Prof. Dr. Emin ERTÜRK

 

Adı Soyadı ve Unvanı:  Prof. Dr. Emin Ertürk

Anabilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

İletişim Bilgileri: Tel:0224-2941086

E-mail:eerturk@uludag.edu.tr

Çalışma Alanları: Uluslararası İktisat,İktisat Tarihi, İktisadi Düşünce, Makro İktisat

 

Eğitim

Lisans: Ankara Üniversitesi, SBF, 1978

Yüksek Lisans: Bursa İTİA,1981

Doktora: Uludağ Üniversitesi SBE,1985

 

Akademik Geçmiş

Profesör: 1995, Uludağ Üniversitesi

Doçent: 1989, Uludağ Üniversitesi

Yrd. Doç.:1987, Uludağ Üniversitesi

Arş. Gör. Dr.: 1985, Uludağ Üniversitesi, SBE

Arş. Gör.: 1978,Bursa İTİA

 

Çalışma Alanları

Uluslararası İktisat, İktisat Tarihi, İktisadi Düşünce, Makro İktisat

Verdiği Dersler

Lisans: İktisada Giriş, Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat Teorisi, Uluslararası İktisat Politikası, İktisadi Birleşmeler

Yüksek Lisans: Uluslararası İktisat Teorisi ve Politikası, Ekonomik Entegrasyon

Doktora: İleri Makro İktisat, İktisat ve Etik, Döviz Ekonomisi

 

Yayınlar

Kitaplar

Türkiye İktisadında Yeni Bir Boyut; Para İkamesi, Kavram, Teori Oluşum Süreci, Ve Sonuçları,Uludağ Yayınları, Bursa, 1991

Ekonomik Entegrasyon Teorisi ve Türkiye’nin İçinde Bulunduğu Entegrasyonlar, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1993

Döviz Ekonomisi, Der Yayınları, İstanbul, 1994.

İktisadi Birleşmeler Teorisi, Geliştirilmiş 2. Baskı, Alfa, 1998, Bursa.

Uluslararası İktisadi Birleşmeler, Teori ve Türkiye’nin İçinde Bulunduğu İktisadi Birleşme Hareketleri, Geliştirilmiş 3. Baskı, Vipaş, 2002.

Küresel Ekonomide Makro İktisadi Analize Giriş, Geliştirilmiş 2. Baskı, Aktüel, 2004.

Mikroekonomik Analize Giriş, Geliştirilmiş 2. Baskı, Aktüel, 2004.

İktisada Giriş,Nobel, Ankara, 2006.

Uluslararası İktisat, Medyay, Bursa, 2016.

İktisat: Kavram, İlke, Politika, Alfa Aktüel, Bursa, 2015.

Mikro İktisat, Alfa Aktüel, Bursa, 2016.

Makro İktisat, Alfa Aktüel, Bursa, 2016.

 

Makaleler

Tarife ve Ticaret Genel Anlaşmasının Maliyeti Üzerine”, Uludağ İktisat ve İdari Bilimler Dergisi, 1983.

“Banka Firmaları Piyasası: Mikroekonomik Bir Yaklaşım”, Uludağ İktisat ve İdari Bilimler Dergisi, 1984.

“Göçün Ekonomik Analizi”, Uludağ İktisat ve İdari Bilimler Dergisi, 1985.

“Ekonomik Entegrasyon ve İslam Ülkeleri”, İlim ve Sanat, 1986.

“Ülkelerarası ve Bölgelerarası Ekonomik Göç”, Türk-İnşa, 1986.

 “Uluslararası Para Sistemi: Nereye?”, Uludağ İktisat ve İdari Bilimler Dergisi, 1986.

“Kritik Harcamaları: Uluslararası Bir Karşılaştırma”, Türkiye Ekonomi Dergisi, 1986.

“Refah Devleti: Teori ve Pratiği”, İlim ve Sanat, 1986.

“Ekonomik Entegrasyonun Başarı Şartları: Ekonomik Analiz”, 1986.

“Avrupa Topluluğunda Yerleşme Hakkı”, Maliye Yazıları, 1987, ss.102-106.

“Neden Para Birliği”, ISO Dergisi, 1988.

“AT Karşısında Türk Sanayiinin Durumu”, Dış Politika Dergisi, 1988.

“Para İkamesi: Kavram ve Teorik Gelişme”, İktisat Dergisi, 1988.

“Dünyada Petrokimya Sanayiinin Gelişimi”, Türk-İnşa I, 1988.

“Dünyada Petrokimya Sanayiinin Gelişimi”, Türk-İnşa II, 1988.

“İslam Ülkeleri: Ekonomik Analiz”, İlim ve Sanat, 1992.

“Finansal Piyasaların Niteliği ve Kriz Üretme Potansiyeli” (2012), Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt:49, Sayı:569, ss.5-18. (Görkem Bahtiyar ile birlikte).

“Krediler Konusunda Yanlış Bir Saplantı”,TİSK İşveren Dergisi, Mart-Nisan 2011.

“Sürdürülebilir Enerji Açığı”, TİSK İşveren Dergisi, 2011.

“Piyasacılar ve Müdahaleciler Bağlamında Global Finansal Kriz”, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, Eylül, Cilt:50, Sayı:583, ss.7-26. (Görkem Bahtiyar, Bahar Baysal ve Hasan Bakır ilr birlikte)

“Finansal Krizde Sıra dışı Para Politikaları: Teori ve Fed Uygulaması”, (2015), Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt:50, Sayı:582. (Meryem Filiz Baştürk ile birlikte)

“Latin American Debt Crisis and Lessons for Europe”, (2014), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, ss. 159-174 (Derya Yılmaz ile birlikte).

“Business Cycle Synchronization In European Economic and Monetary Union (Emu): Testing The Oca During Financial Crisis” SBF Dergisi, (baskıda). (Derya Yılmaz ve Işın Çetin ile birlikte)

"İktisat Öğreniminde Deneysel Yöntem: Sınıf Deneyleri ve Uluslararası İktisat Uygulamaları" (2015) Ege Akademik Bakış Cilt:15 Sayı:4, ss. 467-479. (Müslüm Basılgan ile birlikte)

The Emergence of Financial Innovations and Institutions During Turbulent Times: The Case of Medieval Florence”  (2016) Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt:53 Sayı:619, ss.25-33. (Görkem Bahtiyar ile birlikte).

Kitap Bölümleri

Optimum Curreny Area and Business Cycle Convergence: considering the Sovereign Debt Crisis, Handbook on Research on Global Indicators of Economic and Political Convergence, ed. Ramesh Chandra Das, IGI Global , ss. 68-93. (Derya Yılmaz ve Işın Çetin ile birlikte)

15. YY Floransa’sında Finansallaşma ve Kriz”, Medeniyetler Güzergahı İpekyolu ed. Mehmet Bulut, İstanbul Sabahhattin Zaim Üniversitesi Yayınları, 2014. (Görkem Bahtiyar ile birlikte).

“Ekonomik Entegrasyon”, içinde Uluslararası İktisat, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2544, Editörler: Rıdvan KARLUK, Özgür TONUS., Haziran, Eskişehir.

 

Konferans ve Sempozyum

1.Türkiye İktisat Kolokyumu, Mayıs 1985, TOBB, Ankara.

1.1.  Dış Ekonomik İlişkiler Kolokyumu, Konuşma Konusu: Ticaretin Liberalizasyonu.

1.2.  Kalkınma Ekonomisi Kolokyumu: Emek Yoğun Sektörler ve Teknoloji

1.3.  Enflasyon Kolokyumu: Finansal Dengesizlik ve Enflasyon

2. Bursa UÜ İİBF ve BTSO, 3.6.1988, Türkiye’nin Avrupa Topluluğuna Tam Üyelik Başvurusu Sempozyumu, Tebliğ Konusu: AT ve Türk Sanayi.

3. ISAV Avrupa Topluluğu ve Türkiye Semineri, 23-24 Aralık 1989, İstanbul, Tebliğ Konusu: İktisadi Entegrasyon Teorileri ve AET

4. Açık Oturum: FEY Vakfı, AKM, 12.1.1991, İstanbul. Tebliğ Konusu: Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile Ekonomik İlişkileri.

5. Avrupa Topluluğu ve Türkiye Seminer, Mayıs 1994, Marmaris, (UÜ adına müzakereci olarak katılım).

6. Uluslararası İslam Düşüncesi Konferansı, İstanbul, 1994 (Davetli Konuşmacı)

7. Uluslararası Konferans-“AB’ye Katılım İçin Makroekonomik Politikalar”, 6-7 Mayıs 2005,       Ankara

8. Dini Ekonomik Meseleler İstişare Toplantısı, Afyon, 12-14 Aralık 2010

9. Ertürk Emin, Baysal Bahar, Bahtiyar Görkem, Bakır Hasan “İktisat Okulları Bağlamında Küresel Kriz”, 12.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 14-16 Aralık 2011, ODTÜ, Ankara

10. “Bütçe Açıkları ve Enflasyonun Ekonomi Politiği”, (2012),Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Kongresi, 6-7 Ekim 2012, Kuşadası(Bahtiyar G., Tayyar A.E. ile birlikte)

11. “Latin American Debt Crisis and Lessons for Europe”, (2012),International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, June, Bursa.(Yılmaz, D. ile birlikte)

13. “15. yy. Floransa’sında Finansallaşma ve Kriz”,(2013), Uluslar Arası İpekyolu Kongresi, İstanbul, 27-29 (Bahtiyar G. İle birlikte).

14. “Testing the Business-cycle Convergence: Are EMU Countries Converged or Diverged During Financial Crisis?”(2016), IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3-6 Şubat 2016.  (Yılmaz, D ve Çetin, I ile birlikte).

 

Proje

Türkiye’de Tekstil Teknolojisinin Durumu ve Tekstil Makinaları İmalat İmkanları”, Proje Koordinatörü, MÜSİAD, 1994

 

Diğer Yayınlar

Ansiklopedilerde Yayınlanmış Maddeler

1. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi

 Ekonomik Entegrasyonlar Maddesi, C.1, ss.445-445.

Marksizm Maddesi, C.1, ss.484-489.

Milli Gelir Maddesi, C.3, ss.30-32.

Mukayeseli Üstünlük Maddesi, C.3, ss.64-65.

Ödemeler Bilançosu Maddesi, C.3, ss.190-192.

Ticaret Hadleri Maddesi, C.4, ss.131-132.

Uluslararası İlişkiler Maddesi, C.4, ss.169-174.

Üçüncü Dünya Ülkeleri Maddesi, C.4, ss.191-193.

Yabancı Yatırım Maddesi, C.4, ss.219-221.

2. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Maddesi Cilt 10.

Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Maddesi, (Baskıda).

 

 

Yürütülen Tezler

Yüksek Lisans

Sürdürülebilir Enerji Açığı ve Türkiye Örneği, Nilay Uyar, Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Menkul Kıymet Olarak Sukuk İhracı ve Analizi, Avni Günaydın, Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Osmanlı Para Tarihinde Tağşiş, Halime Alkan, Yüksek Lisans Tezi, 2014.

Finansal Piyasalarda Düzenleme: Uluslararası Bankacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Türk Bankacılık Sistemi, Tuğba Tellioğlu, Yüksek Lisan Tezi, 2011.

İktisadi Büyüme ve Gelir Dağılımı İlişkisi, Türkiye Örneği, Yüksek Lisans Tezi, 2010.

Serbest Bölgelerin Bugünü ve Geleceği Bakımından Vergi ve Teşvik Politikaları: Türkiye Örneği, İlhan Bulut, Yüksek Lisans Tezi, 2005.

Kuruluşu, Gelişim Süreci ve Geleceği Açısından Türk Endüstriyel İplik Sektörü, E. Zafer Korkmaz, Yüksek Lisans, 2005.

24 Ocak 1980 Kararlarının Türk Ekonomisi Açısından Fayda Ve Maliyeti (1980-1988), Vedut Polat, Yüksek Lisans Tezi, 2000.

Avrupa Birliği`nde Parasal Bütünleşme Sürecine Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Türkiye`nin Uyum Sorunu, Naciye Ekiz, Yüksek Lisans Tezi, 1999.

İhracatı Finansman Teknikleri Ve Türkiye’deki Uygulama, Şükriye Z. Aday, Yüksek Lisans Tezi, 1998.

Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Hedefinden Sapmanın Fayda Ve Maliyeti, Hakan Özaksun, Yüksek Lisans Tezi, 1997.

Dış Ticarette Haksız Rekabet Ve Haksız Rekabete Karşı Korunma -Türkiye Uygulaması- Damping, Anti Damping Sübvansiyon, Telafi Edici Vergiler, Şerafettin Düztepe, Yüksek Lisans Tezi, 1993.

Dokuma Teknolojisisnin Durumu Ve Türkiye’de Dokuma Makinaları İmalat İmkanları, Tülay Özaksun, Yüksek Lisans.

Doktora

Finansal Krizlerin Oluşum ve Yayılmasında Gelir Kutuplaşmasının Rolü: Büyük Resesyon Özelinde Bir Araştırma, Görkem Bahtiyar, Doktora Tezi, 2016.

Para Birliği ve Finansal Kriz Yönetimi: AB Açısından Bir Analiz, Derya Yılmaz, Doktora Tezi, 2014.

İktisadi Psikoloji ve Türk İhracatçı Müteşebbis Profili, Müslüm Basılgan, Doktora Tezi, 2008

İktisadi Krizler ve Kriz Yönetme Politikaları: 1980 Sonrası Türkiye Örneği, Cengiz Samur, Doktora Tezi, 2008

Heterodoks İktisat Okulları İçinde Kurumsalcıların Yeri: Yöntem Bilimsel Bir Tahlil, Feridun Yılmaz, Doktora, 2000.

Gıda Sanayiimizin İhracat Potansiyeli Ve Gelişimine Etki Eden Faktörler, Barbaros Kemer, Doktora, 1997.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [16.723]