Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

FAKÜLTE TANITIMI

Haber Tarihi : 11-07-2017
 

VETERİNER FAKÜLTESİ PROGRAM BİLGİLERİ

 

1. Veteriner Fakültesi’nde eğitim-öğretim süresi 5 yıldır ve tek bir program uygulanmaktadır.

2. İngilizce hazırlık sınıfı zorunludur (1 yıl). Bu programın İngilizce Hazırlık Eğitimi, Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez Kampüsü’nde (Bursa) Yabancı Diller Yüksekokulu’nda verilmektedir (Madde 112).

3. Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı y ıl itibarıyla, öğrencinin ÖSYS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler (Madde 17).

4. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır (Madde 21).

5. Veteriner Fakültesi programını en yüksek puanla kazanan ve kesin kayıt yaptıran ilk beş’er öğrenciye; Ekim-Haziran ayları arasında 9 aylık süre ile ve öğrenim süresi olan dört yıl boyunca  (Veteriner Fakültesi için beş yıl boyunca) aylık 500 TL. burs verilecektir. Burslar beş yıl sonunda kesilecek olup karşılıksızdır. Öğrencilik haklarını kaybeden, herhangi bir disiplin suçu alan veya derse devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin bursu kesilir. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin alttan dersinin olmaması ve dönemlik not ortalamasının 2.50’nin altında altında olmaması gerekir (Madde 67).

6. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizcedir (Madde 86).

 

 

VETERİNER HEKİMLİK PROGRAMI

 

Veteriner Hekimlik çok yönlü bir meslek olup; başta hayvan sağlığı olmak üzere, yetiştirme, ıslah, besleme, hayvansal orijinli gıdalar yönüyle halk sağlığı, çevre sağlığı, yem maddeleri üretimi, biyolojik maddeler üretimi uygulanması ve daha pek çok yönde bilgi ve beceri kazanılması gereken bir meslektir. Fakültemizde, mezunları kendilerine yasalarla verilmiş bu görevleri en iyi yapacak başarılı Veteriner Hekimleri yaratma çabası içindedir.

Veteriner Fakültesi’nde eğitim-öğretim süresi 5 yıldır ve tek bir program uygulanmaktadır. Fakültemizde 2003-2004 Eğitim- Öğretim Yılından itibaren bir yıl zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı uygulaması bulunmaktadır. 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren de asgari %30 İngilizce eğitimine geçilmiştir.

Fakültemizde 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılında 1. sınıflardan itibaren kredili eğitim sistemine geçilmiştir. Üniversitemizin eğitim reformu kapsamında Fakültemizde kredili eğitim sistemi ile birlikte öğrencilere daha çok ders seçme şansı tanınmış, mesleki eğitim yanı sıra sosyal ve kültürel içerikli derslere de yer verilerek öğrencilik yaşamı sonrasına hazırlanmaları hedeflenmiştir. X. Yarıyıldaki Veteriner Hekimlik Özel Eğitim-Öğretimi, kredili sistemde artırılarak IX. Yarıyılda öğrencilerimizin daha fazla ders seçme şansının verilmesiyle geliştirilmiştir. Böylece öğrenciler belli bir alanda daha fazla bilgi birikimine sahip olabileceklerdir. Sürekli gelişen bilgi ve teknolojiye sahip günümüzde her şeyi bilen değil, Dünya Veteriner Eğitim Kurumlarının kabul ettiği gibi belli konularda daha çok bilgiye sahip Veteriner Hekimlerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Mezun olan Veteriner Hekimin asgari bilmesi gerekli zorunlu derslerin hemen hemen tamamını 4 yılda alan öğrenciler, 5. sınıfın güz yarıyılında (IX. yarıyıl) ;

 

Çiftlik Hayvanları Hekimliği ve Yetiştiriciliği

Küçük Hayvan Hekimliği

Kanatlı Hayvan Hekimliği ve Yetiştiriciliği

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

  gruplarına ayrılırlar.

 

Öğrenciler ağırlıklı olarak bu gruplardan teorik ve uygulamalı dersler alırlar. X. yarıyılda ise tamamı uygulama olan eğitimlerini aynı gruplarda tamamlarlar. Öğrenciler X. yarıyılda bitirme ödevi hazırlayıp bir seminer sunarlar.

Fakültemiz 1992 yılında tam üye olduğu Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) tarafından Kasım 2004 tarihinde akreditasyona yönelik 1. değerlendirme sürecini geçirmiş, Nisan 2008 tarihinde 2.değerlendirme süreci sonucunda şartlı akredite olmuştur. Nisan 2010 tarihinde EAEVE heyeti tarafından son değerlendirme yapılmış ve Haziran 2010 tarihinden itibaren 10 yıllığına tam akredite olmuştur. Ayrıca Fakültemiz Mayıs 2015 tarihinde Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından Ulusal Akreditasyon çalışmaları kapsamında değerlendirilmiş ve Eylül 2015 tarihinden itibaren de 7 yıl süre ile ‘Akredite Fakülte’ unvanı almıştır.

EAEVE’nin görüşleri dikkate alınarak ders programlarımızda 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren dersler arasında koordinasyon, uygulama saatlerinde artış, ilk kez uygulamaya konulan yaz dönemi Klinik Uygulaması, Mesleki Uygulama ve Denetimli Çalışma gibi dersler programa alınmıştır. 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren “her öğrencinin mezun olmadan önce mutlaka yapması gereken uygulamalar” listesi oluşturulmuş ve III-X. yarıyıllara dağılımı yapılarak uygulamaya başlanmıştır.

Ayrıntılı bilgiye, Fakültemizin web sayfasından ulaşabilirsiniz  ( http://www.uludag.edu.tr/veteriner )

 

 

FİZİKİ OLANAKLAR

 

I. Öğrenci Kompleksi ve Dekanlık Binası: 5451 m2 lik kapalı alana sahip bu binada;

- 132 kişilik beş adet, 64 kişilik iki adet ve 42 kişilik bir adet dershane

- 250 kişilik bir adet konferans salonu

- 50 kişilik beş adet öğrenci uygulama laboratuvarı

- 106 m2 lik bilgisayar ünitesi ile

- 142 m2 lik Fakülte Kütüphanesi bulunmaktadır

 

II.  A Blok: 5000 m2 lik kapalı alana sahip bu binada ;

 - Bir adet toplantı salonu

 - 35 kişilik bir adet 25 kişilik iki adet seminer salonu

 - 25 kişilik iki adet dershane

 - Binada 12 anabilim dalına ait Anabilim Dalı Laboratuvarları öğretim  üye ve elemanlarını odaları  mevcuttur.

 

III. Anatomi Diseksiyon Salonu: 450 m2 lik kapalı alana sahiptir.

 

IV. Klinik Bilimleri Eğitim Binası ve Hayvan Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi (Hayvan Hastanesi);

- Binanın zemin katında 4800 m2 lik alanda hayvan hastanemiz hizmet  vermektedir.

  Hayvan Hastanesinde;

- Küçük Hayvan Kliniği

- At Kliniği

- Çiftlik Hayvanları Kliniği

- Hospilitasyon Ünitesi

- Otopsi Salonu

- Bir adet 120, bir adet 85, bir adet 35 kişilik Derslik ve Laboratuvarbulunmaktadır.

- Binanın 1. ve 2. katlarında toplam 2700 m2 lik alanda ise altı anabilim dalına ait  Anabilim Dalı Laboratuvarları öğretim üye ve elemanlarının odaları, toplantı salonları mevcuttur.

 

V. Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma Uygulama Merkezi;

- 7400 m2 kapalı,12.000 m2 açık alana sahiptir. Ayrıca 500 Dekar ekilebilir arazi mevcuttur.

 

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları

Veteriner Hekimlik mesleği başta hayvan sağlığını korumak ve hastalıklarını tedavi etmenin yanında çiftlikten sofraya sağlıklı ürünler felsefesi ile insan tüketimine sunulan hayvansal ürünlerin üretimi ve sağlık kontrollerini yapmak gibi geniş bir hizmet alanına sahiptir. Ayrıca, Avrupa Birliği Mevzuatı içinde Tarım ve özellikle Hayvancılık konuları büyük yer tutmaktadır. Bu nedenle Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği, Halk Sağlığı, Salgın Hastalıkların Kontrolü, Hayvan Refahı gibi konular büyük önem taşımakta ve Veteriner Hekimlere bu alanlarda büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.

 

Veteriner Hekimler;

1 - Ülkenin hayvan varlığını korumak, hayvan hastalıklarını önlemek, hayvan neslini iyileştirmek, aşı-serum gibi biyolojik maddeleri üretmek, bu konularda araştırmalar yapmak üzere Tarım Bakanlığında, Belediyelerde yönetici ve sorumlu veteriner hekim olarak,

2 - Veteriner Hekim ve Yardımcı personel yetiştiren Fakülte ve Yüksekokullarda, öğretim elemanı olarak,

3 - Özel sektörün aşağıda bildirilen çalışma alanlarında sorumlu  yönetici, muayene veteriner hekimi, sorumlu veteriner hekim, sorumlu teknik müdür olarak görev alırlar.

 

Veteriner Hekimlerin Özel Sektörde Çalışma Alanları

* Gıda Üretim Yerleri Kırmızı Et ve Kanatlı Eti ve Ürünlerin Üretim Tesisleri (Kombina, Mezbaha, Üretim Tesisi, Soğuk Hava Depoları)

* Özel Gıda Laboratuarları

* Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri

* Hazır Kıyma Satış Yerleri

* Ham Deri Toplama Tesisleri

* Yem Fabrikaları

* Embriyo ve Sperma Üretim Merkezleri

* Özel Haralar

* Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri

* Kanatlı Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri

* Hayvan Pazarları

* Veteriner Biyolojik Ürünleri İthal Eden Firmalar

* Özel Hayvan Hastaneleri

* Veteriner Poliklinikleri

* Serbest Veteriner Hekimlik

* Özel Veteriner Laboratuarları

* Veteriner İlaç İmal/ İthal Eden Firmaları

* Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri

* Organik Tarım Kontrol ve / veya Sertifikasyon Kuruluşları

* Veteriner ve Beşeri İlaç/ Aşı Firmaları

* Haşere Mücadelesi Yapan İşyerleri/ Firmalar

* Marketler- Alışveriş Merkezleri

* Hayvancılık ve Su Ürünleri Üretim İşletmeleri

* Damızlık Hayvan Satan Şirketler

* Arı Yetiştiriciliği Merkezleri

* Hayvancılık ve Veteriner Hekimlik Aletleri/ Malzemeleri İmal Eden ve Pazarlayan Şirketler

 

Veteriner Fakültesi beş yıllık eğitim süresine sahiptir ve mezunlarına yüksek lisans düzeyinde "Veteriner Hekim" diploması verilir. Mezuniyet sonrasında isteyen Veteriner Hekimler Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nde doğrudan doktora yapılabilmekte veya spesifik bir dalda yüksek lisans eğitimine başvurulabilmektedir.

 

FAKÜLTEMİZ TANITIM VİDEOSU 
 

FAKÜLTEMİZ HAYVAN HASTANESİ

BİR KÖPEĞİN GÖZÜNDEN HAYVAN HASTANESİ

FAKÜLTEMİZ FOTO ALBÜMÜ

 

 

Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü-BURSA