SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME (Lisans)

Genel Bilgiler

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.

Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir.

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Bağıl Değerlendirme Katma Sınırı 20 puan, Yarıyıl Sonu Sınav Limiti 50 puan ve Ham Başarı Notu Alt Sınırı 50 puandır (Bu bilgiler her eğitim-öğretim yılı başında Senato tarafından belirlenmektedir).

Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.00 olması gerekir. Mezuniyet için gereken tüm derslerini alan ve GANO'su 2.00 olan öğrenciler DC ve DD notunu aldığı derslerden geçmiş sayılır ve mezuniyete hak kazanır. 

 

Yarıyıl Sonu Başarı Notları

Başarı dereceleri, harf notları ve ağırlık katsayıları:

Harf Notu Başarı Derecesi Ağırlık Katsayısı
AA Mükemmel 4.00
BA Pekiyi 3.50
BB İyi 3.00
CB Orta 2.50
CC Geçer 2.00
DC Koşullu Geçer 1.50
DD Koşullu Geçer 1.00
FD Başarısız 0.50
FF Başarısız 0.00

 

Ağırlıklı not ortalaması; alınan derslerin AKTS kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam AKTS kredisine bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır.

YANO (Yarıyıl Akademik Not Ortalaması): Öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır

GANO (Genel Akademik Not Ortalaması): Öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren kayıtlı bulunduğu bölümün ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.

 

Diğer Harflerin Anlamları

(D) Devamsız: Derse devam yükümlülüğünü veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. (D), not ortalaması hesabına (FF) olarak dâhil edilir.

(S) Süren Çalışma: Sürmekte olan ders/dersler için öğrenciye verilir. (S), GANO hesabına katılmaz.

(E) Eksik: Yarıyıl/yıl sonu sınavına girdiği halde, belgelenmiş makul ve geçerli nedenle laboratuvar, proje, ödev ve benzeri yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciye verilir. (E) alan öğrenci, notların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E) kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Ancak, ilgili birim tarafından mazereti kabul edilen hallerde bölüm veya program başkanlığının önerisi ve ilgili kurulun onayı ile (E) işaretinin süresi daha sonraki kayıt başına kadar uzatılabilir.

(G) Geçer: Eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olan öğrenciye verilir. (G), GANO hesabına katılmaz.

(M) Muaf: Öğrencilerin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı ve bölüm/program başkanlığının önerisi ile birim kurulunca denkliği tanınan, ancak harf notu karşılığı olmayan derslere verilir. (M), GANO hesabına katılmaz.

(K) Kalır: Eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olan öğrenciye verilir. (K), GANO hesabına katılmaz.

(İ) İptal: Mezuniyet toplam AKTS kredi yükü dikkate alınarak müfredattan kaldırılan veya muafiyeti/intibakı yapılmamış bir dersi daha önce alıp da başarısız olan öğrenciler için mezuniyet öncesi transkriptinde bu ders (İ) ile işaretlenir. (İ) ile işaretlenen dersler mezuniyet sonrası verilen transkript ve diploma ekinde yer almaz.

Detaylı Bilgi İçin Bkz. Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [01-Kas-2021 10:14]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [04-Kas-2021 21:53]

İçerik Görüntüleme : [39.648]