Bölüm Hakkında

Otomotiv sektörü birçok sektörü etkileyen, iş hacmi, istihdam ve ekonomiye katkı açısından katma değeri çok yüksek olan güçlü bir sektördür. Otomotiv Endüstrisi gelinen süreçte toplam Türkiye ihracatının beşte birini gerçekleştirmekte ve hızlı bir gelişim içindedir. Bu gelişmeyi sürdürmek, öngörülen hedeflere ulaşabilmek ve uluslararası alanda rekabet edebilmek için teknolojiye dayalı sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kazanmak gerekmektedir. Yeni gelişmeler ve planlar önümüzdeki yıllarda otomotiv sanayiinde yenilikçi, Otomotiv alanında kaliteli eğitim almış yeni mühendislere, araştırmacılara ve araştırma merkezlerine gereksinim olacağını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, otomotiv alanında lider durumunda olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de uluslararası standartlarda araştırma altyapıları oluşturulması, araştırmacı insan gücünün yetiştirilmesi için lisans ve lisansüstü seviyede otomotiv konularına yönelik programların açılması, tasarım ve teknoloji üretme konusunda eğitilmiş, sektörde değişen ve gelişen gereksinimlere en iyi şekilde cevap verebilecek nitelikli iş gücünün ve araştırmacı mühendislerin sektöre kazandırılması gerekmektedir. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, eğitim alanında katkısını daha ileriye götürmek ve konumu gereği Bursa ile yakın bölgede yer alan otomotiv sanayine vermekte olduğu desteği artırmak için Otomotiv Mühendisliği Bölümünü açmıştır.

Otomotiv Mühendisliği Bölümünün amacı, Türk otomotiv endüstrisini daha ileriye götürecek otomotiv sektörünün gereksinimi olan nitelikli iş gücünün yetişmesine katkıda bulunmak, otomotiv alanında Ar-Ge çalışmalarının yapılmasına ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine destek olmaktır. Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Lisans ve Lisansüstü programları, kurulacak araştırma merkezi ile Bursa ve yakın bölgesinin ve Türkiye’ nin otomotiv alanında gelişimine destek vermeyi ve bir farklılık yaratmayı stratejik hedefleri olarak belirlemiştir.

Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Bursa yakın bölgesinin ve Türkiye’ nin otomotiv alanında gelişimine destek olma stratejisini gerçekleştirmek için sektör firmalarının gereksinim duyduğu iyi eğitilmiş nitelikli otomotiv mühendislerinin yetişmesine olanak sağlayacak ders planlarını oluşturmuş ve sektör firmalarının araştırma ve test çalışmalarına destek vermek içinde Otomotiv Araştırma ve Test Merkezi Kurulması çalışmalarını başlatmıştır. Bölüm stratejik hedefleri çerçevesinde otomotiv alanında elektrikli araçlar, araç tasarım ve dinamiği, tahrik sistemleri ile yakıtlar konularında aktif rol oynanması ve bu konularda araştırma çalışmaları yapılması hedeflenmiştir.


Otomotiv Mühendisliği Bölümü Başkanı


Otomotiv Mühendisliği Bölümü Özgörü


Otomotiv Mühendisliği Bölümü lisans ve lisansüstü eğitimi ile ülkenin en iyi otomotiv mühendislerini yetiştiren, toplumun yaşam standartlarının gelişimine ve ekonomik refahına önemli katkılar sağlayan, uluslararası ölçütlere uygun ve sürekli gelişimi esas alan, sürekli gelişen ve örnek gösterilen bir Otomotiv Mühendisliği Bölümü olmaktır.


Otomotiv Mühendisliği Bölümü Özgörev


Uluslararası düzeyde Otomotiv tasarım ve teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik gelişim için bilgi üretilmesi, otomotiv sektöründe günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, etik ve sosyal sorumluluk değerlerine bağlı mühendisler yetiştirilmesini görev edinmiştir.


Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı Eğitim Amaçları


Mezunlarımız,

EA-1: Tasarım, üretim, araştırma, geliştirme,  çalışmaları yapabilir, görev alabilir, liderlik yapabilirler.

EA-2:  Mesleki gelişimlerini lisansüstü ve/veya mesleki eğitimler ile devam ettirirler.

EA-3:  Görevlerini etik ve sosyal sorumluluk değerlerine bağlı olarak yürütürler. 


Alt Yapı


Otomotiv mühendisliği alanında kaliteli bir eğitim verilebilmesi, araştırmacı, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için alt yapı büyük önem arz etmektedir. Bölgenin ve Türkiye’ nin otomotiv alanında gelişimine katkısı için Otomotiv Mühendisliği Bölümü’ ne bina ve alt yapı inşaatları için Faik Çelik Holding destek vermiştir. Üniversitelerin, Sektör kuruluşlarının, Devletin ilgili Kurumlarının, Yerel Yönetimlerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının otomotiv sektörüne yönelik birlikte yapacağı çalışmaların Türkiye’nin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmasının gerçekleşmesi hedefleri açısından çok önemlidir. Bu işbirliğinin en güzel örneklerinden birisini Faik Çelik Holding, Otomotiv Mühendisliği Bölümü açısından çok önemli olan bina ve donanımlarının sağlanmasına destek olarak vermiştir.

Otomotiv Mühendisliği

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Faik Çelik Otomotiv Mühendisliği Bölümü binası


Üniversite - Sanayi İşbirliği


Üniversite-sanayi işbirliğinde iletişim mekanizmalarının çalıştırılması, ilişkilerin sürdürülebilir kurumsal ve proje bazlı olarak yürütülmesi gerekmektedir. Bölgede yer alan sektör kuruluşlarının birbirlerini, ürünlerini ve yeteneklerini tanımalarını ve işbirliği yapabilmelerini sağlayacak ortamlar yaratmak, sektörün teknolojik gelişimi açısından önem arz etmektedir. Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları, bölge kuruluşlarına destek olmak için Bursa bölgesi sanayi kuruluşları ile Ar-Ge projesi çalışmaları yürütmektedir. ULUTEK (Teknoloji Geliştirme Bölgesi) ve ÜSİGEM (Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi) Uludağ Üniversitesi öğretim elemanlarının, sektörde yer alan kuruluşlarla Ar-Ge proje çalışmalarını yürütmelerine destek vermektedir.


Çalıştaylar, Kümelenme Çalışmaları


Bursa ve çevresinde yerleşik otomotiv sanayi firmalarında, araştırma- teknoloji-geliştirme kültürünün oluşması, zaman içerisinde rekabet öncesi Ar-Ge’ye dayalı ağ ve küme yapılarının ve uluslararası üreticilerin benzer yapılaşmaları ile işbirliği içerinde olmalarının sağlanması için TTGV tarafından desteklenen OKÜMKAP (Otomotiv Kümeleri için Kapasite Oluşturma Projesi) çerçevesinde çalıştay çalışmaları yapılmıştır.


 

Sektör Durum tespiti ve Öngörü Çalışmaları 


Otomotiv sanayinin tasarım yeteneği durum tespiti ve öngörülen tasarım yeteneği ile ilgili stratejilerin ve gerekli politikaların belirlenmesi ile Ulusal Ar-Ge Donanım envanterinin çıkarılması gerekmektedir. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi tarafından BUSİAD ve KOSGEB ile birlikte bir proje yürütülmüştür. Bu proje, otomotiv yan sanayi tasarım ve tasarım doğrulama yeteneği durum tespiti ve öngörü çalışmasıdır. Genelde Bursa ve Marmara bölgesi içinde yer alan otomotiv yan sanayi işletmeleri değerlendirmeye alınmıştır. Otomotiv yan sanayinin tasarım yeteneği kazanması için gerekli önceliklerin, stratejilerin ve uygulanacak politikaların verildiği durum tespiti ve öngörü çalışması projesi raporu, bu alanda yapılacak çalışmalara yol gösteren bir kaynaktır. Yapılan çalışma, sektörün tasarım ve tasarım doğrulama ile ilgili konularına odaklanmıştır. İşletmelerden gelen tasarım yeteneği durum tespiti anket sonuçlarının değerlendirilmesi ile otomotiv yan sanayiinde tasarım yeteneği kazanımı için gerekli stratejilerin ve uygulanacak politikaların belirlenmesi hedeflenmiştir. Proje değerlendirmesi sonuçları “Otomotiv yan sanayii tasarım yeteneği durum tespiti ve öngörü çalışması projesi” başlığı ile Uludağ Üniversitesi tarafından basılmış olan raporda yer almaktadır.


OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLGİ ALANI KONULARI


1.Hibrid ve Elektrikli Araçlar
2.Yakıt Hücreleri
3.Araç Tasarım ve Dinamiği
4.Modelleme ve Simulasyon
5.Alternatif yakıtlar
6.Araç Malzemeleri
7.Araç Güvenliği, Pasif ve Aktif Güvenlik Sistemleri
8.İçten Yanmalı Motorlar
9.Enerji ve Güç Sistemleri
10.Güç Aktarma Sistemleri
11.Kontrol Sistemleri
12.Transport, Altyapı, Lojistik


KONGRELER


OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (OTEKON)

Burkon organizasyon tarafından düzenlenen Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON) ilk olarak 2002’ de ve sonrasında her iki yılda bir yapılmıştır. Geleneksel hale dönüştürülen Otomotiv Teknolojileri OTEKON Kongreleri bilimsel içerik düzeyi ve çıktılarının etkisi açısından otomotiv alanında öncü olmuş ve bu özelliğini sürdüren bir Kongredir. Otomotiv Mühendisliği Bölümü ve Makine Mühendisliği Bölümü’nün destek olduğu OTEKON Kongrelerinin 11. Uluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi 2024 yılında Eylül ayında Bursa’ da yapılacaktır. Önceki kongreler konusunda daha fazla bilgilere www.otekon.org linkinden ulaşılmaktadır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [15-Ağu-2022 07:23]

İçerik Görüntüleme : [14.081]