Bölüm Hakkında

KİMYA BÖLÜMÜ

Kimya Bölümü, 1983 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüzde yürütülmekte olan Kimya lisans eğitimi, 1 yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıldır ve %30 İngilizce olarak yürütülmektedir. Ülke koşullarına uygun çağdaş düzeyde bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip mezunlar yetiştirmeye yönelik bir lisans öğretimi sürdürülmesi amaçlanarak ders ve uygulama programımızda periyodik güncellemeler yapılmaktadır. Akademik kadromuzda bulunan 8 Profesör,10 Doçent, 1 Yrd.Doçent, 7 Araştırma Görevlisi ile kimyanın temel kavramlarını öğretmek, bu kavramların oluşturulduğu yüksek nitelikli laboratuarlarda deneysel ve görsel bilgi aktarımı sağlamak, endüstrinin ve toplumumuzun ihtiyaç duyduğu araştırıcıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçlar kapsamında, eğitimin kalitesini arttırma, daha nitelikli mezunlar yetiştirme ve bu sayede üniversite-sanayi ilişkilerini olması gereken düzeye ulaştırmayı amaçlayan akreditasyon çalışmaları, bölümümüzde son dönemde hız kazanmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda, endüstriyel çalışma alanlarına yönelik modüller oluşturularak öğrencilerimizin sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda uzman olarak yetişmeleri sağlanmaktadır. Bölümümüz sanayinin ihtiyaç duyduğu test/analizleri ve Araştırma-Geliştirme projelerini yürütmede aktif rol almaktadır. Bölümün değişik kanallarla yürüttüğü çevre kontrol denetim analizleri, öğrenci laboratuvarlarında da yapılarak öğrencilerimizin temel dersleri kavramasında gerekli motivasyon unsurları olarak yararlanılmaktadır. Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen proje ve faaliyetlerde doğrudan öğrencilerimizin iş alanlarına yönlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle üst sınıflardaki öğrencilere yönelik “Sertifika Eğitim Programları” düzenlenmeye, öğrencilerimizin Kimya kongrelerine katılması için özendirici olunmaya gayret edilmektedir.
Ayrıca, Kimya Bölümünde Fen-Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütülmektedir. Lisans öğrenimini başarı ile tamamlayan mezunlar başvuru şartlarını sağladıkları ve yapılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde lisansüstü öğrenim programına kaydolabilmektedirler.

BÖLÜM ÖZGÖREV

Çağın gereklerini karşılayabilecek bilgi ve deneyime sahip öğretim kadrosuyla, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, sorunlar karşısında bilgi ve becerisini etkinkullanabilme kapasitesine sahip kimyacılar yetiştirerek,bilim ve teknolojinin toplum yararına dönüşmesine öncülük etmek ve ülke gelişimine katkıda bulunmaktır.

BOLÜM UZGÖRÜŞ

Uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi birikimine sahip kimyacılar yetiştirmek, dünya sorunlarına çözüm üretebilen araştırmalar yapmak, bilim ve teknolojinin toplumyararına dönüşmesine öncülük etmektir.

VERİLEN DERECE

Bu bölüm, yüksek öğretimde Kimya Bilimi alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kimya Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı´ndan yeterli puan almış olması gerekir.

YETERLİLİK KOŞULLARI

Kimya alanında lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken toplam 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimli derslerin tümünü başarı ile tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

PROGRAM PROFİLİ

Kimya lisans programı 1 yıl İngilizce hazırlık ve takiben 4 yıllık eğitim-öğretim programı içermektedir. Birinci yıl farklı düzeyde eğitim almış öğrencilerin bilgi düzeylerini aynı seviyeye getirmek için genel dersler (Bilgisayar, Fizik, Genel Kimya, Matematik gibi) içermektedir. İkinci ve üçüncü yıllar ise, temel kimya bilim dallarına ait (Analitik, Anorganik, Fizikokimya, Organik, Biyokimya) hem teorik bilgi birikimini hem de uygulama yeteneğini geliştirebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.Kimya Lisans programından mezun olan öğrenciler Kimyacı unvanı alırlar ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine hak kazanırlar. Lisans derecesi, eğitim planında yer alan 240 AKTS´lik bütün dersleri tamamlayan öğrencilere verilir. Program öğrencilere kimyaya ait temel kavramları öğretmek, bu kavramları kullanarak problemleri anlama ve çözüm yolları geliştirmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Seçmeli dersleri içeren üçüncü ve dördüncü eğitim yıllarında, sanayi sorunlarına öğrencilerin akılcı bir yaklaşım geliştirmesi hedeflenmiştir.

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-KPDS-UDS vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.

SINAVLAR,ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Derslere devam zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk teorik derslerde en az %70, uygulamalarda ise en az %80´dir. Devam zorunluluğunu yerine getirenler, dönem sonu sınavına girebilirler. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60şeklindedir. Ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alması zorunludur. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ancak öğrencinin genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.0 ise DC ve DD notları da şartlı başarılı notlar olarak değerlendirilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan 240 AKTS´lik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

 YAN DAL ve ÇİFT-ANADAL YAPILABİLECEK BÖLÜMLER

 Fen-Edebiyat Fakültesi                  Mühendislik Fakültesi                   Ziraat Fakültesi

        Biyoloji Bölümü                             Tekstil Mühendisliği                    Gıda Mühendisliği

         Fizik Bölümü                                 Çevre Mühendisliği

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [11.786]