Assoc. Prof. Dr. Derda KÜÇÜKALP

 

Department: Political Science and Public Administration

Sub-branch: Political and Social Sciences

Title: Assoc. Prof. Dr.

Telephone: 0224 294 11 25

E-Mail: derdakucukalp@uludag.edu.tr

 

 

EDUCATION / INSTITUTION

 

PhD:  Uludağ University Institute of Social Sciences, Public Administration Branch, Political and Social Sciences Sub-Branch

 

MSc: Uludağ University Institute of Social Sciences, Public Administration Branch, Political and Social Sciences Sub-Branch

 

BSc: Ankara University Faculty of Political Sciences Department of Public Administration

 

High School:  Bursa Süleyman Çelebi High School

 

 

ACADEMIC CAREER:

Assoc.Prof.Dr.: 2012

 

Assist. Prof.Dr.: 2011

 

Research Assistant, Dr.: 2005-2010

 

Research Assistant: 1996-2004

 

 

 

PUBLICATIONS

BOOKS:

Siyaset Felsefesi, 2.b., Dora Yayınları, Bursa, 2016.

Siyaset Felsefesi, Say Yayınları, İstanbul, 2011.

Politik Nihilizm Nietzscheci Bir Tartışma, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa, 2005.

CHAPTERS in A BOOK:

“Thomas Hobbes”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni Antikçağ Yunan&Ortaçağ Düşüncesi 2. Cilt, ed. Celal Türer-Hakan Olgun, İnsan Yayınları, İstanbul, 2015, ss. 929-950.

“John Stuart Mill”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni Yeniçağ Düşüncesi 3. Cilt, ed.Ahmet Erhan Şekerci, İnsan Yayınları, İstanbul, 2015, ss. 541-560.

“Bir Politika Filozofu Olarak Nietzsche”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni Yeniçağ Düşüncesi 3. Cilt, ed. Ahmet Erhan Şekerci, İnsan Yayınları, İstanbul, 2015, ss.583-602.

“Jürgen Habermas/Siyaset Felsefesinde Araçsal Aklın Eleştirisi”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni Yirminci Yüzyıl Düşüncesi 4. Cilt, İnsan Yayınları, İstanbul, 2015, ss.515-534.

“Siyaset Olgusunun Doğası”, Siyaset Sosyoloji, ed. Ali Yaşar Sarıbay, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012, ss. 20-48.

“Otorite, Siyasal İktidar ve Meşruluk”, Siyaset Sosyoloji, ed. Ali Yaşar Sarıbay, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012, ss. 50-69.

ARTICLES:

“Heidegger ve Nihilizm”, Kutadgubilig, Sayı: 30, Haziran, 2016, ss.481-494.

“The Headscarf Problem In Turkey In The Context of Discussions On Freedom”, Ilahiyat Studies, Vol. 4, No: 2, 2013.

“Nihilizm Çağında Bir Ahlâk ve Politika Filozofu Olarak Nietzsche’nin Önemi”, Doğu-Batı, Sayı: 65, Mayıs/Haziran/Temmuz, 2013, ss. 167-190.

“Neoliberalizm ve İslam”, Çekirdek, İlkbahar 2012, Sayı: 10, ss. 48-50.

“Paul Feyerabend’in Modern Bilim Eleştirisi”, Hece: Medeniyet Özel Sayısı, Sayı: 186-187-188, Haziran/Temmuz/Ağustos 2012, ss. 514-521.

“Fayda, Özgürlük, Demokrasi İlişkisi Bağlamında John Stuart Mill’in Politik Felsefesi”, Felsefe Dünyası, Sayı 46, 2012/2, ss. 109-126.

“The Problem of Nihilism in Modern Political Philosophy-A Nietzschean Discussion”, Kaygı, Güz, 2010, Sayı 15, ss. 79-91.

“Nietzsche’nin Demokrasi Düşüncesi Bakımından Önemi”, Felsefe Dünyası, Sayı 46, 2007/1, ss. 230-246.

“Negatif Özgürlük, Pozitif Özgürlük ve Ötesi”, Felsefelogos, 2009/1, Sayı 37, ss. 127-143.

“Heidegger, Politika ve Etik”, Felsefe Dünyası, Bahar 2010/1, Sayı 51, ss. 119-137.

“Efendi-Köle Ahlakı vs. Efendi Köle Diyalektiği”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010, Sayı 1, ss. 53-63.

“Yeni Sağ: Sınırlı Politika, İçeriksiz Demokrasi”, Türkiye Günlüğü, Sayı: 97, Bahar 2009, ss. 161-171.

“Erdem Etiği ve Politika”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2008, Sayı 1, ss.71-83.

“Çoğunluklu Demokrasi ve Sorunları”, Türkiye Günlüğü, Saı 90, Bahar 2007, ss. 153-162.

“Toplumsal Organizmanın Bir Hastalığı: Otorite”, İş Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları, Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 2001, www.isguc.org

“Anlamlandıran Bir Varlık Olarak İnsan”, İş Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2000, www.isguc.org

ENCYCLOPEDIA ENTRIES:

“John Stuart Mill”, Dictionary of Literary Biography Vol. 336: Orientalist Writers, ed. Coeli Fitzpatrick&Dwayne A. Tunsall, Gale, New York, 2012, pp. 205-211.

“Ebedi Dönüş”, Felsefe Ansiklopedisi 5, Ebabil Yayınları, İstanbul, 2007, ss. 11-15.

“Efendi Köle Ahlâkı”, Felsefe Ansiklopedisi 5, Ebabil Yayınları, İstanbul, 2007, ss. 77-82.

“Erdem Etiği”, Felsefe Ansiklopedisi 5, Ebabil Yayınları, İstanbul, 2007, ss. 627-631.

 

ASSOC.PROF.DR. ZAHİD SOBACI

Department: Political Science and Public Administration

 

Sub-branch: Administrative Sciences

 

Title: Assoc.Prof.Dr.

 

E-mail: zsobaci@uludag.edu.tr

 

Telephone: 0224 294 11 51

 

 

EDUCATION/ INSTITUTION

 

PhD: Uludağ University Institute of Social Sciences, Public Administration Branch                     

 

MSc: Uludağ University Institute of Social Sciences, Public Administration Branch                     

 

BSc: Uludağ University Department of Public Administration

 

 

 

ACADEMIC CAREER

 

Research Assistant 2002-2011

 

Assist. Prof.Dr. 2011-2013

 

Assoc. Prof.Dr. 2013-…

 

 

LANGUAGE SKILLS: English

 

 

PUBLICATIONS

Books

Mehmet Zahid Sobacı, Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi: Ulusal ve Küresel Perspektifler, 4. Baskı, Bursa: MKM Yayınları, 2012 (Bekir Parlak ile birlikte)

Mehmet Zahid Sobacı (Ed.), E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons, Hershey PA: IGI Global, 2012.

Mehmet Zahid Sobacı (Ed.), E-Devlet: Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler, Ankara: Nobel Yayınevi, 2012. (Mete Yıldız ile birlikte)

Mehmet Zahid Sobacı (Ed.), Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama, Ankara: Adres Yayınevi, 2013. (Mete Yıldız ile birlikte)

Mehmet Zahid Sobacı, İdari Reform ve Politika Transferi: Yeni Kamu İşletmeciliğinin Yayılışı, Bursa: Dora Yayınevi, 2014.

Mehmet Zahid Sobacı (Ed.), Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları: Yeni Kamu İşletmeciliği ve Ötesi, Bursa: Dora, 2015. (Özer Köseoğlu ile birlikte)

Mehmet Zahid Sobacı, Belediyelerde Sosyal Medya: Değişim için Yenilikçi Fırsatlar, İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, 2015. (Özer Köseoğlu ve Naci Kargın ile birlikte)

Mehmet Zahid Sobacı (Ed.), Social Media and Local Government: Theory and Practice, Springer, 2016.

Chapters in A Book

Mehmet Zahid Sobacı, “Avrupa’da Ulusal Düzeydeki Ombudsman Kurumlarının Formal Bağımsızlık Seviyelerinin Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Perspektif”, Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar (Ed. Bekir Parlak), Ankara: Turhan Kitabevi, 2008, s. 371-396. (Mehmet Nargeleçekenler ile birlikte)

Zahid Sobacı, “The Functionality of Website-Based Services of Metropolitan Municipalities in Turkey”, Handbook of Research on Strategies for Local E-Government Adoption and Implementation: Comparative Studies (Ed. Christopher G. Reddick), Hershey PA: IGI Global, 2009, s. 437-460( Bekir Parlak ile birlikte).

Zahid Sobacı, “A Comparative Analysis of Local Agenda 21 Websites in Turkey In Terms of E-Participation”, Politics, Democracy and E-Government: Participation and Service Delivery (Ed. Christopher G. Reddick), Hershey PA: IGI Global, 2010, s. 75-93.( Bekir Parlak ile birlikte)

Mehmet Zahid Sobacı, “Governance-Based Regional Development and E-Government: The Turkish Case”, Sustainable Economic Development and the Influence of Information Technologies: Dynamics of Knowledge Society Transformation (Ed. Muhammed Karataş ve Mustafa Zihni Tunca), Hershey PA: IGI Global, 2010, s. 270-291. ( Bekir Parlak ile birlikte)

Mehmet Zahid Sobacı, “The Political Economy of Independent Regulatory Agencies in Turkey”, Understanding the Process of Economic Change in Turkey: An Institutional Approach (Ed. Tamer Çetin ve Feridun Yılmaz), Hauppouge NY: Nova Publisher, 2010, s. 239-260.(Tamer Çetin, Mehmet Nargeleçekenler ve Erdal Abdulhakimoğulları ile birlikte)

Mehmet Zahid Sobacı, “Yönetişim ve Politika Transferi: Koşulsallık Bağlamında Bir Analiz”, Yönetişim: Kuram, Boyutlar, Uygulama (Ed. Mehmet Akif Çukurçayır, Hülya Ekşi Uğuz ve H. Tuğba Eroğlu), Konya: Çizgi Kitabevi, 2010, s. 311-339.

Mehmet Zahid Sobacı, “İdari Reformun Altın Çağında Kamu Hizmetinde Derin Dönüşüm”, Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm (Ed. Ahmet Kesik ve Hasan Canpolat), Ankara: Seçkin Yayınları, 2011, s. 173-193

Mehmet Zahid Sobacı, “Introduction: Strengthening Parliaments through ICTs”, E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concepts, Experiences and Lessons (Ed. Mehmet Zahid Sobacı), Hershey PA: IGI Global, 2012, s. 1-12.

Mehmet Zahid Sobacı, “Worldwide Diffusion of E-Parliament with in the Framework of Policy Transfer”, E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concepts, Experiences and Lessons (Ed. Mehmet Zahid Sobacı), Hershey PA: IGI Global, 2012, s. 51-62.

Mehmet Zahid Sobacı, “Elitler ve Siyaset”, Siyaset Sosyolojisi (Ed. Ali Yaşar Sarıbay), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012, s. 94-115.

Mehmet Zahid Sobacı, “Bir Kamu Politikası Aktörü Olarak Bürokrasi: Türkiye Üzerine Değerlendirmeler”,  Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde Karar Verme (Ed. Özgür Önder ve Fatih Kırışık), Ankara: Orion Kitabevi, 2012, s. 51-70.

Mehmet Zahid Sobacı, “E-Parlamento: Kuram ve Uygulama”, E-Devlet: Kamu Yönetimi Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler (Ed. Mehmet Zahid Sobacı ve Mete Yıldız), Ankara: Nobel Yayınevi, 2012, s. 153-181.

Mehmet Zahid Sobacı, “Kamu Politikası ve Kamu Politikası Analizi”, Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama (Ed. Mete Yıldız ve Mehmet Zahid Sobacı), Ankara: Adres Yayınları, 2013, s. 16-42. (Mete Yıldız ile birlikte)

Mehmet Zahid Sobacı, “Politika Ağları: Aktörler Arası İlişkiler Üzerinden Kamu Politikasını Anlamak”, Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama (Ed. Mete Yıldız ve Mehmet Zahid Sobacı), Ankara: Adres Yayınları, 2013, s. 130-147.

Mehmet Zahid Sobacı, “Social Media Policy in Turkish Municipalities: Disparity Between Awareness and Implementation”,  Social Media for Government Services (Ed. Surya Nepal,  Cécile Paris ve Dimitrios Georgakopoulos, Springer, 2015, s. 97-113. (Naci Karkın ve Özer Köseoğlu ile birlikte)

Mehmet Zahid Sobacı, “ Yeni Kamu Yönetişimi: Birlikte Üretmenin ve İşbirliğinin Teorik Çerçevesi”, Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları: Yeni Kamu İşletmeciliği ve Ötesi, (Ed. Özer Köseoğlu ve Mehmet Zahid Sobacı), Bursa: Dora, s.231-248. (Özer Köseoğlu ile birlikte) 

Mehmet Zahid Sobacı, “Kamu Yönetimi Kuramının Geleceği: Yeni Kamu İşletmeciliğinden Hibritleşmeye Doğru”,  Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları: Yeni Kamu İşletmeciliği ve Ötesi, (Ed. Özer Köseoğlu ve Mehmet Zahid Sobacı), Bursa: Dora, s.297-314. (Özer Köseoğlu ile birlikte)

Mehmet Zahid Sobacı, “  Social Media and Local Governments: An Overview”,  Social Media and Local Government: Theory and Practice (Ed. Mehmet Zahid Sobacı), Springer, 2016, s. 3-21.

Mehmet Zahid Sobacı, “ The Net Effect of Social Media on Election Results: The Case of Twitter in 2014 Turkish Local Elections”,  Social Media and Local Government: Theory and Practice (Ed. Mehmet Zahid Sobacı), Springer, 2016, s. 265-279. (Kadir Yasin Eryiğit ve İbrahim Hatipoğlu ile birlikte)

Articles

Mehmet Zahid Sobacı, “Stratejik Yönetim ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 2008, s. 103-120.

Mehmet Zahid Sobacı, “Uluslar Arası Politika Yakınsaması: Kavramsal Çerçeve”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 63 (3), 2008, s. 145-159.

Zahid Sobacı, “Regional Development Agencies in Turkey: Are They Examples of Obligated Policy Transfer”, Public Organization Review, 9 (1), 2009, s. 51-65.

Mehmet Zahid Sobacı, “How Can Independency Level of an Independent Regulatory Agency in Alcohol Market Affect Alcohol Marketing? TheTurkish Case”, Akdeniz İİBF Dergisi, 10 (20), 2010, s. 141-166 (Mehmet Nargeleçekenler ve Erkan Özdemir ile birlikte).

Zahid Sobacı, “What the Turkish Parliamentary Web Site Offers to Citizens in terms of E-Participation: A Content Analysis”, Information Polity, 15 (3), 2010, s. 227-241.

Mehmet Zahid Sobacı, “Avrupa Birliği Koşulsallığının Etkinliği Bağlamında Türkiye’de Reform Üzerine Bir Analiz”, Avrupa Çalışmaları Dergisi, 10 (1), 2011, s. 85-100.

Mehmet Zahid Sobacı, “Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 9 (2), 2011, s. 215-233 (Doğan Bıçkı ile birlikte).

Mehmet Zahid Sobacı, “Türkiye’de Bölgesel Yönetişimin Kurumsal Yansıması: Kalkınma Ajansları”, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, 45 (519), 2008, s. 61-74.

Mehmet Zahid Sobacı, “The Evaluation of Restructured Local Governments in Turkey within the Context of the European Charter on Local Self-Government”,Ankara Law Review, 5 (1), 2008, s. 23-52. (Bekir Parlak ve Mustafa Ökmen ile birlikte)

Mehmet Zahid Sobacı, “Stratejik Yönetim ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 2008, s. 103-120.

Mehmet Zahid Sobacı, “Uluslar Arası Politika Yakınsaması: Kavramsal Çerçeve”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 63 (3), 2008, s. 145-159.

Zahid Sobacı, “Regional Development Agencies in Turkey: Are They Examples of Obligated Policy Transfer”, Public Organization Review, 9 (1), 2009, s. 51-65.

Mehmet Zahid Sobacı, “How Can Independency Level of an Independent Regulatory Agency in Alcohol Market Affect Alcohol Marketing? TheTurkish Case”, Akdeniz İİBF Dergisi, 10 (20), 2010, s. 141-166 (Mehmet Nargeleçekenler ve Erkan Özdemir ile birlikte).

Zahid Sobacı, “What the Turkish Parliamentary Web Site Offers to Citizens in terms of E-Participation: A Content Analysis”, Information Polity, 15 (3), 2010, s. 227-241.

Mehmet Zahid Sobacı, “Avrupa Birliği Koşulsallığının Etkinliği Bağlamında Türkiye’de Reform Üzerine Bir Analiz”, Avrupa Çalışmaları Dergisi, 10 (1), 2011, s. 85-100.

Mehmet Zahid Sobacı, “Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 9 (2), 2011, s. 215-233 (Doğan Bıçkı ile birlikte).

Mehmet Zahid Sobacı, “Politika Transferi Bağlamında Kamu Yönetiminde Neo-Liberal Reformların Yayılması: Açık Toplum Enstitüsünün Rolü”, Hacettepe Üniversitesi Sosyoekonomi Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 16 (2011-2), 2011, s. 191-210.

Mehmet Zahid Sobacı, “The Use of Twitter by Mayors in Turkey: Tweets for Better Public Services?”, Government Information Quarterly, 30 (4), 2013, 417-425 (Naci Karkın ile birlikte).

Mehmet Zahid Sobacı, “ Türkiye’de Etkin Bir Ombudsman İçin Medya Desteği: Ampirik Bir Analiz”,  Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (4), 2014, s. 25-45 (Özer Köseoğlu ile birlikte).

Mehmet Zahid Sobacı, “Determinants of E-Democracy Adoption in Turkish Municipalities: An Analysis for Spatial Diffusion Effect”, Local Government Studies, 41 (3), 2015, s. 445-469 (Kadir Yasin Eryiğit ile birlikte).

Mehmet Zahid Sobacı, “Ombudsman ve Sosyal Medya: Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Twitter Kullanımına İlişkin Ampirik Bir Analiz”,  Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71 (1), s. 103-124 (Özer Köseoğlu ile birlikte).

Congress and Conferences

Mehmet Zahid Sobacı, “Karşılaştırmalı Perspektifte Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Merkez-Yerel İlişkileri: Azerbaycan ve Kırgızistan Örneği”, 1. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi – SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim –, 18-21 Eylül, 2006, İzmit, Türkiye.(Cantürk Caner ile birlikte)

Mehmet Zahid Sobacı, “Türkiye’deki Bağımsız Düzenleyici Kurumların ‘Bağımsızlık’ Seviyeleri ve Değerlendirilmesi”, 5. Kamu Yönetimi Forumu, 18-20 Ekim 2007, Kocaeli, Türkiye.(Mehmet Nargeleçekenler ile birlikte)

Mehmet Zahid Sobacı, “Günümüzdeki İdari Reformlara Politika Transferi Odaklı Bir Bakış”, 6. Kamu Yönetimi Forumu, 9-11 Ekim 2008, Bolu, Türkiye.

Mehmet Zahid Sobacı, “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Parlamentolar Üzerindeki Etkisi: E-Parlamento”, Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 30 Ekim – 1 Kasım 2009, Yalova, Türkiye.

Mehmet Zahid Sobacı, “Türk Kamu Yönetiminin Avrupalılaşması: Bir Örnek Olarak Bağımsız Düzenleyici Kurumlar”, 5. KAYSEM (Kamu Yönetimi Sempozyumu), 13-14 Mayıs 2010, Konya, Türkiye.

Mehmet Zahid Sobacı ve, “Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin E-Katılım Uygulamaları: Website İçerik Analizi”, 8. Kamu Yönetimi Forumu, 20-22 Ekim 2010, Ankara, Türkiye.(Ramazan Altınok ile birlite)

Mehmet Zahid Sobacı, “Soft Politika Transferi Kanalı Olarak Eşleştirme Programı: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, 9. Kamu Yönetimi Forumu, 19-21 Ekim 2011, Ankara, Türkiye.

Mehmet Zahid Sobacı, “Kamu Politikaları Yoluyla Kamu Değeri Üretmek, 12. Kamu Yönetimi Forumu, 12-14 Eylül 2014, Aydın, Türkiye. (Özer Köseoğlu ile birlikte)

Mehmet Zahid Sobacı, “Political Use of Twitter: The Case of Metropolitan Mayor Candidates in 2014 Local Elections in Turkey”, Proceedings of the 8th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, 27-30 Ekim 2014, Guimaraes, Portugal, s.41-50.(Özlem Özdeşim İkiz, Nilay Yavuz ve Naci Karkın ile birlikte)

Mehmet Zahid Sobacı, “Yerel Yönetimler ve Kamu Değeri: Belediye Misyon Açıklamaları Üzerine Bir Analiz”, 13. Kamu Yönetimi Forumu, 15-17 Eylül 2015, Konya, Türkiye. (Özer Köseoğlu ve Abdülkadir Aksoy ile birlikte)

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.013]