Assoc. Prof. Dr. Tolga DEMİRBAŞ

 

 

Department: Public Finance

 

Division of Department: Budget and Fiscal Planning

 

Position: Assoc.  Prof.

 

E-Mail: tolga@uludag.edu.tr

 

Phone: +90 224 294 11 41

 

EDUCATION

 

PhD Public Finance: Uludag University-2006

 

MSc Public Finance: Uludag University- 2000

 

BSc Public Finance: Uludag University- 1998

 

High School: Fatsa High School-1994

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 

Research Assistant: 1999-2010

 

Assistant Professor: June 2010

 

Associate Professor: 2012-

 

Foreign Languages: English

 

PUBLICATIONS

 

Books

Demirbaş, T. (2001). Sayıştaylar Tarafından Gerçekleştirilen Performans Denetimleri ve Türk Sayıştayı Uygulaması. Ankara: T.C. Sayıştay Başkanlığı Yayınları, Araştırma-İnceleme-Çeviri Dizisi No: 17.

İsveç Sayıştayı (2001). İsveç Sayıştayı Performans Denetimi El Kitabı (Çev. T. Demirbaş). Ankara: T.C. Sayıştay Başkanlığı Yayınları, Araştırma-İnceleme-Çeviri Dizisi No: 16. (Orijinal çalışmanın basım tarihi 1999).

 

Books Chapters

Demirbaş, T. (2009). Program Bütçeleme Sistemi: Plânlama, Programlama, Bütçeleme, Editörler Sait Y. Kaygusuz ve Şükrü Dokur, İşletmelerde Stratejik Planlama ve Bütçeleme (ss. 595-617). Bursa: Dora Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Demirbaş, T. (2009). Genel Muhasebe Kanunundan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na Türkiye’de Bütçe Reformu Geleneği, Editör Nihat Edizdoğan, Güncel Mali Konular (ss. 279-302). Bursa: Dora Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Demirbaş, T. ve Çetinkaya, Ö. (2010). Belediye Gelir Türü Olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerisinin Tartışılması, Editörler Figen Altuğ, Özhan Çetinkaya, Selçuk İpek, Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar (ss. 117-130). Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları.

Demirbaş, T. (2010). Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Faaliyet Raporları İle Saydamlığı Sağlama Çabaları: Belediyeler Üzerine Bir Araştırma, Editörler Figen Altuğ, Özhan Çetinkaya, Selçuk İpek, Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar (ss. 287-316). Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları.

Demirbaş, T. (2011). Using Web Sites to Improve Fiscal Transparency: The Case of Turkish Municipalities, Editor H. Rahman, Cases on Adoption, Diffusion and Evaluation of Global E-Governance Systems: Impact at the Grass Roots (pp. 171-191). USA: IGI-Global Publishing. Bu çalışma 2012 yılında şu eserde tekrar yayımlanmıştır: Editor Christopher G. Reddick, Cases on Public Information Management and E-Government Adoption (pp. 232-260). USA: IGI-Global Publishing.

Demirbaş, T. (2012). The Role of Parliamentary Websites in the Budget Process: The Case of the Turkish Parliament, Editor Mehmet Zahid Sobaci, E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons (pp. 180-196). USA: IGI-Global Publishing.

Demirbaş, T., Eroğlu, E., ve Çetinkaya, Ö. (2013). The Benefits and Barriers of Electronic Public Procurement System: A Case Study on Public Hospitals in Turkey, Editors Patricia Ordóñez de Pablos, Juan Manuel Cueva Lovelle, Jose Emilio Labra Gayo, Robert Tennyson, E-Procurement Management for Successful Electronic Government Systems, USA: IGI-Global Publishing (Forthcoming).

 

 

Research Articles

Demirbaş, T. (2000). 1990′lı Yıllarda Türkiye’de Konsolide Bütçe Transfer Harcamalarının Değerlendirilmesi. Malî HukukSayı:85, Ocak-Şubat, ss. 26-35.

Demirbaş, T. (2000). Sayıştaylar Tarafından Yapılan Performans Denetimlerinin Niteliği ve Türkiye’de Uygulanması İçin Gerekli Koşulların Varlığı. İktisat Dergisi, Sayı 397, Şubat, ss. 68-80.

Demirbaş, T. (2003). Küreselleşmenin Modern Devlet Maliyesine Etkileri, Sayıştay Dergisi, Sayı: 50-51, Temmuz-Aralık, ss. 87-101.

Çetinkaya, Ö. ve Demirbaş, T. (2004). Türkiye’de Belediyelere İlişkin Borçlanma Mevzuatı, Borçlanma Yapısı ve Belediye Borçlanma Yapısının İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, Kasım, ss. 18-37.

Demirbaş, T. (2006). Yolsuzlukla Mücadelede Ulusal Dürüstlük Sisteminin Temel Direği: Yüksek Denetim Kurumları, Amme İdaresi Dergisi39(2), 71-95.

Demirbaş, T. (2007). Strengthening the Budget Process in terms of Financial Discipline and Evaluation of the Case of Turkey, Journal of Academic Studies9(2), 31-56.

Çetinkaya, Ö. ve Demirbaş, T. (2008). Kamu Kaynaklarının Etkili Kullanılmasına Yönelik Temel Araçlar, Eleştiriler ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, İktisat Dergisi, Sayı 492-493, Ocak-Şubat, ss. 52-61.

Demirbaş, T. (2009). Kamu İdarelerinde Mevzuata Aykırı Mali İşlemler ve Önlenmesi Üzerine Bir Değerlendirme, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 63-64, Kasım-Aralık, ss. 127-136.

Demirbaş, T. (2009). Devlet Üniversitelerine Ödenek Tahsisinde Yeni Bir Yaklaşım: Performansa Bağlı Ödenek Tahsisi, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi, 52. Seri, ss. 79-105.

Çetinkaya, Ö. ve Demirbaş, T. (2010). Belediye Gelirlerinin Analizi ve Mali Özerklik Açısından Değerlendirilmesi, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi, 53. Seri, ss. 1-18.

Demirbaş, T. (2010). Kamu Bütçeleme Sürecinde Yazılı Olmayan Kuralların Önemi ve Bütçe Reformlarına Etkisi, Bütçe Dünyası33(1), 3-23.

Demirbaş, T. (2010). Belediyelerde Saydamlığın Sağlanmasında Faaliyet Raporlarının Rolü, Yaklaşım, Yıl 18, Sayı 208, Nisan, ss. 267-272.

Demirbaş, T., Gerçek, A., Giray, F., Yüce, M., Oğuzlar, A., “Mükelleflerin E-Vergileme Sistemini Benimsemelerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Bursa Araştırması”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Haziran 2012 Cilt XXXI, Sayı/No.1, 2012, s. 59-84.

 

Papers

Demirbaş, T. (2002). Denetimde Yükselen Paradigma: Performans Denetimi konulu seminerde davetli konuşmacı, T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Ankara, Şubat.

Demirbaş, T. (2004). Bilgi Toplumunda Kamu Kesimi Enformasyonundan Elde Edilen Gelirlerin Kamu Maliyesindeki Yeri. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, 25-26 Kasım 2004, s. 367-377.

Research Projects

Yüce, M., Giray, F., Gerçek, A., Demirbaş, T. & Oğuzlar, A., Türk Gelir İdaresinde E-Devlet Uygulamalarının Mükellefler Tarafından Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Proje No 2010/31, Bursa, 2011.

Demirbaş, T., Eroğlu, E. Türkiye’de Belediyeler Tarafından Yayımlanan Faaliyet Raporları Hakkında Kullanıcıların Algılarının İncelenmesi: Bursa Örneği, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Proje No KUAP(İ)-2012/69, Bursa, 2012-2013.

Academic and Administrative Works

 

Co-head of Public Finance Department (14.06.2010- 30.03.2012)

 

Faculty Sports Coordinator (2012- )

 

Teachings

Mali Denetim-Hazine İşlemleri-Devlet Muhasebesi

Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama, Kamuda Performans Yönetimi ve Denetimi (Yüksek Lisans)

Others

Uludag University Ping Pong Club Member

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [688]