Assoc. Prof. Dr. Neslihan SAM

 

     Department

      Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

     Sub-branch

      Urbanization and Environmental Problems

     Title

      Assoc. Prof. Dr

     E-mail

      neslihan@uludag.edu.tr

     Telephone

      0224-2941124   

 

 EDUCATION

INSTUTUTION

      PhD

Uludağ University, Institute of Social Sciences, 2004.

      MSc

Uludağ University, Institute of Social Sciences, 1996.  

      BSc

Uludağ University, F.E.A.S, 1993.

      High School

Bursa Girls’ High School

 

ACADEMIC CAREER

Research Assist.

       1994 - 2004

Research Assist. Dr.

       2004 - 2005

Lecturer, Dr.

       2005 - 2011

Assist. Prof. Dr.

       2011 - 2012

Assoc. Prof. Dr.

       2012 - .......

 

LANGUAGE SKILLS

       English

 

 

 

 

 

PUBLICATIONS

A. Internationally/ Nationally Published Books and Book Chpaters:

A.1. Internationally Published Books

1.  R. Efe, O. Mazbaev, Z. Kostova,  Sam Rıza, Sam, N.,  V.  Çalışkan, M. Bayartan, E. Atasoy (Ed.), The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Volume 2, Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2013.

2. O. Strelova, İ. Hrıstov, K. Mortan, P. Peeva, Sam Rıza, Sam, N., E. Galay, E. Atasoy (Ed.), The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Volume 3, Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2013.

3. R. Efe,  Sam, N., Sam, R., E. Spiriajevas, E. Galay (Ed.)Cities in the Globalizing World and Turkey: A Theoretical and Empirical Perspective, Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2014.                              

A.2. Chapters in Books Issued by International Publishers

 1. Sam, N., Sam Rıza, “The Dichotomies of Ecological Economy and Free Market Economy: Natural Sustainability Instrumentalism”, The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in TurkeyVolume 2, (Ed. R. Efe, O. Mazbaev, Z. Kostova, R. Sam, N. Sam, V. Çalışkan, M. Bayartan, E. Atasoy), Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2013, pp. 214-225.

 2. Sam Rıza, Sam, N., “Genetically Modified Organisms and Lives Under Surveillance”, The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Volume 2, (Ed. R. Efe, O. Mazbaev, Z. Kostova,  R. Sam, N. Sam, V. Çalışkan, M. Bayartan, E. Atasoy), Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2013, pp. 256-269.  

3. Sam, N., Sam Rıza, “Urban Restructuring and Processes of Accumulation”, Cities in the Globalizing World and Turkey: A Theoretical and Empirical Perspective, (Ed. R. Efe, N. Sam, R. Sam, E. Spiriajevas, E. Galay), Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2014, pp. 340-352.

4. Sam Rıza, Sam, N., “Thoughts on the City of Democracy or the Democracy of Cities”, Cities in the Globalizing World and Turkey: A Theoretical and Empirical Perspective,(Ed. R. Efe, N. Sam, R. Sam, E. Spiriajevas, E. Galay), Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2014, pp. 598-612.

5. Sam, N., Sam Rıza, “Uninvited Guests Inducing Crisis in a Sustainable Environment: Environmental Refugees”, Current Topics in Social Sciences, (Ed: H.Yaldır, R.Efe, E. Zuzanska-Zysko, M. Arslan), Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2016, pp. 394-403.

A.3.  Books Issued by National Publishers

1. Ertürk H., Sam, N., Kent Ekonomisi, 3. Baskı, Bursa, Ekin Kitabevi, 2009.

2.  Ertürk H., Sam, N., Kent Ekonomisi, 4. Baskı, Bursa, Ekin Kitabevi, 2011.

3. Sam, N., Sam R., (Ed.)Küreselleşen Dünyada Değişimin Farklı Yüzleri Disiplinler Arası Bir Yaklaşım, 1. Baskı, Bursa, Ezgi Kitabevi, 2011.

4. Sam, N., Sam R., (Ed.)Sosyo-Kültürel Farklılık ve Alaşım Mekanları: Kent ve Kentler, 1. Baskı,  Bursa: Ezgi Kitabevi, 2012.                                       5. Ertürk H., Dostoğlu N., Sam, N., (Ed.), Prof. Dr. Rana Akdiş Aslanoğlu Anısına Cumhuriyet Döneminde Bursa'da Kentleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Uludağ Üniversitesi, Kent Tarihi ve Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KETAM) Yayını, No: 4, Bursa, 2013.

A.4. Chapters in Books Issued by National Publishers

1. Sam, N., Bayram N., “Değişen Dünyada Kentsel Yoksulluk ve Mücadele Yöntemleri”, N. Sam ve R. Sam (Ed.), Küreselleşen Dünyada Değişimin Farklı Yüzleri Disiplinler Arası Bir Yaklaşım içinde, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2011, 221-245.

2. Sam R., Sam, N., “Bir Değişim Yüzyılının Şeffaflığında Dışa Açılmak Yerine İçe Kapanmak”, N. Sam ve R. Sam (Ed.), Küreselleşen Dünyada Değişimin Farklı Yüzleri Disiplinler Arası Bir Yaklaşım içinde, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2011, 273-304.

3. Sam, N., Sam R., “Örgütlenemeyen Bağımlı Kentlerin Kronikleşen Benzerlikleri”, N. Sam ve R. Sam (Ed.), Sosyo-Kültürel Farklılık ve Alaşım Mekanları: Kent ve Kentleriçinde, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2012, 5-38.

4. Sam R., Sam, N., “Bir Kente Bakmak, Bir Kenti Görmek”, N. Sam ve R. Sam (Ed.), Sosyo-Kültürel Farklılık ve Alaşım Mekanları: Kent ve Kentler içinde, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2012, 397-423.

5. Sam, N., Sam R., “İktidarın Ağları ve Ağların İktidarı Arasında Sıkışan Mekanlar”, M. S. Tümtaş, A. D. Ergun, C. Ergun (Yay. Haz.), Kente Dair içinde, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2016142-155.

B. Articles in International/ National Journals

B.1.  Articles Published in Other International Journals

1. Sam, N., Bayram N., Bilgel N., “The perception of residential environment quality and        neighbourhood attachment in a metropolitan city: A study on Bursa, Turkey”, eCanadian        Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.1, Issue 1, 2012.

2. Bayram N., Aytaç S.., Aytaç M., Sam, N., Bilgel N., “Poverty, Social Exclusion and Life Satisfaction: A Study from Turkey”, Journal of Poverty, 16 (4), 2012.

3. Bayram N., Aytaç S., Aytaç M., Sam, N., Bilgel N., “Measuring Social Exclusion: A Study from Turkey”, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.2, No.3, September 2011.

4. Bayram N., Sam, N., Aytaç S., Aytaç M., “Yaşam Tatmini ve Sosyal Dışlanma”, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 12, Sayı 4, 2010, 81-92.

5. Sam, N., Ertürk H., “Konut Kalitesinin Mekansal Dağılımının İstatistiksel Analizi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, 2010, 299-308.

6. Sam, N., “Soylulaştırma Süreçlerine Ekonomik Bir Yaklaşım: Rant Farkı”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve   İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı II, 2010, 133-151.

7. Sam, N., “Kent İmgesi: Bursa Örneği”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt :8, Sayı 2, 2010, 35-44.

8. Sam, N., Gürsakal S., Sam R., “Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Risk Algısı ve Çevresel Tutumlarının Belirlenmesi”, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergisi, Sayı 20, Nisan --  Mayıs --  Haziran 2010, 1-16.

9. Sam, N., Sam R., Öngen B. K., “Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının Yeni Çevresel Paradigma ve Benlik Saygısı Ölçeği ile İncelenmesi”, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergisi, Sayı 21, Temmuz – Ağustos -- Eylül 2010, 1-16.

B.2. Articles in National Peer-Reviewed Journals

1. Yıldız S., Sam N., Bayram N., “Kentte İşlenen İşyeri Suçları: Bursa İli Örneği”, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXVI, Sayı 2, 2007,  23-37.

2. Sam N., “Yoksulluğa Bir Yaklaşım Biçimi: Kapasite Yaklaşımı”, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXVII, Sayı 1, 2008,  59-70.

C.  Papers Presented at International/ National Conferences:

C.1. Papers Presented at International Conferences:

1. Aydın, Z.B., Sam, N., Açıkalın N., “Disaster Risk and Urban Regeneration Practices in Urban Residential Areas: An Example in Bursa/Turkey”, Global Interdisciplinary Business Economics Advancement Conference, Florida, USA, 2014.

2.  Bayram N., Sam, N., Aytaç M., Aytaç S., “Social Exclusion and Life Satisfaction: A Study from Turkey”, 4th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, University of Athens, Greece, 8-11 July 2009.

3. Sam, N., “Değişen Çevre Anlayışı ve Küresel Ekonomik Sistem İçerisinde Sürdürülebilir Kalkınma Kavramına Bir Bakış”, I. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi, Ankara, 22-24 Mart 2006.

C.2. Papers Presented at National Conferences:

1.  Sam, N., Ertürk H., “Kentsel Yoksulluk: Deneyim ve Söylemin Dönüşümü”, 5. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Kocaeli Üniversitesi, 18-20 Ekim 2007, s. 71-72.

2.  Bayram N., Sam, N., Aytaç M., Aytaç S., “Yaşam Tatmini ve Sosyal Dışlanma Arasındaki İlişkilerin İstatistiksel Analizi”, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Palandöken / Erzurum, 27-29 Mayıs 2009, s.30.

3. Sam, N., Ertürk H., “Ekolojik Sistem ve Ekonomik Etkinlikler: Madde Dengesi Modeli Kapsamında Bir İrdeleme”, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), İzmir, 24-25 Eylül 2009, s. 133-144.

4. Bayram N., Sam, N., Aytaç S., “Kent Ergonomisi Bağlamında Bursa’da Yaşam Tatmini Ve Sosyal Dışlanma”, 16. Ergonomi Kongresi, Hitit Üniversitesi, Çorum, 3-5 Aralık 2010, s.71.

5. Sam, N., Bilgel F., Bayram N., “Sosyal Dışlanma, Yoksulluk ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi”, Sosyal Hizmet Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 9-11 Aralık 2010.

D. Research Projects:

1. “Yoksulluk, Sosyal Dışlanma ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modelleri (YEM) ile Analizi”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje No: İ-2008/73, Bursa, 2008 (Research fellow).

2. “Bursa Kentinde Algılanan Çevre Kalitesi ve Yaşanılan Yere Duyulan Bağlılık Araştırması”, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, 2012 (Research fellow).

E. Administrative Experience:

Member of The Executive Board: Uludağ University, Research Center on Urban History: (December 2010 - .........).

Member of The Executive Board: Uludağ University, Research Center on Environmental Problems: (December 2012 - .........).  

Member of The Executive Board: Uludağ University, Faculty of Economic and Administrative Sciences: (October 2012 -  May 2013).

Vice Head of Department: Uludağ University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration: (May 2006 – April 2012).

Bologna Departmental Coordinator: Uludağ University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration: (2012 - 2013).

Head of Urbanization and Environmental  Problems  Sub-branch: Uludağ University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration: (April 2012 - .........).

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [649]