Staj Hareketliliği - Başvuru ve Tanınma

Başvuru

Staj hareketliliği ilanları yıl içinde çeşitli zamanlarda yayınlanabilir. Kaç kez ve ne zaman ilana çıkılacağı bütçeye bağlı olarak her yıl farklılık gösterebilir.

Stajın başlangıç ve bitiş tarihleri ilanda belirtilir. Bu tarihler dışında o ilana ait staj hareketliliği yapılamaz.

BUÜ Erasmus web sayfasında staj ilanı duyurulduktan sonra ilanda belirtildiği şekilde başvuru yapılır. Staj yapılacak kurum öğrenci tarafından bulunur. Staj ilanlarında kurum bulmak için yeterli olacak süre sağlanmaktadır. Staj hareketliliği için kurumlararası anlaşma şartı yoktur. Karşı kurumlar ile yapılacak yazışmalar için geçerli bir ilan olması gereklidir. Aynı staj ilanı kapsamında sadece bir kurumda staj hareketliliği yapılabilir. Her bir ilan döneminde gidecek öğrenci sayısı kontenjanlar ve bütçe ile sınırlıdır.

BUÜ Erasmus Koordinatörlüğü tarafından ilan edilen tarihler arasında UKEY ve Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Başvuru Sistemi üzerinden çevrimiçi başvuru yapılır. Her iki platform üzerinden başvuru yapılması zorunludur. Platformların herhangi birinden geçerli başvuru yapmayan adayların başvurusu geçersiz sayılır.

Başvuran adaylar başarı puanlarına (Genel Akademik Not Ortalaması %50 + Yabancı Dil Puanı %50) göre, öğrenim gördükleri bölümün alanı içinde tüm kademelerle birlikte (lisans, yüksek lisans ve doktora) değerlendirilir ve Erasmus Koordinatörlüğü tarafından durumları belirlenir.

Temel Alanlar: Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Meslek Yüksekokulları, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler.

Kabul Mektubu

Asgari şartlara sahip olan öğrenciler staj yapılacak kurumdan Kabul Mektubu (Letter of Acceptance) almalıdır. Mektupta staj tarihleri gün/ay/yıl olarak net bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. Ayrıca, mektup kurumun antetli kağıdına yazılmalı, imzalı, mühürlü olmalı ve imzalayan yetkilinin unvanı mutlaka belirtilmiş olmalıdır. Mektubun orijinaline gerek yoktur. E-mail yoluyla PDF olarak alınmış olması yeterlidir. İmzalar, taranmış ıslak imza, el ile atılmış dijital imza ya da sertifikalı dijital imza şeklinde olabilir.

Başvurunuzun geçerli olabilmesi için kabul mektubunuzun Enstitü/Fakülte/MYO/bölüm koordinatörünüz tarafından onaylanması gerekmektedir. Enstitü/Fakülte/MYO/bölüm koordinatörünüz kabul mektubuna “Uygundur” yazıp imza atmalı ve UKEY’den üretilen başvuru formunuzu da imzalamalıdır. Enstitü/Fakülte/MYO/bölüm koordinatörünüze belgeleri e-posta ile göndermelisiniz. Bu işlemler dijital imza ile yapılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, ıslak imzalı belgenin taranmış versiyonu kullanılmalıdır. Karşı kurumdan aldığınız kabul mektubunu, UKEY’den aldığınız başvuru formunu ve doldurup imzaladığınız Erasmus Staj Başvurusu Belge Kontrol Formunu tek bir PDF dosyası haline getirip turnaportal.ua.gov.tr sistemine son başvuru tarihi ve saatine kadar yükleyiniz. Portala ilgili belgeleri yüklemeyen öğrencilerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Erasmus Staj Başvurusu Belge Kontrol Formu

Edinilen kabul mektubunun uygunluğu “Erasmus Staj Başvurusu Belge Kontrol Formu” üzerindeki verilere göre öğrenci tarafından değerlendirilip ad soyad yazılarak öğrenci tarafından imzalanır.

Bu belge sadece öğrenci tarafınızdan doldurulup imzalanacaktır.

Dijital olarak doldurulup imzalanabilir.

Durumlar

Uygun: Ön yerleştirme sonuçlarına göre, başvurusu uygun bulunan öğrenciyi,

Beklemede: Yedek durumdaki öğrenciyi,

Yedekten Yerleştirme: Yedek öğrenci iken, süresinde feragat eden öğrencinin yerine başvurusu uygun bulunup yerleştirilmiş ve sözleşme kapsamına gelmiş öğrenciyi,

Geçersiz: Asgari şartları taşımayan veya işbu yönergede belirtildiği şekilde başvuru yapmayan öğrenciyi ifade eder.

Nihai yerleştirme sonucuna göre, “Beklemede” olarak seçilen öğrenciler takvimde belirtilen tarihe kadar feragat olması halinde, “Yedekten Asil” olarak yerleştirilmelerine ilişkin Erasmus Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirilir. Takvimde belirtilen tarihten sonra yedek öğrenci yerleştirme işlemi yapılmaz. Bu durumda, yedek öğrenciler ortalama puanları kırılmaksızın ileri dönemdeki öğrenim ve/veya staj hareketliliklerine başvuru yapabilirler.

İlgili ilanda verilen süre içinde feragat eden adayların UKEY üzerindeki durumları “Feragat”, süre aşıldıktan sonra feragat edenlerin durumu “Vazgeçti” olarak güncellenir. Başvuru için geçerli koşulları sağlamayan adaylar “Geçersiz” olarak görüntülenir. Durumu Vazgeçti olan öğrencilerin, ileri dönemdeki öğrenim ve/veya staj hareketlilikleri başvurularında başarı puanlarına -10 puan uygulanır. Durumu Feragat ve Geçersiz olan öğrencilerin, ileri dönemdeki öğrenim ve/veya staj hareketlilikleri başvurularında başarı puanlarına -10 puan uygulanmaz.

Yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra, takvimde belirtilen gün ve saatte oryantasyon (bilgilendirme) toplantısı Erasmus Koordinatörlüğü tarafından düzenlenir. 

Staj Hareketliliği Başvurusu Değerlendirme Kriterleri

Yeterlilik Puanının Hesaplanması

GANO %50 (toplam 100 puan üzerinden) + Yabancı Dil Puanı %50 (toplam 100 puan üzerinden)

Ölçüt Ağırlıklı Puan                              
Şehit ve gazi çocuklarına* +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)* +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere** +10 puan
Kendileri veya birinci derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar +10 puan
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) ***** +5 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
BUÜ YDYO tarafından yapılan Değişim Programları Dil Sınavı’na başvuru yapıp mazeretsiz sınava katılmayan öğrencilerin Erasmus’a başvurması halinde -5 puan

 * Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları

** +10 puan için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

***Birinci derece yakınlar: anne, baba, çocuklar ve eş

****6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin akabinde Cumhurbaşkanlığı’nın 08.02.2023 tarih ve 6785 sayılı kararıyla OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile AFAD Başkanlığı’nın kararlarıyla genele etkili afet bölgesi ilan edilen Batman, Bingöl, Elazığ Kayseri, Mardin, Niğde, Tunceli illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesi

***** Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

Önemli Bilgilendirme: 

Şehit ve gazi çocukları ile engelli öğrencilere verilecek ilave puanlar UKEY sistemi tarafından otomatik olarak çekilmekte ve ortalama başarı puanına eklenmektedir. Eğer puanlar eklenmiyorsa veya hesaplamada herhangi bir hata varsa başvuru bitimine kadar erasmus@uludag.edu.tr adresine bilgi verilmelidir. 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere UKEY sistemi tarafından otomatik olarak puan eklenememektedir. Bu durumda olan öğrenciler başvuru bitimine kadar kanıtlayıcı resmi belgelerini erasmus@uludag.edu.tr adresine göndermelidirler. İlave puan girişleri Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yapılacaktır.

Deprem felaketine yönelik esneklik ve uygulamaların kapsamı 2020,2021,2022 ve 2023 proje dönemleri için uygulanacaktır.

Staj Hareketliliğinin Tanınması

Zorunlu stajı olmayan öğrenciler de staj yapabilir. Zorunlu stajı olan öğrencilerin yapacakları Erasmus stajının Türkiye’deki staj yerine sayılıp sayılmayacağı konusunda fakülte/bölüm koordinatörlerinden bilgi alınmalıdır. Öğrencinin yurt dışında geçirdiği süre BUÜ tarafından tam olarak tanınır. Fakülte/bölüm onayı olması durumunda öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresi (zorunlu staj) BUÜ tarafından tam olarak ve AKTS kredileri kullanılarak tanınır ve diploma ekinde gösterilir. Stajın müfredat programında zorunlu olmadığı hallerde ise, BUÜ tanımayı, yurt dışında geçirilen yerleştirme süresini Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Tem-2020 09:51]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [24-Oca-2024 06:28]

İçerik Görüntüleme : [16.400]