Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Tarihçe

TARİHÇE

Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Memurluğu eğitimi; uygulama ve beceri gerektirir. Türk Hemşireler Derneği Komisyonu mesleği; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin, planlanması, örgütlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinden, bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplini şeklinde tanımlamıştır .

Ulu Önder Atatürk’ün talimatlarıyla, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla birlikte; Türkiye’yi “Çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak “ politikaların yürütülmesini sağlamak amacıyla Cumhuriyetin yön belirleyici kuruluşları kurulmaya başlandı. 1868 yıllarına kadar uzanan “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Kızılay Derneği olarak değiştirildi. Asırlar süren savaşlar ve ardından gelen doğal afetler bakım kalitesinin arttırılması ihtiyacını doğurdu. İlk hemşirelik okulu olarak, Kızılay Hemşirelik Okulu ve Dr. Besim Ömer Paşa’nın girişimleriyle de Sağlık Okulu İstanbul’da açıldı.

Eğitim farkına göre görev, yetki ve sorumlulukları belirlenememiş, temel eğitime giriş ve eğitim süresi bir anlamda siyasi dalgalanmalara bırakılmış olan bu meslek için; Sağlık Bakanlığı; “...insana hizmet etme nosyonu belli yaşlarda kazandırılabileceğinden, hemşirelik de daha ziyade beceriye dayalı bir hizmet olduğundan, meslek lisesi düzeyi uygulama ülke için daha gerçekçi olacaktır... “ demektedir. Ancak, henüz fizyolojik ve psikolojik gelişimini tamamlamamış olan 15-18 yaş grubundaki (tıbbi kriterlere göre henüz çocuk sayılan) bu gençlerin hasta insanlarla doğrudan ilişkilendirilmesinin doğruluğu tartışmalıdır ve bu nedenle 1996 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Lisans düzeyinde eğitim veren Sağlık Yüksekokullarının açılması kararlaştırılmış, Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan protokol ile Sağlık Meslek Liselerinin hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerine; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının, hemşirelik ve ebelik programlarına, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi hemşirelik programına öğrenci alınmasına son verilmiştir.

Yüksek Sağlık Şurasının 23 Mayıs 1995 tarih ve 185/1 sayılı kararları doğrultusunda, 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan 79 Sağlık Yüksekokulunun, Sağlık Meslek Lisesi binalarında faaliyetlerini sürdürmesi için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı arasında 22.11.1996 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde söz konusu bina ve araç-gereçler Üniversitelere devredildi. Bu okulların, hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümleri mevcut olup, eğitim süresi lisans düzeyinde ve 4 yıldır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.04.1998 tarih ve 713/7070 sayılı yazısı gereğince; 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Ebelik Bölümü’ne öğrenci alınmayarak kademeli olarak kapatılıp, yerine Sağlık Memurluğu Bölümü açılmıştır. 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında Yüksekokulumuz üniversite kampusu içinde yapılan yeni binasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile birlikte eğitim-öğretime başlamıştır. 2007 yılında çıkarılan 6283 no.lu Hemşirelik Kanunu gereği okulumuz halen Hemşirelik Bölümü adıyla tek bölüm olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

        Okul Müdürleri

U.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Okan TÖRE 1996 yılından 2010 yılına kadar okulun kurucu müdürü olarak görev yapmıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde U.Ü. Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dal'ından Prof. Dr. Şahin SIRMALI, 23.06.2011 - 26.05.2015 tarihleri arasında U.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Cüneyt ÖZAKIN görev almıştır. 27.05.2015 tarihinden itibaren U.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Berrin TUNCA müdürlük görevini yürütmektedir.

        Öğretim Kadrosu

Yüksekokulun akademik kadrosunda (2014 yılı sonu itibariyle) 3 doçent, 1 yardımcı doçent, 4 doktoralı öğretim görevlisi ve 8 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 16 öğretim elemanı yer almaktadır. Uygulamalı meslek dersleri dışındaki diğer zorunlu ve seçmeli dersler Üniversitemizin diğer Fakültelerinden görevlendirilen öğretim üyesi ve öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir.

        Mezunlar

Yüksekokulda, Merkezi Seçme ve Yerleştirme Sistemi ile hemşirelik bölümüne sayısal puan ile öğrenci alınmakta, bu dallarda ülke koşullarına uygun mesleki bilgi ve beceriye sahip hemşire yetiştirilmekte, mezunlarına dallarında lisans diploması verilmektedir. Yüksekokula ÖSYS YGS-2 puanı ile öğrenci alınmaktadır. Yüksekokul 1999-2014 yılları arasında toplam 1.459 öğrenci mezun vermiştir.

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü Nilüfer / BURSA Tel : (0224) 29 42 450 Faks : (0224) 29 42 451