Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Harita ve Kadastro

U.Ü.
İZNİK MESLEK YÜKSEK OKULU
HARİTA KADASTRO PROGRAMI

Harita Kadastro Programı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ve özellikle Belediyelerin Harita Şehir altyapı-üstyapı çalışmaları ve kadastrolarında istihdam edebilecek teknik elemanlar yetiştirir.

Program Başkanı

Öğr.Gör.Ş.Selim YAZICI

Öğretim Elemanlar

Harita ve Kadastro
Genel Tanıtım

1Programın
Kısa Geçmişi
 
Harita ve Kadastro Teknikerliği Programı İznik Meslek
Yüksekokulunda 2005-2006 yılından itibaren eğitime başlamıştır

2Verilen
Derece
 
Bu program, yüksek öğretimde Harita ve Kadastro alanında 120
AKTS kredilik ve 2yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program
başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri
sağlandığında Harita ve Kadastro alanında Ön Lisans derecesine
sahip olunur.

3Derecenin
Düzeyi
 
Ön Lisans

4Kabul
ve Kayıt Koşulları
 
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve
Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından YGS-1 puan türünden yeterli
puanı almış olması gerekir veya sınavsız geçiş hakkı ile meslek
liselerinin ilgili bölümlerinden geçiş yapılabilmektedir.

5Yeterlilik
Koşulları ve Kuralları
 
Harita ve Kadastro programından ön lisans derecesi elde
edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve
seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla
tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden
en az 2.0 olması gerekir.

6Program
Profili
 
Harita ve Kadastro Programın amacı, kamu ve özel sektörde
planlama, imar, kadastro, alt yapı (yol, kanalizasyon, içmesuyu,
gaz hattı, haberleşme hattı, metro vb), büyük enerji ve sulama
projeleri, kent bilgi sistemleri, taşınmaz değerleme,
kamulaştırma, arazi toplulaştırma, baraj ve enerji nakil hatları
gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve
planların yapım ve uygulamasında teorik ve pratik bilgilere
sahip olarak "Harita Teknikeri" unvanı ile çalışabilecek insan
gücünü yetiştirmektir.

 1. Harita ve Kadastro işlemlerinin temel konularını analiz
  edebilmek, analitik düşünme yeteneği ile mesleki problemlere
  çözüm getirebilmek yeteneğine sahip olmak

 2. Basit ve modern ölçme aletlerini kullanabilen, günümüz ölçme
  yöntemlerine göre hızlı ve hassas ölçümler yapabilme bilgi
  ve becerisine sahip olmak

 3. Klasik Harita çizim yöntemleri bilgisine sahip olarak,
  bilgisayar destekli harita çizimi ve diğer CAD
  uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilme becerisine
  sahip olmak

 4. Kadastro çalışmaları, kamulaştırma ve arazi toplulaştırması
  gibi mülkiyet hakkına dayalı konularda yeterli bilgi
  birikimine ve uygulama becerisine sahip olmak

 5. Fotogrametrik ve Uzaktan Algılama yöntemleri ile harita yapımı
  hakkında bilgi birikimine sahip olmak

 6. Haritacılıkta kullanımı her geçen gün yaygınlaşan Uzay ölçme
  teknikleri ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimine sahip
  olmak ve uygulayabilmek

 7. Planlama, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri, imar
  uygulamaları gibi teknik ve hukuki bilgi birikimine ve
  uygulayabilme becerisine sahip olmak

 8. Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda gerekli olan kadastral
  paftaların sayısallaştırılması, bilgisayar ortamına
  aktarılması, mekâna dayalı tüm verilerin araştırılması ve
  toplanması konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak

 9. Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme
  becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip
  olmak

 10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve
  teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
  gayretine sahip olma

 11. Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak

 12. Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme

8Mezunların
İstihdam Profilleri
 
Harita ve Kadastro programından mezun olan öğrenciler
kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Arazi ile ilişkili
olarak her türlü harita sistemlerinin planlanması, yürütülmesi,
sunulması, haritalardan proje üretilmesi ve araziye uygulanması
faaliyetlerini yürüten kamu ve özel sektör kuruluşlarında
istihdam edilirler.

Mezunlar KPSS sınavı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)'ne
bağlı müdürlüklerde, belediyelerde, Çevre ve Şehircilik il
müdürlüklerinde, TCK il müdürlüklerinde, Orman ve Su İşleri il
müdürlüklerinde, vakıflarda, vb kamu kurumlarında istihdam
edileceği gibi özel sektörde de özel harita bürolarında, inşaat
firmalarında, bankalarda, SPK lisanslı değerleme şirketleri gibi
alanlarda da iş bulma imkanlarına sahiptir.

9Üst
Derece Programlarına Geçiş
 
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar ÖSYM'nin
düzenlediği DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavından yeterli puana
sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin "Harita Mühendisliği",
"Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği" ve "Geomatik
Mühendisliği" bölümleri gibi 4 yılık lisans programlarına dikey
geçiş yapabilmektedirler.

10Sınavlar,Ölçme
ve Değerlendirme
 
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem
sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine,
uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir.
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu
sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav
notu olarak ödev, laboratuar sınavı, quiz vb gibi ölçme
araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir)
katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50
şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Yarıyıl sonu sınavından en az 20 puan alma zorunluluğu vardır.
Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan
öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı
başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir
dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının
en az 2.0 olması gerekir.

11Mezuniyet
Koşulları
 
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan
derslerin tümünden başarılı olmak ve 84 Krediyi (120 AKTS
karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not
ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak
gerekmektedir.

12Çalışma
Şekli
 
Tam Zamanlı

13Adres
ve İletişim Bilgileri
 
Program Başkanı Öğr.Gör.Ş.Selim YAZICI, İznik Meslek
Yüksekokulu,

Tel:0,224,7576163- Fax:0,224,7571991, selimyazici@uludag.edu.tr

14Bölüm/Fakülte/Program
Olanakları
 
İznik MYO da´ki programımızda bir adet öğretim görevlisi vardır.
Gerekli olan öğretim görevlisi ihtiyacımız dışarıdan, kamu
kurumlarından ve özel sektörden karşılanmaktadır. Uygulamalı
derslerimiz, sınırlı sayıda teknik ekipmanlarla yürütülmektedir.NOT: Ders planlarını görebilmek için dersin üzerine tıklayınız.
Harita ve Kadastro

Genel Tanıtım

1
Programın Kısa Geçmişi
 

Harita ve Kadastro Teknikerliği Programı İznik Meslek Yüksekokulunda 2005-2006 yılından itibaren eğitime başlamıştır

2
Verilen Derece
 

Bu program, yüksek öğretimde Harita ve Kadastro alanında 120 AKTS kredilik ve 2yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Harita ve Kadastro alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.

3
Derecenin Düzeyi
 

Ön Lisans

4
Kabul ve Kayıt Koşulları
 

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından YGS-1 puan türünden yeterli puanı almış olması gerekir veya sınavsız geçiş hakkı ile meslek liselerinin ilgili bölümlerinden geçiş yapılabilmektedir.

5
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
 

Harita ve Kadastro programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

6
Program Profili
 

Harita ve Kadastro Programın amacı, kamu ve özel sektörde planlama, imar, kadastro, alt yapı (yol, kanalizasyon, içmesuyu, gaz hattı, haberleşme hattı, metro vb), büyük enerji ve sulama projeleri, kent bilgi sistemleri, taşınmaz değerleme, kamulaştırma, arazi toplulaştırma, baraj ve enerji nakil hatları gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulamasında teorik ve pratik bilgilere sahip olarak "Harita Teknikeri" unvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

 1. Harita ve Kadastro işlemlerinin temel konularını analiz edebilmek, analitik düşünme yeteneği ile mesleki problemlere çözüm getirebilmek yeteneğine sahip olmak
 2. Basit ve modern ölçme aletlerini kullanabilen, günümüz ölçme yöntemlerine göre hızlı ve hassas ölçümler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak
 3. Klasik Harita çizim yöntemleri bilgisine sahip olarak, bilgisayar destekli harita çizimi ve diğer CAD uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olmak
 4. Kadastro çalışmaları, kamulaştırma ve arazi toplulaştırması gibi mülkiyet hakkına dayalı konularda yeterli bilgi birikimine ve uygulama becerisine sahip olmak
 5. Fotogrametrik ve Uzaktan Algılama yöntemleri ile harita yapımı hakkında bilgi birikimine sahip olmak
 6. Haritacılıkta kullanımı her geçen gün yaygınlaşan Uzay ölçme teknikleri ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve uygulayabilmek
 7. Planlama, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri, imar uygulamaları gibi teknik ve hukuki bilgi birikimine ve uygulayabilme becerisine sahip olmak
 8. Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda gerekli olan kadastral paftaların sayısallaştırılması, bilgisayar ortamına aktarılması, mekâna dayalı tüm verilerin araştırılması ve toplanması konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak
 9. Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak
 10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olma
 11. Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 12. Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme

8
Mezunların İstihdam Profilleri
 

Harita ve Kadastro programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Arazi ile ilişkili olarak her türlü harita sistemlerinin planlanması, yürütülmesi, sunulması, haritalardan proje üretilmesi ve araziye uygulanması faaliyetlerini yürüten kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilirler.

Mezunlar KPSS sınavı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)'ne bağlı müdürlüklerde, belediyelerde, Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerinde, TCK il müdürlüklerinde, Orman ve Su İşleri il müdürlüklerinde, vakıflarda, vb kamu kurumlarında istihdam edileceği gibi özel sektörde de özel harita bürolarında, inşaat firmalarında, bankalarda, SPK lisanslı değerleme şirketleri gibi alanlarda da iş bulma imkanlarına sahiptir.

9
Üst Derece Programlarına Geçiş
 

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar ÖSYM'nin düzenlediği DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavından yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin "Harita Mühendisliği", "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği" ve "Geomatik Mühendisliği" bölümleri gibi 4 yılık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

10
Sınavlar,Ölçme ve Değerlendirme
 

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 20 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

11
Mezuniyet Koşulları
 

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünden başarılı olmak ve 84 Krediyi (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

12
Çalışma Şekli
 

Tam Zamanlı

13
Adres ve İletişim Bilgileri
 

Program Başkanı Öğr.Gör.Ş.Selim YAZICI, İznik Meslek Yüksekokulu,

Tel:0,224,7576163- Fax:0,224,7571991, selimyazici@uludag.edu.tr

14
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
 

İznik MYO da´ki programımızda bir adet öğretim görevlisi vardır. Gerekli olan öğretim görevlisi ihtiyacımız dışarıdan, kamu kurumlarından ve özel sektörden karşılanmaktadır. Uygulamalı derslerimiz, sınırlı sayıda teknik ekipmanlarla yürütülmektedir.

1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               
HRTZ101 ARAZİ ÖLÇMELERİ-1 Zorunlu 4 2 0 5 7
HRTZ103 MESLEKİ TRİGONOMETRİ Zorunlu 3 0 0 3 5
HRTZ105 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Zorunlu 1 2 0 2 4
HRTZ107 HARİTA ÇİZİMİ-1 Zorunlu 1 2 0 2 4
OTPZ101 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 2 0 3 4
28-AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2 2
28-TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2 2
28-YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2 2
Toplam 21 30
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               
HRTZ102 ARAZİ ÖLÇMELERİ-II Zorunlu 4 2 0 5 7
HRTZ104 MESLEKİ HESAPLAMALAR Zorunlu 2 2 0 3 5
HRTZ106 HARİTA ÇİZİMİ-II Zorunlu 1 2 0 2 4
HRTZ108 FOTOGRAMETRİ Zorunlu 3 0 0 3 5
28-AİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2 2
28-TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2 2
28-YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2 2
  Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli       2 3
Toplam 21 30
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               
HRTZ201 ARAZİ ÖLÇMELERİ-III Zorunlu 4 2 0 5 7
HRTZ203 KADASTRO-I Zorunlu 2 0 0 2 3
HRTZ205 TAŞINMAZ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3 4
HRTZ207 TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ Zorunlu 2 2 0 3 4
  Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli       8 12
Toplam 21 30
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               
HRTZ202 ARAZİ ÖLÇMELERİ-IV Zorunlu 2 2 0 3 4
HRTZ204 KADASTRO-II Zorunlu 2 0 0 2 3
HRTZ206 HARİTA YAPIMI Zorunlu 0 4 0 2 4
HRTZ208 APLİKASYON Zorunlu 2 2 0 3 3
HRTZ210 ARAZİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 2 0 3 4
  Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli       8 12
Toplam 21 30
 
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               
OTPS003 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 2 3
OTPS009 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 0 2 2 3
 
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               
HRTS209 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 0 2 3
HRTS211 HARİTACILIK FAALİYETLERİ Seçmeli 2 0 0 2 3
HRTS213 HARİTACILIKTA HAT PROJELERİ Seçmeli 2 0 0 2 3
HRTS215 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 2 3
HRTS217 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 8 12
OTPS002 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 2 3
OTPS005 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 0 2 3
OTPS006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2 3
OTPS011 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 0 2 3
 
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               
HRTS212 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2 3
HRTS214 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 2 3
HRTS216 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 8 12
OTPS001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2 3
OTPS004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2 3
OTPS007 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2 3
OTPS008 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 2 3
OTPS012 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 2 3
OTPS013 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2 3
 • 1T : Teori
 • 2U : Uygulama
 • 3L : Laboratuvar
 • 4K : Kredi
Selçuk Mahallesi Üyüvek Mevkii Hastane Caddesi İznik Bursa Tel: (224) 757 61 63