Görev Tanımları

ULUTÖMER GÖREV TANIMLARI

MÜDÜR
1. Bursa Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; merkezin özgörevi ve uzgörüsü doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin -etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak- yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.
2. Merkezi temsil etmek, kurullara başkanlık ederek kurullarda alınan kararları uygulamak, merkezin amaç ve faaliyetlerinde belirtilen konularda düzenli işleyişini sağlamak.
3. Merkezde görevli personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.
4. Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve bunlarla ilgili önerileri rektöre iletmek.

MÜDÜR YARDIMCISI
1. Tüm proje ve görevlerde müdüre yardımcı olmak,
2. Plan ve hedeflerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak,
3. Günlük işlemleri koordine etmek ve denetlemek için yöneticiyle birlikte çalışmak,
4. İşe alma, eğitim, değerlendirme vb. gibi personel sorumluluklarını üstlenmek ve birimin tüm sevk ve idaresinde merkez müdürüne birinci derecede yardımcı olmak,
5. Merkezin eğitim-öğretim faaliyetlerini organize etmek,
6. Merkez müdürünün görev başında bulunmadığı zamanlarda merkez müdürlüğüne vekalet etmek,
7. Kursiyer sorunlarını merkez müdürü adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak,
8. Ders planları, dersliklerin dağılımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak,
9. Sınavların zamanında yapılmasını, dersliklerin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
10. Merkez müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

SEKRETERLİK
1.Telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlamak ve randevuları organize etmek,
2. Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak,
3. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
4. Görevli olduğu birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,
5. Birime gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuata uygun olarak kaydetmek, dosyalamak, çoğaltmak, tasnif etmek, arşivlemek,
6. Büro hizmetlerinde çalışan diğer personelle iş birliği içerisinde olmak,
7. Büronun dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak.

SATIN ALMA
1. Birimin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerle ilgili satın alma işlemlerini yapmak ve gerekli evrakları hazırlamak,
2. Satın alınan malların taşınır istek, giriş ve çıkış belgelerinin hazırlamak, takibini yapmak,
3. Birime gelen kur ücretlerin kontrollerini yapmak, kesilecek olan faturaların takibini yaparak fatura ödemelerini yapmak,
4. 4/D Sürekli İşçi kadrosu ve yarı zamanlı olarak çalışan personellerin maaşlarının ödemesini yapmak,
5. Birime alınan malzemelerin yıl sonunda Taşınır Kayıt Kontrol Birimine devrini yapmak,
6. Tanışır Kayıt Biriminden gelen zimmet formlarını kontrol edip verilen zimmet barkodlarını alınan demirbaşlara yapıştırmak
7. Müdür/müdür yardımcısı ve öğretim görevlilerinin performans çizelgelerini hesaplayarak ödemesini yapmak
8. Sarf malzemelerinin eksik olup olmadığının kontrollerini yapmak
9. Sınıflarda ve bürolarda oluşan eksiklik ve arızaların giderilmesini sağlamak,
10. Binaların bakım ve onarım İhtiyaçlarının karşılanması için Yapı İşleri ile koordinasyonu sağlamak.

KURSİYER İŞLERİ
1. Merkeze gelen kursiyerlere bilgi vermek, kayıt yapmak, kaydı yapılan kursiyere gerekli evrakları (Kursiyer Belgesi, Kursiyer Kabul Belgesi, Öğrenim Belgesi) vermek,
2. Kursiyer işlerine ait e-posta adreslerini takip etmek, gerekli bilgilendirmeleri yapmak, gelen evrakları kaydetmek,
3. Merkeze kayıtlı kursiyerlerin devamsızlığını takip etmek ve ilgili kurumlara (YTB, Diyanet, Yök, Göç İdaresi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) bildirmek,
4. Her kurs döneminde sınıf listesini hazırlamak, kursiyerleri otomasyona aktarmak,
5. Türkçe Yetkinlik Sınavı müracaatlarını almak, başarılı olanlara (B2-C1) Başarı Belgesi düzenleyip teslim etmek,
6. Kur sonu sınavında başarılı olanlara (B2-C1) sertifika düzenleyip teslim etmek,
7. Birimdeki burslu (YTB, Diyanet, Yök) kursiyerlere ait faturaların takibini yapmak,

OKUMA SALONU
1. Birime kayıt yaptıran kursiyerlere kitap setlerini teslim etmek,
2. Eğitim-Öğretim materyallerini öğreticiye teslim etmek,
3. Kursiyerlere verilen eğitim-öğretim materyallerinin takibini yapmak,
4. Ders materyalerini ve sınav evraklarını çoğaltmak
5. Kırtasiye malzemelerini öğretim elamanlarına dağıtmak,

KÜLTÜR SANAT
1. Kursiyerlere sosyal ve kültürel faaliyetler programlanmak ve yürütmek
2. Birime ait fotoğraf arşivlerini düzenlemek ve saklamak
3. Birime ait sosyal medya hesaplarını yönetmek

ÖĞRETİM ELEMANLARI
1. Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretimine yönelik uygulamalar yapmak,
2. Kursiyerlere yönelik sınav hazırlamak ve uygulamak (Türkçe Yetkinlik Sınavı, Türkçe Seviye Belirleme Sınavı, Kur Sonu Sınavı),
3. Eğitim-öğretim sürecinde kullanılacak olan ders kitaplarının ve yardımcı materyallerin hazırlığını yapmak,
4. Eğitim-öğretim sürecinin her aşamasını kayıt altına almak, raporlamak ve istenen periyotta idareye sunmak,
5. Mevcut ders planlarını belirli aralıklarla uygun bir biçimde gözden geçirmek ve gerekirse güncelleme teklifleri sunmak,
6. Kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesinde görev almak,
7. Kurumun iç ve dış paydaşlarına göre şekillenebilecek kurumsal yeni projelerinin geliştirilmesini sağlamak, eğitim-öğretim faaliyetleri bağlamdaki gerekli talep ve teklifleri idareye iletmek,
8. Eğitim-öğretim sürecindeki ihtiyaç değerlendirmelerini yapmak, beklentileri tespit etmek,
9. Eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında oluşan risk faktörlerini tespit etmek ve idareyle paylaşmak
10. Kursiyer geri bildirimlerini (öneri, talep, şikayet vb.) dikkate almak ve ilgili kurullara sunmak,
11. Eğitim-öğretimdeki tecrübe ve donanımıyla kurumsal hafızaya katkıda bulunmak,
12. Kurumun kalite hedefleri çerçevesinde hazırlanan kalite politikasını içselleştirme ve eğitim-öğretim uygulamalarının buna göre şekillenmesini sağlamak,
13. Eğitim-öğretim aşamalarına ait bilgi ve belgelerin dokümantasyonunu yapmak, bunların sürekliliği ve muhafazası için gerekli tedbirleri almak,
14. Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak,
15. Uygun görülen toplantılara katılmak, birimin faaliyetlerine destek vermek,
16. Dersleri programda yer aldığı şekilde zamanında ve eksiksiz yapmak,
17. Kursiyerlerin devam ve başarı durumlarını izlemek,
18.Yetkili organlarca verilecek diğer görevleri yerine getirme

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [18-May-2023 13:37]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [22-May-2023 09:04]

İçerik Görüntüleme : [1.052]