2022 YILI AKADEMİK FAALİYETLERİMİZ

Erdal, K., Sinar Uğurlu, A., Şahin, H., Taş, H. ve Aliyeva Çınar, M. (2022). İbrahim Alaadin Gövsa ve Öğretmenlik Mesleği. Rahim Tarım Armağanı (pp.152-157), Bursa: Emin Yayınları.        

Aliyeva Çınar, M. (2022). Ahıska Türklerinde etnopedagoji bağlamında atasözleri. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi2(1), 1–17.

Alyılmaz, C. ve Alyılmaz, S. (2022). İbrahim Koca ve Dede Korkut Oğuznameleri’nin Bursa nüshası üzerine.  BUGU Dil ve Eğitim Dergisi 3(4), 275-324.          

Alyılmaz, S., Çoban, İ.,  & Alyılmaz, C. (2022). Erzurumlu Ahi Hilmi Akkaş.   Prof. Dr. Kerime Üstünova Armağanı içinde (787-798), Efe Akademi.                        

Er, O. ve Alyılmaz, S. (2022). Web 2.0 araçları ile kültür destekli yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Duvar Kitabevi.

Alyılmaz, S. ve Alyılmaz, C. (2022). Günümüz dünyasında dil haritalarının ve dil atlaslarının önemi. Prof. Dr. Metin Ekici Armağanı içinde, Ege Üniversitesi Yayınları.

Ateş, N. T., & Arı, G. (2022). An evaluation of collocations used by children between 4 0 and 6 0 years old. African Educational Research Journal10(2), 94–106.   

İstanbullu, E., & ARI, G. (2022). The effect of reading literacy questioning training on Turkish language teacher candidates  PISA-style questions preparation. International Journal of Education and Literacy Studies10(2), 9–19.

Arı, G. Ve İpek, O. (2022). Bilgi okuryazarlığı, M. Özden (Ed.), Okuryazar mıyım (s. 31-66). Anı Yayıncılık.

Arı, G. Ve İpek, O. (Ed.). (2022). Dil eğitiminin temel kavramları. İKSAD Yayınevi.

Baştürk, Ş., & Bilge, H. (2022). Investigation of reading fluency, writing fluency, and vocabulary levels of students learning Turkish as a foreign language and the relationship between those skills.  Internatıonal Online Journal Of Educatıonal Sciences,14(4), 1027-1042.            

Ali, M. A. ve Baştürk, Ş. (2022). Çevre içerikli belgesel filmlerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin sözcük dağarcığı gelişimine katkısı: Yuva belgeseli örneği. International Journal of Humanities and Art Researches | Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi,7(3), 256-274.

Baştürk, Ş., Ogur, E. ve Şahin, E. (2022). Investigation of Turkish as a foreign language ınstructors’ perception towards lesson plans. International Journal Of Education And Literacy Studies,10(3), 33-40.

Ogur, E. ve Baştürk, Ş. (2022). Türkiye Türkçesi öğrenen Kazak öğrencilerde ana dili etkisi. TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(33), 1-15.

Baştürk, Ş., ve Kılıç, Z. (2022). Yedi İklim Türkçe A1 Kitabı ile Sejong Korece 1-2 Kitaplarının Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 11(2), 689-728.

Baştürk, Ş., ve Konu, M. M. (2022). Görsel göstergelerin kültür aktarımındaki işlevi: Yedi iklim Türkçe öğretim seti örneği. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 79-108.

Ogur, E., Baştürk, Ş., & Şahin, E. (2022). Turkish as a foreign language ınstructors’ perception towards homework. International Journal of Education and Literacy Studies, 10(2), 155-162.

Durmaz, G., ve Baştürk, Ş. (2022). Hikâye-i Fâtıma ve dil özellikleri. TEKE (Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi), 11(1), 69-92.

Şahin, E., Baştürk, Ş., & Ogur, E. (2022). Validity and reliability study of the attitude scale of Turkish language teachers towards foreign students. International Journal of Curriculum and Instruction, 14(2), 1372-1391.

Şahin, H., Baştürk, Ş., ve Durmaz, G. (2022). İki dilli halklardan Bursa Pomaklarının kullandığı Türkçe üzerine. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(42), 281-307.

Çanaklı, L. A., & Baştürk, Ş. (2022). The effect of multilingualism on the writing skills of Moroccan students learning Turkish as a foreign language (A1-A2). African Educational Research Journal .

Ogur, E. ve Baştürk, Ş. (2022). 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK ÖZELLİKLERİ. BÜYÜK ZAFERİN 100. YILI ANISINA 4. ULUSLARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (s.129-143). Antalya, Türkiye.

Hamaratlı, E., Özkan, A., ve Baştürk, Ş. (2022). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Öğretim Setleri Uludağ Türkçe Öğretim Seti (A1-A2) Örneği. III. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu İAÜ Aydın TÖMER, İstanbul, Türkiye

Bilge, H. ve Baştürk, Ş. (2022). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Akademik Türkçe Öğrencilerinin (C2 Seviyesi) Akıcı Konuşma Becerilerinin İncelenmesi. III. Uluslararası TÜRKÇENİN Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu İAÜ Aydın TÖMER, İstanbul, Türkiye

Şahin, H., ve Baştürk, Ş. (2022). Bursa'da Oğuz boy adlarıyla kurulmuş köy adları üzerine. Bursa Atlası (pp.109-117), Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi.

Çanaklı, L. A., & Alabay, S. (2022). “Self-Learning French Coursebooks” as part of French education in post Tanzimat Era of the Ottoman Empire. Journal of Education and Learning, 11(2), 104-111.

Çanaklı, L. A. ve Abir, N. (Ed.). (2022). Rahim Tarım armağanı. Emin Yayınları.

Ensar, F. ve Kaymak, E. (2022). Türkçe ve Türk kültürü 5-8. seviye ders kitaplarındaki metinlerin tür ve tema açısından incelenmesi. Tarih Okulu Dergisi, 2(2).

İpek, O., ve Ensar, F. (2022). Özetleme becerisiyle ilgili araştırmalar. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2(6).

Ensar, F. ve Gündüz, A. (2022). Türkçe Dersi Öğretim Programı (2019) ve ortaokul türkçe ders kitapları bağlamında reklam okuryazarlığı. Ana Dili Eğitimi Dergisi.

Ensar, F., ve Can, E. (2022). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ile duygusal özerklikleri arasındaki ilişki üzerine bir inceleme. Okuma ve Yazma Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 10(2).

Ensar, F. ve Gündüz, A. (2022). Öğretmen adaylarının psikolojik sağlamlıklarının topluluk önündeki konuşma kaygılarıyla ilişkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10(1), 266-276.

Ensar, F., Gündüz, A. ve Can, E. (2022). Yazma öz yeterlik ile yazma eğilimi arasındaki İlişki: Cinsiyetin düzenleyicilik rolü. 6. Selçuk Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Konya, Türkiye.

Ensar, F. ve Demir, İ. N. (2022). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenicilerinin Türkçe öğreticisi ve Türkçeye ilişkin metaforik algıları. III. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye.

Erdal, K. (2022). Çocuklar için öykü derlerken gözden kaçanlar: Ömer Seyfettin ve Halikarnas Balıkçısı'nın öykülerine çocuk perspektifinden bakmak. Hece, (311), 85-89.

Erdal, K. (2022). Halide Nusret Zorlutuna’nın eserlerinde yabancı okullar . International Scientific Conference Global Challenges for Global Science II, Sofya, Bulgaria.

Erdal, K. (2022). Edebiyatın eğitici işlevi: Yardımlaşma ve paylaşma . International Scientific Conference Global Challenges for Global Science II, Sofya, Bulgaria.

Erdal, K., (2022). The War of Çanakkale in children's magazines: The case of Doğan Kardeş Children's Magazine . International Scientific Research Congress Dedicated to the 30th Anniversary of Bakü Eurasia University, Baku, Azerbaijan.

Erdal, K. (2022). İbrahim Alaattin Gövsa’nın eserlerinde gençlerin eğitimi . International Scientific Conference Global Challenges for Global Science, Burdur, Türkiye.

Erdal, K. (2022). Çocuk dergilerinde Cumhuriyet Bayramı: Doğan Kardeş Çocuk Dergisi örneği . International Scientific Conference Global Challenges for Global Science, Burdur, Türkiye.

Erdal, K. (2022). Educational side of literature: Being a working child by reading . International Scientific Research Congress Dedicated to the 30th Anniversary of Bakü Eurasia University, Baku, Azerbaijan.

Erdal, K. (2022). Examination of Necati Güngör's works in terms of educational values. The Educational and Social Issues of 21st Century (pp.2-18), Moldova: Lap Lambert Academic Publishing.

Erdal, K. (2022). Value transfer in children's literature texts. The Educational and Social Issues of 21'st Century (pp.44-54), Moldova: Lap Lambert Academic Publishing.

Erdal, K. (2022). Bursa’nın kültürel mirası Karagöz metinlerinin çocuklara uyarlamaları üzerine bir inceleme. Bursa Atlası (pp.213-228), Bursa: Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Yayınları.

Uluocak, M., Eroğlu, S., & Alabay, S. (2022). Bibliometric study on postgraduate theses in Turkey investigating the Turkish vocabulary. International Journal of Education & Literacy Studies, 10(4), 164-170.

Eroğlu, S., Alabay, S., & Keklik, E. (2022). A study of vocabulary in oral expressions of Indonesian students learning Turkish as a foreign language in terms of diverse variables. African Educational Research Journal, 10(1), 38-45.

Eroğlu, S., Alabay, S., & Keklik, H. (2022). A Study on the usage of verb’s complements with cases by French bilingual Somalian students learning Turkish as a foreign language. International Education Studies, 15(2), 113-122.

Eroğlu, S. (2022). Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi Ulucami 2708 numarada yer alan güfte mecmuası üzerine bir inceleme. RAHİM TARIM ARMAĞANI (s.194-215), Emin Yayınları.

Uluocak, M. & Ipek, O. (2022). Do pre-service Turkish language teachers succeed in developing argumentative writing skills?. International Journal of Progressive Education, 18(3), 183-204.

İpek, O., & Karabuğa, H. (2022). The effect of four-square writing method on writing anxiety of learners of Turkish as a foreign language: A mixed method study. Internationai Education Studies, 15(5), 132-145.

Konu, M. M. (2022). Türkçe derslerinde edim bilimsel farkındalığın gerekliliği. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, (73), 235-266.

Konu, M. M., (2022). Web 2.0 araçlarıyla sözcük öğretiminde ölçme ve değerlendirme . III. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu

Yurtseven Yılmaz, H., & Gülçiçek, D. (2022). Öğretmen yeterlikleri bağlamında TÜRKÇE öğretmenlerinin mesleki gelişim etkinliklerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 262-291.

Yurtseven Yılmaz, H. (2022). Çocuk edebiyatının temel kavramları. Dil Eğitiminin Temel Kavramları (s. 343-378), İKSAD Yayınevi.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [05-Mar-2023 21:02]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Mar-2023 21:03]

İçerik Görüntüleme : [969]