TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI’NDA TAMAMLANMIŞ OLAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

         
  Adı Soyadı Danışmanı Tez Konusu Mezuniyet Yılı
         
208 Esra ÜNLÜPINAR Prof. Dr. Behçet BECERİR Reaktif boyanmış pamuklu örme kumaşta yıkama haslığı test sonuçlarının renk bileşenlerine göre araştırılması
Investigation of the wash fastness test results of reactive dyed knitted fabrics according to colour properties
2017
         
207 Haluk ÇEVİK Doç.Dr. Yakup AYKUT Polimer-polimer hibrit nanolif yüzeylere proteaz enzimi immobilizasyonu
Protease immobilization on polymer-polymer hybrid nanofiber surfaces
2016
         
206 Nihal Ruken GÜRBÜZ Prof.Dr. Dilek KUT Tekstil kumaşlarının adhezyonunda geko efekti uygulaması ve etkinliğinin araştırılması
An investigation activity and application of gecko effect in adhesion of textile fabrics
2016
         
205 Buse GÜMÜŞ Prof.Dr. Hüseyin Aksel EREN Hatalı boyamalar sonrası boyar madde sökümünde ozon proseslerinin geliştirilmesi
Research on ozone processes for color stripping of off-shade dyed 
2016
         
204 Tuğçe Begüm BİLİR Yrd.Doç.Dr. Sibel ŞARDAĞ Iplik kompozisyonundaki tencel oranının iplik ve kumaş özelliklerine etkilerinin incelenmesi
Investigation of the effects of tencel fibre ratio in the yarn composition on the properties of the yarn and fabric
2016
         
203 Mehmet TİRİTOĞLU Doç.Dr. Yasemin KAVUŞTURAN Çözgülü örme raşel kumaşların performans özelliklerinin incelenmesi
Investigation of performance properties of warp knitted raschel fabrics
2016
         
202 Tuğçe ÖZGEN Doç.Dr. Ayça GÜRARDA Gömlek üretiminde optimum hat dengeleme yönteminin araştırılması
Investigation of optimum line balancing tecnique in shirt manufacturing
2016
         
201 Uğur Onur ÇİNKO Prof. Dr. Behçet BECERİR Tekstil yüzeylerinin sol-gel yöntemi ile modifikasyonun araştırılması
Investigatoin of the modification of textile surfaces by sol-gel method
2016
         
200 Gizem GAZİOĞLU Doç.Dr. Mehmet ORHAN Farklı tip buruşmazlık etkisi sağlayan kimyasalların boyanmış viskon dokuma kumaşın özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi
Investigation of the effects of different type chemical effect of providing wrinkle on fabric properties of dyed viscose woven fabric
2015
         
199 Mehmet KILINÇ Prof.Dr. Dilek KUT Yünlü kumaşta oksijen plazma uygulaması sonrası kalıcılığın araştırılması
Investigation of durability after oxygen plasma application on wool fabric
2015
         
198 Meral DOĞAN Prof.Dr. Dilek KUT Yünlü kumaşın fiziksel özellikleri üzerine yeni izolat Bacillus sp.suşundan elde edilen proteaz enziminin etkisinin araştırılması
The i̇nvestigation of effect of protease enzyme produced by new isolate Bacillus sp. strain on woolen fabric physical properties
2015
         
197 Tuba TOPRAK Prof. Dr. Pervin ANİŞ Pamuklu kumaşlarda kombine enzim proseslerinin geliştirilmesi
Improving of combine enzyme processes on cotton fabrics
2014
         
196 Öznur İYİZAMAN Prof.Dr. Hüseyin Aksel EREN Dispers boyama atık suyunun ozonlama ile geri kazanımı ve tekrar kullanımı
Decolorisation and reuse of disperse dyeing waste water by ozonation
2014
         
195 Rumeysa TURAL Prof. Dr. Yusuf ULCAY İletken bikomponent iplik üretimi
Conductive bicomponent yarn production
2014
         
194 Gizem MANASOĞLU Prof.Dr. Mehmet KANIK Selüloz tozlarının tekstil kaplamacılığında kullanımı üzerine bir araştırma
An investigation on the usage of cellulose powders in textile coating
2014
         
193 Pınar KONCER Prof.Dr. Binnaz MERİÇ KAPLANGİRAY Dikiş makinalarında iğne sıcaklığı ve iplik gerginliğinin analizi
Analysis of needle temperature and sewing thread tension on sewing machines
2013
         
192 Burcu FİDAN Prof. Dr. Özcan ÖZDEMİR Denim kumaşlar için ring ve open-end rotor iplik makinelerinde üretilen şantuk ipliklerin özelliklerinin incelenmesi üzerine bir araştırma
An investigation about the properties of the slub yarn which are produced by using ring and open-end rotor spinning machine for denim fabrics
2013
         
191 Gökmen ESKİN Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY Darbe sönümleyici dokuma kumaş tasarımı ve darbe sönümleme özelliklerinin incelenmesi
Impact damping woven fabric design and investigation of their impact absorbing properties
2013
         
190 Şeyda CANBOLAT Prof.Dr. Dilek KUT ; Prof.Dr. Habip DAYIOĞLU Termal ve akustik izolasyon sağlayan duvar kumaşı eldesi
Production of wall fabric having thermal and acoustic insulation
2013
         
189 Esra TAŞTAN ÖZKAN Prof.Dr. Binnaz MERİÇ KAPLANGİRAY Aktif spor giyimde kullanılan bazı örme kumaş yapılarının ısı ve nem transferi özelliklerinin incelenmesi
Investigation of heat and moisture properties of some knitted fabrics in active sportwear clothing
2013
         
188 Gözde BUHARALI Doç.Dr. Sunay ÖMEROĞLU Farklı hammaddelerden elde edilen open-end rotor ipliklerinde eğirme elemanlarının iplik özelliklerine etkileri
Effects of spinning elements on open-end rotor yarn properties which produced from different raw materials
2012
         
187 Nurşah BALCI Prof.Dr. Dilek KUT İpek mamulde plazma ve ozon uygulaması sonrası uygulanacak antibakteriyal apre işlemlerindeki etkinliğin araştırılması
A research on the effectiveness of plasma and ozone gas treatments on the antibacterial properties of silk fabrics
2012
         
186 Yasemin DÜLEK Prof. Dr. Yusuf ULCAY Kimyasal büzdürme işleminin pet esaslı yapay damarların statik yorulma davranışına etkisi
Effect of chemical compaction on static fatique behaviour of pet based vascular grafts
2012
         
185 Esenay DEDE Prof. Dr. Behçet BECERİR Boyanmış pamuklu örme kumaşlarda yıkama renk haslıklarındaki değişiminin renk ölçümleri ile araştırılması
Investigation of the changes in washfastness properties of dyed cotton knitted fabrics by colour measurements
2012
         
184 Atike KÖKEN Prof.Dr. Mehmet KANIK Gerçek zamanlı spektrofotometrik analiz teknolojisi yardımıyla dispers boyama proseslerinin optimizasyonu
Optimization of disperse dyeing processes using real time spectrophotometric analysis technology
2012
         
183 Dilek YILDIZ Doç.Dr. Hüseyin Aksel EREN Tekstil terbiye işletmesinde ozon kullanımı entegrasyonu
Ozone use and integration for textile finishing industry
2012
         
182 Hilal ÖZAY Doç.Dr. Yasemin KAVUŞTURAN Örme yatak yüzü kumaşlarının performansının incelenmesi
Investigation of the performance of knitted mattress ticking fabrics
2012
         
181 Burcu ERİŞMİŞ Doç.Dr. Hüseyin Aksel EREN Tekstil terbiye işlemlerinde ultrason kullanımı
Use of ultrasound in textile finishing
2012
         
180 Esra Şerife PAMPAL Prof. Dr. Özcan ÖZDEMİR Soya iplik özelliklerinde etkili faktörler üzerine bir araştırma
An investigation into the factors affecting the properties of soybean yarn
2012
         
179 Özge ÇELİK Prof.Dr. Recep EREN Dokuma Makinelerinde Arka Köprü Tasarımı
Backrest Roller Design of Weaving Machines
2012
         
178 Yeliz YALÇIN Doç.Dr. Behçet BECERİR Boyanmış poliester kumaşlarda bazı renk haslıklarının değişim kinetiğinin renk ölçümleri ile araştırılması
Investigation of some colour fastness properties of dyed polyester fabrics by colour measurements
2011
         
177 Okan AKÇAM Doç.Dr. Esra KARACA Katkılı poliester filamentlerinden kumaş üretimi ve özellikleri
Fabric production from polyester filaments containing additive and its properties
2011
         
176 Duygu ATAY Prof.Dr. Aslı HOCKENGERBER Azadırachtın uygulanmış farklı yapıdaki nevresimlik kumaşların küf akarı (Tyrophagus putrescentıae )'na etkisinin incelenmesi
Research of the effect to stored mites (Tyrophagus putrescentiae) of Azadirachtin applied duvet cover fabrics which are in different forms
2011
         
175 Ahmet Fatih IŞIK Prof. Dr. Yusuf ULCAY Kimyasal çektirme işleminin pet esaslı yapay damarların dinamik yorulma davranışına etkisi
Effect of chemical compaction on dynamic fatigue behaviour of pet based vascular grafts
2011
         
174 Senem ÖZTÜRK Doç.Dr. Behçet BECERİR Boyanmış pamuklu kumaşlarda bazı renk haslıklarının değişim kinetiğinin renk ölçümleri ile araştırılması
Investigation of some color fastness variation kinetics of dyed cotton fabrics by color measurements
2011
         
173 Selin AKYURT Prof.Dr. Mehmet KANIK Boyalı kumaşların soldurulmasında sodyum borhidrür kullanım şartlarının incelenmesi
Investigation on usage conditions of sodium borohyride for stripping of dyed fabrics
2011
         
172 Müge TIRPANCI Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY Çeşitli dokuma kumaşlar ile takviyeli bazı ahşap malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi
The investigation of mechanical properties of wooden materials that reinforced with various woven fabrics
2011
         
171 Seda ÜNAL Doç.Dr. Sunay ÖMEROĞLU Ring iplikçiliğinde direkt çift katlı iplik eğirme ve farklı metotlarla elde edilen çift katlı iplik yapılarının incelenmesi
Directly spinning two-ply yarn in ring spinning system and the investigation of two-ply yarn properties with different systems
2011
         
170 Olcay TOK Prof. Dr. Yusuf ULCAY Farklı pet ipliklerle oluşturulan otomotiv döşemelik kumaşların mukavemet aşınma dayanımı ve ışık haslığı açısından incelenmesi
The investigation of different pet yarns construction on automotive seat fabrics as strength abrasion resistance and light fastness
2011
         
169 Bilun ÖZERDEM Doç.Dr. Dilek KUT Ev tekstilinde kullanılacak materyallerde multifonksiyonel özellik sağlayacak mikrokapsül hazırlanması ve uygulanması
Multifunctional materials to be used in home textiles microcapsule provide the preparation and implementation of
2011
         
168 Esra GÖKSU Prof. Dr. Yusuf ULCAY Kitosan esaslı ameliyat ipliklerinin absorbe olma sürelerinin tasarlanması
Absorbtion times design of chitosan based on sutures
2010
         
167 Zeynep ÖMEROĞULLARI Doç.Dr. Dilek KUT Ev tekstiline yönelik kullanılan kumaşların güç tutuşurluk özelliğinin geliştirilmesi
The i̇mprovement of flame retardant properties for home textiles
19.07.2010
         
166 Rana GÜRARSLAN Prof. Dr. Pervin ANİŞ Bazı kumaşların ozon gazı uygulamasıyla yüzey modifikasyonunun boyanabilirlik üzerine etkilerinin araştırılması
Ozone applications to some fabrics for investigating the surface modification and it's effencts on fabrics dyeability
2010
         
165 İdil YETİŞİR YİĞİT Yrd.Doç.Dr. Yasemin KAVUŞTURAN Yuvarlak örme makinelerinde ince ve süper ince kumaş üretiminin incelenmesi
Investigation of fine and super fine fabrics production by circular knitting machines
2010
         
164 Erman Özcan YILMAZLAR Doç.Dr. Mehmet KANIK Sodyum bor hidrürün aşındırma baskıda kullanım olanaklarının araştırılması
Investigation on application possibilities of sodium borohydride in textile discharge printing
2010
         
163 Dilek ÖZTÜRK Doç.Dr. Hüseyin Aksel EREN Pamuk ve poliester terbiyesinde ozon kullanımının araştırılması
Investigation of the ozone usage on the preparation processes of cotton and polyester
2010
         
162 Zeliha GÜLER Doç.Dr. Dilek KUT Ev tekstilinde kullanılacak materyallerde ısıl regülasyon sağlamaya yönelik mikrokapsül hazırlanması ve uygulanması
Preparation and application of microcapsules for thermal regulating home textiles
2010
         
161 Pınar UYSAL Doç.Dr. Hüseyin Aksel EREN Ozonun polilaktik asit (PLA) liflerine etkisi ve pla terbiyesinde ozon kullanımı
The effects of ozone treatment on pla fibers and utilising ozone for PLA finishing
2010
         
160 Berrak ORHANEDDİN Prof. Dr. Özcan ÖZDEMİR Prototip floklama makinesi tasarımı, imalatı ve flok iplik üretimi
Design and manufacturing of prototype flocking machine and production of flock yarn
2010
         
159 Esra YÜKSELTAN Prof.Dr. Binnaz MERİÇ KAPLANGİRAY Yağlama işleminin dikiş ipliklerinin performansına ve dikiş mukavemetine etkilerinin araştırılması
Investigation of the effect of lubricant application on sewing threads performance properties and on seam breaking strength
2010
         
158 Ersin KARALOMLU Prof.Dr. Binnaz MERİÇ KAPLANGİRAY Askeri amaçlı kullanılan fonksiyonel kumaşların konfor özelliklerinin incelenmesi
Comfort properties of functional cloths used for the military
2010
         
157 Zeynep SARIYER Prof.Dr. Binnaz MERİÇ KAPLANGİRAY Tedarik zincirinde Scor modelinin tekstil sektöründe uygulanması
A Scor model application for textile sector in supply chain
2010
         
156 Betül Sultan ÖZCAN Prof.Dr. Recep EREN Hava jetli dokuma makinalarında ağızlık geometrisinin matematiksel olarak modellenmesi
Mathematical modelling of shed geometry in air jet weaving machine
2010
         
155 Şengül TEKE Doç.Dr. Şule ALTUN Polyester iplik üretiminde düze sonrası iplik akışının fluent programı kullanılarak modellenmesi
Modelling of polyester spinning path by using fluent
2010
         
154 Seda GÜNDOĞAN Prof.Dr. Recep EREN Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi
Mechanical analysis of three dimensional woven composite materials
2010
         
153 Seçil Esra MOUSTAFA Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY % 100 pamuklu dokuma kumaşlar ile takviyeli bazı yapıların mekanik özelliklerinin incelenmesi
Research for mechanical properties of 100 % cotton woven fabric reinforced structures
2010
         
152 Neşe YILMAZ İŞMAN Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY Polyester dokuma kumaş takviyeli kompozit malzemelerin darbe ve eğilme davranışının incelenmesi
Investigation of impact and bending properties of polyester woven fabric reinforced composite materials
2010
         
151 Gökçe COŞKUN ÜSTÜNDAĞ Doç.Dr. Esra KARACA Elektrospining yöntemi ile biyomedikal kullanıma yönelik nanolif yüzey üretimi ve uygulaması
Production and application of electrospun nanofibrous mats for biomedical usage
2009
         
150 Efsun SELÇUK Doç.Dr. Mehmet KANIK Ink jet baskıda kumaşa uygulanan ön işlemlerin baskı kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması
Effects of pretreatments on ink jet printing quality
2009
         
149 Şebnem DÜZYER Prof.Dr. Aslı HOCKENGERBER Nanoliflerin yüzey özelliklerinin incelenmesi
Investigation of surface properties of nanofibers
2009
         
148 Nida ÖZBAYRAK Yrd.Doç.Dr. Yasemin KAVUŞTURAN Varis çoraplarının performans özelliklerinin incelenmesi
An investigation about performance properties of compression stockings
2009
         
147 Konca ÇELEBİ Doç.Dr. Dilek KUT Poliester örme kumaşın güç tutuşurluk davranışının incelenmesi
Investigation of flame retardancy behaviour of polyester knitted fabric
2009
         
146 Mahmut Oğuz KESİMCİ Prof.Dr. Şükriye ÜLKÜ DREF 2000 friksiyon iplik makinesinde trevira lifleri ile güç tutuşur özelliğe sahip iplik üretimi
Flame retardant yarn production with trevira in dref 2000 friction spinning machine
2008
         
145 Nihal GÜLER Prof.Dr. Aslı HOCKENGERBER Rejenere Selüloz Liflerinin Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of regenerated cellulosic fibers' surface properties
09.10.2008
         
144 Fatih SÜVARİ Prof.Dr. Binnaz MERİÇ Farklı Kumaş Yapılarında Dikiş Büzülmesinin Objektif Ölçümü Ve Değerlandirilmesi
Objective measurement and evaluation of seam puckering on different fabric structures
07.08.2008
         
143 Umut YILMAZOK Doç.Dr. Behçet BECERİR Poliester Kumaşlarda Ardışık Uygulanan Farklı Haslık Testlerinin Renk Değeri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
A research on the effects of fastness tests sequentially applied on polyester fabrics on colour values
01.05.2008
         
142 Emrah ÖZSOY Prof. Dr. Pervin ANİŞ Klasik Silikon Emülsiyonları Ve Hidrofil Silikonların Kumaş Tutumu, Renk Değişimi Ve Hastalıklar Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma
A comparative research of classical silicone emulsions and hydrophilic silicone softeners on the effect of fabric handle, colour difference and fastness degree
24.03.2008
         
141 İlkay ÖZSEV YÜKSEK Prof. Dr. Özcan ÖZDEMİR Bambu İplik Özelliklerinde Etkili Faktörler Üzerine Bir Araştırma
An investigation into the factors affecting the properties of bamboo yarns
24.03.2008
         
140 Esra SANCAKTAROĞLU Prof. Dr. M. Abdülhalik İSKENDER Bitim İşlemlerinde Pamuk, Pamuk/Poliester Karışımlı Kumaşlarda Dendrimerlerin Renk Üzerine Etkisi
Influence of dendrimer finishing on color assessment of cotton, cotton/PES blended fabrics
14.02.2008
         
139 Ahmet Bilal UYGUN Doç.Dr. Behçet BECERİR Selulozik Kumaşlarda Reaktif Boyarmaddeler İle Boyanmasında UV Absorblayıcı Kullanımının Bazı Haslıklar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Investigation on the effects of UV absorber chemicals on some fastness which applicated on reactive dyed cellulosic fabrics
2007
         
138 H. Candan KORKMAZ Prof.Dr. Binnaz MERİÇ Bazı Kumaş Parametrelerinin Dikiş Büzülmesine Etkilerinin Araştırılması
Investigation of the effects of some fabric parameters to the seam pucker
2007
         
137 Salih DOĞANAY Prof. Dr. Yusuf ULCAY Lif Takviyeli Marina Kompozitlerin Aşınma Ve Yorulma Davranışının İncelenmesi
Investigation of abrasion and fatigue behaviour of fiber reinforced marina composites
2007
         
136 İdris ÇERKEZ Prof. Dr. Yusuf ULCAY Kolloidal Silika Dispersyonunun Polietilen Kumaşların Balistik Performansına Etkisi
The effect of colloidal silica dispersion on ballistic performance of polythene fabrics
2007
         
135 Onur TEKOĞLU Yrd.Doç.Dr. Yasemin KAVUŞTURAN Fantazi İplik Kullanımının Örme Kumaş Performansına Etkileri
The effects of fancy yarn usage on knitted fabric performance
2007
         
134 Serkan TEZEL Yrd.Doç.Dr. Yasemin KAVUŞTURAN Yuvarlak Örme Makinelerinde Elastan İplik Kullanımı
Usage of elastane yarn in circular knitting machines
14.05.2007
         
133 Yeliz ARDIÇ Prof.Dr. Aslı HOCKENGERBER Selülozik Liflerin Farklı Şartlarda Fibrilleşme ve Yorulma Davranışlarının İncelenmesi
Investigation of fibrillating and creeping behaviours of cellulosic fibers under different conditions
26.01.2007
         
132 Neslihan KURTKAYA Doç.Dr. Dilek KUT %100 Pamuklu Dokuma Kumaşlara Uygulanan Buruşmazlık Bitim İşlemi Sonrası Kopma Mukavemeti, Aşınma Dayanımı ve Buruşma Davranışı Özelliklerinin Yapay Sinir Ağı Yöntemi ile Tahminlenmesi
An application of artificial neural network about easy care finishing to %100 cotton wowen fabrics
24.11.2006
         
131 Pınar KURCAN Prof.Dr. Pervin ANİŞ Boyahane Atık Sularının İleri Oksidatif Yöntemlerle Dekolorizasyonu
Decolorisation of dyehouse effluent by advanced oxidative methods
24.11.2006
         
130 Mahmut Ersin PAYDAK Yrd.Doç.Dr. Behçet BECERİR Dispers Boyama Reçetelerinin İşlem Koşullarına Olan Renk Hassasiyetlerinin Araştırılması
The investigation of color sensitivity of disperse dyestuff recipes to the process conditions
10.11.2006
         
129 Tuğba İNKAYA Prof.Dr. Pervin ANİŞ Pamuklu Mamullerin Ağartılmasında Enzim Kullanımı
Enzymatic bleaching of cotton fibres
20.07.2006
         
128 Murat DOĞAN Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY Dokuma Kumaşlarda Tutum Modifikasyonu ile Renk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
29.06.2006
         
127 Arzu Turgay BOZAN Yrd.Doç.Dr. Yasemin KAVUŞTURAN Yuvarlak Örme Kumaşlarda May Dönmesine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
Investigation of the factors that effect the spirality of circular knitted fabrics
17.04.2006
         
126 Ömer TOPAL Yrd.Doç.Dr. Mehmet KANIK İçi Boş (Hollow) Pet Liflerinin Boyanma Özelliklerinin İncelenmesi
An investigation on dying properties of hollow pet fibres
17.04.2006
         
125 Gökhan GÜLRODOP Doç.Dr. Özcan ÖZDEMİR Yün İpliklerinde Büküm Fikse Şartlarının İplik Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
A research into the effects of the twist setting on the wool yarns properties
16.03.2006
         
124 Fatma Feryal ÖZÇELİK Yrd.Doç.Dr. Esra KARACA İçi Boş Lif Üretiminde Bazı Parametrelerin Lif Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of effects of some parameters in production of hollow fibers on fiber properties
01.11.2005
         
123 Ayşe Melek KÖSTEM Doç.Dr. Binnaz MERİÇ Farklı Buruşmazlık Apre Maddeleri Uygulanan Kumaşlarda Dikiş Performansının İncelenmesi
The examination of the sewing performance on fabrics with different anti-creasing finishing materials
20.10.2005
         
122 Nazlı Berna UÇAL Doç.Dr. M.Abdülhalik İSKENDER Pamuklu Mamullerde Kullanılan Çapraz Bağlayıcı Maddeleri ile Renk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The investigation of the relationship between the crosslinking agents that are used for cotton fabrics and colour
20.10.2005
         
121 Nesrin SEZER Doç.Dr. M.Abdülhalik İSKENDER Pamuklu Mamullerde Kullanılan Buruşmazlık Kimyasalları ile Renk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The investigation of the relationship between the wrinkle recovery finishing agents that are used for cotton fabrics and colour
20.10.2005
         
120 Fuat TAN Doç.Dr. Yusuf ULCAY Lif Takviyeli Kompozit Malzemelerin Bazı Davranışının Lif Hacimsel Oranı İle Değişiminin İrdelenmesi
11.08.2005
         
119 Dilhan YILMAZ PARMAKSIZOĞLU Yrd.Doç.Dr. Yasemin KAVUŞTURAN Jakarlı Ev Tekstilinde Ürün Geliştirme
Poliester liflerinin iç yapısındaki değişikliklerin mekaniksel özelliklere ve boya alımına etkisinin incelenmesi
03.08.2005
         
118 Rustam HOJIYEV Öğr.Gör.Dr. Hülya POLAT Poliester Liflerinin İç Yapısındaki Değişikliklerin Mekaniksel Özelliklere ve Boya Alımına Etkisinin İncelenmesi
Yün ipliklerinde büküm fikse şartlarının iplik özelliklerine etkisi üzerine bir araştırma
30.06.2005
         
117 Erkan TÜZEMEN Doç.Dr. Recep EREN Bazı Dokuma Kumaşların Üretiminde Ürün Geliştirmeye Yönelik Ölçümler İçin Yöntem Araştırılması
Jakarlı ev tekstilinde ürün geliştirme
14.04.2005
         
116 Beyza ŞEFKAT Doç.Dr. Aslı HOCKENGERBER Bir Poliester Üretim Tesisinde Üretim Parametrelerinin Modül Üzerine Etkisinin İncelenmesi
17.02.2005
         
115 Serkan ABIŞ Doç.Dr. M.Abdülhalik İSKENDER Poliester Mamullerde Kimyasal Bitim İşlemlerinin Renk Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the effects of chemical finishing processes on the colour of polyester products
07.10.2004
         
114 Mine AKGÜN Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY Bazı Dokuma Kumaşlarda Yapısal Parametrelerle, Yüzey Aşınması Sonucunda Ortaya Çıkan Renk Değişimi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigation of the relation between structural parameters and colour difference due to abrassion at some woven fabrics
16.09.2004
         
113 Feriha DEMİRHAN Doç.Dr. Binnaz MERİÇ Örme Kumaşlarda Boyutsal Değişimlerin Konfeksiyon İşlemleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of the effects of dimensional changes of knitted fabrics on ready made clothes
13.08.2004
         
112 Azat ANNASEYIDOV Doç.Dr. Yusuf ULCAY Pamuk İpliğinde Tüylülüğe Neden Olan Bazı Hammadde Parametrelerinin İncelenmesi
In cotton yarn, the effect of raw material characteristics to yarn hairihess
16.07.2004
         
111 Mutlu ZIVALI Doç.Dr. Yusuf ULCAY Hava Tekstüre İplik Üretiminde; Hav Yüksekliği, Hav İplik Kesiti ve Silikon İşlemenin, Bu İplikten Yapılan Kumaşın Aşınma ve Pilling Özelliklerine Etkisinin Araştırılması
Research into effect of loop size, effect yarn cross-section, and silicone treatment on the abrasion and pilling properties of fabric wowen with air jet texturized yarn
09.07.2004
         
110 Semiha EREN Doç.Dr. Yusuf ULCAY Tekstil Yapay Damarlarının Performans Özelliklerine Yapısal Parametrelerinin Etkisi
Effects of structural parameters on the performance properties of textile vascular prostheses
09.07.2004
         
109 İbrahim CEYLAN Yrd.Doç.Dr. Mehmet KANIK Polibutilen Teraftalat (PBT) Liflerinin Boyama Özelliklerinin İncelenmesi
An investigation on dyeing properties of poly buthylene teraphthalate (PBT) fibres
13.04.2004
         
108 Koray ÜNAL Yrd.Doç.Dr. Mehmet KANIK Politrimetilen Teraftalat (PTT)/ Elastan Karışımı Kumaşların Boyama Özelliklerinin Araştırılması
An investigation of dyeing properties of fabrics made of PTT (polytrimethylene elasthane mixtures terephtalate)
13.04.2004
         
107 Aycan DURMAZ Doç.Dr. Binnaz MERİÇ Bazı Dikiş İpliği Parametrelerinin Dikiş Performansına Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of the effects of sewing yarn parameters on seam performance
30.03.2004
         
106 Funda GÖKSEL Prof.Dr. Şükriye ÜLKÜ Kompakt ve Ring İplikçilik Sistemlerinde Eğirilmiş Viskon ve Lyocell İpliklerinin Tüylülük Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
An investigation on the hairiness properties of viscose and lyocell yarns produced with compact and ring spinning systems
16.03.2004
         
105 Devrim GÖKTAŞ Doç.Dr. Binnaz MERİÇ Bir Konfeksiyon İşletmesi için Kalite Kontrol Sisteminin Kurulması
Building a qualty and control system for a confection company
06.11.2003
         
104 Engin ARDALI Yrd.Doç.Dr. Dilek TOPRAKKAYA Farklı Yapıda Binderlerle Yapılan Kaplamaların Kumaş Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
The Investigation of the effects of the coatings on the fabric properties by using different types on binders
23.10.2003
         
103 Nergiz AMİRKHANOVA Yrd.Doç.Dr. Yasemin KAVUŞTURAN Düz Örme Kumaşlarda Örgü Yapısının Oluşan Kumaşın Boyutları ve Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkileri
The Effects of knit structure on dimensional and some physical properties of flat knitted fabrics
23.10.2003
         
102 Melek ÜÇERLER Prof.Dr. Şükriye ÜLKÜ Kısa Lif İplikçiliğinde Aktarma İşlemlerindeki Bazı Makine Parametrelerinin İplik Tüylülüğüne Etkilerinin İncelenmesi
An Investigation of the effects of some machine parameters at short stapel yarn system of the rewinding operations to yarn hairness
02.10.2003
         
101 Murat KAYAR Doç.Dr. Pervin ANİŞ Membran Filtrasyon Yönetimi ile Atık Sularda Renk Giderimi
Decolourization of waste water by membrane filtration
10.07.2003
         
100 Serpil KORAL Doç.Dr. Aslı HOCKENGERBER Kord Bezi Teknolojisinde Kullanılan Bazı Testil Liflerinin Mekanik Özellikleri Yapı İlişkisinin İncelenmesi
An Invistigation of the relationship between mechanical behavior and structure of some textile fibers that are used in cord fabric technology
10.07.2003
         
99 İbrahim Yahya DEDEOĞLU Prof.Dr. Şükriye ÜLKÜ Geliştirilmiş Lif Ölçüm Sistemi AFIS' ın Penye Pamuk İplikçiliğinde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
A Research on use of AFIS advanced fibre information system in combed cotton spinning
27.03.2003
         
98 Yakup VURUPALMAZ Yrd.Doç.Dr. Dilek TOPRAKKAYA Askeri Amaçlı Kamuflaj Kumaşlarında Kompozisyon Farklılığı ve Uygulanan Terbiye İşlemleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
A Study on the relations between the composition differences and the treatment processes on the camouflage fabric aimed for military usage
02.01.2003
         
97 Lütfullah DAĞKURS Doç.Dr. Recep EREN Jigger Boya Makinelerinde Kullanılan Hız ve Gerginlik Kontrol Sistemlerinin Matematiksel Analizi
Mathematical analysis of speed and tension control systems used in jigger dyeing machines
21.11.2002
         
96 Asım DAVULCU Doç.Dr. Pervin ANİŞ Örme Mamüllerin Terbiye İşlemleri ile, Kumaş Stabilitesinin Artırılması Üzerine Bir Araştırma
A Study about the dimensional stability of knitted fabrics with finishing processes
01.08.2002
         
95 Erhan Kenan ÇEVEN Doç.Dr. Özcan ÖZDEMİR Şenil İplik Makinalarında Bazı Üretim Parametrelerinin İplik Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
An Investigation of about the effect of some production parameters on yarn properties at chenille spinning machines
01.08.2002
         
94 Fatma Filiz YILDIRIM Doç.Dr. Pervin ANİŞ Poliester Liflerin Boyanması Sonrasında Atık Yükünün Alzaltılmasını Hedefleyen Ekolojik Yöntemlerin İncelenmesi
Investigation of ecological methods aiming to minimize the waste load after dyeing of polyester fibers
01.08.2002
         
93 Hacer MİRZALI Doç.Dr. Pervin ANİŞ Haşılın Ultrafiltrasyon Yoluyla Geri Kazanımı Üzerine Bir Araştırma
A Research on recovery of sizing by ultrafiltration
01.08.2002
         
92 Sibel ŞEN Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY Armürlü Dokuma Makinelerinde Dokunabilecek Çift Katlı Desenlerin Araştırılması
The investigation of design in double cloth woven with dobby loom
01.08.2002
         
91 Tanfer ERDİL Yrd.Doç.Dr. Dilek TOPRAKKAYA Yapısında Belirli Oranda Lycra İçeren Kumaşlarda, Lycrada Oluşabilecek Bozunma(Çürüme) Nedenlerinin Araştırılması
An Investigation about the reasons of degradation in lycra at fabrics which consist of definite proportion of lycra in their structures
18.07.2002
         
90 Sevgi ÇAKMAK Yrd.Doç.Dr. Mehmet KANIK Polyester ve Polyester-Selüloz Karışımı Kumaşlarda Ütüleme Şartlarının Haslıklar Üzerine Etkisinin Araştırılması
An Investigation on the effect of ironing conditions on the fastness properties of the polyester and polyester-cellulose blend fabrics
20.02.2002
         
89 Meral KÖKTÜRK Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY Giysilik Dokuma Kumaşların Kullanım Alanları ile Yapısal Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
The connection between the structure parameters of woven fabrics and the fields of their usages examination
24.01.2002
         
88 Yasemin ÜÇYILDIZ Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY Bazı Dokuma Kumaşların Eğilme ve Katlanma Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the relationship between bending and creasing behaviour of some woven fabrics
06.12.2001
         
87 Ece ERHAN Yrd.Doç.Dr. Mehmet KANIK Reaktif Baskı Sonu Yıkamalarına Etki Eden Bazı Parametrelerin İncelenmesi
An Investigation on the important parameters of washing-off of reactive prints
29.11.2001
         
86 İsmail BAYRAKTAR Doç.Dr. M.Abdülhalik İSKENDER Boyahanelerde Proses Kontrolünde Kolorimetre Kullanımı ve Mühendislik Hizmet Bilgilerinin İncelenmesi
Investigation of usage of colorimeter in process control in dyehouses and investigation engineering services on this subject
15.11.2001
         
85 Salih KUZGUNKAYA Prof.Dr. Mehmet TASMACI Düz Örme Makinalarında İplik Besleme Sistemlerinin Analizi ve Kumaş Yapısına Etkileri
Analysis of the yarn feeding systems in flat knitting machines and influences on fabric structure
15.11.2001
         
84 Sermet ÇETİNTAŞ Doç.Dr. Recep EREN Likralı İpliklerden Dokunan Kumaşların Üretim Süreci ve Boyutsal Özelliklerinin İncelenmesi
The Production process and the examination of dimensional properties of the fabrics woven with elastane yarns
11.10.2001
         
83 Ahmet AYDEMİR Doç.Dr. Recep EREN Hava Jetli Dokuma Makinalarında Üç Çubuk ve Altı Kollu Tefe Mekanizmalarının Tasarımı
Design of 4 bar and 6 bar linkage mechanisms in air jet weaving machines
04.10.2001
         
82 Ali Hulusi BAYARI Yrd.Doç.Dr. Mehmet KANIK Poliester Mamullere Uygulanan Kostikleme İşleminin Baskı Sonuçlarına Etkisinin Araştırılması
The Research on the effect of alkali treatment on the printing results of the polyester fabrics
04.10.2001
         
81 Cem GÜNEŞOĞLU Yrd.Doç.Dr. Dilek TOPRAKKAYA Kalandırlama İşleminin Kumaşların Bazı Mekanik Davranışları Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
The Investigation of the effects of calandering to some mechanical properties of fabrics
16.08.2001
         
80 Mehmet ORHAN Yrd.Doç.Dr. Dilek TOPRAKKAYA Sentetik Atıklardan Elde Edilen Dokusuz Yüzeylerin Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması
The Investigation of physical properties of the nonwovens recycled from synthetic wastes
16.08.2001
         
79 Süleyman Alper ENHOŞ Yrd.Doç.Dr. Özcan ÖZDEMİR Karışım İpliklerinin Mukavemet Özelliklerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma
An Investigation about the factors that effects tenacity properties of blend yarns
25.01.2001
         
78 Ayşe ÖZKAL Yrd.Doç.Dr. Binnaz MERİÇ Döşemelik Kumaş Üreten Bir İşletmede Verimlilik Analizi
Productivity analyses in a factory producing upholstery fabric
16.11.2000
         
77 Aslıhan KORUYUCU Yrd.Doç.Dr. Abdulhalik İSKENDER Polyester Mikrolif Kumaş Boyamacılığında Makina Kriterleri ve Boya Parametrelerinin İncelenmesi
In dyeing of polyester microfibre fabrics investigating machinery criteria and dyestuff
31.08.2000
         
76 Mesrur ERTÜRK Doç.Dr. Recep EREN Küresel Mekanizma İçeren Kanca Tahrik Mekanizmalarının Tasarımı
Design of the rapier drive mechanisms which contain spherical mechanism
29.06.2000
         
75 Nurcan YEŞİLKÜTÜK Yrd.Doç.Dr. Özcan ÖZDEMİR Ring İplik Makinalarında Sargılı İpliklerin (Core-Yarn) Eğrilmesinde Bazı Üretim Parametrelerinin İplik Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi
Examining the effects of changing some of the production parameters on the properties of core yarns produced on a ring spinning machine
17.02.2000
         
74 Aylin ÇELİKBİLEK Yrd.Doç.Dr Mehmet KANIK Tekstil Baskıcılığında Hazırlanacak Pat Miktarının Bir Bilgisayar Programı Yardımıyla Belirlenmesi
Determination of print paste quantity to be prepared using a computer programme
18.11.1999
         
73 Belgin AKGÜN Prof.Dr. Mehmet TASMACI Çözgülü Örme, Raşel Jakarlı Örme Teknikleri ile Elde Edilen Kumaş Yapılarının Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparision of technical properties of knitted fabric structures produced by warp knitting jacquard raschel techniques
08.10.1999
         
72 Sinem KİREMİTÇİ Yrd.Doç.Dr. Binnaz MERİÇ Bir Konfeksiyon İşletmesinde Ek Faaliyetlerin Ortaya Çıkış Nedenlerinin ve Üretim Zamanları içindeki Paylarının Araştırılması
The investigation of the occurance of distribution times and their shares in production times in an apparel plant
23.09.1999
         
71 Vedat YENGİNER Yrd.Doç.Dr. Binnaz MERİÇ Astarlık Kumaşların Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
Analyzing the structural properties of interlining fabrics
23.09.1999
         
70 Gülcan ÖZKAN Doç.Dr. Recep EREN Dokuma Makinalarında Elektronik Çözgü Salma Mekanizmalarının Matematiksel Analizi
Analysing the electronic let-off motions in weaving machine mathematically
26.08.1999
         
69 Hüseyin Aksel EREN Doç.Dr. Pervin ANİŞ Tekstil Terbiyesinde, Temiz Üretim Yaklaşımı Çerçevesinde Boyama Sonrası Yıkamaların İncelenmesi
Investigation of the rinsing processes after dyeing according to the clean process approach in textile pretreatment
16.08.1999
         
68 Mehmet DAYIK Yrd.Doç.Dr Özcan ÖZDEMİR Büküm Fikse Şartlarının İplik Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
A research on the effect of twist fixing conditions to yarn properties
16.08.1999
         
67 Haluk İsmail PARLAMIŞ Doç.Dr. Abdulhalik İSKENDER Mikrolif Polyester Kumaşlarda U.V.(Ultraviole) Absorblayıcı Maddelerin Uygulanması, Etkilerinin İncelenmesi
Examination of effects of U.V.(ultraviyole) absorber apply on polyester microfiber textiles
23.06.1999
         
66 Mürüvvet MANGUT Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY Bir Konfeksiyon İşletmesinde ISO 9001 Kalite Güvence Sisteminin Kurulması
Organizing of ISO 9001 quality assurance system in a clothing plant
23.06.1999
         
65 Şenol KAHRAMAN Yrd.Doç.Dr. Özcan ÖZDEMİR Ring İplik Makinalarında Bazı Üretim Parametrelerinin İplik Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi
Examination of effects of some production parameters on the yarn properties at ring yarn mashines
13.05.1999
         
64 Nevin TAŞKIN Yrd.Doç.Dr. Aslı ŞENGÖNÜL ISO 9000 Kalite Güvence Sistemlerinin Boyahanelerde Uygulanması Üzerine Bir İnceleme
An Investigation upon application of ISO-9000 quality assurance systems in dyeing plants
22.04.1999
         
63 Uğur KUTLUCA Yrd.Doç.Dr. Pervin ANİŞ Tekstil Terbiye Atık Sularının Dekolorizasyonunda H202 ve H202/Demir İyon Katalist Çözeltilerinin İncelenmesi
Examining H2O2 and H2O2/iron ion which are catalyst solutions in decolorization of textile waste waters
08.04.1999
         
62 Yahya AĞIR Doç.Dr. Ziya ÖZEK Pamuklu Bezayağı Dokuma Kumaşlarda Kıvrım Değerlerini Tahminleyici Bir Uzman Sistem Çalışması
Jakarlı kumaşların yapısal özellikleri, üretim süreçleri ve kullanım yerleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
26.11.1998
         
61 Asu DÖŞEMECİLER Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY Bir Tekstil İşlekmesine ISO 9001 Belgesinin Kazandırılması Çalışmalarının Aşamalarının ve Sistem Kalitesinin Denetiminin İncelenmesi
Toplam kalite yönetiminin bit tekstil işletmesine uygulanmasını sağlayacak yönetimin geliştirilmesi
08.10.1998
         
60 Yasemin ÇELİK Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY Toplam Kalite Yönetiminin Bir Tekstil İşletmesine Uygulanmasını Sağlayacak Yöntemin Geliştirilmesi
Pamuklu bezayağı dokuma kumaşlarında kıvrım değerlerini tahminleyici bir uzman sistem çalışması
08.10.1998
         
59 Zelfi ÇALIŞIR Doç.Dr. Yusuf ULCAY Novoloid Lifinin Düğüm Mukavemetinin Lif ve İplik Bazında, Çeşitli Fiziksel İşlemler (Radyo Frekansı, Mikrodalga ve Radyasyon) Sonucunda İncelenmesi
Büküm fikse şartlarının iplik özelliklerine etkisi üzerine bir araştırma
07.05.1998
         
58 Ercan AY Doç.Dr. Ziya ÖZEK Denizli İlindeki Tekstil İşletmelerinde Uygulanan Haşıllama Sürecinin Rehabilitasyonu
Novoloid lifinin çekme, düğüm ve ilmek mukavemetinin radyasyon etkisi altında inclenmesi
02.04.1998
         
57 Yıldız TOSUN Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY Jakarlı Kumaşların Yapısal Özellikleri, Üretim Süreçleri ve Kullanım Yerleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Denizli ilindeki tekstil işletmelerinde uygulanan haşıllama sürecinin rehabilitasyonu
02.04.1998
         
56 Abdulvahap ATIŞ Yrd.Doç.Dr. Recep EREN Dikiş Makinalarında Modernizasyon
Modernisation of sewing machinery
13.11.1997
         
55 Erkan TÜRKER Doç.Dr. Mehmet TASMACI 2,3,4 Çözgü-Örgü Hareketleriyle Elde Edilen Çözgülü Otomat Örme Dokularının Fiziksel ve Geometrik Yapı Özelliklerinin Araştırılması
Bir tekstil işletmesine ISO 9001 belgesinin kazandırılması çalışmalarının aşamalarının ve sistem kalitesinin denetiminin incelenmesi
13.11.1997
         
54 Nejla KAHRAMAN Prof.Dr. Emir Tekin ALTINBAŞ Bazı Konfeksiyon Mamüllerinde Kaliteyi Etkileyebilecek Hata ve Hasarlar Üzerinde Bir İnceleme
A Research on faults and damages effecting quality some readywear products
13.11.1997
         
53 Koray SEZEN Yrd.Doç.Dr. Recep EREN Kancalı Atkı Atma Sisteminde Tahrik Mekanizmalarının Tasarımı
Design of rapier drive mechanisms for rapier weft insertion systems
30.10.1997
         
52 Sevgi YÜKSEL Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY Çift Katlı Dokuma Kumaşların Geometrik Tasarımı
Geometrik design of double woven fabrics
13.10.1997
         
51 Ümit KALELİ Prof.Dr. Emir Tekin ALTINBAŞ Reaktif Grubu Boyarmaddelerin Viskon ve Pamuk Liflerinin Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkileri
Fantazi büküm makinalarında bazı üretim parametrelerinin iplik özelliklerine etkisi üzerine bir inceleme
19.12.1996
         
50 Mustafa TEZYAPARLAR Doç.Dr. Yusuf ULCAY Kumaş Damarlarda (Vascular Graft) Yapı Parametrelerinin, Protez Performansına Etkilerinin İncelenmesi
21.11.1996
         
49 Mustafa TUTAK Yrd.Doç.Dr. Aslı ŞENGÖNÜL Yüksek Performanslı Polietilen Liflerinden Üretilen Kurşun Geçirmez Kumaşların Performansının Lif Performansıyla İlişkisinin Araştırılması
Dokuma makinalarında tefe mekanizmalarının tasarımı
21.11.1996
         
48 Sebat KESİM Yrd.Doç.Dr. Özcan ÖZDEMİR Tek ve Çift Katlı Kontinü Polyester İpliklerde Büküm Miktarının İpliklerin Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
Dikiş makinalarında modernizasyon
21.11.1996
         
47 Kübra Derya SAATÇİ Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY Dokuma Projeleri İçin Bir Bilgisayarlı Yönetim Modeli Hazırlanması
Yüksek performanslı polietilen liflerinden üretilen kurşun geçirmez kumaşların performansının lif performansıyla ilişkisinin araştırılması
10.10.1996
         
46 Kadir KUTLU Yrd.Doç.Dr. Özcan ÖZDEMİR Fantazi Büküm Makinalarında Bazı Üretim Parametrelerinin İplik Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir İnceleme
Tek ve çift katlı kontinü polyester ipliklerde büküm miktarının ipliklerin mekanik özelliklerine etkisinin incelenmesi
29.08.1996
         
45 Murat TARHAN Yrd.Doç.Dr. Recep EREN Dokuma Makinalarında Tefe Mekanizmalarının Tasarımı
Reaktif grubu boyarmaddelerin viskon ve pamuk liflerinin bazı fiziksel özelliklerine etkileri
29.08.1996
         
44 Sunay ÖMEROĞLU Yrd.Doç.Dr. Şükriye ÜLKÜ OE Açık Uç Rotor İplik Makinasında Bazı Üretim Parametrelerinin İplik Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi
Examination of Effects of Some Production Parameters on The Yarn Properties In OE-Rotor Spinning Machine
29.08.1996
         
43 Şuhratbek CİYANBEKOV Doç.Dr. Yusuf ULCAY Pamuklu Kumaşların Reaktif Boyarmaddelerle Kontunü Boyanmasında Fiksaj İşleminin Mikrodalga Isıtması ve Buharlama Kombinasyonu İle Gerçekleştirilmesi
Continue Dyeing of Cotton Fabrics with Reactive Dyes and Fixation of the Dyes by Combination of Microwave Heating and Pad-Steam Methods
25.07.1996
         
42 Husan AHMADCANOV Doç.Dr. Mehmet TASMACI Düz Örme Kumaşlarda Sıklık Değişimlerinin Kumaş Yapısı ve Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Dokuma kumaşların değişken eğriliğe sahip formlara uyumunun incelenmesi
29.02.1996
         
41 Hasan Zühtü AKIN Yrd.Doç.Dr. Abdulhalik İSKENDER Polyester, Pamuk ve Viskon Mamullerde Kalitatif Kantitatif Boyarmadde Tayini Üzerinde Bir İnceleme
Pamuklu RL-single jersey yuvarlak örme kumaşların fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin incelenmesi
23.11.1995
         
40 Şükran Sezer ÖZGAN Yrd.Doç.Dr. Ziya ÖZEK Dokuma Üretim Maliyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Pamuklu mamüllerin boyanmasında kimyasalların boyarmaddelerin uyumluluğuna etkisi
23.11.1995
         
39 Kenan YILDIRIM Doç.Dr. Mehmet TASMACI Pamuklu, RL-Single Jersey, Yuvarlak Örme Kumaşların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Dokuma projeleri için bir bilgisayarlı yöntem modeli hazırlanması
09.11.1995
         
38 Mihriban AKYOL Yrd.Doç.Dr. Yusuf ULCAY Tekstil Malzemelerinin Kompozit Yapıda Bağ Yapma Davranışlarının Farklı Metotlar Altında İncelenmesi
Dokuma üretim maliyetini etkileyen faktörlerin incelenmesi
09.11.1995
         
37 Asena ÜZMEZ Yrd.Doç.Dr. Abdulhalik İSKENDER Pamuklu Mamullerin Boyanmasında Kullanılan Kimyasalların Boyarmaddelerin Uyumluluğuna Etkisi
Düz örme kumaşlarda sıklık değişimlerinin kumaş yapısı ve özellikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi
02.11.1995
         
36 Tuba ULUSOY Prof.Dr. Emir Tekin ALTINBAŞ Konfeksiyon İşletmelerinde Kalite Kontrol Uygulamaları ve Sonuçları Üzerinde Bir İnceleme
Tekstil malzemelerinin kompozit yapıda bağ yapma davranışlarının farklı metodlar altında incelenmesi
02.11.1995
         
35 Gülsüm UYGUN Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY Dokuma Kumaşların Değişken Eğriliğe Sahip Formlara Uyumunun İncelenmesi
Polyester pamuk ve viskon mamullerde kalitatif ve kantitatif boyarmadde tayini üzerinde bir inceleme
05.10.1995
         
34 Erdem GENÇ Yrd.Doç.Dr. Özcan ÖZDEMİR Tek ve Çift Katlı Kontinü Polyester İpliklerde Büküm Nedeniyle Kısalmanın İncelenmesi
Konfeksiyon işletmelerinde kalite kontrol uygulamaları ve sonuçları üzerinde bir inceleme
04.09.1995
         
33 Ayça GÜRARDA Prof.Dr. Emir Tekin ALTINBAŞ Türkiye'de Üretilen Selülozik Viskon Liflerin Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
A Comparable research on some technological properties of cellulosic viscose staple fibres produces in Turkey
17.11.1994
         
32 Deniz Tuba SALT Yrd.Doç.Dr. Ziya ÖZEK Yollu Desenli Dokuma Kumaşların Bilgisayar Destekli Tasarımı
Kompozit malzemeler için yüksek performanslı spectra liflerinde arabirim kuvvetinin çeşitli kimyasallar etkisinde incelenmesi
17.11.1994
         
31 Nevin KARAHAN (KOÇAK) Doç.Dr. Yusuf ULCAY Poliester Mikro Elyaf Materyallerin Ön Terbiye ve HT Boyama Parametrelerinin Araştırılması
% 100 Polyester filament ipliklerden dokunmuş kumaşların geometrik tasarımı
10.11.1994
         
30 Betül BATTAL Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY %100 Pamuklu İpliklerden Dokunmuş Kumaşların Geometrik Tasarımı
Viskon elyaftaki kolloiddal kükürdün boyama üzerine etkisi ve boyama verimliliğinin araştırılması
13.10.1994
         
29 Behçet BECERİR Yrd.Doç.Dr. Abdülhalik İSKENDER Viskon Elyaftaki Kolloidal Kükürdün Boyama Üzerine Etkisi ve Boyama Verimliliğinin Araştırılması
Polyester mikroelyaf materyallerinin ön terbiye ve Ht boyama parametrelerinin araştırılması
15.09.1994
         
28 Canan KAHRAMAN Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY %100 Polyester Filament İpliklerden Dokunmuş Kumaşların Geometrik Tasarımı
Tekstil sanayiinde kullanılan kurutma sistemlerinin incelenmesi ve mukayesesi
10.03.1994
         
27 Mehmet KARAHAN Doç.Dr. Yusuf ULCAY Kompozit Malzemeler için, Yüksek Performanslı Spectra Liflerinde Ara Birim Kuvvetinin Çeşitli Kimyasallar Etkisinde İncelenmesi
% 100 Pamuklu ipliklerden dokunmuş kumaşların geometrik tasarımı
14.02.1994
         
26 Hülya ERÜST Yrd.Doç.Dr. Ziya ÖZEK Küçük Ölçekli Dokuma İşletmelerinde Kısmi Modernizasyonun Üretim Maliyetlerine Etkisi Üzerine Araştırma
A Study of the effect of partial modernization of small-scale weaving enterprises on the production cost
11.11.1993
         
25 Hülya ÖZ Yrd.Doç.Dr. Pınar DONMAZ Polyester/Viskon Karışımı Kumaşlar Üzerine Tek Kademede Baskı Yöntemlerinin Araştırılması
04.11.1993
         
24 Taner TÜREYENGİL Yrd.Doç.Dr. Pınar DONMAZ Küp ve Kükürt Boyaları ve Bunların Karışımları ile Aşındırma Baskı ve Buharlama Şartlarının Renk Verimine Etkisi
Discharge printing with vat dyes and sulphur dyes and their mixtures and the effect of steaming conditions on color yield
14.10.1993
         
23 Şerif ULUDA Doç.Dr. Mehmet TASMACI Özel Örme İplikleri ve Malzemelerinden Elişi ve Makinelerde Örme ve Birleştirme Yöntemleri ile Yeni Özel Giysi Aksesuar Dokularının Elde Edilmesi
Research on auxiliary and new-special cloths via hand-made and machine-made by knitting and combining methods from special (fantasia) knitting yarns and materials
16.09.1993
         
22 Şule ALTUN Prof.Dr. Emir Tekin ALTINBAŞ Bazı Sentetik Liflerin Atıkları Nedenleri ve Yeniden Değerlendirilmeleri Üzerine Bir İnceleme
16.09.1993
         
21 Yasemin KAVUŞTURAN Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY Bezayağı ve Dimi Dokunmuş % 100 Pamuklu Kumaşlarda Eğilme Davranışı
16.09.1993
         
20 Ahu DEMİRÖZ Doç.Dr. Mehmet TASMACI Ev-Büro Tekstil Dokularının Teknolojik ve Fiziksel Yapı Özelliklerinin Karşılaştırılması
21.09.1992
         
19 Esra KARACA Prof.Dr. Emir Tekin ALTINBAŞ Türkiye'de Doğal İpek Üretimi, Endüstrisi ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma
21.09.1992
         
18 Filiz AYTÖRE YAYLA Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY Dokunmuş Strüktürlerin Kuramsal Modellerle Karşılaştırılması
21.09.1992
         
17 Hüseyin AVŞAR Doç.Dr. Mehmet TASMACI Örme ve Dokumadan Üretilen İç Giyimlik, Yatak Örtülük Vb. Dokuların, Fiziksel Özelliklerine Terbiye, Boya, Baskı İşlemlerine Etkili Olan Teknolojik Faktörlerin Araştırılması
21.09.1992
         
16 Nalan CEYLAN Prof.Dr. Emir Tekin ALTINBAŞ Balıkesir-Bursa ve Çanakkale Bölgelerinde Üretilen Pamuk Liflerinin Teknolojik Bazı Özellikleri ve Buna Göre Pamuk Standardizasyonundaki Durumu Üzerinde Bir Araştırma
21.09.1992
         
15 Soner EKEN Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY Haşıl İşleminin Çözgü Kopuşlarına Etkisi
21.09.1992
         
14 Fikret PARLAK Yrd.Doç.Dr. Abdulhalik İSKENDER Kamgarn Yünlü ve Yün/Polyester Karışımı Dokuma Kumaşlarda Pillingleşmenin Azaltılması
13.11.1990
         
13 Ömer Hüdaverdi YENİ Yrd.Doç.Dr. Abdulhalik İSKENDER Tekstil Mamullerinin Kullanımları Anında Yıkama Maddelerinin Yıkama Beyazlatma Dereceleri ve Kumaş Mukavemetine Etkilerinin İncelenmesi
05.06.1990
         
12 Bahar ERDOĞAN Yrd.Doç.Dr. Abdülhalik İSKENDER Boyalı Mamullerde Reflektans Verileri ve Tiristimulus Değerlerinin İncelenmesi
1989
         
11 Füsun TAN Doç.Dr. Halil Rifat ALPAY Dokuma Kumaşlarının Üretiminde Optimizasyon İçin Bir Bilgisayar Modelinin Hazırlanması
1989
         
10 Handan EKE Prof.Dr. Emir Tekin ALTINBAŞ Desen İpeklerinin Değerlendirilmesi ve Teknolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
1989
         
9 Mehmet KANIK Yrd.Doç.Dr. Abdülhalik İSKENDER Pamuklu Mamullerin Reaktif Boyarmaddelerle Boyanmasında Kullanılan Yarı Kontinü Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
1989
         
8 Muhammet AKAYDIN Yrd.Doç.Dr. Mehmet TASMACI Örme Dokularında ve Makinalarında Uygulanan Matematiksel Modellerin Araştırılması
1989
         
7 Pervin ANİŞ Doç.Dr. Halil Rifat ALPAY Havlu Kumaşlarda Dokuma Strüktürünün Bilgisayarda Modellenerek Kumaş Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
1989
         
6 Ali KAYA Yrd.Doç.Dr. Mehmet TASMACI Örme Makinalarında Elektronik Kumanda Yöntemleri ve Bilgisayarlı Örgü-Desen Tasarımı Üzerine Araştırmalar
1988
         
5 Binnaz MERİÇ Doç.Dr. Halil Rifat ALPAY Teknolojik Gelişme Sürecinde Fonksiyonel-Estetik İlişki Açısından Dokuma Kumaşların Tasarımı
1988
         
4 Recep EREN Doç.Dr. Halil Rifat ALPAY Ağızlık Açma Mekanizmalarının Tasarımı
1987
         
3 Remzi GEMCİ Yrd.Doç.Dr. Mehmet TASMACI Tekstil İşletmelerinin Çevre Kirlenmelerine Etkileri
1987
         
2 Özcan ÖZDEMİR Yrd.Doç.Dr. Bülent ÖZİPEK Konfeksiyon Sanayiinde Kullanılan Çeşitli Dikişlerde Farklı İplik Yapılarının Dikiş Özelliklerine Etkileri
1985
         
1 Şükriye SUNAR Yrd.Doç.Dr. Mehmet TASMACI Tıbbi Amaçlar için Kullanılan Örme Dokularının Elde Edilme Yöntemleri ve Özellikleri
1985