Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Başvuru Koşulları ve Değerlendirme

 

ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

 

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru

MADDE 12 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Adaylar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat dalında lisans derecesine sahip olmak zorundadır.

b) Tezli yüksek lisansta adayların ALES veya eşdeğeri sınavından YÖK tarafından belirlenen en az 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını almış olmaları koşulu aranır. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvarın enstitülerdeki yüksek lisans programlarında anabilim/anasanat dallarına ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES belgesi aranmaz.

c) En az 55 ALES puan şartını sağlayan, bir lisansüstü programı tamamlayan ve yeniden başka bir lisansüstü programa başlamak isteyen öğrencilerden mezuniyet tarihinden sonra en fazla bir yarıyıl ara vermek şartıyla başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.

ç) ALES belgesi geçerlilik süresi içinde olmalıdır.

d) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil aranıp aranmayacağı, aranacaksa hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, programı açan anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda karara bağlanarak Senatonun onayı ile kesinleşir ve ilanda belirtilir. Adaylar, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından Senatonun belirlediği puanı almak zorundadır.

e) Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.

f) Eğitim Bilimleri Enstitüsü için yüksek lisans bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan programlarda öğrenim görecek öğrenciler, yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 veya ÖSYM yönetim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğer puanı almak zorundadırlar.

g) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm hükümler ikinci öğretim tezli yüksek lisans programları için de geçerlidir. İkinci öğretim tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru

MADDE 13 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisans diploması, bütünleştirilmiş doktora/sanatta yeterlik programında lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 tam puan üzerinden en az 3 puan veya eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

c) Lisans veya tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış adayların YÖK denklik belgesi almaları gerekir.

ç) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak gerekir.

d) ALES veya eşdeğeri sınavından YÖK tarafından belirlenen en az 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmak gerekir.

e) ALES belgesi geçerlilik süresi içinde olmalıdır.

f) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını almış olmaları gerekir.

g) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES koşulu ve taban puanını belirlenebilir.

ğ) Sanatta yeterlik programına güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

h) Adaylar, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Gerekirse girilecek programların özelliklerine göre bu asgari puanların yükseltilmesine Senatoca karar verilebilir.

ı) Doktora bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanların; öğrenim görecekleri yabancı dilde, YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 80 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alması zorunludur.

Temel tıp bilimleri doktora programına başvuru, değerlendirme ve kabul

MADDE 14 – (1) Temel tıp bilimleri doktora programına başvuru koşulları şunlardır:

a) Tıp fakültesi, veteriner fakültesi ile diş hekimliği fakültesi mezunlarının lisans diplomasına, diğer fakülte mezunlarının yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Tıp fakültesi mezunlarının en az 50 TUS Temel Tıp Puanına veya en az 55 ALES sayısal puana sahip olmaları gerekir. Başvuruların hangi puan türüne ve düzeyine göre yapılacağı Senato tarafından belirlenir. Temel tıp puanı, TUS’un Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılmasıyla elde edilir.

c) Tıp fakültesi mezunu olmayanlar için en az 55 ALES sayısal puanından aşağı olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

ç) Adaylardan başvuru esnasında talep edilecek referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler her başvuru dönemi başında Senato tarafından belirlenerek ilanda belirtilir.

d) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(2) Değerlendirme ve kabul şartları şunlardır:

a) Senatoca ilgili başvuru döneminde kabul sıralamasının yalnız temel tıp puanı veya ALES puanına göre yapılmasına karar vermediği sürece sıralama %50’den aşağı olmamak üzere temel tıp puanı veya ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun ortak değerlendirilmesine göre yapılır. Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre kontenjan sayısının en çok iki katı kadar aday mülakata davet edilir. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip olan adayların tamamı mülakata davet edilir.

b) Tıp, veteriner ve diş hekimliği fakülteleri mezunları için kabul sıralaması, Senato tarafından yalnız temel tıp puanı veya ALES puanına göre yapılmasına karar vermediği sürece, %50’den az olmamak üzere temel tıp puanı veya ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucuna göre yapılır. Senato ilgili dönem için aksine karar vermediği takdirde ALES veya TUS temel tıp puanının %50’si, yüksek lisans puanının %20’si, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat notunun %30’u ağırlıkla dikkate alınır. Kabul için hesaplanan puanın en az 70 olması şart olup sıralama buna göre yapılır. Değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılır.

c) Tıp, veteriner ve diş hekimliği fakülteleri mezunu olmayanların kabul sıralaması, Senato tarafından yalnız ALES puanına göre yapılmasına karar vermediği sürece, %50’den az olmamak üzere ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucuna göre yapılır. Senato ilgili dönem için aksine karar vermediği takdirde ALES puanının % 50’si, lisans ve/veya yüksek lisans puanının %20’si, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat notunun %30’u ağırlıkla dikkate alınır. Kabul için hesaplanan puanın en az 70 olması şart olup sıralama buna göre yapılır. Değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılır. Eğer başvuru sırasında referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini, hedeflerini belirtilen kompozisyon talep edilmiş ise bu belgeler dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

ç) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu veya temel tıp puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması veya yabancı dil sınav puanı yüksek olanlar tercih edilir.

d) Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.

Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurusu

MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu adayların, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat dalında lisans/yüksek lisans derecesine sahip olmaları zorunludur.

(2) Yabancı uyruklu adayların yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik başvurularında ALES belgesi aranmasına ve asgari puana Senato tarafından karar verilir.

(3) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (ULUTÖMER) veya senatonun belirlediği bir merkez tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(4) Lisans veya yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

(5) Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Gerekirse girilecek programların özelliklerine göre bu asgari puanların yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

Lisansüstü başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Anabilim/anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edebileceği gibi, ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucuna göre de öğrenci alabilir. Yazılı bilimsel değerlendirme ve mülakat sınavları, anabilim/anasanat dallarının sınav jürileri tarafından yapılır.

(2) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Tezli yüksek lisans programına yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucuna göre öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ile birlikte mülakatın da yapılması halinde bu gruba ilişkin sonucun %30’u eşit oranlarda dikkate alınır. İsteyen anabilim/anasanat dalı %30’un belirli bir oranını yabancı dil puanı olarak belirleyebilirler. Hesaplanan puana göre en az 65 puan alanlar arasından sıralama yapılır.

b) Doktora programına öğrenci kabulünde ALES puanının % 50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ile birlikte mülakatın da yapılması halinde bu gruba ilişkin sonucun %30’u eşit oranlarda dikkate alınır. Hesaplanan puana göre en az 70 puan alanlar arasından sıralama yapılır.

c) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvarlara bağlı anasanat dallarında yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; mezuniyet not ortalamasının %25’i, ve sanatsal performansın/portfolyö incelemesinden en az 70 puan almak koşuluyla %50’si, mülakatın %25’i alınır. Hesaplanan puana göre yüksek lisansta en az toplam 65 puan, sanatta yeterlik programında en az toplam 70 alanlar arasından sıralama yapılır.

ç) Bu fıkrada belirlenen değerlendirme şartları Senato kararıyla değiştirilebilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programına kabulünde, mezuniyet not ortalamasının %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ile birlikte mülakatın da yapılması halinde bu gruba ilişkin sonucun %50’si eşit oranlarda dikkate alınır. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar yüksek lisans için en az 65 puan, doktora/sanatta yeterlik için de en az 70 puandan itibaren sıralanırlar.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, mezuniyet not ortalamasının %50 si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ile birlikte mülakatın da yapılması halinde bu gruba ilişkin sonucun %50’si eşit oranlarda dikkate alınır. Hesaplanan puana göre en az 65 puan alanlar arasından sıralama yapılır.

(5) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu veya lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması veya yabancı dil sınav puanı yüksek olanlar tercih edilir.

(6) Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.

(7) Sınav jürisi anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim/anasanat dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

Sonuçların ilanı ve kayıt

MADDE 17 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi sonucu başarılı olan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek başarı notu alandan başlayarak enstitü kurulu tarafından belirlenen en düşük başarı puanına kadar sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday lisansüstü programa kabul edilir. Başarı notları aynı olan adaylar arasında sıralama yapılması gerektiğinde mezuniyet notu esas alınır. Başarılı olan asıl adaylar ve varsa yedekleri enstitü yönetim kurulu kararı ile enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Sonuçların ilanından sonra sonuçlara yönelik maddi hataları içeren itirazların ilanı takip eden üç iş günü içinde yapılması gerekir. İtiraz süresi sonunda sonuçlar enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(3) Lisansüstü programları kazanan adayların, enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında ve Senato tarafından belirlenen belgelerle birlikte enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(5) Kayıtların adaylar tarafından şahsen yaptırılması gerekir.

(6) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıt işlemleri kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.

Uludağ Üniversitesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA