Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Turizm Rehberliği

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
İZNİK MESLEK YÜKSEK OKULU
TURİZM REHBERLİĞİ PROGRAMI

Turizm Rehberliği Programı Turizm
sektöründe karşılama, kılavuzluk, tanıtım, ağırlama ve satış aşamalarında aktif
görev alabilecek sosyal aktiviteye sahip elemanlar yetiştirir.

Program Başkanı

Öğr.Gör.Betül DEMİR AKGÜL

Programa Bağlı Öğretim Elemanları

Öğr.Gör.Betül DEMİR AKGÜL

Öğr.Gör.Ayşen ACUN

Turizm Rehberliği
Genel Tanıtım

1Programın
Kısa Geçmişi
 
Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm ve Eğlence
Hizmetleri Bölümü Turizm Rehberliği Programı' nda 2006-2007 eğitim -öğretim
yılından bu yana eğitim verilmektedir.

2Verilen
Derece
 
120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program
yeterlilikleri sağlandığında Turizm Rehberliği Ön Lisans derecesine sahip
olunur.

3Derecenin
Düzeyi
 
Ön Lisans

4Kabul
ve Kayıt Koşulları
 
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK'ün ilgili
mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

5Yeterlilik
Koşulları ve Kuralları
 
Turizm Rehberliği Programında Ön lisans derecesi elde edebilmek için
öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam
120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not
ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

6Program
Profili
 
Turizm Rehberliği Programı' nın amacı: Bilimsel ve kaliteli bir eğitim
öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli turist rehberleri,
iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç
doğrultusunda iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye'yi tarihi, kültürü ve
coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen,
analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve
yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal
değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist
rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Turizm Rehberliği Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim
vermektedir. Programın I.öğretimine yaklaşık 30 öğrenci alınmaktadır.
Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı
tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu
dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra II. , III.
ve IV. Yarıyılda seçimlik dersler de almaları gerekmektedir. Öğrencilerin
mezun olabilmesi için, en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı
aranmaktadır.

 1. Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi
  konusunda bilgi sahibi olma

 2. İngilizce dilini mesleki anlamda rahat kullanabiliyor olma

 3. Rusça dilini temel düzeyde öğrenme ve bu dilde kendini ifade etme
  becerisinin sağlanması

 4. Ekonominin temel prensiplerini kavrama ve bunların turizmle ilişkilerini
  kurma

 5. Türkiye'nin Coğrafik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel
  olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak

 6. Bir turu planlama, uygulama ve denetleme

 7. Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve
  mesleki standartları bilme ve uygulama

 8. Farklı kültürleri tanıma, anlama ve farklı kültürlerle iletişim kurma

 9. Türkiye'de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları
  hakkında detaylı bilgiye sahip olma, analiz etme ve yorumlama

 10. Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve
  yazılımlarını ileri düzeyde kullanma

 11. Türkiye'nin Arkeolojik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel
  olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak

 12. Türkiye'nin Sanat Tarihi açısından önem taşıyan değerlerini, sorunlarını
  ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak

 13. Türkiye ve dünya coğrafyasında yaşayan farklı dinlerin temel
  prensiplerini kavrama ve anlatabilme yeteneği kazanma

 14. Türkiye ve çevresinin mitolojik değerlerini bilmek ve bunları aktarma
  kabiliyeti kazanma

 15. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini öğrenme, temel değerlerinin
  kavranması ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlama

8Mezunların
İstihdam Profilleri
 
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler turizm sektöründe;
Müzelerde, turizm bürolarında, seyahat acentelerinde veya serbest olarak
turist rehberliği yapabilirler.

9Üst
Derece Programlarına Geçiş
 
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından
yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına
başvurabilirler.

10Sınavlar,Ölçme
ve Değerlendirme
 
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu
sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az
%80'ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir
ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav
(ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme
araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50
yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan
üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma
zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini
alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı
notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması
için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.

11Mezuniyet
Koşulları
 
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS
karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde
etmek, hiçbir dersten FF ve FD notu almamış olmak ve zorunlu stajı başarıyla
tamamlamak gerekmektedir.

12Çalışma
Şekli
 
Tam Zamanlı

13Adres
ve İletişim Bilgileri
 
PROGRAM BAŞKANI:Öğr.Gör.Betül DEMİR AKGÜL
(Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Selçuk Mahallesi Üyüvek Mevkii
Hastane Caddesi İznik/BURSA)
Tel:0.224.7576163 Fax:0.224. 7571991
e-mail:btuldmr@hotmail.com

14Bölüm/Fakülte/Program
Olanakları
 
Turizm Rehberliği Programı'nda kadrolu 1 öğretim elemanı bulanmaktadır.
Yükseköğretim Meslek Yüksekokulu eğitiminde teknolojik donanımlı sınıflar
(projeksiyonlu, internet bağlantılı), internet bağlantılı bilgisayar
labaratuvarı, kütüphane ve konferans salonu yer alır. Ayrıca iş dünyasından
uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler
düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek
amacıyla teknik geziler de yapılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

OSPZ024
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3 5

TRBZ103
SANAT TARİHİ-1 Zorunlu 1 2 0 2 4

TRBZ105
ARKEOLOJİ I Zorunlu 2 0 0 2 4

TRBZ107
MİTOLOJİ I Zorunlu 2 0 0 2 3

TRBZ109
MESLEKİ YABANCI DİL - I(İNG.) Zorunlu 3 4 0 5 5

TSEZ105
GENEL TURİZM BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 3 3

28-AİT101
ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2 2

28-TUD101
TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2 2

28-YAD101
İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2 2
Toplam 23 30
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

TOTZ023
TURİZM MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 2 3

TRBZ106
SANAT TARİHİ II Zorunlu 1 2 0 2 3

TRBZ108
ARKEOLOJİ II Zorunlu 2 0 0 2 3

TRBZ112
MİTOLOJİ II Zorunlu 2 0 0 2 3

TRBZ112
MESLEKİ YABANCI DİL - II(İNG.) Zorunlu 3 4 0 5 5

TSEZ001
TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2 4

28-AİT102
ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2 2

28-TUD102
TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2 2

28-YAD102
İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2 2
 
Seçmeli dersler için tıklayınız.
Seçmeli       2 3
Toplam 23 30
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

TRBZ203
TÜRKİYENİN TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 2 3

TRBZ205
SANAT TARİHİ-III Zorunlu 1 2 0 2 3

TRBZ207
İKONOGRAFİ Zorunlu 2 0 0 2 3

TRBZ209
DİNLER TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2 3

TRBZ211
MESLEKİ YABANCI DİL - III(İNG.) Zorunlu 1 4 0 3 6
 
Seçmeli dersler için tıklayınız.
Seçmeli       8 12
Toplam 19 30
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

TRBZ204
TANITMA VE SATIŞ GELİŞTİRME Zorunlu 2 0 0 2 3

TRBZ206
SANAT TARİHİ-IV Zorunlu 1 2 0 2 3

TRBZ208
DİNLER TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2 3

TRBZ210
MESLEKİ YABANCI DİL - IV(İNG.) Zorunlu 1 4 0 3 6

TRBZ220
REHBERLİK UYGULAMASI Zorunlu 0 4 0 2 3
 
Seçmeli dersler için tıklayınız.
Seçmeli       8 12
Toplam 19 30
 

2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

BYAS0015
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 0 2 3

OSPS014
MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2 3

TRBS001
ANADOLU İKONOGRAFİSİ Seçmeli 2 0 0 2 3
 

3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

ISYS006
GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2 3

ISYS009
GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2 3

ISYS031
HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 2 3

TOTZ014
TURİZM EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 2 3

TRBS004
TÜRK KÜLTÜR VE SANATI Seçmeli 2 0 0 2 3

TRBS006
OTELCİLİK VE ÖN BÜRO İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2 3

TRBS007
TURİZM VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 2 3

TRBS008
ANADOLU MUTFAK KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 2 3

TRBS209
İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 8 12

TRBS227
İKİNCİ YABANCI DİL- I (RUSÇA) Seçmeli 4 0 0 4 3

TSES006
GÜNCEL TURİZM SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2 3
 

4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

ISYS015
İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 2 3

OSPS015
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2 3

OSPS042
SAĞLIK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 2 3

TRBS002
AVRUPA BİRLİĞİ VE TURİZM Seçmeli 2 0 0 2 3

TRBS003
ULUSLAR ARASI TURİZM HAREKETLİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2 3

TRBS005
BOŞ ZAMAN VE REKREASYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2 3

TRBS009
TÜRKİYE FLORA VE FAUNASI Seçmeli 2 0 0 2 3

TRBS210
İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 8 12

TRBS228
İKİNCİ YABANCI DİL - II (RUSÇA) Seçmeli 4 0 0 4 3

TSES001
ÖZEL İLGİ TURİZMİ Seçmeli 2 0 0 2 3

TSES016
TURİZM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2 3
 • 1T : Teori
 • 2U : Uygulama
 • 3L : Laboratuvar
 • 4K : Kredi
Selçuk Mahallesi Üyüvek Mevkii Hastane Caddesi İznik Bursa Tel: (224) 757 61 63