Öğrencilere Önemli Bilgiler

ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ BİLGİLER

 

Öğrenciler, öğrenci belgesini e-devletten alabilirler.

 

Öğrenciler, Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğini bilmelidir. Yönetmelik hükümleri bağlayıcıdır.

 

Öğrencilerimize bilgi vermek amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin bazı hususları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

-Önlisans programlarının azami öğrenim süresi 4 yıldır.

(Yönetmelik; Öğrenim süresi, ek sınav ve sınırsız sınav hakkı başlıklı 15. Maddesi 1. Fıkrası: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.” )

Ayrıntılı bilgi için Yönetmeliğin 15. Maddesine bakınız.

 

- Öğrenciler, ders alma işlemini öğrenci otomasyon isteminden kendileri yapmak zorundadır.

(Yönetmelik; Ders yükü ve ders alma başlıklı 27. Maddesi 2. Fıkrası; (“Öğrenci ders alma işlemlerini, otomasyon sisteminde gerçekleştirir.” )

 

-Öğrenciler derslere kayıt olma ve dersleri bırakma/değiştirme sürelerinde derslere kayıt olabilir ve bu dersleri değiştirebilir. Öğrenci bu işlemlerden kendisi sorumludur ve dersleri bu seçim süresi sonunda değiştiremez. Kayıt yenilemeyen öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz. (Kayıt işleminin tamamlanması için, gerekiyorsa harcını yatırması ve öğrenci otomasyon sisteminden ders seçimini yapması gerekir). Öğrenciler kayıtlı olmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez

Yönetmelik; Kayıt yenileme, katkı payı/öğrenim ücreti başlıklı 10. Maddesi                                (1. Fıkrası: Öğrenci, kayıt yenileme işlemleri ve ilgili duyuruların takibinden, katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesinden, kayıt yenileme ile ders seçim işlemlerinin yapılmasından şahsen sorumludur.

2. Fıkrası:  Öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde mevzuata göre zorunlu olan hallerde katkı payı/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders seçim işlemlerini gerçekleştirebilirler.

3.Fıkrası: Kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıldaki derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl, 2547 sayılı Kanunda belirlenen azami öğrenim süresinden sayılır.”)

 

-Ders tekrarı yapan öğrencinin aldığı dersin not değerlendirmesinde; ders zorunlu ise, GANO alınan en son not üzerinden, seçmeli ders ise GANO alınan en yüksek not üzerinden hesaplanır.

(Yönetmelik, ders tekrarı başlıklı 28. Maddesi 4.Fıkrası a ve b Bendleri; “ Derslerin tekrarı halinde GANO’nun hesaplanamsında;; a) Tekrar edilen ders zorunlu ders ise, alınan en son not ü b) Tekrar edilen ders seçmeli ders ise, alınan en yüksek not,

dikkate alınır.”

 

-Öğrenci giremediği ara sınavın geçerli bir nedene dayanan 2. Fıkrada belirtilen mazeretini, mazeretinin sona ermesinden 5 iş günü içinde bir dilekçe ve geçerli mazeretini gösteren evrakla birlikte idareye başvuruda bulunabilir. Mazeretinin bitimini takip eden 5 iş günü sonunda gelen dilekçeler işleme alınmayacaktır. Yarıyıl sonu, bütünleme ve ek sınavlarda mazeret sınav hakkı bulunmamaktadır. Sınav programdaki çakışmalar sebebi ile mazret sınav hakkı verilebilir.

Yönetmelik; Mazeret sınav hakkı başlıklı 30. Maddesi

“1. Fıkrası: Ara sınavlara katılamayan öğrencilere ilgili kurul tarafından mazeret sınav hakkı verilebilir.

2.Fıkrası: Öğrencinin, tam teşekküllü bir sağlık kurumu/kuruluşu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelediği sağlık sorunu veya Türkiye’yi, Üniversiteyi veya kayıtlı olduğu birimi temsil etmek üzere ilgili kurul kararı ile görevlendirilmesi ya da yakalama, gözaltı, tutuklama gibi adlî bir işleme muhatap olması veya ev, iş yahut trafik kazasına uğraması ya da bir yakınının vefatı veya öngörülemeyen ağır sağlık sorunu gibi haklı ve geçerli diğer bir nedenle ara sınava katılamamış olması, mazeret olarak kabul edilebilir.

2.Fıkrası: İkinci fıkrada sayılan nedenlerden dolayı ara sınava giremeyen öğrencilerin mazeretin bitim tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde kayıtlı oldukları birime mazeretini ispata elverişli belgelerle birlikte yazılı olarak başvurması gerekir.

4.Fıkrası:Bu maddeye göre mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler için her yarıyılın/yılın en geç son haftasına kadar mazeret ara sınavları yapılır. İlan edilen mazeret sınavı tarihinde de mazereti olduğunu beyan eden öğrenciye başka bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

5.Fıkrası:Sınav programdaki çakışmalar haklı ve geçerli neden kabul edilir. Çakışma nedeniyle mazeret sınavı yapılacak olması halinde sınav tarihleri ilgili birim/bölüm tarafından duyurulur.

6.Fıkrası: Beşinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek sınavlar için öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.”

 

 

-Öğrenciler sınav sonuçlarına maddi hata yönünden itirazlarını sınav sonucunun ilanını takip eden 3 iş günü içinde yazılı olarak kayıtlı olduğu birime yapabilir. Daha sonra gelen itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(Yönetmelik; Sınav sonuçlarına itiraz başlıklı 34. Maddesi: “ Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarının sayısal notlarındaki maddi hatanın düzeltilmesi için öğrenci, sınav sonucunun ilânını takip eden 3 iş günü içinde dersin yürütüldüğü birime yazılı olarak başvurabilir. Bu başvuru öğretim elemanına iletilir. Eğer maddi hata mevcut ise, ilgili kurulun onayı ile öğretim elemanınca not düzeltilir.

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYINIZ.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [10-Mar-2021 06:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [10-Mar-2021 06:30]

İçerik Görüntüleme : [5.454]