TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI’NDA TAMAMLANMIŞ OLAN DOKTORA TEZLERİ

         
  Adı Soyadı Danışmanı Tez Konusu Mezuniyet Yılı
         
45 Şeyda EYÜPOĞLU Prof.Dr. Dilek KUT Bazı Doğal ve Sentetik Ürünlerin Mikrokapsülasyon Tekniği ile Hazırlanarak, Arılara Karşı Kovucu Özelliğe Sahip Kumaş Eldesinin Araştırılması
Investigation of the Bee Repellent Fabric Produced with the Microencapsulation Technique of Some Natural and Synthetic Products
2018
         
44 İdil YETİŞİR YİĞİT Prof.Dr. Hüseyin Aksel EREN Aşındırma Baskıda Ozon Kullanımı
Ozone Utilisation for Discharge Printing
2017
         
43 Şerife ŞAFAK Prof.Dr. Esra KARACA Biyobozunur polimerlerden elektro çekim yöntemiyle üretilen nanolifli yüzeylerin cerrahi adezyon bariyeri olarak kullanımlarının araştırılması
Investigation of usage performance of electrospun nanofibrous mats produced from biodegradable polymers as surgical adhesion barrier
2016
         
42 Zeynep ÖMEROĞULLARI BAŞYİĞİT Prof.Dr. Dilek KUT Köpük aplikasyonu ile selülozik esaslı tekstil materyaline fonksiyonellik kazandırılması
Improvement of functionality of cellulosic based textilematerials with foam application
2016
         
41 Barış HASÇELİK Prof.Dr. Recep EREN Dokuma kumaşların viskoelastik özelliklerinin araştırılması
Investigation viscoelastic properties of woven fabrics
2015
         
40 Şebnem DÜZYER Prof. Dr. Aslı HOCKENBERGER Elektro çekim (Elektrospinning) yöntemiyle üretilen poliester nanoliflerin medikal alanda kullanılabilirliklerinin araştırılması
Investigation of medical applications of polyester nanofibers produced by electrospinning
2014
         
39 Semiha EREN Prof.Dr. Yusuf ULCAY EMR (Elektromanyetik radyasyon) koruma amaçlı bikomponent polyester iplik üretimi
Production of bicomponent polyester yarns for EMR (Electromagnetic radiation) shielding
2014
         
38 Serkan TEZEL Doç.Dr. Yasemin KAVUŞTURAN Elektromanyetik ekranlama özellikli örme kumaş geliştirilmesi
Development of knitted fabrics with electromagnetic shielding properties
2013
         
37 Rustam HOJIYEV Prof.Dr. Yusuf ULCAY Nano kil takviyeli poliester liflerinin performans özelliklerinin iyileştirilmesi
Nanoclay reinforced polyester fibers improvements of performance properties
2013
         
36 Fatih SÜVARİ Prof.Dr. Yusuf ULCAY Nanolif kompozit yapılı dokusuz yüzeylerin ses absorblama özelliklerinin iyileştirilmesi
Enhancement of sound absorption properties of nanofiber composite constructed nonwovens
2012
         
35 Mine AKGÜN Prof.Dr. H.Rifat ALPAY Bazı dokuma kumaşları oluşturan ipliklerin kumaştaki konumları değiştirilmeden sökülmüş durumlarının reflektans değerleri ile kumaş reflektans değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation of the relation between the reflectance values of yarns in some woven fabric structures when measured individually and in fabric form
2011
         
34 Lütfullah DAĞKURS Prof.Dr. Recep EREN Yapay zeka yöntemleri kullanılarak dokuma makinelerinde çözgü besleme sistemi tasarımı
Warp let-off system design using artificial intelligence methods for weaving machine
2010
         
33 Duygu ŞENOL YILMAZER Doç.Dr. Mehmet KANIK Sodyum Borhidrür'ün Tekstil Terbiye İşlemlerinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Investigation of application possibilities of sodium borohydride in textile finishing processes
05.11.2009
         
32 Asım DAVULCU Prof. Dr. Pervin ANİŞ Pamuklu Kumaşların Ön Terbiye Proseslerinin Enzimatik Yöntemlerle Kombine Edilmesi Üzerine Bir Araştırma
A study on combination of cotton fabrics' pre-treatment processes with enzymatic methods
17.12.2008
         
31 Sibel ŞARDAĞ Prof. Dr. Özcan ÖZDEMİR İpliklerde Vakumlu Buharlama İşlemleri ve İplik Özelliklerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma
Vacuum steaming processes of yarns and its effects on yarn properties
04.12.2008
         
30 Serpil KORAL KOÇ Prof. Dr. Aslı HOCKENBERGER Kauçuk Kompozitlerde Poliester Lif Takviyesinin Kauçuğa Yapışma Özelliklerinin Geliştirilmesi
Improvement of adhesion behaviour of polyester fiber reinforcement in rubber composites
04.12.2008
         
29 Kenan YILDIRIM Prof.Dr. Yusuf ULCAY PET İpliğinde Kristalinite Oranını Etkileyen Faktörlerin Etki Derecelerinin Tespiti
Determination of degree of production parameters influences to the cristallinity ratio on the pet yarn
08.02.2007
         
28 Mehmet ORHAN Doç.Dr. Dilek KUT Pamuk, Poliamid ve Poliester Esaslı Tekstil Materyallerinde Antimikrobiyel Bitim Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
An investigation into antibacterial finishing treatments of cotton, polyamide and polyester based textile materials
08.02.2007
         
27 Erhan Kenan ÇEVEN Doç.Dr. Özcan ÖZDEMİR Şenil İplik Özelliklerini Etkileyen Parametreler Üzerine Bir Araştırma
An investigation into the parameters affecting chenille yarn properties
08.02.2007
         
26 Cem GÜNEŞOĞLU Doç.Dr. Dilek KUT Spor Giysilik Kumaşların Performans Özelliklerinin Nanoteknolojik Ürünler Kullanılarak Geliştirilmesi ve Aplikasyon Tekniklerinin Karşılaştırılması
Advancing the performance properties of sportswear fabrics by nanotechnological products and the comparison of application techniques
27.07.2006
         
25 Mürüvvet MANGUT Prof.Dr. H.Rifat ALPAY %100 Polyester ve %100 Pamuklu Dokuma Kumaşların Tekrarlı Yıkama ve Ütüleme İşlemleri Sonrasında Yüzey Renk Özelliklerinde Ortaya Çıkan Değişimlerin İncelenmesi
Effects of repeated home launderings and non-durable press on the color properties of plain woven cotton and polyester fabrics
29.06.2006
         
24 Sinem GÜNEŞOĞLU Doç.Dr. Binnaz MERİÇ Sportif Amaçlı Giysilerin Konfor Özelliklerinin Araştırılması
Investigating the comfort properties of sportswear clothings
17.11.2005
         
23 Gülcan ÖZKAN Doç.Dr. Recep EREN Dokunmakta Olan Kumaşlarda Kıvrım-Gerginlik İlişkisinin Araştırılması
Investigation of crimp yarn tension relation in weaving fabrics
20.10.2005
         
22 Ayça GÜRARDA Doç.Dr. Binnaz MERİÇ Konfeksiyon Sanayiinde Lcyra' lı® Kumaşların Dikiş Problemlerinin İncelenmesi
An investigation for sewing problems of elastic fabrics in clothing industry
06.10.2005
         
21 Aslıhan KORUYUCU Prof.Dr. M.Abdülhalik İSKENDER Poliester Mikrolif Kumaş Boyamacılığında Tekstil Kimyasal Yardımcı Maddelerin Boyama Reaksiyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Study on effects of textile chemical additives on polyester microfibre fabrics dyeing reactions
26.05.2005
         
20 Hüseyin Gazi ÖRTLEK Prof.Dr. Şükriye ÜLKÜ Murata Vortex İplik Eğirme Sisteminde Üretilen İpliklerin Yapısal Özellikleri ve Bazı Üretim Parametrelerinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma
A study on the structural properties of yarns produced on the murata vortex spinner and the effects of some production parameters
11.11.2004
         
19 Hüseyin Aksel EREN Prof.Dr. Pervin ANİŞ Poliester Liflerinin Alkali Ortamda Boyanmasında Proses Parametrelerinin Araştırılması ve Prosesin Ekonomik ve Ekolojik Yararlarının İncelenmesi
Examination of the process parameters in alkaline dyeing of polyester and investigation of the economical and ecological advantages of the process
27.07.2004
         
18 Yıldıray TURHAN Doç.Dr. Recep EREN Dokuma Makinelerinde Dokuma Makineleri Ayarlarının Dokunabilirlik Sınırlarına Etkilerinin Araştırılması
The Invetigation of the effects of weaving machines setting on weavability limits
06.11.2003
         
17 Sunay ÖMEROĞLU Doç.Dr. Şükriye ÜLKÜ Kompakt İplikçilik Üretiminde Üretilen İpliklerin Yapısal Özellikleri ve Bazı Üretim Parametrelerinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma
An Investigation on the structural properties of the yarns produced by compact spinning system and the effects of some production parameters
24.10.2002
         
16 Hülya POLAT Doç.Dr. Aslı HOCKENBERGER Bazı Tekstil Liflerinin Zamana Bağlı Mekaniksel Davranışlarına (Sünme ve Gerilim Gevşemesi) Sıcaklığın Etkisinin Araştırılması
The Temperature effect on time-dependent mechanical properties (creep, stress relaxation) of some textile fibres
02.05.2002
         
15 Filiz YAYLA Prof.Dr. H.Rifat ALPAY Dokuma Kumaşlarda Makaslama Davranışının Araştırılması
The Research of shearing behaviour in the woven fabrics
04.05.2000
         
14 Nalan KAHRAMAN Prof.Dr. E.Tekin ALTINBAŞ Çeşitli Tekstil Lifleri ve Mamullerine Bazı Mikroorganizmaların Zararları Üzerinde Bir Araştırma
The Research on harmful effects due to some microorganisms on various textile fibers and products
20.04.2000
         
13 Behçet BECERİR Yrd.Doç.Dr. M.Abdülhalik İSKENDER Polyester Mikrolif Boyama Teknolojisinde Yöntem Belirlenmesi ve Eğilimlerinin İncelenmesi
Method determination and investigation of the approaches in polyester microfibre dyeing technology
27.01.2000
         
12 Yasemin KAVUŞTURAN Prof.Dr. H.Rifat ALPAY Dokuma Kumaşların Eğilme Davranışlarının Bilgisayarda Modellenmesi
The Computer modelling of the bending behaviour of woven fabrics
21.11.1999
         
11 Muhammet AKAYDIN Prof.Dr. Mehmet TASMACI Tek İplikli Düz, Yuvarlak ve Çözgülü İplikli Örme Kumaşların Konfeksiyon Farklılıklarının İncelenmesi
An Examination on the clothing differences in the knitted fabrics produced with warp knitting, circular knitting and single thread flat knitting technique
23.06.1999
         
10 Mehmet KARAHAN Doç.Dr. Yusuf ULCAY Yüksek Performanslı Liflerden Üretilen Örme (Braiding) Yapılı Yumuşak Salmastraların Performans Ölçümü için Düzenek Tasarımı İmali ve Performans İyileştirilmesi
Design and manufacture of test equipment for performance measurement of soft packings which made from high performance fibres by method of braiding and intensify their performances
08.04.1999
         
9 Şule ALTUN Doç.Dr. Yusuf ULCAY Polyester Lif Üretim Atıklarından Granül Eldesi için Ekstruder Dizaynı ve Elde Edilen Granül Özelliklerinin İncelenmesi
Designing an extruder to obtain granulles from polyester fiber production wastes and examining the granules properties
18.03.1999
         
8 Esra KARACA BAYRAKTAR Yrd.Doç.Dr. Aslı HOCKENBERGER İpek, Poliamid 6, Poliester, Polipropilen Ameliyat İpliklerininin Monofiloment ve Çapraz Örgülü (Trez) Yapılarının Bazı Mekanik Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of effects of monofilament and braid structures of silk, polyamid 6, polyester, polypropylene sutures on some of the mechanical properties
18.03.1999
         
7 Remzi GEMCİ Doç.Dr. Yusuf ULCAY Lif Takviyeli Polimer Kompozit Malzemelerde Aşınma ve Isı İletiminin İyileştirilmesi
29.08.1996
         
6 Mehmet KANIK Doç.Dr. Yusuf ULCAY Pigment Baskı Yönteminde Mikro-Dalga Teknolojisinin Kullanımı ve Uygulama Parametrelerinin Optimizasyonu
The Using of Microwave Technology in The Pigment Printing and Optimisation of Application Parameters
20.06.1996
         
5 Binnaz MERİÇ Prof.Dr. H.Rifat ALPAY Dokumada Kıvrım Oluşumunun ve Değişiminin %100 Pamuklu ve %100 PES Kumaşlar Üzerinde Mekanik ve Yapısal Etkilerinin Araştırılması
06.04.1995
         
4 Pervin ANİŞ Prof.Dr. Işık TARAKÇIOĞLU Tekstil Ön Terbiyesinde Mikrodalga Enerjisinden Faydalanma Olanaklarının Araştırılması
An Investitigation of the application of microwave energy for the textile pretreatment
29.12.1994
         
3 Özcan ÖZDEMİR Doç.Dr. H.Rifat ALPAY Ağızlık Açma İşlemine, Çözgü İpliği Özelliklerinin ve Ağızlık Geometrisinin Etkisinin İncelenmesi
1991
         
2 Şükriye ÜLKÜ Prof.Dr. Bülent ÖZİPEK OE-Friksiyon İplikçiliğinde Lif Düzeni ve Bazı Lif Özelliklerinin İplik Özelliklerine Etkileri
1991
         
1 Tuba VURAL Prof.Dr. E.Tekin ALTINBAŞ Çeşitli Kırpıntı ve Artık Yün Liflerinin Keçeleştirme Yolu ile Değerlendirilmesi ve Elde Edilen Keçe Mamullerin Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
1991