Assoc. Prof. Dr. B. Aydem ÇİFTÇİOĞLU

 

 

Department: Business Administration

Division: Management and Organization

Title:Associated Professor

Email: aydemaydemir@uludag.edu.tr

Telephone: +90  224 29 41189   

Personal Web Site:

 

Educational Background

PhD: 2008, Uludag University Institute of Social Science

Master of Science: 2001 Uludag University Institute of Social Science 

Bachelor: 1999- Eastern Mediterranean University

Business Administration Department

 

Academic Background

Research Assistant:  2001-2012

Assistant Professor:

Associate Professor: 2012-

Professor:

Language:  Engilish

Publications:

1-Aydem Çiftçioğlu, Özer arabacı, Implemating Simple slope thechniques to interaction of
workvariables, Alphanumetric Journali, Vol2, Issue 2, 2014, 25-36.
2-Mehlika Saraç, Aydem Çiftçioğlu, What to Human resource managers think about the
employee’s Internet Usage?, Anadolu University Journal of Social science, Vol 14, Issue 2,
June 2014, 1-12.
3-B.Aydem Çiftçioğlu, Dimensional Analysis of Employer Branding Perceptions of Current
Employees, Journal of Enterpreneurship and Development, vol 9, No 2, 2015, 417-437.
4-B.Aydem Çiftçioğlu, Is Organizational Trust Associated With Organizational Prestige?
A Political Party Example,Vol 2, No3, 2015,187-197.
5-B.Aydem Çiftçioğlu, How Ethıcal Codes Form Among Bıst Sustaınabılıty Indexed Fırms,
Journal of Accounting and Taxation Studies,2016, vol 9, No2, 89-110.
6-Aylin Poroy Arsoy, Özer Arabacı, Aydem Çiftçioğlu, Corporate Social Responsibility And Financial Performance Relationship: The Case Of Turkey,Muhasebe ve Finansman Dergisi(MUFAD), Journal of Accounting and Finance, Sayı 53, Ocak 2012,159-176.
7-B.Aydem Cıftcıoglu, Aylın Poroy Arsoy, Barıs Sipahi Investigating Accountants’ Occupational Commitment And Occupational Turnover Intention: Evidence From Turkish Accountants, International Journal of Accounting and Finance , Vol 3, No 2, 2011, 165-176
8-Aydem Çiftçioğlu, Aylin Poroy Arsoy, Seval Kardeş Selimoğlu, “Perceptions of Prospective Job Applicants on Corporate Social Responsibility Performance: ISE Corporate Governance Index Companies in Turkey, Social Reponsibility Review,2011, No 4, ISSN 1759-5886, ss.33-43.
9-B.Aydem Çiftçioğlu, Investigating Occupational Commitment And Turnover Intention Relationship With Burnout Syndrome ,İşletme ve Ekonomi Araştırma Dergisi/ Business and Economics Research Journal,Cilt 2,Sayı 3,Temmuz 2011.
10-B.Aydem Çiftçioğlu, Exploring The Role Of Percevied External Prestıge In Employee’s Emotional Appeal: Evıdence From A Textile Firm, İşletme ve Ekonomi Araştırma Dergisi/ Business and Economics Research Journal, Cilt 1, Sayı 3,85-96, 2010.
11-B.Aydem Çiftçioğlu, Zeyyat Sabuncuoğlu, An Investigation On Percevied External Prestige And Related Work Variables In A Turkish Context, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan kaynakları Dergisi /The Journal of Industrial Relations & Human Resources, Cilt 13,Sayı 1, 2010,105-126
12-B.Aydem Çiftçioğlu “The Relationship Between Perceived External Prestige, And Turnover Intention: An Empirical Investigation” Corporate Reputation Review, Vol 13, No 4, 2010,248–263.
13-B.Aydem Çiftçioğlu “Relationship Between Organizational Commitment And Organizational Identification: A Theorıcal Investıgatıon”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan kaynakları Dergisi /The Journal of Industrial Relations & Human Resources, Cilt 12, No 1, 71-92, 2010
14-B. Aydem Aydemir “İşletmelerin Yeni Rekabet Aracı Olarak Kurumsal İtibar”, İş, Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi/ The Journal of Industrial Relations & Human Resources, Cilt:10 Sayı:2, Nisan 2008, 27-53
15-Aydem Çiftçioğlu, Nergis Poroy, “Sosyal Sorumluluk Ve Bölümlere Göre Raporlama İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma”, İşletme ve Ekonomi Araştırma Dergisi/ Business and Economics Research Journal, Cilt 1, Sayı 1, 2010, 83-99
16-Bilçin Tak, Aydem Çiftçioğlu, ''Mesleki Bağlılık ile Çalışanların Örgütte Kalma Niyeti Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma'', Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi, Cilt 63, Sayı: 4, 156-178, 2008.
17-Bilçin Tak, Aydem Çiftçioğlu, “Algılanan Örgütsel Prestij ile Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Akdeniz University Journal Of The Faculty Of Economics And Administrative Sciences (Jeas)Kasım 2009.
18-Bilçin Tak, Aydem Çiftçioğlu, Alis Özçakır, Ahmet Divleli, ''Mesleki Bağlılığın Bireylerin Mesleklerine ve Çalıştıkları Örgüte İlişkin Tutumlarını Nasıl Etkilediğini Anlamaya Yönelik Bir Alan Araştırması '', İş, Güç ve Endüstri İlişkileri Dergisi/ The Journal of Industrial Relations & Human Resources, Cilt 11, Sayı: 4, 2009. 6-26
19-Aydem Çiftçioğlu “İşletmelerde Hedef Belirleme Ve Etkili İletişimde NLP”, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Dergisi, Journal of Administrative Science, Cilt 8, Sayı 1, 2010, 98-116
20-Bilçin Tak, Aydem Çiftçioğlu “Üç Boyutlu Mesleki Bağlılık Ölçeğinin Türkçe’de Güvenilirlik ve Geçerliliğinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması” Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 35-54,Mart 2009.
21-B.Aydem Çiftçioğlu, Güven Ordun, Hastaların Hekimlerin Kendileri İle Kurdukları İletişiminden Memnuniyet Düzeylerinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Journal of Marmara University Institute of Social Science, Cilt 9,Sayı 34,109-118, 2010.
22-Mehlika Saraç, B.Aydem Çiftçioğlu, Elektronik İnsan Kaynakları Yönetiminde E-Öğrenme Açılımı, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt XXIX, Sayı 1, 29-52,2010

 

Conferences:

International Conferences

1-Aylin Poroy, Aydem Çiftçioğlu, Tuğba Bora,Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Kurumsal Yönetim Uygulamaları, I. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, ISAF, 31Mayıs-2Haziran 2012, Gaziantep, Turkiye
2-Aydem Çiftçioğlu, "Investıgatıng Teachers’ Occoupatıonal Evaluatıons: Evıdence From Hıgh School Teachers From Turkey” 3rd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG-2012 09 – 12 May 2012, Ankara University & Near East University, Efes Surmeli Hotel, Izmir - Turkey
3-Aydem Çiftçioğlu, Aylin Poroy Arsoy, Seval Kardes Selimoğlu, Perceptions Of Prospective Job Applicants On Corporate Social Responsibility Performance: ISE Corporate Governance Index Companies In Turkey, First International Symposium on Corporate Responsibility and Sustainable Development, 19-20 April, 2011, London.
4-Aydem Çiftçioğlu, Aylin Poroy, “Student's Attachment To Their University: Evidence From A Turkish University”, International VII. Knowledge, Economy and Management Congress, 30 October- 1 November 2009, Thermalium Wellness Park Hotel YALOVA
5-B.Aydem Çiftçioğlu, Özer Arabacı, “Implementing Simple Slope Techniques to Interaction Of Work Variables”, 6th International Confrence on Business, Management and Economics, 7-9 October 2010, Çeşme İzmir, 160-173.
6-.Aydem Çiftçioğlu, Aylin Poroy, Barış Sipahi, “Investigating Burnout Syndrome of Turkish Accountants”, 6th International Confrence on Business, Management and Economics, 7-9 October 2010, Çeşme İzmir
7-Deger Alper, Aylin Poroy, B.Aydem Çiftçioğlu, “Corporate Governance and Risk Management”, 6th International Confrence on Business, Management and Economics, 7-9 October 2010, Çeşme İzmir ,202-211
8-Bilçin Tak, Kurtuluş Kaymaz, Deniz Sığırlı, Umut Eroğlu, Aydem Çiftçioğlu, Fatmanur Ertuğrul, “Conceptualization of Corporate Social Responsibility Construct in Turkish Context: A Longitudinal Study”, 21. European Business Ethics Network (EBEN) Annual Conference, 17-19 October 2008, Turkey
 

National Conferences

1-Kurtuluş Kaymaz, Aydem Çiftçioğlu, Duygu Acar, “Yönetim Organizasyon Konuları Bağlamında Üniversite Sanayi İşbirliği Çalışmaları: Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Kapsamında Bir İnceleme”, 18.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Adana,2010
2-Bilçin Tak, Aydem Çiftçioğlu, Duygu Acar, Aylin Bağrıcı, “Yabancı Yazın Bağımlısı Olma” Üzerine Bir Tartışma: Türkçe Örgütsel Bağlılık Yazınının Genel Profili” 17. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, 2009, Eskişehir.
3-Bilçin Tak, Aydem Çiftçioğlu, Evren Topuz, “Çalışanların Örgütlerine ve Mesleklerine Aidiyet Geliştirmelerinin Sonuçları: Görgül Bir Çalışma” 17.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, 2009, Eskişehir.
4-Bilçin Tak, Alis Özçakır, Aydem Çiftçioğlu, ''Mesleki ve Örgütsel Bağlılık ile Örgütten ve Meslekten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma'', 16.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 2008, Antalya.
5-Zeyyat Sabuncuoğlu, Berrin Filizöz, Aydem Çiftçioğlu, İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Etik Algılamaları: Antalya Bölgesi Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, II. Turizimde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, 79-96 Mart 2011.
6-Mehlika Saraç, Aydem Çiftçioğlu, Örgütlerde İş Dışı İnternet Kullanımı: Ik Yöneticilerinin Algısı Ve Mevcut Yönetsel Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme, 20, Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, 24-26 Mayıs, 2012, Çeşme, İzmir.
7-Bilçin Tak, Aydem Aydemir, ''İş Tasarım Sistemi, Örgütsel Bağlılık ve Çalışanların Stratejik Oryantasyon Düzeyi Arasındaki Etkileşimin İncelenmesine Yönelik Bir Model Geliştirme Çalışması '', 10.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2002, Antalya.
8-Bilçin Tak, Aydem Aydemir, ''Çalışanların Mesleki Bağlılıkları ile İş Tatminleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma'', 11.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2003, Afyon.
9-Bilçin Tak, Aydem Aydemir, ''Örgütsel Özdeşleşme Üzerine İki Görgül Araştırma'', 12.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2004, Bursa.

 

Projects:

Books:

1-Aydem Çiftçioğlu, “Online İtibar Yönetimi” Dora Kitapevi, Bursa, Aralık 2016.
2-Aydem Çiftçioğlu, ''Kurumsal İtibar Yönetimi” Dora Kitabevi, Bursa, Aralık 2009, ISBN 978-605-4118-45-8

 

Chapters:

Other Publications:

Scientific Awards:

Research Interests:   

Master and PhD Thesis Supervised: Prof.Dr.Zeyyat SAbuncuoğlu

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [637]