Elektronik Teknolojisi Programı Tanıtımı
Elektronik Teknolojisi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
 
Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi Programı 2006-2007 eğitim öğretim döneminde eğitime başlamıştır. Bu programda öğrenciler, Elektronik Ölçme Tekniği ve Güvenliği, Doğru Akım Devre Analizi, Sayısal Elektronik, Bilgisayarlı Elektronik Devre Tasarımı, Analog Elektronik, Sayısal Tasarım, Güç Elektroniği, Mikro Denetleyiciler, Programlanabilir Mantık Denetleyiciler, Elektrik Motorları ve Sürücüleri gibi dersler ile bazı seçmeli dersler almaktadırlar. Öğrenciler için Sanayi Bölgelerinde bulunan fabrikalara geziler organize edilmekte ve öğrencileri teknik konularda bilgilendirme amaçlı seminerler düzenlenmektedir. Bunun yanında öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenim süresi içerisinde 6 haftalık staj zorunluluğu bulunmaktadır. 
2
Verilen Derece
 
Elektronik Teknolojisi Teknikeri
3
Derecenin Düzeyi
 
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
 
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı´ndan (YGS) yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
 
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
 
Elektronik Teknolojisi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
 
Bu program, çalışma alanın tüm pratik ve teorik yönlerini içermeyi ve öğrencileri Elektronik Teknolojisinin tüm alanlarında gerekli beceriyle birlikte bilgisayar teknolojisi ve İngilizce dil bilgisi ile donatmayı amaçlayarak, öğrencileri bilimsel araştırmaları sürdürebilir ve toplumun ve sanayinin ihtiyacına cevap verebilecek bilimsel bilgi ve teknolojiye katkıda bulunacak yetenekte hazırlamaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
 
1. Genel veya mesleki orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen elektronik alanına ait bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.
2. Elektronik Teknolojisi alanındaki problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
3. Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, fiziksel ve bilişsel becerileri kullanabildiğini göstermek
4. Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
5. Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
6. Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
7. Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.
8. Alanında yeterli olacak düzeyde teknik yabancı dil bilgisine sahip olmak
9. Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılımları kullanabilmek.
10. Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
11. Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
12. Elektronik Teknolojisi ile ilgili yeni gelişmeleri takip etmek ve elde ettiği yeni bilgileri kullanabilmek.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
 
Elektronik ve Haberleşme üzerine çalışan firmalar. Elektrik ve Elektronik Devre Üretim Merkezleri. Otomasyon Sistemleri Üzerine Çalışan Firmalar. GSM Haberleşme sitemleri üzerine çalışan firmalar.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
 
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler DGS(Dikey Geçiş Sınavı) Sınavına girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK’ün ilgili mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 
Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav, ödev, labaratuvar sınavı, kısa sınav gibi ölçme araçlarından alınan notların yüzde olarak başarı notuna katkısı dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl sınavının başarı notuna katkısı %50 olarak belirlenmiştir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alınması ve HBAN (Ham Başarı Ağırlık Notu) değerinin 40 olması gerekir. Derslerin harf notu olarak başarı durumlarını ve ağırlık katsayılarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.
12
Mezuniyet Koşulları
 
Elektronik Teknolojisi Programında 120 AKTS/ECTS kredisini içeren tüm derslerini ve staj programını “U.Ü Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği” ve “U.Ü Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi”ne göre başarılı olarak tamamlayan öğrenciler bu programdan ön lisans derecesini alarak mezun olabilmektedir.
13
Çalışma Şekli
 
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
 
Program Başkanı: Öğr. Gör. Taner ERGÜN e-mail: tanere@uludag.edu.tr
Adres: U.Ü Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu 
Telefon: +90 (224) 5739862, Faks: +90 (224) 5739863
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
 
Elektronik Teknolojisi programında yüksek lisans öğrenimini bitirmiş öğretim elemanları görev yapmaktadır. Programda öğrencilerin teorik ve pratik bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri bir adet Elektronik Teknolojisi Laboratuvarı ile bir adet Bilgisayar Bilimleri Laboratuvarı bulunmaktadır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [5.204]