Bölüm Başkanı Görev Tanımı

BÖLÜM BAŞKANI

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ*

GÖREV DEVRİ*

Bölüm Başkanı

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda kendisine tanımlanmış görevleri yapmak.
 • Bölümü, yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik ve genelge hükümlerine uygun olarak yönetmek, bölümün işleyişini ağırlaştıran, gelişmeleri karşılamayan yasa, tüzük, yönetmelik ve genelge hükümlerinin değişikliği konusunda (bölüm akademik kurulunun görüşü alınarak) değişiklik önerilerinin ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
 • Meslek Yüksekokulu Kuruluna katılmak, bölümü temsil etmek ve alınan kararları bölümde uygulamak,
 • Bölüme bağlı ders plan ve programların hazırlanmasını sağlamak,
 • Bölümün öğretim elemanları arasında görev dağılımı yapmak,
 • Bölüme bağlı birimlerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın etkinliklerini ve sektörle işbirliğinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Bölüm Kurulunu toplamak, kurula başkanlık etmek,
 • Bölüm Kurulunun, bölüme bağlı programların eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma etkinliklerinde, araç-gereç ve fiziksel olanaklardan en etkin biçimde yararlanması için hazırladığı önerileri değerlendirmek, uygun olanları onaylamak,
 • Her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma etkinliği ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu hazırlamak ve meslek yüksekokulu müdürlüğüne sunmak,
 • Bölüm öğretim elemanı gereksinimi belirleme, görevlendirme ve değerlendirme işlemlerini yürütmek,
 • Görevi başında bulunamayacağı süreler için program başkanı ya da diğer program başkanlarından birine vekalet vermek,
 • Meslek Yüksekokul Müdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.

Program Başkanı

 

Diğer Program Başkanı

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 10:04]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [12-Şub-2024 12:29]

İçerik Görüntüleme : [7.318]