Prof. Dr. Mircan TOKATLIOĞLU

 

 

Department: Public Finance

 

Division of Department: Fiscal Policy

 

Position: Full Professor

 

E-Mail: mircanyildiz@uludag.edu.tr

 

Phone: +90 224 294 10 97

 

EDUCATION

 

PhD Public Finance: Uludag University

 

MSc Public Finance: Uludag University

 

BSc Public Finance: Bursa University – Faculty of Economics and Social Science

 

High School: Cumhuriyet High School

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 

Research Assistant: 1983-1991

 

Assistant Professor: 1991-1999

 

Associate Professor: 1999-2007

 

Full Professor: 2007-

 

Foreign Languages: French, English

 

PUBLICATIONS

 

Books

Mircan Tokatlıoğlu ve Ufuk Selen, Maliye Politikası, Ekin Yayınları, Bursa, 2017.

Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, Fayda-Maliyet Analizi, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005.

Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, Merkezi Planlamada Mali Teşvik Sistemi (Sovyet Deneyimi),Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005.

Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, Küreselleşme ve Kamu Hizmetleri, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005.

Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, Avrupa Birliği’nde Maliye Politikası ve Türkiye Açısından Bir DeğerlendirmeAlfa Basım Yayım, İstanbul, 2004.

 

Research Articles

Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, Semih Şen ve Halil Serbes, “Avrupa Birliği Borç Krizi ve Finansal Yardım Mekanizmaları”, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Methibay’a Armağan, (Editör: Fatih Saraçoğlu ve Muharrem Çakır), Ankara, 2017.

Semih Şen ve Mircan Tokatlıoğlu, “Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği”, Maliye Dergisi, Sayı:170, Ocak-Haziran 2016.

Fulya Mercimek ve Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, “Küresel Finansal Krizde BRIC Ülkeleri ve Krize Karşı Maliye Politikaları”, Finans&Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:51, Sayı:593, Temmuz 2014.

Feride Bakar, Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, “Küresel Finansal Kriz Sürecinde Avrupa Birliği Vergi Politikaları”, Maliye Dergisi, Sayı: 163, (Temmuz-Aralık 2012), ss. 481-504.

Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, Fulya Mercimek, Ümit Demirhan, Osman Esen; “2008 Krizi ve Avrupa Birliği’ne Etkileri”, Maliye Politikasının Oluşturulmasında Parlamentonun Rolü, Uluslararası Sempozyum: Bildiriler ve Makaleler, 21-22 Ekim 2010, Sivas, Düzenleyen: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dünya Bankası, Maliye Bakanlığı ve Cumhuriyet Üniversitesi; Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Basımevi, ss.215-238.

Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Vergisel Uyumu”, Güncel Mali Konular (Ed. Nihat Edizdoğan), Dora Yayıncılık, Bursa, 2009 içinde ss.53-71.

Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, “Türkiye’de Dış Ticaretin Vergilendirilmesi ve Avrupa Birliği”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 5, Sayı 10 (Kasım 2005), ss.46-72.

Mircan Yıldız Tokatlıoğlu,.(Çev.) “Fayda-Maliyet Analizinin Temel İlkeleri”, Yazanlar: Hubert Lévy-Lambert, Henri Guillaume; Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 2 (2004), ss.117-136.

Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, “Ekonomik Boyutu İle Yolsuzluk Olgusu ve Yolsuzlukla Mücadele” İSGUC.ORG Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2003, (http://www.isguc.org)

Mircan Yıldız, “Türk Kamu Mali Sisteminin Avrupa Birliğine Uyumu”, Yeni Türkiye Dergisi, Yıl 6, Sayı 36, (Kasım – Aralık 2000), ss.1357-1368.

Mircan Yıldız, “Avrupa Birliği’nde Dolaysız Vergilerin Uyumlaştırılması”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 17, Sayı 4 (Aralık 1999), (http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi)

Mircan Yıldız, “Ekonomik ve Parasal Bütünleşmede Maliye Politikası: Devletin Ekonomik İşlevleri Açısından Bir İnceleme”, Amme İdaresi Dergisi,Cilt 32, Sayı4 (Aralık 1999), ss.29-45.

Mircan Yıldız, “Bütünleşme Biçimleri ve Avrupa Birliği”, Dış Ticaret Dergisi, Yıl:4, Sayı 15 (Ekim 1999), ss.89-117. (http://www.foreigntrade.gov.tr)

Mircan Yıldız, “Avrupa Birliği’nde Dolaylı Vergilerin Uyumlaştırılması”, Maliye Yazıları, Sayı 64 (Temmuz-Eylül 1999), ss.14-26.

Mircan Yıldız “Avrupa Birliği’nin Finansmanında Bazı Sorunlar”, Maliye Yazıları, Sayı 63 (Nisan-Haziran 1999), ss.17-22.

Mircan Yıldız, “Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Üzerine Düşünceler”, Türk Kamu İşletmeleri Birliği Bülteni, Yıl:4, Sayı 13 (Eylül 1998), ss.67.

Mircan Yıldız, “Dışa Açılma Döneminde Türkiye İle Sovyetler Birliği Arasındaki Ekonomik ve   Mali İlişkiler (1980-1990)”, Maliye Yazıları,Sayı 59 (Nisan-Haziran 1998), ss.34-47.

Mircan Yıldız, “Avrupa Birliği’nin Finansmanı”, İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 37. Seri (Prof. Dr. Kenan Bulutoğlu’na Armağan), Yıl 1996/1997, Emek Matbaacılık, İstanbul, 1998, ss.195-212.

Mircan Yıldız, “Türkiye-Sovyetler Birliği Ekonomik ve Mali İlişkilerinde Tarihsel Gelişim”,Maliye Yazıları,Sayı 57 (Ekim –Aralık 1997), ss.30-45.

Mircan Yıldız, “Çevre Koruma Politikalarında Mali Önlemler”, Prof. Dr. Nezihe Sönmez’ e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, İzmir, 1997, ss.591-602.

Mircan Yıldız, “Karadeniz Ekonomik İşbirliği”, Para ve Finans Ansiklopedisi, 2.Cilt, (Ed. Deniz Gökçe ), 1996, ss.978-985.

Mircan Yıldız, (Çev.), “Kirlenme ve Tıkanıklıklarla Mücadelede Vergilemenin Rolü”, Yazan: Rémy Prud’homme , Banka ve Ekonomik Yorumlar,Cilt 29, Sayı 11-12 (Kasım-Aralık 1992), ss.29-36.

Mircan Yıldız, “Kamu Gelir ve Giderleri Açısından Plan-Bütçe İlişkisi ve Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı”, Mali Sorunlara Çözüm Dergisi,(Temmuz 1986), ss.40-45.

Mircan Yıldız, “Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Gelişimi”, Uludağ İktisat ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt VI, Sayı 1 (Nisan 1985),  ss.117-131

 

Papers

 

Mircan Tokatlıoğlu and Semih Şen, “Turkey’s Situation Regarding Maastricht Fiscal Policy Criteria and Comparison with Member Countries of the European Union”, 8th Internatioal Conference of Political Economy, Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, June 28-30, 2017, Belgrade, Serbia.

Mircan Yıldız,  “Avrupa’nın Ekonomik ve Parasal Bütünleşmesinde Maliye Politikasının Rolü”, 17. Türkiye Maliye Sempozyumu: Avrupa Birliği’ne Geçiş Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu, (22-25 Mayıs 2002, Fethiye), Ankara Üniversitesi SBF ve Hukuk Fakültesi,TÜRMOB Yayını, N.185, Ankara.

Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, “Avrupa Birliği İle İlişkiler Bağlamında Türk Tarımı ve Sorunları” Paneli, Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü ve Maliye Topluluğu, 11.04.2003, Bursa, İİBF Bordo Salon.

Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, “Batı ve Doğu Avrupa Ekonomilerinde Mali ve Siyasi Gelişmeler”, Düzenleyen: Öğretim Elemanları Sendikası Bursa Şubesi, Uludağ İİBF, Bordo Salon, 9 Kasım 2000.

 

Thesis

 

Mircan Yıldız, “Yükseköğretim ve Türkiye’de Yükseköğretim Harcamalarının Analizi”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Danışman: Prof. Dr. Nuri Burhan, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Bursa, 1983.

Mircan Yıldız, “Merkezi Planlamada Mali Teşvik Sistemi”, Danışman: Prof. Dr. Nuri Burhan, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Bursa, 1990. (Yayımlanmış Doktora Tezi).

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [857]