Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Usul ve Esaslar

Başvuru:

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz öğretimi sonunda azami süresini dolduran öğrencilerin 13 Eylül 2022 Salı günü mesai bitimine kadar kayıtlı bulundukları birime ekte yer alan formu doldurarak başvurmaları gerekir.

Form için TIKLAYINIZ.

Azami süre sonu sınav hakkı hiçbir şekilde devredilemez, ertelenemez, mazeret sınav hakkı verilemez. Bu sınavlara girmeyen öğrencilerin azami süreleri dolduğu için başvuru yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın azami süre sonu sınav haklarını kullanmış sayılırlar  ve sınavlardan sonra işlemleri aşağıda belirtilen kurallar dahilinde değerlendirilerek yapılır.

2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca (Değişik: 19/11/2014-6569/28 md.); bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

Buna göre;

 

EK SINAV HAKKINA SAHİP ÖĞRENCİLER (15. Madde)

 1. Toplam ders sayısı 6 ve daha fazla olan öğrenciler (başarısız ve/veya devamsız dersi olan öğrenciler)

 

 1. Toplam  ders sayısı 2-5 arasında olan öğrenciler (başarısız ve/veya devamsız dersi olan öğrenciler)

 

 1. Toplam 1 dersi bulunan sınırsız sınav hakkı olan öğrenciler  (başarısız, devamsız dersi olan öğrenciler)

 

A- EK SINAVLARA GİRMEDEN ÖNCEKİ DURUM

 1. Ek sınavlara girmeden önce toplam  ders sayısı 2-5 arasında olan öğrenciler (başarısız , devamsız ve/veya daha önce alınmayan dersi olan öğrenciler)

 

 1. Ek sınavlara girmeden önce toplam 1 dersi bulunan sınırsız sınav hakkına sahip olan öğrenciler  (başarısız, devamsız ve/veya daha önce alınmayan dersi olan öğrenciler)

 

 1. Sorumlu oldukları program müfredatında yer alan  bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli 2.00 GANO şartını sağlayamayan öğrenciler

 

B- EK SINAV HAKKINI KULLANDIKTAN SONRAKİ DURUM

 1. Ek sınav hakkını kullandıktan sonra toplam ders sayısı 6 ve daha fazla olan öğrenciler (başarısız, devamsız ve/veya daha önce alınmayan dersi olan öğrenciler)

 

 1. Ek sınav hakkını kullandıktan sonra toplam ders sayısı 2-5 arasında olan öğrenciler (başarısız , devamsız ve/veya daha önce alınmayan dersi olan öğrenciler)

 

 1. Sorumlu oldukları program müfredatında yer alan  bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli 2.00 GANO şartını sağlayamayan öğrenciler

 

GENEL HÜKÜMLER

 1. Sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerden, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Öğrencilerin  talep etmeleri halinde uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış  derslere bir defaya mahsus devam etme hakları bulunur,
 2. Program müfredatında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gereken 2.00 GANO’yu sağlayamadıkları için ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl/yıl; yıl veya sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Öğrenciler sınavlarına katılmak istedikleri dersleri yarıyıl/yıl başında dilekçe ile kayıtlı oldukları birime bildirmek zorundadırlar,
 3. Ek süre verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar,
 4. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar,
 5. Sınavlar sonunda mezuniyet için gerekli olan önlisans programlarında 120,     4 yıllık lisans programlarında 240 AKTS, 5 yıllık lisans programlarında ise 300 AKTS  şartını sağlamayan ve daha önce AKTS tamamlama dersi almayan öğrenciler AKTS tamamlama dersine kayıt olmak zorundadırlar. AKTS tamamlama dersi toplam ders sayısına dahil değildir. Yerel krediye tabi olan öğrenciler AKTS tamamlama dersinden sorumlu değildirler,
 6. Ek sınavlar sonunda başarısız toplam ders sayısını 5 ve altına düşüren öğrenciler başarısız oldukları derslerin dışında fazladan seçmeli derse kayıt yaptıramazlar ancak başarısız oldukları seçmeli derslerin yerine aynı sayıda aynı seçmeli ders grubundan seçmeli ders ile değiştirmek suretiyle farklı ders seçebilirler,
 7. Sorumlu oldukları Zorunlu Stajı  daha önce yapmayan öğrencilerin ek sınavlardan sonra  öğrenim görmeye hak kazanmaları durumunda kendilerine verilen ek süredeki yaz döneminde stajlarını yapmaları gerekmektedir,
 8. Ek sınavlardan sonra  verilen ek süre içinde veya bitiminde tüm derslerden başarılı olan sadece zorunlu stajı kalan öğrenciler üsüste veya aralıklı üç eğitim-öğretim yılı içinde stajlarını yapmadıkları takdirde Üniversite ile ilişikleri kesilir,
 9. Zorunlu staj ders sayısına dahil olmayıp, mezuniyet için yapılması şarttır,
 10. Bitirme ödevi/projesi, Mezuniyet Projesi, Bitirme Çalışması/Tezi, Tasarım, Seminer, Güncel Konular, Araştırma Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulamaları, Klinik Uygulamaları vb. dersler ile nitelikli uygulamalı derslerin uygulama şekilleri öğrencilerin kayıtlı oldukları birimler tarafından değerlendirileceğinden, bu tür dersi olan öğrencilerin birimleri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir,
 11. Ek sınavlar sonunda tüm derslerden başarılı olan öğrenciler mezuniyet işlemlerine ilişkin başvurularını kayıtlı oldukları birime yapacaklardır,
 12. Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 5 ve altına düşüren öğrenciler birimlerine başvuru yaparak varsa ilgili döneme ait ders kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir,
 13. Tüm süreçlerin takibinden öğrenciler doğrudan sorumludurlar.

 

SINAV TARİHLERİ:

Azami Süre Sonu 1. Ek Sınavları (15. Madde) : 19 Eylül 2022 - 23 Eylül 2022 (5 iş günü)

Azami Süre Sonu 2. Ek Sınavları (15. Madde): 03 Ekim 2022 - 06 Ekim 2022 (4 iş günü)

Sınav programları her birimin kendi web sayfasında ilan edilmektedir.

 

DERS KAYITLARI        

Azami süre sonu sınavlarına katılarak sınavlar sonunda ders sayısı 5 ve altına düşüren öğrenciler    2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı ders kayıtlarını ek sınavlar bitiminde notları otomasyon sistemine işlendikten ve birimleri tarafından Yönetim Kurulu Kararı alındıktan sonra yapacaklar. Güz yarıyılında alabilecekleri dersi bulunmayan öğrenciler ise ders kayıtlarını Bahar yarıyılında yapacaklar.

Ek sınavlara girmeden önce Güz yarıyılına ait 5 ve daha az dersi bulunan öğrenciler ek sınava girmek istemeyip doğrudan kayıt yenileme hakkına da sahip oldukları için kayıt yenileme ile ilgili durumlarını ders kayıtları başlamadan önce birimlerine başvurarak durumlarını incelettirmeleri gerekir. Birimleri tarafından 5 ve daha az dersi olduğu onaylanan öğrenciler dönem ücretlerini yatırarak ders kaydı yapabilecekler. Bu haktan yararlanmak istemeyen öğrenciler ise ders kayıtlarını ek sınavlardan sonra durumları Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleştikten sonra yaptıracaklar.

Azami süre sonu sınavlarından önce veya sonra öğrencilere mevzuat gereği verilen süre ders sayısı ile ilişkili olduğu için ders sayısını 5 ve altına düşüren öğrenciler fazladan seçmeli ders alamazlar ancak seçmeli derslerini aynı gruptan farklı seçmeli ders ile değiştirebilirler.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [01-Eyl-2022 13:52]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [07-Eyl-2022 17:44]

Duyuru Görüntüleme : [22.050]