Prof. Dr. Başak Aydem ÇİFTÇİOĞLU(Aydemir)

 

Adı Soyadı                 : Başak Aydem ÇİFTÇİOĞLU(Aydemir)

Unvanı                       : Prof.Dr.

İletişim:                     : aydemaydemir@uludag.edu.tr

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 

İşletme

Doğu Akdeniz Üniversitesi

İşletme Bölümü(İng)

1999

Yüksek Lisans

 

İşletme

Uludağ Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

          2002

Doktora

 

İşletme

Uludağ Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

8/03/2008

 

 

AKADEMİK GEÇMİŞ:

 

Araştırma Görevliliği :           2001

Doçent                        :           26 / 11 / 2012

Profesörlük                :           24 / 05 / 2019                                                             

 

YAYINLAR

 

Kitaplar:

 

1-Aydem Çiftçioğlu, ''Kurumsal İtibar Yönetimi” Dora  Kitabevi, Bursa, Aralık 2009, ISBN 978-605-4118-45-8

2-Aydem Çiftçioğlu, “Sosyal Sorumluluk ve Etik”, İşletme Etiği, EDT: Zeyyat Sabuncuoğlu, Beta Yayın Dağıtım, , İstanbul, Nisan 2011, ISBN 978-605-377-450-1, ss 55-65.2011

3-Aydem Çiftçioğlu, “Örgüt Kültürü ve Etik”, EDT: Zeyyat Sabuncuoğlu, Beta Yayın Dağıtım, İstanbul, Nisan 2011, ISBN 978-605-377-450-1, ss 105-119.2011

4-Aydem Çiftçioğlu, “Halkla İlişkiler  ve Etik”, EDT: Zeyyat Sabuncuoğlu ,Beta Yayın Dağıtım, İstanbul, Nisan 2011, ISBN 978-605-377-450-1, ss 251-274.2011

5-Aydem Çiftçioğlu, Zeyyat Sabuncuoğlu, “  Etik Karar Almada Örgütsel Faktörler”  “EDT:Nuray Tokgöz,   T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3011, Açıköğretim Fakültesi Yayını NO: 1964, ISBN 978-975-06-1670-9,88-115. 2013

6-Aydem Çiftçioğlu, “Online İtibar Yönetimi” Dora Kitapevi, Bursa, Aralık 2016, ISBN 978-605-9666-74-9.

7-Aydem Çiftçioğlu, “ Kurumsal Yönetişim” Çağdaş Yönetim Teknikleri, EDT: Mahmut Paksoy, T.C Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını, 978-975-442-647-2, ss  1-23. 2015.

8-Aydem Çiftçioğlu, “ Çevrenin Etkisi “,Örgüt kuramlarını ve Tasarımını Anlamak, EDT: Ömür N. Timurcan Özmen, ss 218-256, 2015

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler;

 

 1. Akçin Kültigin, Erat Serhat, Alnıaçık Ümit, Çiftçioğlu B.A., Effect Of Psychological Ownership On Employee Silence And Task Performance: A Study On Academicians International Business Research 34-43 11(1) 2018.
 2. Çiftçioğlu B.A.,Gök Benan, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal İtibara Etkisi Ve Bir Uygulama, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 183-196 4 2018.
 3. Çiftçioğlu B.A.,Sak Emre., Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Müşteri Bağlılığı İlişkisi, TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi 305-309 11/41 2019.
 4. Aydem Çiftçioğlu , Sebla Gül, Employer Branding Descriptions of University students: A Business to Business Firm Example, Yönetim ve ekonomi araştırmaları Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2017.
 5. Aydem Ciftcioglu, Seref Gunduz,Çok Katlı Binalarda Yönetim Sorunsalı,Business and Research Journal, Vol 8, Issue 2, 2017, ISSN 1309-2448,153-166.
 6. B.Aydem Çiftçioğlu, How Ethıcal Codes Form Among Bıst Sustaınabılıty Indexed Fırms,
 7. Journal of Accounting and Taxation Studies,2016, vol 9, No2, 89-110.
 8. B.Aydem Çiftçioğlu, Dimensional Analysis of Employer Branding Perceptions of Current
 9. Employees, Journal of Enterpreneurship and Development, vol 9, No 2, 2015, 417-437.
 10. B.Aydem Çiftçioğlu, Is Organizational Trust Associated With Organizational Prestige?
 11. A Political Party Example,Vol 2, No3, 2015,187-197.
 12. Aydem Çiftçioğlu, Özer Arabacı, Implemating Simple slope thechniques to interaction of workvariables, Alphanumetric Journali, Vol2, Issue 2, 2014, 25-36.
 13. Mehlika Saraç, Aydem Çiftçioğlu, What to Human resource managers think about the employee’s Internet Usage?, Anadolu University Journal of Social science, Vol 14, Issue 2, June 2014, 1-12.
 14. Aydem Çiftçioğlu , Investigating Teachers’ Occupational evaluations: Evidence from High School Teachers in Turkey,  Procedia - Social and Behavioral Sciences
  Volume 84, 2013, 107-111.
 15. Aylin Poroy Arsoy, Özer Arabacı, Aydem Çiftçioğlu, Corporate Social Responsibility And Financial Performance Relationship: The Case Of Turkey,Muhasebe ve Finansman Dergisi(MUFAD), Journal of Accounting and Finance, Sayı 53, Ocak 2012,159-176.
 16. B.Aydem Cıftcıoglu, Aylın Poroy Arsoy, Barıs Sipahi  Investigating Accountants’ Occupational Commitment And Occupational Turnover Intention: Evidence From Turkish Accountants, International Journal of Accounting and Finance , Vol 3, No 2, 2011, 165-176
 17. Aydem ÇİFTÇİOĞLU, Aylin POROY ARSOY, Seval KARDEŞ SELİMOĞLU, “Perceptions of Prospective Job Applicants on Corporate Social Responsibility Performance: ISE Corporate Governance Index Companies in Turkey, Social Reponsibility Review,2011, No 4, ISSN 1759-5886, ss.33-43.
 18. B.Aydem Çiftçioğlu, Investigating Occupational Commitment And Turnover Intention Relationship With Burnout Syndrome ,İşletme ve Ekonomi Araştırma Dergisi/ Business and Economics Research Journal,Cilt 2,Sayı 3,Temmuz 2011.
 19. B.Aydem Çiftçioğlu, Exploring The Role Of Percevied External Prestıge In Employee’s Emotional Appeal: Evıdence From A Textile Firm, İşletme ve Ekonomi Araştırma Dergisi/ Business and Economics Research Journal, Cilt 1, Sayı 3,85-96, 2010.
 20. B.Aydem Çiftçioğlu,  Zeyyat Sabuncuoğlu, An Investigation On Percevied External Prestige And Related Work Variables In A Turkish Context, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan kaynakları Dergisi /The Journal of Industrial Relations & Human Resources, Cilt 13,Sayı 1,  2010,105-126
 21. B.Aydem Çiftçioğlu “The Relationship Between Perceived External Prestige,  And Turnover Intention: An Empirical Investigation” Corporate Reputation Review, Vol 13, No 4, 2010,248–263.
 22. B.Aydem Çiftçioğlu “Relationship Between Organizational Commitment And Organizational Identification: A Theorıcal Investıgatıon, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan kaynakları Dergisi /The Journal of Industrial Relations & Human Resources, Cilt 12, No 1, 71-92, 2010
 23. Başak Aydem Aydemir “İşletmelerin Yeni Rekabet Aracı Olarak Kurumsal İtibar”, İş, Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi/ The Journal of Industrial Relations & Human Resources, Cilt:10 Sayı:2, Nisan 2008, 27-53
 24. Aydem Çiftçioğlu, Nergis Poroy, “Sosyal Sorumluluk Ve Bölümlere Göre Raporlama İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma”, İşletme ve Ekonomi Araştırma Dergisi/ Business and Economics Research Journal, Cilt 1, Sayı 1, 2010, 83-99
 25. Bilçin Tak, Aydem Çiftçioğlu, ''Mesleki Bağlılık ile Çalışanların Örgütte Kalma Niyeti Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma'', Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi, Cilt 63, Sayı: 4, 156-178, 2008.
 26. Bilçin Tak, Aydem Çiftçioğlu, “Algılanan Örgütsel Prestij ile Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Akdeniz University Journal Of The Faculty Of Economics And Administrative Sciences (Jeas)Kasım 2009.
 27. Bilçin Tak, Aydem Çiftçioğlu, Alis Özçakır, Ahmet Divleli, ''Mesleki Bağlılığın Bireylerin Mesleklerine ve Çalıştıkları Örgüte İlişkin Tutumlarını Nasıl Etkilediğini Anlamaya Yönelik Bir Alan Araştırması '', İş, Güç ve Endüstri İlişkileri Dergisi/ The Journal of Industrial Relations & Human Resources, Cilt 11, Sayı: 4, 2009. 6-26
 28. Aydem Çiftçioğlu “İşletmelerde Hedef Belirleme Ve Etkili İletişimde NLP”, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Dergisi, Journal of Administrative Science, Cilt 8, Sayı 1, 2010, 98-116
 29. Bilçin Tak, Aydem Çiftçioğlu Üç Boyutlu Mesleki Bağlılık Ölçeğinin Türkçe’de Güvenilirlik ve Geçerliliğinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması” Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 35-54,Mart 2009.
 30. B.Aydem Çiftçioğlu, Güven Ordun, Hastaların Hekimlerin Kendileri İle Kurdukları İletişiminden Memnuniyet Düzeylerinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Journal of Marmara University Institute of Social Science, Cilt 9,Sayı 34,109-118,  2010.
 31. Mehlika Saraç, B.Aydem Çiftçioğlu, Elektronik İnsan Kaynakları Yönetiminde E-Öğrenme Açılımı, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt XXIX, Sayı 1, 29-52,2010

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

 

 1. Çiftçioğlu B.A., The Path of Company Leader: A Evidence from Turkey Companies Porto-Portekiz   2017.

 

 1. Yüce  M., Çiftçioğlu B.A.,Paşa Fatma Örgüt Çalışanlarının Pozitif Psikolojik Sermaye Algıları ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Anlamaya Yönelik Bir Saha Araştırması Budapeşte /Macaristan 110-111  2018.

 

 

 1. Yüce  M., Çiftçioğlu B.A.,Kahraman Ebru Kriz Bir Değişim Yaratabilir mi? Otomotiv Sektöründen Bir Örnek Budapeşte /Macaristan 134-135  2018.

 

 1. Çiftçioğlu B.A.,Güldamlası G. Investigation Of Corporate Academies’ Process And Structure In Turkey Porto-Portekiz   2017.

 

 

 1. Aydem Çiftçioğlu, Melike Nur Kara, Employee Branding Is Matter For Turkish Employees, III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Vol 1, 2014, 110-111.Roma, Italy.

 

 1. Aydem Çiftçioğlu, Y Generatıons Expectations From Their Employer: A Turkısh Fırm Example, International Conference for Academic Disiplines, Vol 8, 2015, 39-40, Freiburg, Germany.
 2. Aydem Çiftçioğlu, Ethical Codes and Sustainability in Turkey, 14 th International Conference on Social responsibility and 5 th Organizational Governanace Conference,2015,229-231, Tekirdağ, Türkiye.

 

 1. Aydem Çiftçioğlu, Olcay Bektaş, Role of the Business Schools in Spreading Business Ethics in Turkey, Conference of the  International Journal of  Arts and Sciences,2016,175-176, Prag, Çek Cumhuriyeti.
 2. Aydem Çiftçioğlu, Kurumsal Yönetim ve Etik Kod, New Trends in Corporate Social Responsibility and Corporate Governance and World Practises, 2015, Konya, Türkiye

 

 1. Aylin Poroy, Aydem Çiftçioğlu, Tuğba Bora,Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Kurumsal Yönetim Uygulamaları, I. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, ISAF, 31Mayıs-2Haziran 2012, Gaziantep, Turkiye

 

 1. Aydem Çiftçioğlu, "Investıgatıng Teachers’ Occoupatıonal Evaluatıons: Evıdence From Hıgh School Teachers From Turkey” 3rd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG-2012 09 – 12 May 2012, Ankara University & Near East University, Efes Surmeli Hotel, Izmir - Turkey

 

 

 1. Aydem Çiftçioğlu, Aylin Poroy Arsoy, Seval Kardes Selimoğlu, Perceptions Of Prospective Job Applicants On Corporate Social Responsibility Performance: ISE Corporate Governance Index Companies In Turkey, First International Symposium on Corporate Responsibility and Sustainable Development, 19-20 April, 2011, London.

 

 1. Aydem Çiftçioğlu, Aylin Poroy,  “Student's Attachment To Their University: Evidence From A Turkish University”, International VII. Knowledge, Economy and Management Congress, 30 October- 1 November 2009, Thermalium Wellness Park Hotel YALOVA

 

 1. B.Aydem Çiftçioğlu, Özer Arabacı, “Implementing Simple Slope Techniques to Interaction Of Work Variables”, 6th  International Confrence on Business, Management and Economics, 7-9 October 2010, Çeşme İzmir, 160-173.

 

 

 

 1. Aydem Çiftçioğlu, Aylin Poroy, Barış Sipahi, “Investigating Burnout Syndrome of Turkish Accountants”, 6th  International Confrence on Business, Management and Economics, 7-9 October 2010, Çeşme İzmir

 

 

 1. Deger Alper, Aylin Poroy, B.Aydem Çiftçioğlu, “Corporate Governance and Risk Management”, 6th  International Confrence on Business, Management and Economics, 7-9 October 2010, Çeşme İzmir ,202-211

 

 

 1. Bilçin Tak, Kurtuluş Kaymaz, Deniz Sığırlı, Umut Eroğlu, Aydem Çiftçioğlu, Fatmanur Ertuğrul, “Conceptualization of Corporate Social Responsibility Construct in Turkish Context: A Longitudinal Study”,  21. European Business Ethics Network (EBEN) Annual Conference, 17-19 October 2008, Turkey

 

Ulusal toplantılarda sunulan Bildiriler

1-Kurtuluş Kaymaz, Aydem Çiftçioğlu, Duygu Acar, “Yönetim Organizasyon Konuları Bağlamında Üniversite Sanayi İşbirliği Çalışmaları: Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Kapsamında Bir İnceleme”, 18.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Adana,2010

 

 

 

2-Bilçin Tak, Aydem Çiftçioğlu, Duygu Acar, Aylin Bağrıcı, “Yabancı Yazın Bağımlısı Olma” Üzerine Bir Tartışma: Türkçe Örgütsel Bağlılık Yazınının Genel Profili” 17. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, 2009, Eskişehir.

 

 

3-Bilçin Tak, Aydem Çiftçioğlu, Evren Topuz, “Çalışanların Örgütlerine ve Mesleklerine Aidiyet Geliştirmelerinin Sonuçları: Görgül Bir Çalışma” 17.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, 2009,  Eskişehir.

 

 

4-Bilçin Tak, Alis Özçakır, Aydem Çiftçioğlu, ''Mesleki ve Örgütsel Bağlılık  ile Örgütten ve Meslekten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma'', 16.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 2008, Antalya.

 

 

5-Zeyyat Sabuncuoğlu, Berrin Filizöz, Aydem Çiftçioğlu, İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Etik Algılamaları: Antalya Bölgesi Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, II. Turizimde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, 79-96 Mart 2011.

 

6-Mehlika Saraç, Aydem Çiftçioğlu, Örgütlerde İş Dışı İnternet Kullanımı: Ik Yöneticilerinin Algısı Ve Mevcut Yönetsel Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme, 20, Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, 24-26 Mayıs, 2012, Çeşme, İzmir.

 

7-Bilçin Tak, Aydem Aydemir, ''İş Tasarım Sistemi,  Örgütsel Bağlılık ve Çalışanların Stratejik Oryantasyon Düzeyi Arasındaki Etkileşimin İncelenmesine Yönelik Bir Model Geliştirme Çalışması '', 10.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2002, Antalya.

 

8-Bilçin Tak, Aydem Aydemir, ''Çalışanların Mesleki Bağlılıkları ile İş Tatminleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma'', 11.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2003, Afyon.

 

 

9-Bilçin Tak, Aydem Aydemir, ''Örgütsel Özdeşleşme Üzerine İki Görgül Araştırma'', 12.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2004, Bursa.

 

İdari Görevler

Uludağ Üniversitesi Sürekli eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı (2016-2019)

 

Projeler:

1.Bilçin Tak, Lale Tüzüner, Yücel Sayılar, B.Aydem Çiftçioğlu “ Ulusal Kültürün Çalışanların Mensubu Oldukları Kuruma ve Yönetsel Uygulamalara Karşı Algı ve Tutumları Üzerindeki Etkinin Analizi: Kültürlerarası Görgül Bir Çalışma” (İ(U)-2009/52) konulu Araştırma Projesi, U.Ü Araştırma Fonu.

 

  Ödüller :

1.B.Aydem Çiftçioğlu, Özer Arabacı, “Implementing Simple Slope Techniques to Interaction Of Work Variables”, 6th  International Confrence on Business, Management and Economics, 7-9 October 2010, Çeşme İzmir , Honorable Mention Award in field of Business Administration & Organization 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [11-Şub-2021]

İçerik Görüntüleme : [240]