Doktora Programı Tez Başarı Hikayeleri

 DOKTORA PROGRAMI MEZUNLARI TEZ BAŞARI HİKAYELERİ

Kıymet Zülal HALK    11.01.2024   Tıp-Histoloji ve Embriyoloji  Doktora   YENİDOĞAN SIÇAN BEYNİNDE HİPEROKSİNİN NEDEN OLDUĞU NÖRON ÖLÜMÜNDE NESFATİN-1 PEPTİTİNİN KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI          Prof.Dr. Fatma Zehra MİNBAY

Senem Esin YAVAŞ    12.02.2024   Tıp-Histoloji ve Embriyoloji  Doktora   SIÇANLARDA DENEYSEL SİSTEMİK İNFLAMASYONDA ALL-TRANS RETİNOİK ASİT (ATRA)’ İNHİPOKAMPUSTAKİ ETKİLERİNİN EPHA4 VE EPHB2 EKSPRESYONU İLE ARAŞTIRILMASI                  Prof.Dr. Semiha ERSOY

Havva TEZCAN ÜNLÜ     15.02.2024    Tıp-Tıbbi Biyoloji   Doktora    ÖSTROJEN RESEPTÖR POZİTİF MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE mikroRNA İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ İLAÇ YÜKLÜ EKSOZOMLARIN TAMOKSİFEN DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ          Prof.Dr. Gülşah ÇEÇENER

Aysun SARIÇETİN     16.02.2024    Vet-Veterinerlik Patolojisi   Doktora    YARA İYİLEŞMESİNDE TANNİK ASİT VE ÇİNKO OKSİT’İN EPİTELYAL-MEZENKİMAL GEÇİŞ (EMT) ÜZERİNE ETKİLERİ     Prof.Dr. M.Özgür ÖZYİĞİT

Zehra AVCI KÜPELİ     09.02.2024    Vet-Veterinerlik Patolojisi   Doktora    KÖPEKLERDE MEME TÜMÖRÜ OLUŞUMUNDA PAKLİTAKSEL VE OZON KULLANIMININ HIF-1α VE VASKÜLOGENEZİS ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: DENEYSEL FARE MODELİ                      Prof.Dr. M.Özgür ÖZYİĞİT

Mustafa AKKAŞOĞLU     18.01.2024    Vet-Dölerme ve Suni Tohumlama    Doktora   MELATONİN İLAVE EDİLMİŞ SULANDIRICILARLA DONDURULAN ARI (APİS MELLİFERA) SPERMASININ İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ    Prof.Dr. Selim ALÇAY

Yeliz ŞAPULU ALAKAN     24.01.2024     SBF-Hemşirelik    TRAKEOSTOMİLİ HASTALARIN BAKIM VERİCİLERİNE TRAKEAL ASPİRASYON UYGULAMASININ ÖĞRETİLMESİNDE SİMİLASYON MAKETİ VE MOBİL UYGULAMANIN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ                        Prof.Dr. Neriman AKANSEL

Emine BEKİL    18.01.2024    Vet-Dölerme ve Suni Tohumlama   Doktora   FARKLI ORANLARDA ROYAL JELLY (ARI SÜTÜ) İÇEREN SULANDIRICILARLA DONDURULAN KÖPEK SPERMASININ İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ    Prof.Dr. Hakan SAĞIRKAYA

Aybike SARIOĞLU BOZKURT      10.01.2024     Vet-Biyokimya    Doktora    POLİAMİN BİYOSENTEZİ VE GLİKOLİZ YOLAKLARININ İNHİBİSYONUNUN PANKREATİK ADENOKARSİNOMA TEDAVİSİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ      Prof.Dr. Nazmiye GÜNEŞ

Ayşe Gül DAL     08.01.2024     Vet-Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Doktora  CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE' NİN PASTÖRİZE SÜT, YOĞURT VE KEFİRDEKİ DAVRANIŞI VE NİSİNİN ETKİSİ   Prof.Dr. Recep ÇIBIK

Firdevs BIYIK       21.12.2023     Vet-Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları   Doktora   BUZAĞILARDA (0-2 AYLIK) BİBERİYE UÇUCU YAĞININ YEM KATKI MADDESİ OLARAK KULLANIM OLANAKLARI    Prof.Dr. Hakan BİRİCİK

Evrim KUBAD      21.12.2023     Vet-Hayvan Besleme ve Beslenme Hast.  Doktora  BILDIRCINLARDA NAR KABUĞU EKSTRAKTI İLE PREBİYOTİĞİN BİRLİKTE KULLANILMASININ BESİ PERFORMANSI VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ                         Prof.Dr. Hakan BİRİCİK

Nursel HASANOĞLU AKBULUT    26.12.2023   Tıp-Histoloji ve Embriyoloji  Doktora   ÜRİDİN VE ÜRİDİN NÜKLEOTİDLERİNİN NÖROENDOKRİN NÖRONLAR ÜZERİNDEKİ AKTİVE EDİCİ ETKİLERİNİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK ARAŞTIRILMASI                    Prof.Dr. Özhan EYİGÖR

Özge BARİ    01.12.2023    Vet-Doğum ve Jinekoloji   Doktora    KÖPEKLERDE NANO-OZON SOLÜSYONUNUN IN VİTRO NÜKLEER OOSİT MATURASYONU ÜZERİNE ETKİSİ      Prof.Dr. R.Gözde ÖZALP

Hilal KURUM  03.10.2023   Vet-İç Hastalıkları  Doktora   KÖPEKLERİN BİLİŞSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU TEDAVİSİNDE ORTA ZİNCİRLİ TRİGLİSERİT MOLEKÜLLERİ İÇEREN DİYETE ÇEVRESEL MODİFİKASYON TEKNİKLERİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI                     Prof.Dr. Ebru YALÇIN

Necmiye Funda COŞKUN  16.02.2023  Tıp-Fizyoloji  Doktora   KRONİK AKCİĞER HASTALIKLARINDA PULMONER GAZ DEĞİŞİMİ VE VENTİLASYON DİNAMİKLERİNİN SAPTANMASI İLE SOLUNUM FİZYOPATOLOJİSİNİN İNCELENMESİ    Prof.Dr. Fadıl ÖZYENER

Cemal DAYANIKLI   24.02.2023   Vet-Dölerme ve Suni Tohumlama    Doktora   KOÇ SPERMASININ DONDURULMASINDA KULLANILAN GLİSERÖLÜN HÜCRE İÇİNE GİREMEYEN BAZI KRİYOPROTEKTANLARLA İKAME EDİLMESİNİN ERİTME SONRASI SPERMATOLOJİK PARAMETRELERE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI  Prof.Dr Zekariya NUR

Hilal ACAR  15.02.2023   Vet-Cerrahi   Doktora    FARKLI PERİFERAL SİNİR ANASTOMOZ TEKNİKLERİNİN SİNİR REJENERASYONU YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMALI ARAŞTIRILMASI     Prof.Dr. Hakan SALCI

Özkan YAVAŞ    16.02.2023    Vet-Veterinerlik Patolojisi  Doktora   SIÇANLARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN MEME KARSİNOMU İLE KEDİ VE KÖPEK MEME TÜMÖRLERİ OLGULARINDA MAST HÜCRELERİNİN VE ROLLERİNİN İNCELENMESİ    Prof.Dr. Gürsel SÖNMEZ

Göktan KUŞPINAR    13.02.2023    Vet-Histoloji ve Embriyoloji  Doktora    SIÇAN İN VİVO PREMATÜR OVARYAN YETMEZLİĞİ MODELİNDE İNTRAOVARYAN PLATELETTEN ZENGİN PLAZMA UYGULAMASININ OVARYAN FOLİKÜLLERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ                    Prof.Dr. Berrin AVCI

Mehmet KARAÇAY  18.07.2023   Tıp-İmmünoloji   Doktora  MALİGN MELANOM HASTALARINDA TÜMÖR İLE İLİŞKİLİ ANTİJENLERİN BELİRLENMESİ   Prof.Dr. Haluk Barbaros ORAL

Cihan Tolga ORTAÇ  12.07.2023  Vet-Doğum ve Jinekoloji  Doktora  REPEAT BREEDER (DÖL TUTMAYAN) İNEKLERDE PLATELETTEN ZENGİN PLAZMA (PRP) UYGULAMASININ FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ       Prof.Dr. Ahmet GÜMEN

Özge ATEŞ  25.07.2023  Vet-Cerrahi Doktora SIÇANLARDA DOKSORUBİSİNE BAĞLI KARDİYOTOKSİSİTE ÜZERİNE VİNKRİSTİN VE ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRATININ(TYROSOL) SERUM BİYOKİMYASAL VE HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI              Prof.Dr. Ayşe TOPAL

Başak SÜNGÜÇ ÇINAR  11.07.2023  Vet-Besin Hijyeni ve Teknolojisi Doktora  BİR CATERING İŞLETMESİNDE ÜRETİLEN İZMİR KÖFTELERİN ÜRETİM AŞAMALARINDA SÜRECİN MİKROBİYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  Prof.Dr. Gül Ece SOYUTEMİZ

Özer ATEŞ  28.08.2023   Vet-Viroloji Doktora BUZAĞI İSHAL OLGULARINDA BOVİNE ROTAVİRUS (BRV) VE BOVİNE CORONAVİRUS (BCoV) TESPİTİ VE KARAKTERİZASYONU  Prof.Dr. Kadir YEŞİLBAĞ

Seviye ERTUNÇ  05.07.2023   Vet-İç Hastalıkları Doktora ENZOOTİK PNÖMONİLİ BUZAĞILARDA TNF ALFA, CRP ve SAA DÜZEYLERİNİN KLİNİK BULGULARLA KORELASYONU, PROGNOZ VE TEDAVİ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. Sezgin ŞENTÜRK

Mehmet Metin ŞEN  29.05.2023   Vet-Cerrahi Doktora KALÇA DİSPLAZİLİ KÖPEKLERDE FARKLI JUVENİL PUBİK SİMFİZYODEZİS TEKNİKLERİNİN KLİNİK, LABORATUVAR, RADYOLOJİK VE HİSTOLOJİK BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI Prof.Dr. Hakan SALCI

Yeşim KORLU   24.04.2023   Vet-Doğum ve Jinekoloji    Doktora  KİSTİK ENDOMETRİYAL HİPERPLAZİ KÖPEKLERİN ENDOMETRİYUM KANSERİ MİDİR?  Prof.Dr. R.Gözde ÖZALP

Elyesa Melih UÇKAN  30.05.2023   Vet-Cerrahi Doktora TAVŞANLARDA UZUN SÜRELİ DERİN SEDASYON İÇİN PROPOFOLÜN FARKLI SÜRELERDE UYGULANMASININ FİZİKİ VE BİYOKİMYASAL DEĞERLER ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Prof.Dr. Ayşe TOPAL

Serdar BABAESKİ   24.02.2023   Vet-İç Hastalıkları Doktora  TAYLARDA SÜTTEN KESİLME SÜRECİNDE İMMUNMODÜLATÖR UYGULAMASININ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  Prof.Dr. Engin KENNERMAN

Gürkan İLHAN   13.02.2023   Vet-Zootekni   Doktora   ROBOTLU SAĞIM YAPILAN SÜT İNEĞİ İŞLETMELERİNDE İLK TOHUMLAMA YAŞININ VERİM ÖMRÜ VE VERİMLİLİĞE ETKİSİ    Prof.Dr. Abdülkadir ORMAN

Ebru YALÇIN ÜLGER   25.08.2023   Vet-Fizyoloji Doktora  FMRI TEKNİĞİ İLE UYANIK KÖPEKLERDE FOKSİYONUNUN META-ANALİZ      Dr.Öğr. Üyesi Füsun AK SONAT

Hakkı Seçkin ÇETİN  05.05.2023   Vet-Parazitoloji Doktora İSTANBULUN AVRUPA YAKASINDAKİ KEDİLERDE GASTROİNTESTİNAL VE PULMONER HELMİNTLERİN YAYGINLIĞI VE KEDİ SAHİPLERİNİN PARAZİTER HASTALIKLARLA İLGİLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Prof. Dr. Bayram ŞENLİK

Fatma Zehra GÜNEY  19.01.2023           Vet-iç Hastalıkları     CRYPTOSPORİDİOSİS’Lİ BUZAĞILARDA BUPARVAQUONE’UN KLİNİK VE KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ           Prof.Dr. Sezgin ŞENTÜRK

Arda KOVANLIKAYA    19.01.2023    Vet-Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. ENERJİ SEVİYESİ FARKLI RASYONLARIN GEÇİŞ VE ERKEN LAKTASYON DÖNEMİNDEKİ SÜT SIĞIRLARINDA SÜT VERİMİ VE KOMPOZİSYONU İLE KAN VE RUMEN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ     Prof.Dr. İ. İsmet TÜRKMEN

Büşra ESMERCE      Tıp-Fizyoloji  Doktora "REM UYKU YOKSUNLUĞU OLUŞTURULAN SIÇANLARDA ÜRİDİN TEDAVİSİNİN İNFLAMATUAR MEDİATÖRLER ÜZERİNE ETKİSİ" Prof.Dr. Nevzat KAHVECİ

Merve DOĞAN  14.12.2022   Vet-Besin Hijyeni ve Teknolojisi    Doktora  SALAMLARDA FARKLI MİKTARLARDA SODYUM NİTRİT KULLANILMASININ KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ  Prof. Dr. Gül Ece SOYUTEMİZ

Emin ÜRKMEZ              Vet-Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ SICAK STRESİ ALTINDAKİ HOLSTEİN IRKI BUZAĞILARDA BÜYÜME PERFORMANSI VE OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİSİ  Prof.Dr. Hakan BİRİCİK

Berfin KADİROĞLU    05.09.2022  Vet-Viroloji Doktora AŞI ADAYI YEREL BVD VİRUS SUŞLARINDA İNAKTİVASYON KİNETİĞİNİN BELİRLENMESİ VE DENEY HAYVANLARINDA İMMUNİZASYON ÇALIŞMALARI  Prof. Dr. Kadir YEŞİLBAĞ

Betül SAYGIN  22.07.2022   Vet-Parazitoloji Doktora "Uyuz İle Doğal Enfeste Köpeklerde Bazı Kimyasal Ve Esansiyel Yağların Karşılarştırılması"   Prof. Dr. Levent AYDIN

Hasan KURT  21.07.2022   Vet-Cerrahi Doktora "Koyun ve Keçilerin Tırnakları Üzerinde Yapılan Morfometrik Ölçümler İle Ekstremite Radyografilerinde Distal Falanks Kemiklerinin Şekil ve Ölçülerinin Karşılaştırılması" Prof. Dr. Hakan SALCI

Fikriye Ecem KURUOĞLU  20.07.2022  Vet-Doğum ve Jinekoloji    "Doktora   Köpeklerde Lokal İleri Evre Meme Tümörlerinde Neoadjuvant Kemoterapide Kullanılan İki Farklı Kemoterapi Protokolünün Etkinliğinin Araştırılması"   Prof. Dr. Deniz NAK

Ülkü UÇAR  19.07.2022 Tıp-İmmünoloji  Doktora "İndolamin 2, 3 dioksijenaz gen polimorfizminin Behçet hastalığı ve kliniği üzerine etkisi"  Prof.Dr. Haluk Barbaros ORAL

Vildan ASLAN  18.07.2022 Vet-Cerrahi  Doktora  "Akciğer Lobu Kama (Wedge) Rezeksiyonunda Non-Kontakt Diyod Lazer Uygulamalarının Anlık ve Postoperatif Erken Dönem Sonuçlarının Araştırılması"   Prof. Dr. Hakan SALCI

Levent Tufan KUMAŞ 18.07.2022 Tıp-İmmünoloji   Doktora  "Türk toplumundaki RhD varyantlarının genotiplendirilerek serolojik tanı ile korelasyonunun araştırılması" Prof.Dr. Haluk Barbaros ORAL

Bahadır ANAR  5.07.2022 Vet-Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. "Doktora Etlik Piliç Rasyonlarına Kekik ve Biberiye Uçucu Yağ Katkılarının Performans ve Et Kalitesi Üzerine Etkileri" Prof.Dr. Mustafa EREN

Eren ÇAĞAN  1.07.2022  Tıp-İmmünoloji   Doktora   "Bruselloz Olguların Tanı Ve Takibinde Yeni Biyolojik Markerler"  Prof.Dr. Ferah BUDAK

Fisun KAŞKIR KESİN  30.06.2022  Tıp-Biyoistatistik   Doktora   "Meta analizinde yanlılık değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması"   Prof.Dr. İlker ERCAN

Hüseyin DÜLGER     30.06.2022   Vet-İç Hastalıkları    Doktora   "Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinde Serum FGF21, ANGPTL4 ve PON1 Düzeylerinin Değerlendirilmesi"    Prof.Dr. Engin KENNERMAN

Pelin YİĞİTGÖR  30.06.2022  Vet-Cerrahi   Doktora  "Türkiye'de Bazı Köpek Irklarında Kalça ve Dirsek Displazisinin FCI (Federation Cynologique Internatinale) ve IEWG (International) Kriterlerine Göre Radyografik Değerlendirmeleri ve DNA Tabanlı Prediktif Kan Testleri Sonuçlarıyla İlişkilendirilmesi"  Prof. Dr. Hakan SALCI

Enes SERİM   28.06.2022   Vet-Doğum ve Jinekoloji    Doktora  "Sağmal Sütçü İneklerde Cinsiyeti Belirlenmiş Spermanın Kullanımı"  Prof.Dr. Gülnaz MECİTOĞLU

Eda ÜNAL  24.06.2022   SBF-Hemşirelik   Doktora  "Kalp Hastalarına Verilen Eğitimin Covıd-19 Korkusu, Anksiyete Ve Koruyucu Önlemleri (El Yıkama Ve Maske Kullanımı) Doğru Uygulamaya Etkisi"     Doç.Dr. Aysel ÖZDEMİR

Ayşe Meriç MUTLU  24.06.2022  Vet-Patoloji   Doktora "Farelerde Lipopolisakkarit (LPS) ile Oluşturulan Mastitis Modelinde Mast Hücrelerinin Aldıkları Rollerin İncelenmesi" Prof.Dr. Ahmet AKKOÇ

Yasemin KARACAN  23.06.2022 SBF-Hemşirelik  "Doktora Kemoterapi Alan Kolorektal Kanserli Hastalarda Ankaferd Hemostat' In Oral Mukozitleri Önlemedeki Etkisi"  Prof.Dr. Hicran YILDIZ

Ender Deniz ASMAZ 16.06.2022  Vet-Histoloji ve Embriyoloji  Doktora "Arı Sütünün Ovaryum Kanser Hücrelerinin Proliferasyonu ve Apoptozisi Üzerine Etkisi" Prof. Dr. Berrin ZIK

Vahide Aslıhan DURAK 13.05.2022 Tıp-Fizyoloji  Doktora "Deneysel travmatik beyin hasarında üridin ve terapötik hipotermi kombinasyonunun olası koruyucu etkinliğinin araştırılması" Prof.Dr. Tülin ALKAN

Eda KÖŞELİ   12.04.2022   Vet-Fizyoloji  Doktora  "Opioid kullanımının mikrobiyom-bağırsak-beyin aksı üzerine etkileri"  Prof.Dr. Cenk AYDIN

Davut KOCA  11.04.2022   Vet-Doğum ve Jinekoloji Doktora  "Siyah alaca sütçü düvelerde vitamin D3 uygulamalarının kan serumu anti-müllerin hormon seviyesi üzerine etkilerinin araştırılması"  Prof.Dr. Yavuz NAK

Ayla İrem AYDIN  28.02.2022  SBF-Hemşirelik  Doktora  "Çocuklarda ameliyat sonrası ağrının bilgisayar destekli yüz ifadesi analiziyle değerlendirilmesi"  Prof.Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU

Melih ERTÜRK  25.02.2022  Vet-Dölerme ve Suni Tohumlama Doktora "Çözündürme sıcaklıklarının swim-up ve percol gradient sonrası sperm plazma membran fonksiyonel bütünlüğü ve sperm morfolojisi üzerine etkileri"  Prof.Dr Hakan SAĞIRKAYA

Hakan SALCI 24.02.2022 Tıp-Fizyoloji  Doktora  "Künt toraks travmasınd ametilprednizolon ve N-asetilsistein'in etkinliğinin araştırılması"  Prof.Dr. Fadıl ÖZYENER

Ertan KANBUR 23.02.2022Tıp-İmmünoloji Doktora "İnsan prostat kanseri ppc3 hücre hattında proteozom inhibitörlerine karşı geliştirilen direnç mekanizmalarının araştırılması"   Prof.Dr. Ferah BUDAK

Gülce SEVDAR ÇEÇEN   22.02.2022  Tıp-Tıbbi Farmakoloji  Doktora  "Glisil-glutamin (GLY-GLN)'in kronik kullanımının kronik hafif stres modelinde depresyon benzeri davranış üzerine etkisi: Etkide serotonerjik ve glutamaterjik nörotransmitter sistemlerin aracılığı" Prof.Dr. Sinan ÇAVUN

Eren Can ÖZFIRAT 16.02.2022 Vet-Cerrahi Doktora "Postoperatif İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Ankaferd Blood Stopper®'ın Etkilerinin Klinik, Histopatolojik ve Serolojik Yönlerden Araştırılması: Ratlar Üzerinde Deneysel Araştırma"   Prof.Dr. Nihal Y. GÜL SATAR

Canan ALTINCI SARIL 14.02.2022 Vet-Cerrahi Doktora "Cranial cruciate ligament rupturunda erken dönem ekstra ve intraartiküler tedavi sonuçlarının magnetik rezonans görüntüleme ve histopatolojik bulgularla karşılaştırılması"   Prof.Dr. Hakan SALCI

Havva KURNAZ 8.02.2022 Vet-Mikrobiyoloji Doktora "Kedi ve köpek kökenli stafilokok türlerinde beta-laktam direncinin fenotipik ve genotipik karakterizasyonu"     Prof.Dr. Ayşin ŞEN

Laçin CEVHERTAŞ   28.01.2022   Tıp-İmmünoloji Doktora  "Malign melanoma olgularında yeni B hücre alt gruplarının araştırılması"  Prof.Dr. Haluk Barbaros ORAL

Hakça han CAN 7.01.2022     Vet-Cerrahi   Doktora         "Aloe vera (aloe barbedensis miller) içeren solüsyon ve jelin açık yara iyileşmesi üzerine etkinliğinin klinik, histopatolojik, immunohistokimyasal, serolojik ve biyomekaniksel yönden araştırılması: ratlarda deneysel çalışma"  Prof.Dr. Nihal Y. GÜL SATAR

Hayrettin KARA 24.12.2021   Vet-Biyokimya  Doktora   "Güneş kremine eklenen D vitamininin ratlarda plazma D vitamini metabolitleri üzerine etkisi"  Prof.Dr. Ümit POLAT

Ece İNCEBIYIK 1.12.2021     Vet-Histoloji ve Embriyoloji   Doktora  "Capsaıcın'in yağ doku kökenli mezenkimal kök hücreler üzerine etkisi"  Prof.Dr. Hatice ERDOST

İzel YILMAZ  19.11.2021  Tıp-İmmünoloji    Doktora   "Meme kanserinde foliküler yardımcı T lenfositlerin fonksiyonel ve moleküler analizi"   Prof.Dr. Haluk Barbaros ORAL

Musa Bashır ALBISHIR   18.11.2021   Tıp-Biyoistatistik    Doktora  "Medıatıon analiz yöntemlerin karşılaştırılması"     Prof.Dr. İlker ARICAN

Meltem ÇAYCİ  12.10.2021  Vet-Farmakoloji ve Toksikoloji  Doktora  "Antimikrobiyal ilaç kalıntılarının danaların kesim öncesi ve sonrası biyolojik örneklerinde bıochıp array tekniği ile belirlenmesi" Prof.Dr. Hasan Hüseyin ORUÇ

Sefa IŞIKLAR 29.09.2021   Tıp-Anatomi Doktora    "Ventriculus tertıus anatomisinin pediatrik yaş grubunda kranial MR görüntüleri üzerinden morfolojik değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma"   Doç.Dr.Senem ÖZDEMİR

Ergün AYANOĞLU  22.09.2021   Vet-Besin Hijyeni ve Teknolojisi    Doktora  "MALDI-TOF MS ve 16S rDNA dizi analizi ile geleneksel olarak üretilen mihaliç peynirinin mikrobiyotasininaraştırılması" Prof.Dr. Recep ÇIBIK

Fatma İŞBİLİR 17.09.2021 Vet-Anatomi  Doktora "Bıldırcın (coturnix coturnix) ve güvercinde (columba livia), arka bacak bilek (articulatio tarsi) ve parmak (articulationes digiti pedis) eklemlerine etkiyen kasların fonksiyonel olarak makroskobik ve mikroskobik incelenmesi"     Prof.Dr. İlker ARICAN

Ömer ARDA   17.09.2021   Vet-Patoloji   Doktora  "Et tipi tavuklarda asites sendromunun oluşumunda vascular endothelıal growth factor (VEGF) aktivitesinin incelenmesi"   Prof.Dr. Özgür ÖZYİĞİT

Hüseyin Ersin TOPAL 14.09.2021  Vet-Zootekni Doktora "Barındırma sisteminin etlik piliç büyüme performansı, hayvan refahı ve karkas özellikleri üzerine etkisi" Prof.Dr. Metin PETEK

Ayşegül YABACI TAK 8.09.2021 Tıp-Biyoistatistik  Doktora  "Etki büyüklüğü yöntemlerinin karşılaştırılması"  Prof.Dr. İlker ERCAN

Adem TURAN 27.08.2021   Vet-Zootekni  Doktora "Bolu bölgesinde yetiştirilen mandaların yağ asidi kompozisyonunu çıkarılması ve et kalitesi açısından değerlendirilmesi"     Prof.Dr. Abdülkadir ORMAN

Işıl Ezgi ERYILMAZ  20.08.2021  Tıp-Tıbbi Biyoloji Doktora  "Farklı direnç fenotiplerine sahip prostat kanseri hücre hatlarında apigenin ve fenetil izotiyosiyanat (PEITC) kombinasyonu ile oluşturulan prooksidan kanser terapi modeli etkinliğinin ve moleküler hedeflerinin araştırılması"  Prof.Dr. Ünal EGELİ

Gözde COŞKUNSERÇE 27.07.2021   Vet-Parazitoloji Doktora  "Bursa yöresi sokak köpeklerinde kene, bit ve pire enfestasyonlarının yaygınlığı"   Prof.Dr. Veli Yılgör ÇIRAK

Yunus GÜRPINAR  23.06.2021  Vet-Biyokimya  Doktora   "Kanser kök hücrelerinde PFKFB izoenzimlerinin rolü" Doç.Dr. Saime GÜZEL

Adil Ömer KARAKUŞ 21.06.2021   Vet-İç Hastalıkları Doktora  "Enfektif ishalli ve sağlıklı neonatal buzağılarda serum amyloid a, serum calprotectin ve fekal calprotectin arasındaki ilişkilerin ve inflamatuvar marker olarak diagnostik önemlerinin belirlenmesi" Prof.Dr. Ethem Mutlu TEMİZEL

Rabia ÇAKIRCALI 26.05.2021  Vet-Doğum ve Jinekoloji  Doktora  "Sütçü ineklerde postpartum dönem yönetiminin fertilite üzerine etkisi" Prof.Dr. Ahmet GÜMEN

Melahat ÖZBEK  9.04.2021 Vet-Zootekni Doktora "Etlik Piliçlerde Değişik Barındırma Sistemleri Ve Genotipin Kesim Ve Karkas Özellikleri İle Et Kalitesi Üzerine Etkileri"          Prof.Dr. Metin PETEK

Serdar ŞAHİNTÜRK  12.03.2021 Tıp-Fizyoloji Doktora "Endojen apelin reseptör ligandlarının vasküler kontraktiliteye etkisi ve olası etki mekanizmalarının araştırılması"  Prof.Dr. Naciye İŞBİL

Sadettin DEMİREL 19.02.2021 Tıp-Fizyoloji  Doktora "İrisinin iletim tipi arterlerdeki fonksiyonel etkileri ve olası etki mekanizmalarının izole organ banyosu modelinde araştırılması" Prof.Dr. Fadıl ÖZYENER

Nilgün Tuncel ÇİNİ  18.02.2021 Tıp-Anatomi Doktora  "Temporal kemik üzerinde yer alan anatomik oluşumların yüz şekli ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi"  Prof. Dr. İlknur ARI

Ahmet SARIL 22.01.2021 Vet-İç Hastalıkları Doktora "Kalp yetmezlikli köpeklerde serum proteomik profili ile yeni biyobelirteçlerin identifikasyonu"   Prof. Dr. Zeki YILMAZ

Uygur CANATAN 17.12.2020 Vet-Cerrahi Doktora "Bursa ilindeki sığırlarda ayak biyomekaniğinin morfolojik, radyolojik, patolojik ve taban yük dağılımı bulguları ile karşılaştırmalı araştırılması: Randomize eks-vivo çalışma"   Prof.Dr. Hakan SALCI

Yiğit KAÇAR  8.12.2020   Vet-İç Hastalıkları    Doktora  "Cryptosporidiosis'li buzağılarda inek kolostrumunun tedavideki etkinliğinin ve kan serumundaki proteomik yapı üzerine etkisinin değerlendirilmesi" Prof.Dr. Hasan BATMAZ

Robab AHMADİAN 19.11.2020 Tıp- Biyoistatistik    Doktora  " Hassas sorular sormaya yönelik yöntemlerin performansının karşılaştırması"   Prof. Dr. İlker ERCAN

Ramazan YILDIRIM  16.10.2020   Vet-Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. Doktora "Süt ineklerinde farklı glikoz prekürsörleri kullanılmasının metabolik hastalıklar ve laktasyon performansı üzerine etkileri" Doç.Dr. Hıdır GENÇOĞLU

Recep Tolga KIVANÇ 16.10.2020 Vet-Hayvan Besleme ve Beslenme Hast.  Doktora "Farklı oranlarda verilen süt miktarının buzağılarda gelişim parametreleri üzerine etkisi"  Doç.Dr. Hıdır GENÇOĞLU

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [27-Ağu-2022 09:39]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [15-Nis-2024 12:00]

İçerik Görüntüleme : [1.480]