Prof. Dr. İbrahim CANBOLAT

Prof. Dr. İbrahim CANBOLAT

 

 

 

Depertment

International Relations/ International Relations

E-mail:

icanbol@hotmail.com

Tel No:

0224 294 10 60

 

EDUCATION

Ph.D.

Istanbul University

M.A.

Heidelberg University

B.A.

Heidelberg University

High School

Osmaniye High School

TEACHING EXPERIENCE

Research Assistant

   -

Assist. Prof. Dr.

1993

Assoc. Prof. Dr.

1996

Prof. Dr.

2002

Foreign Languages

 German, English

 

Publications

Books

İbrahim Canbolat, Uluslararası İlişkilerde Türkiye Savaş ve Barış Arasında Dünya, 4. Baskı, Aktüel, Bursa, 2012. ISBN : 9 789752 532267

İbrahim Canbolat, Avrupa Birliği ve Türkiye  Uluslarüstü Sistemle Ortaklık, 6. Bas., Alfa Aktüel, İstanbul 2014.

İbrahim Canbolat, Gelişmekte Olan Ülkeler, Küresel, Politik ve Ekonomik Çıkar İlişkilerindeki Konumları, Alfa Aktüel Bursa 2013, ISBN No: 978-975-253-242-7

İbrahim Canbolat, Değişen Dünyada Almanya ve Türkler, Ulusal Çıkar Ulusal Birlik ve Kamuoyu Tercihi Açısından Bir İnceleme, 4.baskı, Alfa Aktüel Yayınları,
2009, ISBN 978 975 253 158-1.

Ervin Laszlo, Küresel Bakmak, Evrensel Düşünmek; Küçülen Dünyanın Yeniden Biçimlenişi, (çev. İbrahim Canbolat), Nobel, Ankara 2004, ISBN No: 975-591-693-8

İbrahim Canbolat, Dünyanın Poetik Dili. Kültürlerarası Şiir, Alfa Aktüel, 2009, ISBN 978 975 253 10-5.

İbrahim Canbolat, Örümcek Evinde Oturulmaz. İnsan Varlık Siyaset Ortadoğu, Türkiye, Avrupa Birliği, 17 Aralık Süreci ve 3. Boyut Figüranları, 1. Bas., Alfa Aktüel, İstanbul 2014.

Johann Wolfgang von Goethe, Doğu-Batı Divanı Seçme Şiirler, (çev. İbrahim Canbolat), Bursa 2001, ISBN No:975-564-116-5

Journal Articles

İbrahim Canbolat, Germany's Foreign Policy Towards the Balkans,in:Balkans Foreign Affairs, Politics and Socio-Cultures, edited by Cüneyt Yenigün and Ferdinand  Gjana, Epoka University Publication, 2011,ISBN: 978-9928-4044-4-2 (pp.575-596).

İbrahim Canbolat, "Türk Dış Politikasının Avrupa ile İlişkileri Çerçevesinde Geleceği", Türk Dış PolitikasıUluslararası III. Türk Dış Politikası Sempozyumu Tebliğleri, Editörler: Sedat Laçiner, Hacali Necefoğlu, Hasan Selim Özertem, USAK Yayınları, 2009, ss.3-24.

İbrahim Canbolat, "Yeni Avrupa Yapılanması ve Türkiye", Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırmaları Dergisi, Cilt:3 sayı:1-2, 1993-1994 ss. 69-85. ISSN No: 1301-1359

İbrahim Canbolat, "2000'li Yıllara Doğru Türk Dış Politikası Üzerine", Türk Yurdu (XXI Yüzyıla Doğru Türk Milliyetçiliği Özel Sayısı), Cilt:19 Sayı: 139-141, 1999, ss. 170-172, ISSN No: 1300-2333

İbrahim Canbolat, "Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri Üzerine", Yeni Türkiye (Avrupa Birliği Özel Sayısı I), sayı:335, 2000, ss. 512- 520, ISSN No: 1300-4174
"Yeni Dünyada Dış Politika ve Araçları", Bilgi Toplum, Sayı: 3 , 2001, ss. 207- 218, ISSN No: 975-498- 120-5

İbrahim Canbolat, "Siyasal Gerçeklik Açısından Bir Dış Politika Analizi ve Clinton Döneminde Türk - ABD İlişkilerinin Değerlendirilmesi", Dış Politika, Cilt: 4, Sayı 2, 1993, ss. 99-120

İbrahim Canbolat, "Siyasal Gerçeklik Açısından Bir Dış Politika Çözümlemesi ve Türkiye", Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı: 339, 1994 ss. 73 - 80.

İbrahim Canbolat, "Almanya, Fransa ve İngiltere'nin Çıkar Politikaları ve Türkiye", Avrasya Dosyası, Cilt:11 Sayı:1 2005,ss. 72-84. ISSN No: 1302-56-78

İbrahim Canbolat, "Küreselleşme Sürecinde AB ve Türkiye", Demokrasi Platformu, Yıl:1, sayı:1 Kış 2005, ss. 39-58, ISSN No: 1305-4600

İbrahim Canbolat, "Marksizm ve Uluslararası İlişkiler" , Demokrasi Platformu, Yıl:1 Sayı:4 Güz 2005, ss. 229-250. ISSN NO: 1305-4600

İbrahim Canbolat, "Dönemin Dış Politika Değerlendirmesi (1980-1999), Haydar Çakmak (Editör), Türk Dış Politikası (1919-2008), Platin Yayınları, 1.Baskı, Ankara, 2008

İbrahim Canbolat, "İmaj-Gerçek ve İşlevsellik Bağlamında Eleştirel Bir Uluslararası İlişkiler Çözümlemesi Üzerine", Gazi Akademik Bakış, Cilt:1 Sayı :1, Kış 2007, ss. 1-24

İbrahim Canbolat, "Türk Dış politikasının Teorik Zemini", Stratejik Düşünce, Aylık
Uluslararası İlişkiler ve Strateji dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Aralık 2009.

İbrahim Canbolat, "Dış Politikada Alternatif", Mülakatlarla Türk Dış Politikası, Derleyenler: Habibe Özdal, Osman B.Dinçer, Mehmet yegin, USAK Yayınları, 2009, ss.229-242.

İbrahim Canbolat, "The European Union and Turkey", ed. İdris Bal, Turkish Foreign Policy in the Post Cold War Era, Brown Walker Press, Florida 2004 ss. 153-164,. ISBN No: 58112423

İbrahim Canbolat, "Die Europäische Union und ihre Beziehungen mit der Türkei", in: Christian. J. Henrich / Wolfgang Gieler (Hrsg.), Türkisches Europa - Europäische Türkei.

İbrahim Canbolat, "Avrupa Birliği ve Türkiye", Der., İdris Bal, 21. Yüzyılda Türk Dış Politikası, Nobel Yay., Ankara 2004, ss. 185- 229, ISBN No: 975-591-489-7

 İbrahim Canbolat, "Yeni Dünya Düzeninde Orta Doğu ve Türkiye Gerçeği", Der. Sabahattin Şen, Su Sorunu Türkiye ve Orta Doğu, Bağlam yay., İstanbul 2003, ss. 345-359, ISSN No: 975-7696-48-X

İbrahim Canbolat, "Marksizm ve Uluslararası İlişkiler", (gözden geçirilmiş), Ed. İdris Bal, Değişen Dünyada Uluslararası İlişkiler, Lalezar Kitabevi, Ankara, 2006, ss. 77-105. ISBN No: 9944-5372-1-7

İbrahim Canbolat, "AB'nin Kuruluş Felsefesi ve Yeni Avrupa'nın Yapılanması", Der. Ertan Efegil-Mehmet Seyfettin Erol, Türkiye-AB İlişkileri: Avrupa'nın Genişlemesi, Müzakere Süreci ve Batılılaşma Sorunsalı, Orion Yayınevi, Ankara 2007, ss. 9-26. ISBN No: 975-6124-09-1.

Conferences

İbrahim Canbolat, "Avrupa Entegrasyon Sürecinde Balkanlar ve Türkiye", 8. Uluslararası Balkan Forumu - TASAM, 21-22 Nisan 2016, İstanbul.

İbrahim Canbolat, "The European Union as an Alternative Security System, and the Relations of Turkey with this System", 10. European Conference on Social and Behavioral Science - International Association of Social Science Research and International University of Sarajevo, 19-22 Mayıs 2016, Saraybosna- Bosna Hersek.

İbrahim Canbolat, (Davetli KOnuşmacı / Müzakereci), “Medeniyet ve Değerler İnşası”, Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Çalıştayı - 5, TASAM, 30 Nisan 2015, İstanbul.

İbrahim Canbolat, Oturum Başkanlığı, Kur'an ve Toplumsal Bütünleşme Sempozyumu, 28.03.2015, Bursa.

İbrahim Canbolat, “Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar”, Güncelden Geleceğe Programı, 10.12.2014,Bursa.

İbrahim Canbolat, Değişen Dünyada Türkiye'nin Dış İlişkileri' Konulu Panel, 26 Kasım 2014, Bursa.

İbrahim Canbolat, (oturum başkanlığı) VI. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, Uludağ Üniversitesi, 27 Kasım 2014, Bursa.

İbrahim Canbolat, “Hocalı Katliamı ve Ermeni Sorununun Uluslararası Boyutu”, Hocalı Katliamı ve Ermeni Sorunu Paneli, 27.02.2014, Bursa.

İbrahim Canbolat, "Avrupa Birliği - Türkiye Ekseninde Balkanlar ve Güvenlik", İstanbul Aydın Üniversitesi, Güvenlik Akademisi Konferansı, 04.01.2014, İstanbul.

İbrahim Canbolat, (oturum başkanlığı), V. Uludağ Uluslararası  İlişkiler Konferansı, Uludağ Üniversitesi, 12 Aralık 2013, Bursa.

İbrahim Canbolat, “Türkiye – Kırgızistan İlişkileri: Bağımsızlık Sonrası”, I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız – Türk İlişkileri Sempozyumu, 3 – 4 Mayıs 2013, Bursa

İbrahim Canbolat, “Avrasyacılık” (oturum başkanlığı),  I.Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Kongresi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 22 Mart 2013, İstanbul.

İbrahim Canbolat, “Ulusal Güvenlik- Balkan İlişkileri”, Ulusal Güvenlik Akademisi Sertifika Programı, İstanbul Aydın Üniversitesi, 26 Ocak 2013, İstanbul.

İbrahim S.Canbolat, "Avrupa Birliği Sistemi ve Türkiye'nin Üyeliği Sorunu", Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinin Ülkemize ve Bölgemize Etkileri konulu Çalıştay, Bilecik Valiliği ve Bileceik Üniversitesi ortak etkinliği, 14 Mart 2012, Bilecik.

İbrahim Canbolat, Ortadoğu'nun Dönüşümü ve Türkiye'nin Rolü, 16 Aralık 2011,Ördekli Kültür Merkezi, Bursa.

İbrahim Canbolat, "Güvenlik Açısından Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri", III. European - Turkish Forum, 1 - 2 Aralık 2010, Berlin, ALMANYA.

İbrahim Canbolat, "Türk-Alman İlişkileri", Çok Boyutlu Türk Dış Politikası ve Sorun Alanları,  TASAM Ankara Şubesi, 26 Mayıs 2010, Ankara.

İbrahim Canbolat, "Türkiye'nin Sivil Toplum Örgütlerini Etkin Bir Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Kullanabilmesi İçin Neler Yapılmalıdır?", TİKA ve TASAM Kamu Diplomasisi Enstitüsü Ortak Çalıştayı: Kalkınma Yardımının Etkin Kullanımında STK'lar ve Kamu Diplomasisi, 21 Eylül 2010, İstanbul.

İbrahim Canbolat, "Türk Dış Politikasında Eksen Değişim Tartışmaları Üzerine", Türk Ocağı Bursa Şubesi, 5 Kasım 2010, Bursa.

İbrahim Canbolat, "Güvenlik ve Kamu Diplomasisi", 2. İKT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Uluslararası Sempozyumu, TASAM, 30-31 Mart 2011, İstanbul.

İbrahim Canbolat, "Avrupa Birliği'nin Genişleme Sürecinde Almanya'nın Rolü ve Türkiye", 2. Avrupa Birliği ve Türk - Alman İlişkileri Uluslararası Konferansı, Marmara Üniversitesi - Bremen Üniversitesi, 10-11 Aralık 2002, İstanbul.

 İbrahim Canbolat, "Irak'a Amerikan Müdahalesinin Savaş ve Barış Kültürü Açısından Değerlendirilmesi" Uluslararası Atatürk Barış Kültürü Konferansı, 9-12 Ekim 2003, Bursa

İbrahim Canbolat, "Die Mitgliedschaft der Türkei zur Europäischen Union" Hannover Üniversitesi -T.C: Almanya Başkonsolosluğu, 10 Haziran 2004, Hannover - Almanya.

İbrahim Canbolat, " Die türkische Sicht über die deutsche Europapolitik", 2020 yılına kadar Almanya'nın Avrupa Politikasına Dışarıdan Bakış: Eleştiri ve Öneriler Uzmanlar Toplantısı (Expertenworkshop), Friedrich-Ebert Vakfı, 20 Kasım 2006, Brüksel, Belçika.

İbrahim Canbolat, "Türkiye ve Almanya Arasında İşbirliği ve Sorun Alanları", Birinci Türk-Alman İşbirliği Forumu Uluslararası Sempozyumu, 16-18 Şubat 2007, Antalya.

İbrahim Canbolat, "Siyasi Boyutlarıyla Türk-Alman İlişkileri", Almanya'nın AB Dönem Başkanlığı ve Türkiye-AB İlişkileri konulu Uluslararası Konferans, Ankara Üniversitesi AT Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM).

Die Europäische Union und die Türkei - Siegen ÜniversitesiAvrupa Birliği ve Türkiye konulu ders, 08.06.2009-19.06.2009, Almanya.

İbrahim Canbolat, "The Black Sea Region and EU commitment", I. European-Turkish Forum, Müzakereci, 5-6 Aralık 2008, Gdansk-Sopot, POLONYA.

İbrahim Canbolat, "Barışın Balkanlaşmasında STK Etkisi", III. Uluslararası Balkan Kongresi, 28-29 Nisan 2010 Tekirdağ, Türkiye.

İbrahim Canbolat, "Avrupa Birliği'nin Genişleme Sürecinde Almanya'nın Rolü ve Türkiye", Avrupa Birliği ve Türk -Alman İlişkileri 2. Uluslararası Konferans, Oturum Eşbaşkanlığı (Almanya adına Prof. Lichtenberg ile birlikte) ve Sonuç Değerlendirmesi, Marmara Üniversitesi - Bremen Üniversitesi, 10-11 Aralık 2002, İstanbul.

İbrahim Canbolat, "Avrupa Birliği Tanıtım ve Bilgilendirme Konferansı", Ankara Üniversitesi - Atılım Üniversitesi, 22 Nisan 2004, Ankara.

İbrahim Canbolat "Avrupa Birliği Bütünleşmesi", Ankara Üniversitesi (ATAUM) -Konrad Adenauer Vakfı - Akdeniz Üniversitesi, 8-9 Nisan 2004, Antalya

İbrahim Canbolat, "Avrupa Birliği Bütünleşmesi", Ankara Üniversitesi (ATAUM) -Konrad Adenauer Vakfı-Celal Bayar Üniversitesi, 16 Nisan 2004, Manisa.

İbrahim Canbolat, "Avrupa Birliği Bütünleşmesi", Ankara Üniversitesi (ATAUM) -Konrad Adenauer Vakfı - Gaziantep Üniversitesi, 7 Ekim 2004, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

İbrahim Canbolat, "Avrupa Birliği Bütünleşmesi" Ankara Üniversitesi (ATAUM) -Konrad Adenauer Vakfı - Harran Üniversitesi, 8 Ekim 2004, Şanlıurfa.

İbrahim Canbolat, "Avrupa Birliği Bütünleşmesi" Ankara Üniversitesi (ATAUM) - Konrad Adenauer Vakfı - Mersin Üniversitesi, 4 Mart 2005, Mersin.

İbrahim Canbolat, "Avrupa Birliği Bütünleşmesi", Ankara Üniversitesi (ATAUM) - Çukurova Üniversitesi, 30 Kasım 2005, Adana.

İbrahim Canbolat, "Atatürk'ten Günümüze Uluslararası İlişkilerde Türkiye'nin Konumu ve Gençliğin Bakışı", Yerel Gündem 21, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 5 Mayıs 2005, Bursa.

İbrahim Canbolat, "Savaşın Çevresel Maliyeti ve Yeni Sömürgecilik", Akasya 4. Ulusal Gençlik Zirvesi, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri - Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu, 22-24 Haziran 2005, İstanbul.

İbrahim Canbolat, "Türk Dış Politikasının Avrupa ile İlişkileri Çerçevesinde Geleceği", Uluslararası III. Türk Dış Politikası Sempozyumu, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) ve Kafkas Üniversitesi, 3-4 Mayıs 2007, Kars.

İbrahim Canbolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üye Olması İle Karşılaşacağı Etkiler, Zorunluluklar, Kazanımlar", AB - Türk Demokrasi Vakfı, Türkiye'deki Üniversite Temsilcilerinin Katılımıyla Gerçekleşen Seminer, 1-6 Eylül 2003, Ankara.

İbrahim Canbolat, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üye Olması İle Karşılaşacağı Etkiler, Zorunluluklar, Kazanımlar", AB - Türk Demokrasi Vakfı, Tüm Sektör Temsilcilerinin Katılımıyla Gerçekleşen Bölge Toplantısı, 28-29 Şubat 2004, İstanbul.

İbrahim Canbolat, "Ulusal ve Küresel Düzeyde İnsan Hakları Bilincinin Geliştirilmesi", T.C.Bursa Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Kamuoyu Bilinçlenmesine Yönelik İnsan Hakları Semineri, 17.03.2006, Bursa.

İbrahim Canbolat, "Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar", Kocaeli Üniversitesi Konferanslar Dizisi, 07.11.2007, Kocaeli.

İbrahim Canbolat, "Günümüz Edebiyatında İnsan ve Özgürlük" Konulu 12. Uluslararası Bursa Edebiyat Günleri, Bursa Büyük Şehir Belediyesi, 3-4 Kasım 2007, Bursa.

İbrahim Canbolat, "Amaçlar ve Beklentiler Açısından Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri", 2. RYLA Semineri: Niçin Avrupa Birliği?, Uluslararası 2440. Bölge, Demirtaş Rotary Kulübü ve Gemlik Rotary Kulübü, 30 Kasım-02 Aralık 2007,. Bursa.

İbrahim Canbolat,"Teori ve uygulama Açısından Dış Politika Analizi ve Türk Dış Politikası Üzerine Bir Söyleşi", Türk Ocağı Bursa Şubesi, 8 Şubat 2008, Bursa.

İbrahim Canbolat, "Küresel Sorunlar, Bölgesel Çözümler", II.European -Turkish Forum, II.Avrupa -Türkiye Forumu, Müzakereci, 10-12 Aralık 2009, Mardin.

İbrahim Canbolat, "Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları", Bursa Türk Ocağı Konferansları, 09.04.2010, Bursa.

İbrahim Canbolat, "Doğu-Batı Ekseninde Düşünce Haritası", Bursa Büyük Şehir Belediyesi Düşünce Seminerleri, 20 Nisan 2010, Bursa.

İbrahim Canbolat, Uluslararası Uzay Güvenliği Sempozyumu, Oturum Başkanlığı, Beykent Üniversitesi, 14 Nisan 2011, İstanbul.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.200]