FAKÜLTE TANITIMI
 

VETERİNER FAKÜLTESİ PROGRAM BİLGİLERİ

1. Veteriner Fakültesi’nde eğitim-öğretim süresi 5 yıl olup Veteriner Hekimliği programı (tek program) uygulanmaktadır.

2. Fakültemizde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık Sınıfı, öğretim süresine (5 yıl) dâhil değildir. İlgili dil için Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

3. Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

4. Fakültemizdeki öğretim dili en az %30 İngilizcedir.

5. Veteriner Fakültesi programını en yüksek puanla kazanan ve kesin kayıt yaptıran ilk 3 öğrenciye; YÖK tarafından 12 ay süreyle her ay YÖK destek bursu verilmektedir. Burslar beş yıl sonunda kesilecek olup karşılıksızdır. Öğrencilik haklarını kaybeden, herhangi bir disiplin suçu alan veya derse devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin bursu kesilir. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin alttan dersinin olmaması ve dönemlik not ortalamasının 2.50’nin altında altında olmaması gerekir. Ayrıca Rektörlüğün belirlediği kontenjan dahilinde öğrencilerimize yemek bursu verilir.

 

 

VETERİNER HEKİMLİK PROGRAMI

Veteriner Hekimlik çok yönlü bir meslek olup; başta hayvan sağlığı olmak üzere, yetiştirme, ıslah, besleme, hayvansal orijinli gıdalar yönüyle halk sağlığı, çevre sağlığı, yem maddeleri üretimi, biyolojik maddeler üretimi uygulanması ve daha pek çok yönde bilgi ve beceri kazanılması gereken bir meslektir. Fakültemizde, mezunları kendilerine yasalarla verilmiş bu görevleri en iyi yapacak başarılı Veteriner Hekimleri yaratma çabası içindedir.

Veteriner Fakültesi’nde eğitim-öğretim süresi 5 yıldır ve tek bir program uygulanmaktadır. Fakültemizde 2003-2004 Eğitim- Öğretim Yılından itibaren bir yıl zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı uygulaması bulunmaktadır. 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren de asgari %30 İngilizce eğitimine geçilmiştir.

Fakültemizde 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında 1. sınıflardan itibaren AKTS kredili eğitim sistemine geçilmiştir. Üniversitemizin eğitim reformu kapsamında Fakültemizde kredili eğitim sistemi ile birlikte öğrencilere daha çok ders seçme şansı tanınmış, mesleki eğitim yanı sıra sosyal ve kültürel içerikli derslere de yer verilerek öğrencilik yaşamı sonrasına hazırlanmaları hedeflenmiştir. X. Yarıyıldaki Veteriner Hekimlik Özel Eğitim-Öğretimi, kredili sistemde artırılarak IX. Yarıyılda öğrencilerimizin daha fazla ders seçme şansının verilmesiyle geliştirilmiştir. Böylece öğrenciler belli bir alanda daha fazla bilgi birikimine sahip olabileceklerdir. Sürekli gelişen bilgi ve teknolojiye sahip günümüzde her şeyi bilen değil, Dünya Veteriner Eğitim Kurumlarının kabul ettiği gibi belli konularda daha çok bilgiye sahip Veteriner Hekimlerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Mezun olan Veteriner Hekimin asgari bilmesi gerekli zorunlu derslerin hemen hemen tamamını 4 yılda alan öğrenciler, 5. sınıfın güz yarıyılında (IX. yarıyıl) ;

• Çiftlik Hayvanları Hekimliği ve Yetiştiriciliği

• Küçük Hayvan Hekimliği

• Kanatlı Hayvan Hekimliği ve Yetiştiriciliği

• Gıda Hijyeni ve Teknolojisi  gruplarına ayrılırlar.

Öğrenciler ağırlıklı olarak bu gruplardan teorik ve uygulamalı dersler alırlar. X. yarıyılda ise tamamı uygulama olan eğitimlerini aynı gruplarda tamamlarlar. Öğrenciler X. yarıyılda bitirme ödevi hazırlayıp bir seminer sunarlar.

Fakültemiz 1992 yılında tam üye olduğu Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) tarafından Kasım 2004 tarihinde akreditasyona yönelik birinci değerlendirme sürecini geçirmiştir. Nisan 2008 tarihinde ise ikinci değerlendirme sürecinden geçmiş olup şartlı akredite olmuştur. Nisan 2010 tarihinde EAEVE heyeti tarafından son değerlendirme yapılmış ve Haziran 2010 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle akredite olmuştur. 2020 yılı şubat ayı EAEVE değerlendirilmesinde 3 başlıkta eksiklik tespit edilerek izlemeye alınmıştır. 2022 Ekim ayında yapılan Re-visit sonucunda tekrar akredite edilerek 2027 yılı Şubat ayı sonuna kadar “ACCREDITATION” belgesini almaya hak kazanmıştır. Ayrıca 2015 yılı içerisinde Fakültemiz, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Akreditasyon Komitesi  (VEDEK) tarafından 7 yıl süreyle akredite olmuştur. 2022 yılı Kasım ayında yapılan yeni değerlendirme sonucunda VEDEK tarafından 30.Eylül.2029 tarihine kadar 7 yıllık süre ile “TAM AKREDİTE” edilmiştir.

EAEVE’nin görüşleri dikkate alınarak ders programlarımızda 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren dersler arasında koordinasyon, uygulama saatlerinde artış, ilk kez uygulamaya konulan yaz dönemi Klinik Uygulaması, Mesleki Uygulama ve Denetimli Çalışma gibi dersler programa alınmıştır. 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren “her öğrencinin mezun olmadan önce mutlaka yapması gereken uygulamalar” listesi oluşturulmuş ve I-X. yarıyıllara dağılımı yapılarak uygulamaya başlanmıştır.

Veteriner Fakültesi beş yıllık eğitim süresine sahiptir ve mezunlarına yüksek lisans düzeyinde "Veteriner Hekim" diploması verilir. Mezuniyet sonrasında isteyen Veteriner Hekimler Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nde doğrudan doktora yapılabilmekte veya spesifik bir dalda yüksek lisans eğitimine başvurulabilmektedir.

 

FİZİKİ OLANAKLAR

 I. Öğrenci Kompleksi ve Dekanlık Binası: 5451 m2 lik kapalı alana sahip bu binada;

132 kişilik beş adet, 64 kişilik iki adet ve 42 kişilik bir adet dershane

250 kişilik bir adet konferans salonu

50 kişilik beş adet öğrenci uygulama laboratuvarı

106 m2 lik bilgisayar ünitesi ile

142 m2 lik Fakülte Kütüphanesi bulunmaktadır

 II.  A Blok: 

5000 m2 lik kapalı alana sahip bu binada ;

 - Bir adet toplantı salonu

 - 35 kişilik bir adet 25 kişilik iki adet seminer salonu

 - 25 kişilik iki adet dershane

 - Binada 12 anabilim dalına ait Anabilim Dalı Laboratuvarları öğretim  üye ve elemanlarını odaları  mevcuttur. 

III. Anatomi Diseksiyon Salonu: 

450 m2 lik kapalı alana sahiptir.

IV. Klinik Bilimleri Eğitim Binası ve Hayvan Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi (Hayvan Hastanesi);

Binanın zemin katında 4800 m2 lik alanda hayvan hastanemiz hizmet  vermektedir.

  Hayvan Hastanesinde;

Küçük Hayvan Kliniği

- At Kliniği

Çiftlik Hayvanları Kliniği

Hospilitasyon Ünitesi

- Otopsi Salonu

Bir adet 120, bir adet 85, bir adet 35 kişilik Derslik ve Laboratuvarbulunmaktadır.

- Binanın 1. ve 2. katlarında toplam 2700 m2 lik alanda ise altı anabilim dalına ait  Anabilim Dalı Laboratuvarları öğretim üye ve elemanlarının odaları, toplantı salonları mevcuttur.

 V. Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma Uygulama Merkezi;

- 7400 m2 kapalı,12.000 m2 açık alana sahiptir. Ayrıca 500 Dekar ekilebilir arazi mevcuttur.

 

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları

Veteriner Hekimlik mesleği başta hayvan sağlığını korumak ve hastalıklarını tedavi etmenin yanında çiftlikten sofraya sağlıklı ürünler felsefesi ile insan tüketimine sunulan hayvansal ürünlerin üretimi ve sağlık kontrollerini yapmak gibi geniş bir hizmet alanına sahiptir. Ayrıca, Avrupa Birliği Mevzuatı içinde Tarım ve özellikle Hayvancılık konuları büyük yer tutmaktadır. Bu nedenle Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği, Halk Sağlığı, Salgın Hastalıkların Kontrolü, Hayvan Refahı gibi konular büyük önem taşımakta ve Veteriner Hekimlere bu alanlarda büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.

 

 Veteriner Hekimler;

1 - Ülkenin hayvan varlığını korumak, hayvan hastalıklarını önlemek, hayvan neslini iyileştirmek, aşı-serum gibi biyolojik maddeleri üretmek, bu konularda araştırmalar yapmak üzere Tarım Bakanlığında, Belediyelerde yönetici ve sorumlu veteriner hekim olarak,

2 - Veteriner Hekim ve Yardımcı personel yetiştiren Fakülte ve Yüksekokullarda, öğretim elemanı olarak,

3 - Özel sektörün aşağıda bildirilen çalışma alanlarında sorumlu  yönetici, muayene veteriner hekimi, sorumlu veteriner hekim, sorumlu teknik müdür olarak görev alırlar.

 

Veteriner Hekimlerin Özel Sektörde Çalışma Alanları

* Gıda Üretim Yerleri Kırmızı Et ve Kanatlı Eti ve Ürünlerin Üretim Tesisleri (Kombina, Mezbaha, Üretim Tesisi, Soğuk Hava Depoları)

Özel Gıda Laboratuarları

Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri

Hazır Kıyma Satış Yerleri

Ham Deri Toplama Tesisleri

Yem Fabrikaları

Embriyo ve Sperma Üretim Merkezleri

* Özel Haralar

Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri

Kanatlı Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri

Hayvan Pazarları

Veteriner Biyolojik Ürünleri İthal Eden Firmalar

Özel Hayvan Hastaneleri

Veteriner Poliklinikleri

Serbest Veteriner Hekimlik

* Özel Veteriner Laboratuarları

* Veteriner İlaç İmal/ İthal Eden Firmaları

* Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri

Organik Tarım Kontrol ve / veya Sertifikasyon Kuruluşları

Veteriner ve Beşeri İlaç/ Aşı Firmaları

Haşere Mücadelesi Yapan İşyerleri/ Firmalar

Marketler- Alışveriş Merkezleri

Hayvancılık ve Su Ürünleri Üretim İşletmeleri

Damızlık Hayvan Satan Şirketler

Arı Yetiştiriciliği Merkezleri

* Hayvancılık ve Veteriner Hekimlik Aletleri/ Malzemeleri İmal Eden ve Pazarlayan Şirketler

 

 
FAKÜLTEMİZ TANITIM VİDEOSU 
 

 

Anasayfaya Dön Güncel Haberler

Haber Tarihi : [11-Tem-2017]

Haber Görüntüleme : [30.863]