Prof.Dr.Gazi İREZ
 
                               
 

AKADEMİK GEÇMİŞ

Lisans               : Ege Üniversitesi Kimya Lisans 1972
Yüksek lisans : Ege Üniversitesi Yüksek Kimyager 1976
Doktora             : Selçuk Üniversitesi Anorganik Kimya 1984
Doçent               : Selçuk Üniversitesi Anorganik Kimya 1990
Profesör            : Muğla Üniversitesi Anorganik Kimya 1996

YÖNETİM GÖREVLERİ

     a) Akademik Görevleri         

           Yrd. Doç.: Selçuk Üniversitesi 1987-1991
           Doçent: Selçuk Üniversitesi 1991-1996
           Profesör: Muğla Üniversitesi 1996-
           Profesör: Uludağ Üniversitesi, 2002-2013

      b İdari Görevleri      

Görev Ünvanı                                                          Görev Yeri                                                     Yıl

Bölüm Başkan Yrd.                  Uludağ Ü. Fen-Edebiyat Fak. Kimya Böl.                           2010 

Bölüm Başkanı                         Muğla Ü. Fen-Edebiyat Fak. Kimya Böl                        2000-2002

Dekan Yrd.                                Muğla Ü. Fen-Edebiyat Fak. Kimya Böl                        1997-1999

Enstitü Müdürü                        Muğla Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü                                   1997-1999

Bölüm Başkanı                         Muğla Ü. Fen-Edebiyat Fak. Kimya Böl                        1996-1999

AnaBilim Dalı Başkanı             Selçuk Ü. Fen-Edebiyat Fak. Kimya Böl.                        1987-1996

ARAŞTIRMA ALANLARI

Oksimler ve Koordinasyon Bilesikleri, Karısık Ligant Kompleksleri ve Kararlılık Sabitleri

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

Yüksek Lisans Tezleri

1. Abbas Hüseyinzade ''Bazı Aminoglioksimlerin KaSabitlerinin Tayini ve Bunların Pd Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının İncelenmesi'' 1988, S.Ü. Fen Bil. Ens., KONYA (Bitti).
2. Mahmut Ali Deveci ''Tetraoksimlerin Sentezi ve Bazı Polimerik Geçiş Metali Komplekslerinin Yapılarının incelenmesi'' 1990, S.Ü. Fen Bil. Ens. KONYA (Bitti).

3. Nursabah Sarıkavaklı ''Bazı Ligandların Kare-Düzlem Yapılı Komplekslerinin Oktahedral Yapılı Koplekslere Çevrilmesi ve Yapılarının İncelenmesi'' 1992, S.Ü. Fen Bil. Ens., KONYA (Bitti).

4.  Ahmet Kahraman ''Asimetrik vic-Dioksimlerin Ni(II) Komplekslerinin Sentezi ve Geometrik Yapılarının İncelenmesi'' 1991, S.Ü. Fen Bil. Ens., KONYA (Bitti).

5.  İlknur Babahan ''Muğla-Marmaris Karayolunun 20 km Yol Boyundaki Onopordum Brectestum Bitkisinin Kurşun Tutuculuk Özelliklerindeki Değişmenin Araştırılması'' 2000, M.Ü. Fen Bil. Ens., MUĞLA (Bitti).

6.  Filiz Yılmaz ''Aminoglioksim Türevlerinin ve Bunların Metal Komplekslerinin Sentezi ve Bunların Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi'' 2001, A.Ü. Fen Bil. Ens., ESKİŞEHİR (Bitti).

7.  Mehmet Taşbaş ''Yeni vic-Dioksimlerin Sentezi ve Bunların Geçiş Metalleri ile Kompleks Yapılarının İncelenmesi'' 2001, M.Ü. Fen Bil. Ens., MUĞLA (Bitti).

8.  Süleyman Nergiz ''Geçiş Metali Tayininde Yeni Spektrofotometrik Metotlar'' 2001, M.Ü. Fen Bil. Ens., MUĞLA (Bitti).

9.  Bedir Canik ''Sülfat Prosesinde Üretilen İğne Yapraklı Odun Hamurunun CEHDED Yöntemi ile Beyazlatılması ve Kullanılan Kimyasalların Hamur Karakteristikleri Üzerine Etkisi'' 2002, M.Ü. Fen Bil. Ens., MUĞLA (Bitti).

10. Raziye Eylem Keleş ''Bazı vic-Dioksimlerin Mn(II) Komplekslerinin Elde Edilmesi ve Yapılarının Aydınlatılması'' 2002, M.Ü. Fen Bil. Ens., MUĞLA (Bitti).

11. Hikmet Nil Bilgiçataç ''Glioksim veya Aminoglioksim Türevlerinin Sentezi ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi'' 2006, U.Ü. Fen Bil. Ens., BURSA (Bitti).

12. Neslihan Fındıkkaya ''α-İminooksimler ve Bazı Metallerle Komplekslerinin Elde Edilmeleri ve Yapılarının İncelenmesi'' 2007, U.Ü. Fen Bil. Ens., BURSA (Bitti).

13. Yunus Kaya ''Oksimlerin ve α-Ketooksimlerin İndirgenmesi ile Amin ve α-Amino Alkollerin Elde dilmesi''2009, U.Ü. Fen Bil. Ens., BURSA (Bitti).

14. Gökhan Şirikçi ''Yeni Bazı α-İmino Oksim Türevlerinin ve Onların Komplekslerinin Sentezi'', (Başlangıç: 2008) U.Ü. Fen Bil. Ens., BURSA, (Bitti).

Doktora Tezleri
 1.  Abbas Hüseyinzade ''Asimetrik vic-Dioksimlerin Sentezi ve Bunların Bazı Geçiş Metali Komplekslerinin İncelenmesi'' 1990, S.Ü. Fen Bil. Ens., KONYA (Bitti).

2.  Mahmut Ali Deveci ''İminooksim Türevlerinin Elde Edilmesi ve Bunların Bazı Geçiş Elementleri ile Metal Kompleks Yapılarının İncelenmesi'' 1994, S.Ü. Fen Bil. Ens., KONYA (Bitti).
3.  Bedrettin Mercimek ''Oksamidinlerin vic-Dioksimli Türevlerinin Sentezi ve Geçiş Metali Komplekslerinin İncelenmesi'' 1995, S.Ü. Fen Bil. Ens., KONYA (Bitti).

4.  Nursabah Sarıkavaklı ''N-Fenilaminoglioksimin ve N-Benzilaminoglioksimin Elde Edilmesi ve İzomerlerinin Tanımlanması'' 1996, S.Ü. Fen Bil. Ens., KONYA (Bitti).

5.  Ahmet Kahraman ''2,3-Diaminosüksinik Asit ve vic-Dioksimli Türevlerinin Sentezi ve Bazı Geçiş Metali Komplekslerinin İncelenmesi'' 1999, S.Ü. Fen Bil. Ens., KONYA (Bitti).

6.  Alper Tolga Çolak ''Anyon ve Donör Molekül Toplayıcıları ve Pratikteki Uygulama Alanlarının Araştırılması'' 2006, O.Ü. Fen Bil. Ens., ESKİŞEHİR (Bitti).

7.  Tülay Çam " Skandiyum(III), İtriyum(III) ve Lantan(III) ün Karışık Ligand Komplekslerinin Sulu Ortamdaki  Kararlılıklarının İncelenmesi ve Yapılarının Aydınlatılması ", (Başlangıç: 2003) U.Ü. Fen Bil. Ens., BURSA, (Bitti).

8.  Hasene Mutlu ''a-Kinazolin, a-İmino Oksimlerin ve Bazı Metal Komplekslerinin Elde Edilmeleri; Yapılarının ve Özelliklerinin Açıklanması'', 2010, U.Ü. Fen Bil. Ens., BURSA, (Bitti).

9.  Neslihan Pazarlı "Yeni a-İminooksim Ligantlarının ve Çeşitli Metal Komplekslerinin Sentezleri ve Yapılarının Aydınlatılması", (Başlangıç: 2007) U.Ü. Fen Bil. Ens., BURSA, 

YAYINLAR

toplam 28 adet yayın.

KONGRELER

toplam 54 adet kongre.

PROJELER

 1. İREZ; G., MERCİMEK, B.; Oksamidinlerin ve vic-Dioksimli Türevlerinin Sentezi ve Geçiş Metali Kompleslerinin İncelenmesi, S.Ü. Arş. Fonu. Proje No: 91/058, Teslim: 1993
 2. İREZ, G., UĞUR, A., vic-Dioksimlerin Bakteri ve Mantarlara Karşı Etkinliklerinin Araştırılması, M.Ü. Arş. Fonu. Proje No: 97/001, (Devlet Planlama destekli), Teslim: 2002
 3. İREZ, G., KUŞ, M. Sirkenin su arıtmasında kullanılırlığının Araştırılması, M.Ü. Arş. Fonu. Proje No: 97/002, (Devlet Planlama destekli), Teslim: 2002
 4. İREZ, G., BABAHAN, İ., Onopordum Brectestum (kangal) Bitkisinin Metal Tutuculuğunun Araştırılması, M.Ü. Arş. Fonu. Proje No: 98/013, Teslim: 2000.
 5. İREZ, G., BEŞİRLİ N., MUTLU H., BİLGİATAÇ H. N., Allilamin ve Vinilasetonun Polimerik Oksim Türevlerinin Katyon Tutma Özelliklerinin araştırılması, U.Ü. Arş. Fonu. Proje No: F-2003/98, Teslim: 2009.
 6. İREZ, G., MUTLU H., FINDIKKAYA N, Alfa-KİNAZOLİN VE/VEYA Iminooksimlerin Elde edilmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Oluşan Ürünlerin; a) Optikçe Aktifliklerinin Araştırılması, b) Metal İyonları ile Oluşturdukları Komplekslerin Yapılarının Aydınlatılması, c) Biyolojik Etkilerinin İncelenmesi, Proje No: 106T371, Teslim: 2010.
 7. İREZ, G., MUTLU H., FINDIKKAYA N, a-Karboniloksimlerin Bazı Mono ve Poliaminlerle Tepkimelerinin İncelenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Oluşan Ürünlerin; a) Optikçe Aktifliklerinin Araştırılması, b)Metal İyonları ile Oluşturdukları Komplekslerin Yapılarının Aydınlatılması; c)Biyolojik Etkilerinin İncelenmesi,  U.Ü. Arş. Fonu. Proje No: F-2006/66, 2006, Teslim: 2011.
 8. G. İREZ, T.ÇAM, Mg(II), Ca(II), Sc(III), Y(III) ve La(III) Metal İyonlarının Bazı Yeni dioksimler ile Oluşturdukları İkili ve Karışık Ligand Komplekslerinin Oluşum Dengelerinin İncelenmesi, Oluşan Komplekslerin İzalasyonu ve Karakterizasyonu, TÜBİTAK, No: 110T535, Teslim: 2012.
 9. G. İrez, N. Beşirli, H. Mutlu ve Y. Kaya,Bazı Yeni İminooksimlerin ve Bunların Metal Komplekslerinin; a) Sentezleri, b) Yapılarının Aydınlatılması, c) Eg, Yasak Enerji Aralıklarının Belirlenmesi, d) Geçirgenlik ve Yansıma Bilgilerinin Bulunması, e) Optikçe Aktifliklerinin Araştırılması,Arş. Fonu. Proje No: F-2009/21,2009, Teslim: 2012.
 10. H. Mutlu, G. İrez, R. Aydın, N. Pazarlı, D. İnci, Yeni Oksim Bileşiklerinin Sentezi ve Bazı Geçiş Metal İyonları ile Oluşturdukları İkili ve Karışık Ligant Kompleksleri, Arş. Fonu. Proje No: F-2011/,2011, Devam Ediyor.
 11. R. Aydın, G. İrez, N. N. Cinkılıç, H. Mutlu, N. Pazarlı, D. İnci, İki Değerli Metal İyonlarının Aromatik Aminler ve Katekol veya Amino Grubu İçeren Ligandlar ile Oluşturduğu Karışık Ligand Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının, Kararlılıklarının ve Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması, Arş. Fonu. Proje No: F-2011/,2011, Devam Ediyor.
 12. Tülay ÇAM, Gazi İREZ, Ni(II), Cu(II) ve Co(II) Metal İyonlarının Bazı Yeni dioksimler ile Oluşturdukları Komplekslerin İzalasyonu ve Karakterizasyonu, KUAP(F)-2012/63, 2 yıl

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.048]