2021 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

ULUSLARARASI MAKALELER 

  1. SSCI, SCI, SCI- Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makaleler.

 

  1. Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makaleler.

Kartal, H. & Bilhan, D. (2021). Okuma Üzerine Sanat Temelli Boylamsal Bir Araştırma: İlkokul Öğrencileri Okurken Nasıl Hissediyor? . Türk Kütüphaneciliği, 35 (2), 274-312. DOI: 10.24146/tk.925373 (Tam Metin Özgün Makale), (Index: ESCI, TÜBİTAK/ULAKBİM TR DİZİN SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER)

Erim, G. (2021). Görsel Sanatlar Eğitiminin Uzaktan Uygulamalı Dersleri. Medeniyet Sanat Dergisi, 7(2), 178-189., Doi: 10.46641/medeniyetsanat.1026417 (Yayın No: 7361623)

Tetikçi İ., & Erim, G. &, Bozlak Halaçlar B. (2021).  The Place and Effects of Technology in the Visual Arts Course.  European Journal of Educational Research, 10(3), 1089-1100., Doi: 10.12973/eu-jer.10.3.1089 (Yayın No: 7040078) ERIC

Erim, G. & Tetikçi İ. & Ersoy R. (2021).  Technical experience with tempera paintings in a bachelor degree course in Turkey.  International Journal of Evaluation and Research in Education, 10(1), 245-254., Doi: 10.11591/ijere.v10i1.20667 (Yayın No: 6609739) ERIC

Coşkun Onan B., Coşkun N., Ersoy, A. (2021). The Phenomenology of Interdisciplinary Content: Contemporary Art Course, Eurasian Journal of Educational Research; Cilt:93; Sayı:2; Sayfa:19-50; DOI:10.14689/ejer.2021.93.2; İndeks:ERIC, ESCI, SCOPUS, EBSCO HOST-Education Research Index

Bulunuz, N., Coşkun Onan B., Bulunuz, M., (2021). Teachers' Noise Sensitivity and Efforts to Prevent Noise Pollution in School; Eurasian Journal of Educational Research, Sayı:26; Sayfa:171-197; DOI:10.14689/enad.26.8; İndeks:ESCI, ERIC, SCOPUS, ULAKBİM, EBSCO Host-Education Research Index, Ebsco Host-Education Research Comp.

ULUSAL MAKALELER

  1. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler.

Erim, G. & Öztürk, T. (2021).  Anadolu Topraklarında Daire Formu ve Türk Sanatına Yansımaları.  International Journal Of Turkish Literature Culture Education, 10(4), 1618-1635., Doi: 10.7884/teke.5333 (Yayın No: 7319559)

Erim, G. & Coşkun Onan, B. (2021).  Sanat tarihinde bir arketip: Daire formu ve göz ( An Archetype in Art History: Circle Form and the Eye).  Turkish Studies, 16(3), 961-977., Doi: 10.7827/TurkishStudies.50992 (Yayın No: 7076414)

Erim, G. (2021).  Tasarım İlkelerine Göre Bursa Yıldırım Cami Kalemişi Süslemeleri.  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(2), 639-654. (Yayın No: 7063158)

Altuğ, N. Ü. & İlhan, A. Ç. (2021). Ortaokul görsel sanatlar dersinin öğrenme-öğretme sürecine ilişkin öğretmen deneyimleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi54(3), 231-259. doi: 10.30964/auebfd.912337

Coşkun Onan, B. & Demirci, F. (2021). Nietzsche’nin Eğretileme Söylemi İzleğinde Çağdaş Sanatta İmge ve Hakikat. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi; Cilt:27; Sayı:47;Sayfa:480-488. DOI:10.32547/ataunigsed.927209; İndeks:TR DİZİN.

Coşkun Onan, B. & İpek, G. (2021). Günümüz Sanat Eserlerinde Apollon ve Dionysos Karşıtlığı: Sanatsal Organizasyon İlkeleri Temelinde Okumalar, Turkish Studies - Language and Literature, Cilt:3; Sayı:16; Sayfa:1543-1558; DOI:10.7827/TurkishStudies.52322; İndeks:TR DİZİN.

  1. Diğer ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler.

KİTAPLAR

  1. Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap, kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı.

Erim, G. (2021). 81 İlde Kültür ve Şehir BURSA, Bölüm adı:(Bursa'da Resim Sanatı). Bursa Valiliği- Bursa Büyük Şehir Belediyesi, Editör:Kültür Konseyi Adına Dr. Metin ERİŞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 24, ISBN:978-625-7546-03-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7364255)

Coşkun Onan, B. & Karakaş, P. (2021). Sanatta Yer Değiştiren Organlar ya da Organsız Sanat. Current Debates on Social Sciences 6:Multidisciplinary Studies içinde. Bilgin Kültür Sanat Yayınları; Türü: Bilimsel Kitap; Kapsam: Uluslararası; ISBN: 978-625-7799-26-3; Sayfa: 112-123

Coşkun Onan, B. & Öztürk, T. (2021). Sanat Eğitiminde Uygulanabilecek Alternatif Seramik Pişirim Teknikleri,Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar içinde. Lvre De Lyon Yayınevi. 

  1. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap, kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı.

BİLİMSEL TOPLANTI FAALİYETLERİ

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

Okvuran, A., İlhan, A. Ç., Bökeoğlu, Ö. Ç., Özer, A., Güneröz, C., Altuğ, N. Ü. (16-20 Kasım 2021). Covid-19 salgını sürecinde yükseköğretimde sanat ve sanat eğitiminin sorunları ve çözüm önerileri. Aritmi I. Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Sergisi, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kocaeli.

Çardak Ç. S. & Yıldız N. (2021). Covid-19 pandemi süresince öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik kültür bozumu etkinliği. IX. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Tam Metin Kitabı.

Coşkun Onan B. & Demirci, F. (2021). Çağdaş sanat pratiklerinde Nietzsche söylemi ve Eğretileme. AART 2021 Özet Kitapçığı.

Coşkun Onan B. & İpek, G. (2021). Çağdaş sanat pratiklerinde merkezsizleşme ve köksap. AART 2021 Özet Kitapçığı.

Coşkun Onan B. & Korkut, C. (2021). Çağdaş sanatta bir romantik durus: Dora Budor. FEBTS- IV. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu Özet Kitapçığı.

Coşkun Onan B. & Kutluay, B. (2021). Günümüz sergileme ve üretim olanakları bağlamında renk alan resmini çözümlemek. FEBTS- IV. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu Özet Kitapçığı.

Coşkun Onan B. & Karakaş, P. (2021). Sanatta Yer Degistiren Organlar ya da Organsız Sanat. 3.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi Özet Kitapçığı.

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIĞI

Çiftçioğlu Şenkaya S., (2021). Sınıf öğretmenlerinin ilkokul görsel sanatlar derslerinde karşılaştıkları sorunlar ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Bursa ili örneği), Bursa Uludağ Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı. Danışman: Prof. Gonca ERİM.

Hasırcı Z. (2021). İçedönük çocukların dışavurumcu resimlerinde psikolojik işlevler; Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Berna COŞKUN ONAN.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

  1. Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı Bilimsel Araştırma Projesinde koordinatör / baş araştırmacı olmak.

Enhancement of STEAM Teachers' Disipline-Specific Pedagogies Through Robotic and Coding Curriculum Embedded In Online Enviroment, Avrupa Birliği, Araştırmacı: GONCA ERİM, Araştırmacı: İSMAİL TETİKCİ,, 01/01/2021 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI) 

  1. Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan veya yürütülen bilimsel araştırma projelerinde görev almak.

 SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ 

G. Erim, Karma sergi, (2021), Sanatın Sağlık Üzerine Etkileri, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa

E. Keskin, Kişisel sergi (2021), Frederikshavn Sanat ve Exlibris Müzesi Exlibris Sergisi, Frederikshavn, Danimarka

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [26-Eyl-2022 11:17]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [04-Eki-2022 17:51]

İçerik Görüntüleme : [792]