Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

7143 Sayılı Öğrenci Af Kanununa İlişkin Duyuru

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78 inci madde gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihine kadar, Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Kayıt Yaptırmadığı / İlişiğinin Kesildiği Birime başvuru yapmaları gerekmektedir.


Başvuru sonrası yapılacak işlemler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda daha sonra duyurulacaktır.

 

Bu Kapsamda;

Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Kayıt Yaptırmayan Adaylar ile İlişiği Kesilen öğrencilerden İstenecek Belgeler ve Af Kanununa ilişkin Başvuru Formu aşağıda yer almaktadır.

1- Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.
2- Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından ya da e-devlet üzerinden)
3- Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesinden ya da e-devlet üzerinden)
4- ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinin Çıktısı (ÖSYM sonucuna göre kayıt hakkı kazanan ancak kayıt yaptırmayan adaylar için zorunludur.)

İlgili Kanun Maddesi;

“GEÇİCİ MADDE 78–Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-­2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir…”

NOT: Başvurular ilgili birimlerin Öğrenci İşleri bürolarına yapılacaktır.

Uludağ Üniversitesi - İnegöl Meslek Yüksekokulu : Cerrah Yolu Üzeri 16400 İnegöl / BURSA +90 224 294 26 65