Program Başkanı Görev Tanımı

PROGRAM BAŞKANI

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ*

GÖREV DEVRİ**

Program Başkanı

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda kendisine tanımlanmış görevleri yapmak.
 • Programı, yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik ve genelge hükümlerine uygun olarak yönetmek,
 • Programın işleyişini ağırlaştıran, gelişmeleri karşılamayan yasa, tüzük, yönetmelik ve genelge hükümlerinin değişikliği konusunda (program akademik kurulunun görüşü alınarak) değişiklik önerilerinin ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
 • Görevi başında bulunamayacağı süreler için bölüm başkanının bilgisi dahilinde program hocalarından birini vekil olarak bırakmak,
 • Yüksekokul Kuruluna katılmak, programı temsil etmek ve alınan kararları programda uygulamak,
 • Programda ve bağlı birimlerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın etkinliklerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Program öğretim elemanlarının programla ilgili çalışmalarını izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve ödüllendirmek,
 • Program Kurulunu toplamak, kurula başkanlık etmek,
 • Program Kurulunun, eğitim öğretim, uygulama ve araştırma etkinliklerinde, araç-gereç ve fiziksel olanaklardan en etkin biçimde yararlanması için hazırladığı önerileri değerlendirmek, uygun olanları onaylamak,
 • Programın sektör ile işbirliğini yürütmek,
 • Program öğrencilerinin staj ve işyeri eğitimi gibi uygulama derslerinin koordinatörlüğünü yürütmek,
 • Her öğretim yılı sonunda programın geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma etkinliği ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu bağlı bulunduğu bölüm başkanına sunmak,
 • Program öğretim elemanı gereksinimi belirleme, görevlendirme ve değerlendirme işlemlerini yürütmek,
 • Bölüm başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Meslek Yüksekokul Müdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Bölüm Başkanı ve Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.

Programındaki diğer öğretim elemanları

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 10:04]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [12-Şub-2024 12:31]

İçerik Görüntüleme : [3.752]