YENİ PROGRAM AÇMA
YENİ PROGRAM AÇMA 

Yeni bir lisansüstü program; enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılır. Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik teklifleri enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığından alınan 16.02.2021 tarih ve E.11197 sayılı yazıda; 2547 sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca; yükseköğretim kurumları bünyesinde lisansüstü program açılması tekliflerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Akademik Birim Ağacı Yönetim Sistemi (ABAYS) yazılımı üzerinden yapılacağı bildirilmekte olup lisansüstü program açılması konusundaki tekliflerinizin ekte gönderilen ilgili formların doldurularak Rektörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

YÖNETMELİKLER VE İLGİLİ MADDELERİ

BUÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ VE  UYGULAMA ESASLARI YENİ PROGRAM AÇMA SÜRECİ İLGİLİ MADDELERİ

Lisansüstü program ve ders açılması

 • MADDE 5 – (1) Yeni bir lisansüstü program; enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılır. 
 • (2) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik teklifleri enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.
 • (3) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi ve enstitü kurulunun kararı ile diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak ortak programlar açılması Senatoya teklif edilebilir. Ortak programlar, Senato kararı ve YÖK onayı ile uygulamaya konulur. Ortak programlar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
 • (4) Disiplinlerarası programlar; YÖK ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılabilir.
 • (5) Yabancı dilde lisansüstü programlar, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senato kararı ve YÖK onayı ile açılabilir.
 • (6) Lisansüstü programların ders planları, hangi derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile uygulamaya konulur.
 • (7) Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı ad ve içerikte ders açılamaz.
 • (8) Bir enstitü anabilim/anasanat dalında açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim üyesi; Senato esaslarına uygun şekilde müracaatını enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapar. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı sonrasında en geç Mayıs ayı sonuna kadar teklif edilen dersler, enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile açılır.
 • (9) Senato tarafından uygun görülen dersler, sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir.

Uzaktan lisansüstü programların açılması

 • MADDE 49 – (1) Öğretim üyesi ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.
 • (2) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Disiplinlerarası lisansüstü programların açılması teklifi

 • MADDE 23 - (1) Disiplinlerarası Lisansüstü programların enstitü bünyesinde açılması ve yürütülmesi esastır.
 • (2) Açılması teklif edilecek olan disiplinlerarası lisansüstü programlar için, lisansüstü eğitim öğretim programı açılması ve yürütülmesine dair ilkelere göre hazırlanan başvuru dosyasının ilgili enstitüye sunulması şarttır. Bu dosyada programın amacı, ilgili programda ders vererek katkıda bulunacak olan öğretim üyelerinin listesi, program kapsamında verilecek olan derslerin listesi ve içerikleri ile yüksek lisans için en az üç, doktora için en az altı öğretim üyesinin imzasının bulunması gerekir. Program açılabilmesi için asgari gereklilikleri sağlayan öğretim üyelerinin hâlihazırda başka bir disiplinlerarası programda görevli olmaması gerekir. Başvuru ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Enstitü yönetim kurulu gerek görürse ilgili öğretim üyelerinden, enstitü anabilim/anasanat dallarından ya da dekanlıklardan görüş alır. Başvuru dosyası uygun bulunursa, görüşülmek üzere ilgili enstitü kuruluna gönderilir.
 • (3) Açılması teklif edilen disiplinlerarası lisansüstü programlarına katkıda bulunacak öğretim üyeleri, hazırladıkları gerekçeli yazıları ile kadrolarının bulunduğu ilgili fakülte dekanlığına başvuru yaparak görüş talep eder ve bu görüşü açılması teklif edilen program başvuru dosyasına koyarlar.
 • (4) Açılması teklif edilen disiplinlerarası lisansüstü program teklifi enstitü kurulunda uygun görülmesi halinde Senatoya gönderilir.
 • (5) Senatoda görüşülen ve kurulması önerilen Disiplinlerarası lisansüstü program Rektör tarafından Yükseköğretim Kuruluna sunulur. 
İLGİLİ FORMLAR 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [19-Nis-2022 11:13]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [27-Nis-2022 08:17]

İçerik Görüntüleme : [496]