2023 YILI AKADEMİK FAALİYETLERİMİZ

ALİYEVA ÇINAR, M., & Çevik, Y. (2023). The Applicability of Turkic World Texts in Secondary School Turkish Textbooks in the Context of Literacy. International Journal of Education Literacy Studies, 11(4), 68–75.

ALİYEVA ÇINAR, M. (2023). 1990-2023 Yılları Arasında Türkiye'de Ahıska Türkleri Hakkında Yapılan Lisansüstü Tezler. Presented at the III. Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, 21. Yüzyılda Türk Dış Politikası, Ardahan.

ALİYEVA ÇINAR, M. (2023). Поиски различных балансов в отношениях между самодержавием и церковью  иконоборческая полемика  711 843 гг. Presented at the Большое Евразийское партнерство: новые парадигмы и смыслы развития Международная научно-практическая конференция, Moskova.

ALİYEVA ÇINAR, M. (2023). Türkiye'ye Göç Eden Ahıska Türkü Öğrencilerin Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlar. Presented at the International Interdisciplinary Scientific Congress on Sosial Sciences, Bakü.

ALİYEVA ÇINAR, M. (2023). Ahıska Türklerinde Alfabe Meselesi. Presented at the IV. Uluslararası Türk Uygarlığı Kongresi (Türk Dünyasında Eğitim ve Kültür), Bişkek.

ALİYEVA ÇINAR, M. (2023). Ahıska Halk Edebiyatında Vatan Kavramının Etnoedagojik Yönü. Presented at the 10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi.

ALİYEVA ÇINAR, M. (2023). Ahıska Ağzında Akrabalık Adları Üzerine. Presented at the Uluslararası Haydar Aliyev ve Türkiye Sempozyumu, Kars.

ALİYEVA ÇINAR, M. (2023). Ahıska Türklerinde Bir Etnopedagojik Araç Olarak Alkış ve Kargışlar. Presented at the ESSA Internatinal Symposium on Figures Contributing to the Turkic World (A Tribute to Prof. Dr. Sulaiman Kayipov), Bişkek.

ALİYEVA ÇINAR, M. (2023). Türk halk hikâyeciliğinde unutulan bir isim: Hırtızlı Âşık Rıza. M. Polat (Ed.), Garipkafkasyalı (Prof. Dr. Ahmet Ali Aslan) armağanı “Türk milletine adanmış bir ömür” (s. 129-147). Paradigma Yayınları.

ALİYEVA ÇINAR, M. (2023). Cumhuriyet’imizin 100. yılında Türkiye’de Ahıska Türkleri hakkında yapılan yayınların değerlendirilmesi (1990-2023). A. Sınar Uğurlu ve S. Kırlı (Ed.), Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılına armağanı (s. 173-190). Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları.

ALİYEVA ÇINAR, M. (2023). Anar Ahıskalı Türklerin de yazarıdır. İ, Avşar (Ed.), İki asrın kavşağında bir yazar Anar 85 yaşında (s. 259-264). TEDEV Yayınları.

ALİYEVA ÇINAR, M. (2023). Ahıska halk anlatılarında kadın. O. Karatay (Ed.), Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ armağanı (s. 533-544). Akçağ Yayınları.

ALİYEVA ÇINAR, M. (2023). Âşıkların dilinden Ahıska’ya ağıt ‘Ahıska bir gül idi gitti…’. F. Devletabadi, A. Yetim ve S. Altun (Ed.), Kuramdan uygulamaya karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları III (s. 25-48). Akçağ Yayınları.

ALİYEVA ÇINAR, M. (2023). Ahıska masalları. F. A. Turan ve M. N. Önal (Ed.), Türk Dünyası Masal Araştırmaları (s. 317-354). Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

ALYILMAZ, S., & Alyılmaz, C. (2023). Armağan-ı Yasin-i Şerîf. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(45), 407–442.

Alyılmaz, C., & ALYILMAZ, S. (2023). Çanakkale den İnegöl’e  Hüseyin Suat’tan Mehmed Sabri’ye. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (32), 456–471.

ALYILMAZ, S., Er, O. ve Şahin, N. (Ed.). (2023). Türkçenin ikinci/yabancı dil olarak öğretimi. Duvar Kitabevi.

ALYILMAZ, S. (2023). Türkçe öğretimi açısından birleşik fiillere genel bir bakış. S. Alyılmaz, O. Er ve N. Şahin (Ed.), Türkçenin ikinci/yabancı dil olarak öğretimi (s. 329-354). Duvar Kitabevi.

ARI, G., YAŞAR, M. S., & Can, E. (2023). Okuma okuryazarlığı performansı motivasyon kaynakları ve öğretmen desteği arasındaki ilişkiler: PISA 2018 Türkiye örneklemi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 11(3), 639–656.

ARI, G. (2023). Yabancılara Türkçe öğretiminde metin kullanımı. Y. Yılmaz ve Ö. Çangal (Ed.), Yurt dışında Türkoloji ve Türkçe öğretimi 2- Yabancılara Türkçe öğretimi (s. 243-252). Fenomen Yayıncılık.

ARI, G. ve YAŞAR, M. S. (2023) Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sosyal medya araçları. A. Okur ve G. H. Demirdöven (Ed.), Yabancı dil olarak dijital Türkçe öğretimi (s. 576-625). Sakarya Üniversitesi Yayınları.

Öztekin, S., & BAŞTÜRK, Ş. (2023). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Kelime Sıklığı Anadolu Hikâyeleri Dizisi Örneği A1-A2. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 8, 67–85.

BAŞTÜRK, Ş. (2023). Destan-ı İbrahim ve dil özellikleri. Presented at the Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Tarih, Kültür, ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu, Bitlis.

Şahin, H., BAŞTÜRK, Ş., Çelik, A., & Kuybu Durmaz, E. (2023). 1989 ve Sonrasında Bulgaristan’dan Göç Eden Türk Göçmenlerin Ağızları Üzerine Yapılan Çalışmaların Önemi Bursa Örneği. Presented at the 9. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Prag.

BAŞTÜRK, Ş. Ve Bilge, H. (2023). Investigation of the legibility of Latin Alphabet handwriting of Kazakh students learning how to write with the Cyrillic Alphabet and learning Turkish as a foreign language. K. Erdal, S. Alabay ve G. Erdal (Ed.), Education in an innovative perspective (55-64). Sentez Yayıncılık.

BAŞTÜRK, Ş. (2023). Halk edebiyatının temel kavramları. N. İpek Eğilmez ve N. Çağlayan Dilber (Ed.), Türkçe Eğitiminde Temel Kavramlar (s. 169-207). Akademisyen Kitabevi.

BAŞTÜRK, Ş. (2023). Yahya Bin Bahşî Mevlid'i. B. Kemikli (Ed.), Vefatının 600. yılında Süleyman Çelebi ve mevlid kültürü (s. 548-579). Türkiye Bilimler Akademisi.

ÇANAKLI, L. A. (2023). Trajedinin içinden gülümsemek: Cengiz Dağcı’nın eserlerinde mizahi unsurlar. Presented at the ULUSLARARASI TARİH, KÜLTÜR, DİL VE SANAT BAĞLAMINDA BİTLİS SEMPOZYUMU, BİTLİS.

ÇANAKLI, L. A. (2023). Türabi divanı. Emin Yayınları.

ÇANAKLI, L. A. (2023). Yeni Türk edebiyatının temel kavramları. N. İpek Eğilmez ve N. Çağlayan Dilber (Ed.), Türkçe Eğitiminde Temel Kavramlar (s. 209-237). Akademisyen Kitabevi.

ENSAR, F., Yılmaz, M., Şenol A. ve Şenol, H. (2023). Eski bir masal anlatıcısı olarak “Afrikalı Leo”. Bürküt Türk Dünyası Dergisi, 2(2), 171-175.

Atmaca, İ. N., & ENSAR, F. (2023). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenicilerinde Zaman Algısı. Presented at the International Symposium on Teaching Turkish as a Heritage and Foreign Language, Brussels.

ERDAL, K. (2023). A study on the texts ın the MEB textbooks of Âşık Veysel Şatıroğlu. Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi, 48–60.

Erdal, G., & ERDAL, K. (2023). Design in childrens books. International Social Sciences Education Journal, 9(1), 121–146.

ERDAL, K. (2023). Halide Edip Adıvar. B. Akgün (Ed.), Maarif ansiklopedisi, Cumhuriyet’in 100. Yılına özel armağan (s. 300-305). Maarif Vakfı Yayınları.

ERDAL, K., Alabay, S. & Erdal, G. (Ed.). (2023). Education in an innovative perspective. Sentez Yayıncılık.

ERDAL, K. (2023). Punishment in children games. K. Erdal, S. Alabay ve G. Erdal (Ed.), Education in an innovative perspective (s. 8-12). Sentez Yayıncılık.

ERDAL, K. (2023). Halide Nusret Zorlutuna. A. Sınar Uğurlu ve S. Kırlı (Ed.), Cumhuriyet’in 100. Yılına armağan (s. 395-411). Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları.

ERDAL, K. (2023). Çocuk edebiyatının temel kavramları. N. İpek Eğilmez ve N. Çağlayan Dilber (Ed.), Türkçe eğitiminde temel kavramları (s. 141-167). Akademisyen Yayınevi.

ERDAL, K. (2023). Ziya Gökalp ve İbrahim Alaaddin Gövsa nın Kadın Eğitimine Dair Görüşleri. Presented at the 3rd International Black Sea Modern Scientific Research Congress, Samsun.

ERDAL, K. (2023). Faruk Nafiz Çamlıbel in Şiirlerinde Kadınlar. Presented at the 3rd International Black Sea Modern Scientific Research Congress, Samsun.

ERDAL, K. (2023). Hansel ile Gretel Masalının Çocuklara Uyarlamaları Üzerine Bir İnceleme. Presented at the Çankaya International Congress On Scientific Research, Ankara.

ERDAL, K. (2023). An Examination of The Turkish Translations of The Snow White and The Seven Dwarfs in The Context of Mother-Father-Child Relations. Presented at the International Symposium on Current Development in Science, Technology and Social Sciences, Ankara.

ERDAL, K., Yağcı, T., & Koçak, E. (2019). Türkiye de Çocuklar İçin Uyarlanan Don Kişot Kitapları Üzerine Bir İnceleme. Presented at the UBEK2019, Afyon.

ERDAL, K. (2023). Babalardan Oğullara Oğullardan Babalara Şiirle Sesleniş. Presented at the International Scientific Conference «Global Challenges for Global Science III», Bursa.

ERDAL, K. (2023). An Evaluation on The Adaptations of The Rapunzel s Tale For Children. Presented at the International Symposium on Current Development in Science, Technology and Social Sciences, Ankara.

Milosavljevic, M., & EROĞLU, S. (2023). Yedi İklim Yabancılar için Türkçe ve Ucimo Srpski 1 Temel Düzey Ders Kitaplarında Kültürel Unsurlar. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 8(1), 27–41.

EROĞLU, S. (2023). Eski Türk edebiyatının temel kavramları. N. İpek Eğilmez ve N. Çağlayan Dilber (Ed.), Türkçe eğitiminde temel kavramları (s. 239-303). Akademisyen Yayınevi.

EROĞLU, S. (2023). Lamiî Çelebi Mevlid’i. B. Kemikli (Ed.), Süleyman Çelebi ve mevlid kültürü (s. 582-605). Türkiye Bilimler Akademisi.

İPEK, O., & Karatay, H. (2023). Süreç-Tür Modeli’nin öğretmen adaylarının ikna edici metin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 11(1), 1-29.

İPEK, O., & Dölek, O. (2023). The predictive role of reading anxiety and mistakes on reading comprehension performance: A structural equation modeling. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (12), 1146–1169.

İPEK, O. (2023). Konu seçme biçimi yazma başarımını etkiler mi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (13), 1–16.

İPEK, O. (2023). Dijital araçlarla yazma eğitimi. A. Okur ve G. H. Demirdöven (Ed.), Yabancı dil olarak dijital Türkçe Öğretimi (s. 414-480). Sakarya Üniversitesi Yayınları.

İPEK, O. (2023). İkna edici anlatım türü: Deneme yazma. H. Karatay (Ed.), Süreç ve tür temelli yazma eğitimi (s. 35-85). Pegem Akademi.

KONU, M. M. (2023). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki sözcük öğretimi etkinlik türleri üzerine dil bilimsel bir değerlendirme. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 1058–1089.

Yıldırım, M., & OGUR, E. (2023). Dijital Hikâye Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği  DHKYTÖ  ölçek geliştirme çalışması. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (12), 1113–1135.

OGUR, E. (2023). Türk deniz tarihinin Turgut Reis ve Uluç Reis adlı romanlara yansıması. IJHAR, 8, 102–114.

OGUR, E., BAŞTÜRK, Ş., Gültekin, F., & Şahin, Ş. (2023). Views of foreign students learning Turkish on Turkish instructors. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 10(3), 1916–1941.

OGUR, E. (2023). Türkçe eğitiminin temel kavramları. N. İpek Eğilmez ve N. Çağlayan Dilber (Ed.), Türkçe eğitiminde temel kavramları (s. 1-18). Akademisyen Yayınevi.

OGUR, E. (2023). Türk eğitim tarihinde Ali Canip Yöntem. Emin Yayınları.

ULUN, E. B., & ERDAL, K. (2023). Astrid Lindgren in çocuk romanlarında değerler eğitimi. International Social Sciences Education Journal, 9(2), 1–19.

YAŞAR, M. S., & ARI, G. (2023). Analysis of Turkish language teachers posts in Facebook groups in terms of professional development: A case study. Shanlax International Journal of Education, 11(S1-Oct), 159–168.

YAŞAR, M. S., & ARI, G. (2023). Turkish language teacher candidates multimodal literacy levels and their attitudes towards information and communication technologies. Sakarya University Journal of Education, 13(5), 916–932.

YURTSEVEN YILMAZ, H. (2023). Türkçe öğretmeni adaylarının kariyer planları. RumeliDE Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi(Ö13), 658-676.

YURTSEVEN YILMAZ, H., ARI, G., & ULUN, B. (2023). The relationship between the graphic literacy skills of 7th-grade students and their self-efficacy, attitudes and perceptions towards graphics. International Journal of Eurasian Education and Culture, (21), 762–801.

YURTSEVEN YILMAZ, H., & YILDIZ, M. (2023). The mediating role of locus of control in the relationship between attitude towards reading and digital addiction in pre-service teachers. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(5), 207-221.

YURTSEVEN YILMAZ, H. (2023). Çocuk Kitaplarında Otizmli Ana Karakterlerin Yaşadığı Çatışmalar Süper İyi Günler ve Mırıldanan Çocuk Örneği. Presented at the 2. Otizm Araştırmaları Sempozyumu.

YURTSEVEN YILMAZ, H. (2023). Çocuk kitaplarında otizmli ana karakterlerin yaşadığı çatışmalar: “Mırıldanan Çocuk” ve “Süper İyi Günler” örneği. M. Ak ve A. Erbaşı (Ed.), Güncel otizm araştırmaları. Nobel Akademik Yayıncılık.

YURTSEVEN YILMAZ, H. (2023). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde mobil uygulamalar. A. Okur ve G. H. Demirdöven (Ed.), Yabancı dil olarak dijital Türkçe Öğretimi (s. 626-688). Sakarya Üniversitesi Yayınları.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [05-Şub-2024 11:07]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Şub-2024 11:15]

İçerik Görüntüleme : [282]