Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Mevzuat

Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUÇAM) Yönetmeliği

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı, çevre kalitesinin yöresel ve ulusal boyutlarda sağlıklı sınırlar içinde tutulması için "Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUÇAM)" ile, çevre konusunda bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak, çevre sorunlarını çözmek için yöntem ve öneriler geliştirmek, yöre halkını ve endüstrisini bilinçlendirmek ve eğitmek, bu çalışma sonuçlarını ilgili yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile paylaşmak, çevre ile ilgili yayın, danışmanlık, proje ve üretime yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak, yürütmek ve koordine etmektir.

Kapsam

Madde 2. Bu Yönetmelik, merkezin kuruluşu, görevleri ve çalışma esaslarına ilişkin ilke ve kuralları kapsar.

Dayanak

Madde 3. Bu Yönetmelik, 2547 Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2. ve 14. maddeleri ile Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek.1. maddesine dayalı olarak düzenlenmiştir.

İkinci Bölüm

Tanımlar, Organlar ve Nitelikler

Tanımlar

Madde 4. Bu yönetmelikte yer alan terimlerden:

“Üniversite” Uludağ Üniversitesini,
“ULUÇAM” veya “Merkez” U.Ü.Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
“Rektör” Uludağ Üniversitesi Rektörü,
“Müdür” Merkez Müdürünü
“Yönetim Kurulu” Merkez Yönetim Kurulunu İfade eder,
Çalışma Alanları

Madde 5. Merkezin çalışma alanları;

Çevre sorunları ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak ve yaptırmak, bunları teşvik ve koordine etmek,
Üniversitede çevre konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenciler ile, araştırma, uygulama ve eğitim alt yapısını desteklemek,
Yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,
Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak,
Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,
Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında her türlü yayın yapmak, süreli yayınlar çıkarmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak,
Çevre kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesi için modeller geliştirmek ve uygulamak, istek üzerine ilgili mevzuat uyarınca işletme ve tesis kontrol çalışmaları yapmak,
Yurtiçi ve yurtdışı kamu ve özel kesim kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüd, proje, analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer çalışmaları yapmak; rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,
Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi için araştırma ve uygulamalar yapmak,
Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teknolojik uygulamalar ve üretim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, çalışma alanları doğrultusunda laboratuvar, atölye ve gözlem yerleri kurmak ve yönetmek, Merkez faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinmek.
Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.
Organlar

Madde 6. Merkez Organları;

Merkez Müdürü
Merkez Yönetim Kurulu
Danışma Kurulu
ULUÇAM Sekreteri’dir
Merkez Müdürü

Madde 7. Merkez Müdürü Uludağ Üniversitesinin, çevre konusu ile ilgili bir bilim dalında tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün önerisi ile iki Müdür Yardımcısını, Rektör 3 yıl için görevlendirir. Müdür Yardımcıları oy hakkı olmaksızın Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar ve Müdürün bulunmadığı zaman Müdür Yardımcılarından birisi Müdüre vekalet eder.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 8. Müdürün Görevleri, yetki ve sorumlulukları:

 

Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek,
Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve bu yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçevesi içinde merkezi yönetmek,
Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde Yönetim Kurulu’na rapor vermek,
Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek,
Yurtiçinde ve yurtdışında ilgili uygulama ve araştırma merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
Yıllık bütçe önerilerini hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak,
Çalışma gruplarında yer alacak elemanlar ile uygulama ve araştırma projelerini yapacak proje ekiplerini, proje yürütücülerini ve üretime yönelik faaliyetlerin sorumlularını belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmaktır.
Yönetim Kurulu

Madde 9. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile birlikte 7 kişiden oluşur. Fen-Edebiyat, iktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik-Mimarlık, Tıp, Veteriner ve Ziraat Fakültesi dekanlarının her birinin; merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından önerdikleri üçer aday arasından 6 Yönetim Kurulu Üyesi Rektör tarafından 3 yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilerek görevlendirilir.

Yönetim Kurulu en az dört üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

Yönetim Kurulunun Görevleri:

Madde 10. Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri:

Yıllık faaliyet programı ve raporunu hazırlamak ve Rektörün bilgisine sunmak,
Kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,
Merkez bünyesinde konuların özelliklerine göre gereken geçici veya sürekli çalışma gruplarını kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile yöneticiler, yönetici yardımcıları, koordinatörler, danışmanlar ve diğer elemanlara ilişkin müdürün önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektör’e sunmak,
Merkez tarafından desteklenecek araştırma ve uygulamaların desteklenme esaslarını belirlemek ve destek taleplerini karara bağlamak,
İlgili mevzuata göre, telif ve patent hakları ile gelirlerin dağıtım şekillerini tespit etmek,
Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yurtiçinde ve yurtdışında yapacakları, esasları Yönetim Kurulunca belirlenen çalışmaları için mali ve diğer her türlü destek taleplerini karara bağlamak,
Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,
Merkez Müdürünün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
Merkezin bütçe teklifini inceleyip karara bağlamak.
 

Danışma Kurulu

Madde 11. Danışma Kurulu, Uludağ Üniversitesi’nin ve diğer Üniversitelerin öğretim elemanları, U.Ü.Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) Müdürü,Uludağ Üniversitesi mezunları arasında merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında çevreye yönelik önemli bilimsel faaliyetler yapmış kişiler ile, Bursa Valisinin görevlendireceği ilgili Vali Yardımcısı, D.S.İ. I. Bölge Müdürü, Orman Bölge Müdürü, İller Bankası 2. Bölge Müdürü, İl Emniyet Müdürü, İl Sağlık Müdürü,Tarım İl Müdürü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, İl Çevre Müdürü, BUSKİ Genel Müdürü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı olmak üzere Rektör Tarafından üç yıl için seçilen, en az yirmi beş, en çok otuz üyeden oluşur.

Madde 12. Rektör, Danışma Kurulu’nun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri atandıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir Başkan Yardımcısı ve bir Raportör seçerler. Müdür oy hakkı olmaksızın Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 13. Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine toplanarak merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur.

ULUÇAM Sekreteri

Madde 14. ULUÇAM’ın işlerini yürütmek ve çalışmalarında müdüre yardımcı olmak üzere bir idari personel Rektörlük makamınca ULUÇAM Sekreteri olarak atanır.

Madde 15. Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Üçüncü Bölüm

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 16. Bu Yönetmelik Resmi Gazete’ de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17. Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Geçici Madde: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 19 Mart 1995 tarih ve 22232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri yürürlükten kalkar.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlük Binası 16059 Görükle Kampüsü / BURSA Telefon: 0224-2940053-2940071