem de Bursa Uludağ Üniversitesi web sayfasında öğrencilere duyurulur. Ayrıca ilan, Koordinatörlük tarafından hazırlanan afiş ile birlikte Bursa U.Ü. birimlerine resmi yazı ile gönderilir.

İlan, başvuru süresi 15 günden az olmayacak şekilde hazırlanır.

Başvuru ilanı, Bursa U.Ü.'de kayıtlı öğrencileri; bir sonraki akademik yılın güz ya da güz+bahar dönemlerinde başka bir üniversitede öğrenim görmeleri için başvuru yapmaya davet etme işlevi görür.

Başvuru Koşulları

 1. Bursa Uludağ Üniversitesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarından birine kayıtlı öğrenci olmak,
 2. Gidilmek istenilen Üniversite ile  Bursa Uludağ Üniversitesinin ikili anlaşmasının (protokol) olması ve bu anlaşmada bölümünüze kontenjan ayrılmış olması (Protokollere ana sayfamızdan ulaşabilirsiniz),
 3. Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.00 olması (Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyanlar başvuru yapamazlar) 
 4. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.50 olması (Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başlayacakları ilk yarıyıl için değişim programından yararlanamazlar),
 5. Alt dönemlerinde başarısız dersi olan öğrenciler, başvuru yapabilirler.
 6. Kayıtlı olduğu bölüm / programda daha önce Farabi Değişim Programından yararlanmış olan öğrenciler tekrar başvuru yapamazlar.
 7. Tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar.
 8. Zorunlu yabancı dil programı uygulayan bölüm / programlar için başvuru yapılacaksa yabancı dil muafiyet belgesine sahip olmak gereklidir.
 9. Disiplin cezası bulunanlar başvuru yapamazlar.

Başvurmadan Önce Farkında Olunması Gerekenler

 1. Başvuru yapmadan önce gidilmesi planlanan Üniversitedeki ders planı ile Bursa Uludağ Üniversitesindeki ders planı arasındaki uyumun gözetilmesi gerekir. Değişim programından yararlanma hakkı kazanılması halinde gidilecek üniversitede birtakım kolaylıklar (örneğin I. ya da II. öğretimden ders alabilme; farklı bölümlerden ders alabilme gibi) sağlanacak olmasına rağmen, ders uyumuna mutlaka dikkat edilmelidir. Özellikle zorunlu derslerde ders içeriklerinin makul ölçülerde benzerlik göstermesi gerekecektir. Ayrıca gidilecek üniversitede (ilgili dönemde) alınacak AKTS toplamı, Bursa Uludağ Üniversitesinde almanız gereken AKTS'den az olamayacaktır. Diğer bir deyişle ders sayısından ziyade derslerin AKTS toplamı önemli olacaktır. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce ders planı konusunda gereken hazırlığı yapıp, bölüm / program koordinatörü ile görüşmeniz faydalı olacaktır.
 2. Gidilmek istenen Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğünün web sayfasının ziyaret edilmesi gereklidir. Çünkü Farabi Değişim Programı kapsamında Üniversiteler bazı kurallar belirleyebilme hakkına sahiptirler. Örneğin ikili anlaşmamız olmasına ve bu protokolde bölümünüze kontenjan ayrılmasına rağmen gitmek istediğiniz Üniversite, ilgili değişim yılı dönemi için bölümünüze kontenjan ayırmamış olabilir. Bu nedenle gidilecek Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğü web sayfasında "gelen öğrenci" için bir duyuru olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.
 3. Başvurusu uygun bulunan öğrencilerin evrakları Koordinatörlüğümüz tarafından gitmek istediğiniz Üniversiteye resmi yazı ile gönderilecek olmasına rağmen bazı Üniversiteler (Örneğin Dokuz Eylül Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi) bize yapacağınız başvuruya ek olarak kendi web sayfaları üzerinden de başvuruda bulunmanızı isteyebilmektedir. 
 4. Farabi Değişim Programından yararlanan öğrencilere YÖK tarafından belirlenen burs kontenjanı dahilinde karşılıksız burs ödemesi yapılmaktadır. Farabi öğrencisi gittiği üniversitede aldığı tüm derslerden devamsızlıktan kalırsa aldığı bursları iade eder.
 5. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler kesilmez, devam eder.
 6. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre aktif olarak kamu ya da özel teşebbüsde çalışan ve düzenli olarak sigortası işveren tarafından yatırılanlar Farabi bursundan yararlanmazlar. Anne Baba vefatı dolayısıyla SGK tarafından gelir bağlanan Farabi öğrencilerinin burstan faydalanmaları hakkında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 7. Farabi değişim programı öğrencileri, gittikleri üniversitenin yaz okulundan değişim programı kapsamında yararlanamazlar. 
 8. Farabi öğrencilerine gittikleri üniversitede uygulanan ders geçme notu esas alınmaktadır.
 9. KYK yurdunda kalan öğrencilerin, Farabi Değişim Programından yararlanmaları durumunda yurtlara yatay geçiş yapmaları mümkündür.

ADAY ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARININ ALINMASI

Başvuru Belgeleri

 1. Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet)
 2. Transkript (2 Adet)

Başvuru Yeri

Bursa Uludağ Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğüdür.

Son başvuru tarihinde alınan başvurularla birlikte alımlar kapatılır.

Bursa UÜ FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜNCE BAŞVURULARIN DİĞER ÜNİVERSİTELERE GÖNDERİLMESİ

Bursa UÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğü, başvurusu uygun bulunan tüm öğrenci başvurularını listeler ve dosyalar.

Koordinatörlük, öğrencilerin tercihleri ile ikili protokolleri eşleştirerek başvuru sonuçlarını (adaylığı kabul edilen öğrenci ilanı) web sayfasında ilan eder. 

Başvuru asıllarını, resmi yazışma yoluyla (YÖK tarafından belirlenen takvime uygun şekilde) başvurulan üniversitelere iletir.

BAŞVURULAN ÜNİVERSİTENİN DEĞERLENDİRMESİ: ÖN KABUL SÜRECİ

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin başvuru evraklarını teslim alan Üniversite, YÖK tarafından belirlenen kriterlere göre sıralama yaparak başvurulara olumlu (Kabul) ya da olumsuz (Red) yanıt verir.

Başvurulan bölümün / programın eğitim dili Türkçe ise değerlendirmede, başvurusu geçerli öğrencilerin genel akademik not ortalamaları (GANO) dikkate alınır ve her bir bölüm / program için GANO'ya göre seçim yapılır.

Başvurulan bölüm / program tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim yapıyor ise değerlendirmede; başvuru şartlarına sahip öğrencinin genel akademik not ortalamasının %50'si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanının %50'sinin toplamı dikkate alınarak, her bir bölüm / program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması dikkate alınarak seçim yapılır.  

ÖN KABUL ALAN ÖĞRENCİ İLANI

Ön Kabul Alan Öğrencilerin Duyurulması

Değerlendirme sonucunda her Üniversite, kendisinden ön kabul alan öğrencilerin listesini ilan eder. Ayrıca listeler, Bursa Uludağ Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü'ne bildirilir ve Koordinatörlüğümüz tarafından da web sayfasında duyurulur. Ön kabul alan öğrencilerin, Farabi Değişim Programı çerçevesinde gerekli diğer belgeleri hazırlamaları ve Bursa UÜ Farabi Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gereklidir.

Bu nedenle Bursa UÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğü, başvurduğu üniversiteden ön kabul alan öğrencilerin listesi ilanında öğrencilerin hazırlamaları gereken belgeleri de duyurur ve belirtilen tarihe kadar teslim etmelerini ister. Öğrenciler kendilerine verilen süre içinde şu belgeleri düzenleyerek Bursa UÜ bölüm / program koordinatörüne teslim ederler.

Ön Kabul Alan Öğrencilerden İstenen Belgeler

 1. Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet, fotoğraflı)
 2. Öğrenci Bilgi Formu (2 Adet)
 3. Bölüm / Program Koordinatörünün gözetiminde hazırlanan ve onaylanan Öğrenim Protokolü (Her dönem için 4 adet)

Birim Yönetim Kurulu Kararı

Bursa UÜ bölüm / program koordinatörleri, öğrenci başvuru formlarının asıllarını, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanması için, ilgili akademik birimin dekanlığına / müdürlüğüne sunar. İlgili akademik birim, yönetim kurulu kararı çıkardıktan sonra, kararın aslı ile birlikte öğrenci başvuru formlarının asıllarını resmi yazışma yolu ile Bursa U.Ü. Farabi Ofisi’ne iletir.

Ön Kabul Belgelerinin Gidilecek Üniversiteye Gönderilmesi 

Bursa U.Ü. Farabi Ofisi’ne iletilen tüm başvurular, Başvuru Uygunluk Denetim Belgesi hazırlanarak denetlenir, Kurum Koordinatörünce onaylanır ve başvuru asılları resmi yazışma yolu ile başvurulan yükseköğretim kurumuna postalanır.

Yükseköğretim Kurulu'na Ödenek Talebinde Bulunulması

Bursa U.Ü. Farabi Ofisi, Değişim Bilgi Formunu doldururak Yükseköğretim Kurulu’na YÖKSİS üzerinden ve üst yazılı posta yolu ile iletir. Bu listede, Yükseköğretim Kurulu’nun hazırladığı, başvuran öğrencilerin kimlik bilgileri ve eğitim süreleri ile öğrenciler için talep edilen ödenek miktarları yer alır. Yükseköğretim Kurulu, talep sonuçlarını www.yok.gov.tr adresinde ilan eder.

Gidilecek Üniversitenin Belgeleri Onaylaması ve Öğrenci Kabul Belgesi

Başvurulan Üniversite'nin akademik birimleri ve Farabi Koordinatörlüğü tarafından öğrenim protokolünün onaylanması üzerine bu protokolün 1 nüshası, Bursa UÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğü'ne gönderilir. Öğrenim protokolünün karşı Üniversite tarafından onaylanması, ders denkliğinin her iki üniversite tarafından tam olarak kabulü anlamına gelmektedir. Karşı üniversite, ayrıca Öğrenci Kabul Belgesi adlı bir belge de düzenleyerek öğrenim protokolü ile birlikte Bursa U.Ü. Farabi Kurum Koordinatörlüğü'ne gönderir.

KABUL ALAN ÖĞRENCİ İLANI

Farabi Değişim Programından yararlanmaya hak kazanılması, Yükseköğretim Kurulu kararı ile resmiyet kazanır. Öğrencilere karşılıksız burs ödemesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sayı üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle eğer kabul alan öğrenci sayısı, YÖK tarafından belirlenen burs kontenjanı ile örtüşüyorsa tüm öğrenciler burs ödemelerinden yararlanmaya da hak kazanmış olurlar (Diğer süreçleri tamamlamak şartıyla).

Kabul Alan Öğrencilerin Hazırlayacakları Belgeler

 1. Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (2 Adet)
 2. Taahhütname
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kamu veya Özel Teşebbüste çalışılmadığını gösteren belge
 5. Hesap Cüzdanı Fotokopisi

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VE ÖĞRENİME BAŞLAMA

Bursa Uludağ Üniversitesinden diğer Üniversiteye gitmeye hak kazanan öğrenciler, öğrenim görecekleri dönemler için akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içinde (varsa) katkı payını Bursa Uludağ Üniversitesi'ne yatırırlar. Ders seçimi yapmazlar. Bu işleme boş kayıt adı da verilir.

Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenciyi kabul eden Üniversiteye giderek Öğrenim Protokolünde yer alan derslerin seçimini yapar ve öğrenimine başlar. Öğrenci, eğer öğrenim protokolündeki dersleri çeşitli sebeplerle (dersin açılmaması vb.) seçememişse öğrenime başladıktan sonraki ilk 15 gün içinde ders değişikliği yapabilir. Bu durumda "Ekle-Sil Formu" adlı formu doldurarak kabul eden Üniversite bölüm / program koordinatörüne onaylatır. Ekle-Sil belgeleri ilgili Farabi Kurum Koordinatörlüğünce onaylandıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesine gönderilir ve Bursa UÜ Bölüm Koordinatörü ile Farabi Kurum Koordinatörünce onaylanır.

BURS ÖDEMELERİ

Burs ödemeleri sadece güz dönemi için verilir. Öğrenci, ödeneklerin YÖK tarafından Bursa Uludağ Üniversitesine gönderilme zamanına göre 4 ay burs ödemelerini alır. Bu 4 ayda burs tutarının %70'i hesaba yatırılır. Kalan %30'luk kısım öğrencinin başarı durumu esas alınarak ödenir.

ÖĞRENİMİN TAMAMLANMASI VE DÖNÜŞ

Farabi Değişim öğrencisi, gittiği üniversitede öğrenimini tamamladıktan sonra öğrenci nihai raporunu doldurarak (15 gün içinde) Bursa Uludağ Üniversitesi Farabi Ofisi’ne teslim eder. Öğrencinin öğrenim gördüğü Üniversite, öğrenci katılım belgesi ile transkript düzenleyek Bursa UÜ Farabi Ofisi'ne iletir. 

Nihai raporu Farabi Ofisi’ne teslim eden öğrencilerin kalan %30’luk hibelerinin miktarı; Yükseköğretim Kurulu’nun öngördüğü “%30 Hibe Hesaplama Denklemi” kullanılarak belirlenir ve tek seferde öğrencilerin hesabına aktarılır.

Farabi Ofisi, öğrencilerin dönüş belgelerinin bir kopyasının ilgili akademik birimlerin Öğrenci İşleri Bürosu’na resmi yazışma yolu ile iletilmesini sağlar. İlgili akademik birimin Öğrenci İşleri Bürosu, dönüş evrakları gelen Farabi öğrencisine ait not bilgilerini otomasyona kaydeder.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [04-Şub-2020 11:27]

İçerik Görüntüleme : [9.278]