Prof. Dr. Filiz GİRAY

 

 

Department: Public Finance

 

Division of Department: Public Finance Theory

 

Position: Full Professor

 

E-Mail: giray@uludag.edu.tr

 

Phone: +90 224 294 10 93

 

EDUCATION

 

PhD Public Finance: Uludag University

 

MSc Public Finance: Uludag University

 

BSc Public Finance: Uludag University

 

High School: Bursa Female High School

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 

Research Assistant: 1989-1996

 

Assistant Professor: 1996-2005

 

Associate Professor: 2005-2011

 

Full Professor: 2011-

 

Foreign Languages: English

 

PUBLICATIONS

 

Books

 

1. Giray, F., Koban, E. ve Gerçek, A. (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yatırımlara ve İhracata Yönelik Vergi Teşvikleri ve Karşılaştırmalı Değerlendirmesi, Bursa: Minevra Ofset.

2. Giray, F. (2003), Telekomünikasyon Sektörü ve Özelleştirme, Bursa: Ezgi Kitabevi.

3. Giray, F. (2010), Avrupa Birliği ve Türkiye’de Efektif Vergi Oranları, Bursa: Ezgi Kitabevi.

4. Giray, F. (2012), Bilgi Ekonomisinde Entelektüel Mülkiyet Hakları Üzerinde Küreselleşmenin Etkileri ve Harmonizasyonu Sorunu”, İstanbul: Bilgesam Yayınları.

5. Gerçek, A., Demirbaş, T., Giray, F., Yüce, M., Oğuzlar, A. (2013), Türk Gelir İdaresinde E-Devlet Uygulamalarının Mükellefler Tarafından Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, İstanbul: Bilgesam Yayınları.

6. Giray, F. (2015), Maliye Tarihi, Bursa: Ekin Yayın ve Dağıtım.

7. Gerçek, A., Giray, F., Demirbaş, T., Oğuzlar, A., Yüce, M. (2015), “The Factors Influencing Taxpayes’ Acceptence of E-Taxation System”, Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, (Ed. Olgu, Ö – Dinçer, H. – Hacıoğlu, Ü.) Hershey, PA. USA, IGI Global.ISBN No:978-1-4666-7289-5).

8. Giray, F. (2016), Türkiye’de Parafiskal Gelirler, Bursa: Ekin Yayın ve Dağıtım.

9. Giray, F. (2016), Vergi Teşvik Sistemi ve Uygulamaları, Bursa: Ekin Yayın ve Dağıtım.

Research Articles

 

1. Giray, F. (Temmuz/Aralık, 1989), “Negatif Gelir Vergisi İle Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun Niteliği ve Karşılıklı Değerlendirilmesi”, Maliye Yazıları, 19-21, 103-113.

2. Giray, F. (1994), “Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Gelir Ortaklığı Senetlerinde Vergilendirme”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XV(1), 15-22.

3. Giray, F. (1994), “Türkiye’de Beşeri Sermaye Yatırım Harcamalarının Konsolide Bütçe İçindeki Payı”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XV(2), 105-111.

4. Giray, F. (Mayıs, 1995), “Türk Gelir Vergisi Uygulamasında Vergi Tarifelerinin Yapısı”, Yaklaşım, 3(29), 91-94.

5. Giray, F. (Temmuz, 1995), “Türkiye’de Vergiler ve Sermaye Piyasası”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 7(32), 59-63.

6. Giray, F. (1997), “Tarım Vergi Yasası: Yüksek Marjinal Vergi Oranlarının Tarımsal Vergi Sığınakları Üzerindeki Etkisi”, 9 Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. (Prof. Dr. Nezihe Sönmez’e Armağan), 297-300.

7. Palamut, M. E., Giray, F. (Eylül-Ekim, 2001), “Cumhuriyetten Günümüze Yaşanan Mali Krizler ve Uygulanan Politikalar”, Yeni Türkiye Dergisi, 41(7), 20-34.

8. Giray, F. (Haziran, 2002), “Vergi Harcamaları: Harcama Vergileri Açısından Analizi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XXI(1), 27-52.

9. Giray, F. (Ekim, 2002) “Harcama Vergileri Açısından Elektronik Ticaret”, Vergi Dünyası, 21(254), 116-128.

10. Giray, F. (Nisan, 2003), “Zararlı Vergi Rekabeti ve Etkileri”, Vergi Dünyası, 22(260),125-136.

11. Giray, F. (Güz, 2003), “Mali Aldanım ve Kamu Harcamaları Üzerindeki Etkisi”, Liberal Düşünce Dergisi, 8(32), 211-222.

12. Giray, F. (Haziran, 2003), “Telecommunications as Infrastructure Investment and Privatization: A Case Study in Turkey”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 5(20), 191-202.

13. Giray, F. (Yaz/2003), “Çık Taraflı Yatırım Anlaşması(MAI) ve Alternatif Öneriler Üzerine Bir Değerlendirme”, Mülkiye, XXVII, 135-160.

14. Giray, F. (2004), “Dışsallıklar: Coase Teoremi”, İktisat Dergisi, (441-444), 67-75.

15. Giray, F. (2004), “Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme”, Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.Dergisi,5(1), 181-199.

16. Giray, F. (Nisan, 2004), “Vergi Rekabeti ve Serbest Bölgeler”, Vergi Dünyası, 23(272), 175-185.

17. Giray, F. (Mart, 2005), “Yolsuzluk ve Yolsuzluğun Vergi Yapısı Üzerine Etkileri”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 32, 111-138.

18. Giray, F. (Mayıs, 2005), “Küreselleşme Sürecinde Vergi Rekabeti ve Boyutlar”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 5(9), 93-122.

19. Giray, F. (Mart, 2006), “Vergisel Teşvik Türü Olarak Yatırım İndirimi”, Vergi Sorunları Dergisi, 210, 114-126.

20. Giray, F. (Mayıs, 2006), “Düz Oranlı Vergi ve Uygulamaları”, Yaklaşım Dergisi, 14(161), 329-344.

21. Giray, F. (Winter, 2006), “Privatisation and Market Liberalisation of Telecommunications in Turkey”, Telecommunications Journal of Australia, 56(2), 65-75.

22. Giray, F. (August, 2007), “The Privatization and Liberalization of Telecommunications: A Comparative Analysis for Turkish Telecommunications Sector”, European Journal of Scientific Research, 17(4), 546-559.

23. Giray, F. (Ekim, 2007), “Telekomünikasyon Sektöründe Liberalizasyon ve Türkiye’deki Durum”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2(2), 11-25.

24. Giray, F., Gerçek, A., Oğuzlar, A. and Tüzüntürk, S. (2009), “The Effects of Taxation on Mobile Phones: a Panel Data Approach”, International Journal of Mobile Communications, Vol. 7, No. 5, 594-613.

25. Giray, F. (Ekim, 2009), “Küreselleşme Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Vergi Teşvikleri: Türkiye’deki Durum Analizi”, Vergi Dünyası, Yıl:29, Sayı:338, 111-124.

26. Sevüktekin, M., Giray, F. and Nargeleçekenler, M. (2010), “A Cross-Country Comparison of Corruption and Public Expenditures: A Panel Data Approach”, International Journal of Public Administration, 33, 140-150.

27. Giray, F.(2010), “ Küreselleşme Sürecinde Kamu Maliyesi ve Küresel Ekonomik Kriz”, Güncel mali Konular, (Ed: Nihat Edizdoğan), Bursa: Dora Yayıncılık, 73-91.

28. Giray, F. (Temmuz, Aralık, 2010), “Yolsuzlukla Mücadelede E-Devlet ve Türkiye’deki Durum”, Sosyo Ekonomi, s.153-178.

29. Demirbaş, T. Gerçek, A., Giray, F.,Yüce, M., Oğuzlar, A., (2011), “Mükelleflerin E-Vergileme Sistemini Benimsemelerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Bursa Araştırması”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:XXXI, Sayı:1, 59-84.

30. Nargeleçekenler, M., Giray, F., (October, 2013), “The Twin Deficits Hypothesis For The U.S.and Turkey: An Empirical Analysis”, Business and Economics Research Journal, Cilt:4, Sayı:4, 1-23.

31. Giray, F. (Fall, 2013), “The Trips Agreement From The Perspective Of Developing Countries”, Turkish Studies, 8(12), 543-553.

32. Güzel, S, Giray, F.(2014), “Hızlı Büyüyen Kobi’ler ve Bu İşletmelere Yönelik Destekler “, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 6(1), 33-48.

33. Çınar, M., Güzel, S., Giray, F., Yüce M. (2014), “Kobi’lerin Rekabet Gücünü Artırmada Ar-Ge Faaliyetleri: Bursa Analizi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XXXIII(1), 95-118.

34. Giray, F., Gerçek, A., Aydoğdu, C. (2015), “Factors Determining Taxpayers’ Perception Towards Tax Faırness: The Structural Equation Model For Turkey”, Internatiıonal Journal of Economics and Finance Studies, 7(1-2), 17-38.

35. Giray, F., Çınar, M., Güzel, S. (May, 2015), R&D in Function of Direct Public Supports to SMEs: An Exploratory  tudy in Turkey”, Economic Review - Journal Of Economics and Business, XIII (1), 29-36.

36. Tüzüntürk, S., İnam, B., Giray, F. (2016), “Analyzing the Relationship between Foreign Direct Investment and Privatization in the European Union Founder Nations by Using Panel Data Approach”, Panoeconomicus, Online First (00), 1-16.

37. İnam, B., Giray, F., Tüzüntürk, S. (Ekim, 2016), “Liberalleşme Sürecinde Özelleştirme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ticaret Serbestliği: Bazı AB Ülkeleri ile Türkiye Karşılaştırması”, Ömer Halis Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(4), 251-270.

38. Giray, F., İnam, B., Tüzüntürk, S. (Ekim, 2016), “Bazı AB Üyesi Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Kurumlar Vergisi İlişkisi: 2008 Küresel Finansal Kriz Öncesi ve Sonrası Bulgular”, Journal of Life Economics, 3(4), 31-48.

 

Papers

 

1. Giray, F. (23-25 November, 2006), “The Privatization and Liberalization of Telecommunications: A Comparative Analysis for Turkish Telecommunications Sector”, Management International(MIC) Portoroz/Slovenya.

2. Giray, F. (September 25-28, 2008), “Knowledge Economics From A Global Public Good Perspective: In Digital Markets”, 2008 Networking and Electronic Commerce Research Conference Riva De Garda/Italy.

3. Tatlıoğlu, İ. and F. Giray (November, 26-29 2008), “Knowledge From point view of Externalities and Intervention of Government”, 2008 Management International(MIC)Barcelona /Spain.

4. Giray, F. and Nargeleçekenler, M. (18-20 March, 2011), “The Twin Deficits Hypothesis For  The U.S. And Turkey: An Empirical Analysis”, Midwest Economics Association ConferenceSt. Louis/ The U.S.

5.Hilton, T., Giray, F, (3-6 October, 2012), “Comparing IS Ethics in Turkey and the USA”, 52nd Annual IACIS International Conference, South Carolina, USA.

6. Giray, F., Çınar, M., Güzel, S. (22-27 October, 2014), “The Using Level 0f R&D Towards Direct Supports of SMEs: An Exploratory Study In Turkey”, EBES Conference, Barcelona /Spain.

7. İnam, B., Giray, F., Tüzüntürk, S. (2016) “Public Debt and Corruption Relationship in Some EU Countries: Panel Cointegration and Causality Analyses”, 2nd  International Conference on Social Sciences and Education Research, November4-6 2016, İstanbul.

8. Giray, F., İnam, B., Tüzüntürk, S. (Ekim, 2016), “Dynamic Analysis of Corruption and Public Debt Relationship: The Case of Turkey”, 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, October 28-29, 2016.

 

Research Projects

 

1. Giray, F. (2010-2011), Bilgi Ekonomisinde Entelektüel Mülkiyet Hakları Üzerinde Küreselleşmenin Etkileri ve Harmonizasyonu SorunuTÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma, Amerika Birleşik Devletleri, University of Wisconsin-Eau-Claire.

2. Yüce M., Giray F., Gerçek, A., Demirbaş, T. Oğuzlar, A., (2010-2011), Türk Gelir İdaresinde E-Devlet Uygulamalarının Mükellefler Tarafından Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin DeğerlendirilmesiUludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.

3. Giray, F., Güzel, S., Nargeleçekenler, M., Yüce, M., (2012), "Kobi'lere Yönelik AR-GE Teşvikleri ve Bu Teşviklerin Bursa Ekonomisine Katkısı", Uludağ Üniversitesi BAB Projesi.

4. Giray, F., Tüzüntürk, S., İnam, B. (2014), “Özelleştirmenin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Yaklaşımı”, Uludağ Üniversitesi BAB Projesi.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.394]