BAŞVURU
                                                                                                                             

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitim başvuru süreçleri, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliği,  Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Uygulama Esasları kapsamında gerçekleşmektedir. 

Online Başvuru için TIKLAYINIZ

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki statülerde öğrencilik için başvurusu ve kabulü yapılabilmektedir:

 • Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulu
 • Doktora programlarına öğrenci kabulu
 • Tıp-Bilim Bütünleşik Lisans Programı öğrenci kabulü (Yönetmelik ve yönergeleri farklı olduğundan lütfen ilgili bölümden takip ediniz!)
 • Özel öğrenci kabulü
 • Yatay geçişle öğrenci  kabulü
 • Lisansüstü programlar arası geçiş ile öğrenci kabulü
 • Yabancı uyruklu öğrenci  kabulü
 • Dereceye giren öğrenci  kabulü

SBE öğrencilik başvuru süreci ile ilgili genel kurallar aşağıda yer almaktadır.

 • SBE'nde öğrenci olmak için yapılacak başvurular “Online” olarak alınmaktadır. Posta ile başvuru kabul edilmemektedir. Online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilmektedir.
 • Anabilimdalları tarafından istenen özel koşullar ile yönetmeliklerce belirlenen kurallara uygun olmayan başvurular red edilmektedir.
 • Başvuru esnasında mezuniyet durumunu gösterir Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) YÖKSİS üzerinden kontrol edilmektedir. Eğer YÖKSİS'ten gerekli bilgiler alınamazsa başvuru reddedilmektedir. YÖKSİS bilgilerinin güncellenmesi için mezun olduğunuz fakülte/enstitü öğrenci işleri sorumlusu ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.
 • Adaylar, mülakat listelerini ve sınav sonuçlarını online sistem üzerinden takip edebilirler.
 • Adayların transkriptlerinde hem 4’lük not sistemi puanları hem de üniversitelerin 100’lük sistemdeki puanları olması halinde 4’lük sistemdeki puanlarını online başvuru sistemine girmeleri gerekmektedir. 
 • İkinci öğretim programlarında en az 7 müracaat olması halinde sınav yapılmakta olup, kazanan öğrenciler arasından en az 7 öğrencinin kesin kayıt yaptırması durumunda program açılabilmektedir. 
 • Adaylar aynı anda ancak bir tezli bir de tezsiz yüksek lisans programına müracaat edebilmektedirler. Aynı anda iki tezli veya iki tezsiz programa başvuru yapılamaz.
 • Evraklarında tahrifat ve/veya sahtecilik olduğu görülenlerin başvuruları, kayıtları ve/veya öğrencilikleri iptal edilir.

BUÜ Senato Kararları ve BUÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile Uygulama Esaslarına uygun olarak her program için her başvuru döneminde özel şartlar ilan edilebilmektedir. 

 

İLGİLİ YÖNETMELİK MADDELERİ

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru

MADDE 11 –

(1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruya ilişkin esaslar şunlardır:

 1. Adayların, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü kurulu kararı ile kabul edilen bilim ya da sanat dalında lisans derecesine sahip olmaları zorunludur.
 2. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan en az (55) puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES veya eş değer puanına sahip olmaları gerekir. Ancak, konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ve Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.
 3. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunu adayların değerlendirme işlemleri için; ilgili programlar tarafından adayların mezun lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.
 4. Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil aranıp aranmayacağı, aranacaksa hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, programı açan enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi üzerine enstitü kurulunda karara bağlanarak, Senatonun onayı ile kesinleşir ve ilanda belirtilir. Adaylar, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından veya Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından yapılan yabancı dil sınavından koşullarda ilan edilen puanı almak zorundadır.
 5. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.
 6. Eğitim Bilimleri Enstitüsü için yüksek lisans bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan programlarda öğrenim görecek öğrenciler, yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az seksen (80) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğer puanı almak zorundadırlar.
 7. Bu Esaslarda belirtilen tüm hükümler ikinci öğretim tezli ve tezsiz yüksek lisans programları için de geçerlidir.
 1. Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisans diplomalarının eşdeğerliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Bu adayların lisansüstü  programlara  kabulü  anabilim/anasanat dalı görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.
 2. İkinci öğretim tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücreti enstitü yönetim kurulunun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru

MADDE 12 –

(1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için aranan şartlar şunlardır:

 1. Adaylar, tezli yüksek lisans diplomasına ve 4 tam puan üzerinden en az 2.25 veya eşdeğer bir not ortalamasına sahip olmalıdırlar.
 2. Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvurularda lisans diplomasına ve 4 tam puan üzerinden en az 3 veya eşdeğer bir not ortalamasına sahip olmalıdır.
 3. Lisans veya tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için YÖK’ten tanınma belgesi, T.C. vatandaşı olan adaylar denklik belgesi almış olmalıdır.
 4. Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakültelerinden (hazırlık sınıflarıyla beraber), en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmalıdır.
 5. ALES veya eşdeğeri sınavdan en az (55) puandan az olmamak üzere, Senato tarafından belirlenen puana sahip olmaları gerekir. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Ancak, bu adayların değerlendirme işlemleri için, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili program şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
 6. Lisans derecesiyle doktora programına başvurularda, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 (seksen) puandan az olmamak üzere ALES ve eşdeğeri puanı almış olmalıdır.
 7. Sanatta yeterlik programına güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde olup, yüksek lisans derecesiyle başvuran adaylar ALES sözel puan türünde en az 55 (elli beş) puandan, lisans derecesiyle başvuran adaylar ın ise ALES sözel puan türünde en az 80 (seksen) puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmalıdır.
 8. Anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın eşdeğeri puan almış olmalıdır.
 9. Doktora bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar için; öğrenim görecekleri yabancı dilde, YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 80 (seksen) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puanı almış olmalıdır.

 

Temel tıp bilimleri doktora programına başvuru

MADDE 13 –

(1) Temel tıp bilimleri doktora programına başvurulara ilişkin aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Tıp fakültesi, veteriner fakültesi ile diş hekimliği fakültesi mezunlarının lisans diplomasına, diğer fakülte mezunlarının yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
 2. Tıp fakültesi mezunlarının en az 50 (elli) TUS temel tıp puanına veya en az 55 (elli beş) ALES sayısal puana sahip olmaları gerekir. Başvuruların hangi puan türüne ve düzeyine göre yapılacağı Senato tarafından belirlenir. Temel tıp puanı, TUS’un Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak bu iki değerin toplanması ile elde edilir.
 3. Tıp fakültesi mezunu olmayanlar için en az 55 (elli beş) ALES sayısal puanından aşağı olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
 4. Adaylardan başvuru esnasında talep edilecek referans mektubu, doktora yapma gerekçesini açıklayan bir metin, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler her başvuru dönemi başında Senato tarafından ilanda belirtilir.
 5. Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(2) Değerlendirme ve kabul şartları şunlardır:

 1. Senato tarafından ilgili başvuru döneminde kabul sıralamasının yalnız temel tıp puanı veya ALES puanına göre yapılmasına karar verilmediği sürece mülakata girecek adayların sıralaması, %50’den aşağı olmamak üzere temel tıp puanı veya ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasına göre yapılır. Yapılan sıralamaya göre kontenjan sayısının en çok iki katı kadar aday mülakata davet edilir. Son sırada aynı puana sahip olan adayların olması durumunda, son sıradaki adayların tamamı mülakata alınır.
 2. Tıp, veteriner ve diş hekimliği fakülteleri mezunları için kabul sıralaması, Senato tarafından yalnız temel tıp puanı veya ALES puanına göre yapılmasına karar verilmediği sürece, %50’den az olmamak üzere temel tıp puanı veya ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucuna göre yapılır. Senato ilgili  dönem  için aksine  karar  vermediği  takdirde ALES  veya  TUS  temel tıp  puanının%50’si, yüksek lisans puanının %20’si, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat notunun%30’u dikkate alınır. Değerlendirmeler yüz (100) tam puan üzerinden yapılır. Adaylar arasından en az yetmiş (70) puan alanlar arasından sıralama yapılır.
 3. Tıp, veteriner ve diş hekimliği fakülteleri mezunu olmayanların kabul sıralaması, Senato tarafından yalnız ALES puanına göre yapılmasına karar verilmediği sürece, %50’den az olmamak üzere ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucuna göre yapılır. Senato ilgili dönem için aksine karar vermediği takdirde ALES puanının % 50’si, lisans ve/veya yüksek lisans puanının %20’si, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat notunun %30’u dikkate alınır. Değerlendirmeler yüz (100) tam puan üzerinden yapılır. Adaylar arasından en az yetmiş (70) puan alanlar arasından sıralama yapılır. Başvuru sırasında referans mektubu ve neden doktora yapma gerekçesini açıklayan bir metin talep edilmiş ise bu belgeler dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.
 4. Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu veya temel tıp puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ya da yabancı dil sınav puanı yüksek olanlar tercih edilir.

 

Lisansüstü başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 14 –

(1) Anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak giriş sınavlarına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulur. Bu ön değerlendirme ALES puanı ve mezuniyet not ortalaması (ALES %50/ GANO %50) dikkate alınarak yapılır. Konservatuvar ve güzel sanat dallarında lisansüstü programları hariç diğer programlara yapılan başvuruların ön değerlendirilmesinde sınava alınacak olan adayların sayısı, anabilim/anasanat dalı tarafından önerilen kontenjan on beş (15) ve daha az olan programlarda otuz (30), on beşin (15)’in üzerindeki programlarda ise kontenjan sayısının iki (2) katı olacak şekilde belirlenir. Anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onanıyla, sınava çağrılacak öğrenci sayısı kontenjanın dört (4) katına kadar çıkarılabilir. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

(2) Enstitü anabilim/anasanat kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edebileceği gibi, ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucuna göre de öğrenci alabilir. Yazılı bilimsel değerlendirme ve mülakat sınavları, enstitü anabilim/anasanat dallarının sınav jürileri tarafından yapılır ve yapılan sınavlar tutanak altına alınarak ilgili enstitüye iletilir.

(3) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:

 1. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, mezuniyet not ortalamasının %50 si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına ilişkin sonucun%50’si dikkate alınır. Hesaplanan puana göre en az altmış beş (65) puan alanlar arasından sıralama yapılır.
 2. Tezli yüksek lisans programına yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucuna göre öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının%20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına ilişkin sonucun %30’u dikkate alınır. İsteyen anabilim/anasanat dalı %30’un belirli bir oranını yabancı dil puanı olarak belirleyebilir. Hesaplanan puana göre en az altmış beş (65) puan alanlar arasından sıralama yapılır.
 3. Doktora programına öğrenci kabulünde ALES puanının % 50’si, yüksek lisans veya lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvurularda lisans not ortalamasının%20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına ilişkin sonucun %30’u dikkate alınır. Hesaplanan puana göre en az yetmiş (70) puan alanlar arasından sıralama yapılır.
 4. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anasanat dallarında yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; mezuniyet not ortalamasının %25’i ve sanatsal performans/portfolyö incelemesinden en az yetmiş (70) puan almak koşuluyla%50’si, mülakatın %25’i alınır. Hesaplanan puana göre yüksek lisansta en az toplam altmış beş (65) puan, sanatta yeterlik programında en az toplam yetmiş (70) alanlar arasından sıralama yapılır.
 5. Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programına kabulünde, mezuniyet not ortalamasının %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına ilişkin sonucun %50’si dikkate alınır. Anasanat dallarındaki programlara öğrenci kabulünde ise mezuniyet not ortalamasının %25’i ve sanatsal performans/portfolyö incelemesinden en az yetmiş (70) puan almak koşuluyla %50’si ve mülakatın %25’i dikkate alınır. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar yüksek lisans için en az 65 puan, doktora/sanatta yeterlik için de en az yetmiş (70) puandan itibaren sıralanırlar.
 6. Başvuruların değerlendirilmesi sonucu başarılı olan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek başarı notu alan adaydan başlayarak sıralama yapılır. Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu veya lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması veya yabancı dil sınav puanına göre sıralama yapılır.  

Sonuçların ilanı ve kayıt

MADDE 16 –

(1) Başarılı olan asıl adaylar ve varsa yedekleri enstitü yönetim kurulu kararı ile enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Sonuçların ilanından sonra sonuçlara yönelik maddi hataları içeren itirazların ilanının takip eden üç iş günü içinde yapılması gerekir. İtiraz süresi sonunda sonuçlar enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(3) Lisansüstü programlarını kazanan adayların, Senato tarafından belirlenen tarihlerde ilgili belgeler ile birlikte enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(5) Kayıtların adaylar tarafından şahsen yapılması gerekir.

(6) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıt işlemleri kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü

MADDE 8 –

(1) Yabancı uyruklu adayların enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilen bilim ya da sanat dalında lisans/yüksek lisans derecesine sahip olmaları zorunludur.

(2) Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan en fazla 1 (bir) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz. Türkçe hazırlık sınavından başarılı olmak için azami süre 2 (iki) yıldır.

(3) Lisans veya yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

(4) Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler.

(5) Lisans veya tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış yabancı uyruklu olan adayların YÖK’ten tanınma belgesi almış olması gerekir.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Nis-2022]

İçerik Görüntüleme : [5.092]