Devam Eden Tez Çalışmaları

 

Doktora Tez Çalışmaları

 

Alan Tez Adı Başlama Tarihi Öğrenci Danışman
Kelam Teşekkül Dönemi Mutezile’de İlahi Sıfatlar ve İsimler 03.09.2020 Abdulkerim İskender SARICA Doç. Dr. Ulvi Murat KILAVUZ
Kelam Teşekkül Sürecinde Kelam-Usul-i Fıkıh İlişkisi 03.09.2020 Hüseyin TURAL Doç. Dr. Ulvi Murat KILAVUZ
         
İslam Hukuku İslam Hukukuna Göre Zaruret Halinin Mali İşlemlerin Hükümlerine Etkisi 03.09.2020 Abdulrahman ALASCHARY Prof. Dr. Ali Kaya
İslam Hukuku İlk Dönem İslam Hukukçuların Adalet Anlayışı 03.09.2020 Elif Çalışır

Prof. Dr. Ali Kaya

İslam Hukuku M.1157 Sonrası Afganistan'da İslam Hukuk Çalışmaları, Kurumları ve Kuralları Bağlamında Hukuk Anlayışı 29.07.2020 Habibullah MURADİ Prof. Dr. Ali Kaya
İslam Hukuku Volga İdil Türk Devleti Hukuku 22.01.2020 Alim BOTASHEV Prof. Dr. Ali Kaya
         
         
         
İslam Hukuku İslam Hukukunda Yaşlı Bakımı 20.03.2018 Nazan ATALAY ALGAN Dr. Öğr. Üyesi Eren GÜNDÜZ
İslam Hukuku İslam Hukukundaki Değişim Olgusunun İslam Ceza Hukukuna Yansıması (Afganistan Ceza Kanunu Örneği) 20.02.2019 Semiullah AMİNOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Eren GÜNDÜZ
         
Tefsir Kur'an-ı Kerim'de Vücuh-Nezair ve Tefsirdeki Yeri 05.05.2020 Nadiye BULUT Prof. Dr. Remzi KAYA
         
Tefsir Kurtubi Tefsirinde Nesih 22.07.2020 Sedat KARALİ Prof. Dr. Celil KİRAZ
Tefsir Muhammed Abdülhak B.Şah El-Hindi El-Hanefi ve El-İklil 'ala Medariki't-Tenzil ve Hakaiki't-Te'vil Adlı Eseri 02.07.2020 İsmail SEVİLİ Prof. Dr. Celil KİRAZ
Tefsir Yusuf b. Hilal es-Safedi'nin "Keşfü'l-Esrar ve Hetkü'l-Estar" Adlı Eserinde Kur'an'ı Yorumlama Yöntemi 04.03.2020 Ahmet YÜREKLİ Prof. Dr. Celil KİRAZ
         
Tefsir Nur Suresindeki Ahlak ile İlgili Ayetlerin Tefsir Açısından İncelenmesi 22.07.2020 Oumar BALDE Dr. Öğr. Üyesi Mehmet EFE
Tefsir Mehmet Efendi'nin el-Hediyye fi Şerhi'l-Cezeriyye Adlı Eserinin Tahkik ve Neşri 22.07.2020 Mustafa Hussein Hamad ALALLO Dr. Öğr. Üyesi Mehmet EFE
         
Tefsir Hüsameddin Ali Bitlisi'nin Cami'u't-Tenzil ve't-Te'vil İsimli Tefsirinden Kehf Suresinin Tahkiki ve İncelemesi 22.07.2020 Mohammed Ahmed SALEH Dr. Öğr. Üyesi Selahattin ÖZ
         
Hadis Nesai’nin Cerh-Ta’dil Anlayışının Eserlerine Yansıması 03.09.2020 Betül ÖZ Prof. Dr. Hüseyin KAHRAMAN
Hadis Muslihuddin Muhammed b. Salahuddin el-Lari'nin Şerhu'ş-Şemaili'n- Nebeviyye Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili 22.07.2020 Orwah Abdelghanı Ahmad AL TAMIMI Prof. Dr. Hüseyin KAHRAMAN
Hadis Sahih-i Müslim'in Rivayeti 08.01.2020 Tahir AYAS Prof. Dr. Hüseyin KAHRAMAN
         
Tasavvuf İbnü'l-Arabi'nin Güzellik Anlayışı 07.07.2020 Serkan DENKÇİ Prof. Dr. Abdurrezzak TEK
         
Arap Dili Arap Dil Geleneğinde Kuzey Afrika: İbn Usfür el-İşbili 19.02.2020 Merve CENGİZ Prof. Dr. İsmail GÜLER
         
Arap Dili Ahlam Musteğanimi ve Romancılığı 17.06.2020 Mensure SÖNMEZ Doç. Dr. Hasan TAŞDELEN
         
Arap Dili Anadili Arapça Olmayanlara Arap Dili Öğretiminde Dinleme Becerisinin Rolü 10.07.2020 Almuttasm ALALI Doç. Dr. Fadime KAVAK
         
Arap Dili Klasik Arap Mizahı Kaynaklarından İbn Ebu'Avn'ın el-Ecvibetü'l-Müskite'si 02.07.2020 Muhammed Faruk ÇAKIR Doç. Dr. Şener ŞAHİN
Arap Dili Klasik Arap Mizahında Çirkinlik ve Fiziksel Kusurlar 02.07.2020 Şükrü DİNÇER Doç. Dr. Şener ŞAHİN

 

Yüksek Lisans Tez Çalışmaları

Alan Tez Adı Başlama Tarihi Öğrenci Danışman
Kelam Kelâmcıların Sûilere Uluhiyet Hususuna Yönelik Eleştirileri   Râbia Seda KARALAR Prof. Dr. Tevfik YÜCEDOĞRU
         
Kelâm İslâm Kelâmı'nda Allah Teâlâ'ya Nispeti Tartışmalı İsimler   Sultan KOCA Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ
Kelâm Gazâlî'de İnsan Fiillerini Etkileyen İç Âmiller   Şevval VAROL Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ
         
Kelâm İslâmî Literatürde Dâbbetü'l-Arz   Deniz SUSUZ Prof. Dr. Orhan Şener KOLOĞLU
Kelam Modern Dönem İslam Literatüründe Deccal 15.01.2020 Ahmet Yasir MUTLU Prof. Dr. Orhan Şener KOLOĞLU
         
Kelam Akaidü’n-Nesefi Şerh Geleneğinde Uluhiyet Meselesi 29.09.2020 Hasan Sefa TURAN Doç. Dr. Ulvi Murat KILAVUZ
         
Kelam Eş'ariler ile Mu'tezililer Arasındaki Rü'yetullah Tartışmaları   Ferdi OKUR Dr. Öğr. Üyesi Asiye TIĞLI
         
İslam Hukuku İslam Hukuku Bakımından İnsan Üzerinde Yapılan Tıbbi Deneylerin Hükmü 03.09.2020 Merve ÜNAL Prof. Dr. Ali KAYA
         
         
İslam Hukuku Afgan Ceza Hukukunda Çocuğa Karşı İncelenen Suçlar ve Bunları İslam Hukuku Açısından Tahlili   Halima AMİRİ Doç. Dr. Abdürrahim KOZALI
İslam Hukuku Bangladeş Medeni Hukukunun Gelişimi ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi 19.06.2019 Muhammad Nezam UDDIN Doç. Dr. Abdürrahim KOZALI
İslam Hukuku Osmanlı Fetva Mecmualarında Tıbbi Hususlarda Kadınlarla İlgili Fetvalar ve Bunların Değerlendirilmesi 29.07.2020 (İlk: 24.07.2019) Zeynep PADALI MEMET Doç. Dr. Abdürrahim KOZALI
         
İslam Hukuku Senegal Cumhuriyet'inde Yürürlükte Bulunnan Vakıf Kanunları ve İslam Hukuku İle Karşılaştırılması   Ndeye Ngone GUEYE Dr. Öğr. Üyesi M. Salih KUMAŞ
İslam Hukuku Klasik Fıkıh Kaynaklarında Yer Alan Tarımsal Finansman Yöntemleri   Maygül AYDIN Dr. Öğr. Üyesi M. Salih KUMAŞ
İslam Hukuku Özel Hukuk Bağlamında İslam Hukukunda Devlet Otoritesi   Muhammet KURTULUŞ Dr. Öğr. Üyesi M. Salih KUMAŞ
         
İslam Hukuku İmam Şâtıbî’nin el-Muvâfakât Fî Usûli'ş-Şerî'a Adlı Eserindeki Fürû-ı Fıkıh Meseleleri   Hayrunnisa UZUN Dr. Öğr. Üyesi Eren GÜNDÜZ
İslam Hukuku Risale Tete'allaku bi-Kelami'l-Beyzavi fi Tercihatihi beyne'l-Hanefiyye ve'ş-Şafi'iyye" Adlı Eserin Tahkiki ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi 11.03.2020 Ahmad Suad SHAKIR Dr. Öğr. Üyesi Eren GÜNDÜZ
İslam Hukuku Ali el-Kari'nin Hanefi Mezhebindeki Yeri ve Hadler Bölümü Bağlamında Fethu Babi'l-İnaye Adlı Eserinin İncelenmesi 25.02.2019 Erdem KARAASLAN Dr. Öğr. Üyesi Eren GÜNDÜZ
İslam Hukuku İslam hukukundaki Değişim Olgusunun Furu-ı Fıkha Yansıması: Mehir Örneği 03.10.2018 Hamdiye ORHAN

Dr. Öğr. Üyesi Eren GÜNDÜZ

İslam Hukuku İslam Hukukundaki Değişim Olgusunun Furu-ı Fıkha Yansıması: İsyan ve İhtilal Suçu (Bağy) Örneği 03.10.2018 Meryem KARADAĞ Dr. Öğr. Üyesi Eren GÜNDÜZ
         
         
Tefsir Ebu Hilal el-Askeri'nin Tashihu'l-Vücuh ve'n-Nezair Adlı Eseri 02.07.2020 İbrahim SEVİM Prof. Dr. Celil KİRAZ
         
Tefsir Kur'an'da Rahmeten li'l-Alemin Kavramı ve Malezya'da Çoğulcu Toplumdaki Yansımaları 07.07.2020 Norain Binti AZLAN Dr. Öğr. Üyesi Mehmet EFE
         
Hadis Ehl-i Rey'in Muhaddisleri   Çağlanur İYİBİL Prof. Dr. Hüseyin KAHRAMAN
Hadis Bir Cerh Terimi Olarak Fısku'r-Râvî   Melike YILDIZ Prof. Dr. Hüseyin KAHRAMAN
         
Hadis Rivayet Asırlarında Edâ Sigalarının Kullanımı   Samet GENÇ Dr. Öğr. Üyesi Mutlu GÜL
         
Arap Dili Klasik Arap Edebiyatında İdareci Temalı Mizah (Hicri VII. Yüzyıla Kadar) 11.09.2020 Walid SOLEIMAN Doç. Dr. Hasan TAŞDELEN
         
Arap Dili Kemal BEŞER'in Hayatı, Eserleri ve Arap Diline Olan Katkıları 26.02.2020 Şemdin ÇAVUŞ Doç. Dr. Hüseyin GÜNDAY
         
Tasavvuf İlk Dönem Tasavvufunda Ehl-i Kitap Kaynaklı Rivâyetler   Dilek CİRASUN Prof. Dr. Salih ÇİFT
         
Tasavvuf Sûfîlere ve Filozoflara Göre İnsanın Mahiyeti   Dilan İSTEKLİ Prof. Dr. Abdurrezzak TEK
Tasavvuf Tsavvufta Sıdk Kavramı   Maviş Zinnur ATA Prof. Dr. Abdurrezzak TEK
Tasavvuf Tasavvuf Tarihi Araştırmalarında Bursalı Mehmed Tahir’in Osmanlı Müellifleri Adlı Eserinin Tashihi: Meşayıh Faslı 03.09.2020 Hatice YILMAZ Prof. Dr. Abdurrezzak TEK
Tasavvuf İbnü’l-Cevzi’nin Telbisu İblis Adlı Eseri Bağlamında Tasavvufa Yönelik Tenkitler 03.09.2020 Aziz HIZLI Prof. Dr. Abdurrezzak TEK
Tasavvuf Kehf Suresi’nin Tasavvufi Yorumu 03.09.2020 Gamze YÜCEL Prof. Dr. Abdurrezzak TEK
         
Mezhepler Tarihi Alevilerin Dini İnanç ve Yaşantıları (Kocaeli Ballar Köyü Örneği) 05.02.2020 Fatih ARSLAN Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇELENK

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [18-Eyl-2020 14:22]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-Şub-2021 09:43]

İçerik Görüntüleme : [6.164]