Ayniyat Birimi Görev Tanımı

MESLEK YÜKSEKOKULU AYNİYAT BİRİMİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Ali OKTAY

Meslek Yüksekokul Taşınır Kayıt Birimi

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak,
 • Harcama birimlerince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırların sorumluluğundaki ambarda muhafaza edilmesini sağlamak,
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine gönderilmesini sağlamak,
 • Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim edilmesini sağlamak,
 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya vb. tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
 • Ambar sayımı ve stok kontrolünü yapmak,
 • Sorumlu oldukları depolarda, kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik nedeniyle meydana gelebilecek kayıp ve zararları önleyici tedbirleri alınmasını sağlamak,
 • Sorumluluğunda bulunan depoları devir teslim yapmadan görevinden ayrılmamak,
 • Depoların temiz ve düzenli olmasını sağlamak,
 • Birimlerin malzeme taleplerinin depo mevcudu oranında karşılamak,
 • Birimlerce iade edilen demirbaş malzemeyi almak, bozuk, tamiri mümkün olmayanları kayıtlardan silmek, hurdaya ayrılan malzemeyi imha etmek ya da gösterilen yere tutanakla teslim edilmesini sağlamak,
 • Hibe yoluyla verilen malzemeleri kayıt altına almak,
 • Yılsonu itibariyle taşınır malların giriş-çıkış kayıtlarının ve demirbaş eşyaların kesin hesaplarının hazırlanarak imzalandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • Taşınır işlem fişi düzenlemek,
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Ali ŞİMŞEK

Meslek Yüksekokul

Tahakkuk İşleri Birimi

 

Aysel ERDEM

Meslek Yüksekokul Personel İşleri Birimi

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 09:59]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [24-Nis-2024 11:53]

İçerik Görüntüleme : [12.656]