Assoc. Prof. Dr. Değer ALPER

 

 

Department: Business Administration

Division: Accounting & Finance

Title: Associate Professor

Email: dalper@uludag.edu.tr

Telephone: 224-294 10 62

Personal Web Site:

 

Educational Background

PhD: 2000 – Uludag University

Master of Science: 1992 - Uludag University

Bachelor: 1989 - Uludag University

 

Academic Background

Research Assistant: 1990

Assistant Professor: 2002

Associate Professor: 2012

 

Language:

PUBLICATIONS:


  1. “Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Firma Performansına Etkisi Türkiye Örneği”, Değer Alper, Ebru Aydoğan,  Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences, Vol. 19, Issue.34, pp. 185-214., 2018

2.  “Finansal Bazlı Marka Değerinin Firma Performansı Üzerine Etkisi”, Değer Alper, Ebru Aydoğan, International Journal of Academic Value Studies, Vol.3, Issue.16, 2017

  1. “Prediction of Corporate Governance-Performance Relationship With A Dynamic Model”, Değer Alper, Ebru Aydoğan, Journal of Accounting and Taxation Studies, Vol.10, pp.91-106, 2017

 

  1. “The Profitability of Contrarian Strategy: Borsa Istanbul Case”, Değer Alper, Ebru Aydoğan, The Journal of Accounting and Finance, Vol.74, pp.201-214, 2017

 

5. “Petrol Fiyatlarının Firma Karlılığına Etkisi”, Değer Alper, Ebru
Aydoğan, Nesrin Özkan, Esen Kara, The Journal of Accounting and Finance, Vol.72, pp. 151-162, 2016

6. “Relationship Between R&D and Corporate Performance: An Empirical Analysis in
Istanbul Stock Exchange”, Değer Alper, Ebru Aydoğan, Paradoks
Economics, Sociology and Policy Journal, Volume 12, Number 2, July 2016


7. "Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability:
Empirical Evidence from Turkey", Değer Alper, Adem Anbar,
Business and Economics Research Journal, Volume 2, Number 2, pp.139-152, 2011


8. "Küresel Finansal Kriz Döneminde ABD Hisse Senedi Piyasası ile İMKB Arasındaki
Etkileşimin Dinamik Koşullu Korelasyon Analiziyle İncelenmesi", Adem
Anbar, Değer Alper, Esen Kara, Elektronic Journal of Social Sciences,
Vol:10, Issue:36, pp.155-170, 2011


9. "Bankaların Türev Ürün Kullanım Yoğunluğunu Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi", Adem Anbar, Değer Alper, The Journal of Accounting and Finance, Vol: 50, pp.77-94, 2011


10. "Proje Değerlemesinde Karar Ağacı Analizi ve Reel Opsiyon Yaklaşımının
Karşılaştırılması", Değer Alper, Adem Anbar, Paradoks
Economics, Sociology and Policy Journal, Vol: 7, Issue: 1, pp.47-66, 2011


11. “Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar”, Değer Alper, Business and
Economics Research Journal, Vol:2, Issue:1, ISSN: 1309-2448, 2011.


12. “Osmanlı İmparatorluğu’nun İç Borçlanmada Kullandığı Yöntem Ve Araçlar” Değer Alper –Adem Anbar, Journal of Finance Letters, Vol:87, pp.27-49, 2010.


13. “Sulandırmanın Hisse Başına Kazanç Hesaplamasına Etkileri ” Değer Alper, Aylin Poroy Arsoy, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, Yıl: 19,
Temmuz-Ağustos 2009, Sayı:94. ISSN: 1303-5444 ss. 59-78.


14. “16. ve 18. YY Arasında Bursa Para Vakıfları ve Bursa Ekonomisine Etkileri”, Değer Alper, Canan Başdar, Uludag University Journal of Economy & Society, Vol: 28, Issue: 1,
 pp: 85-99, 2009


15. “Ticari İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ve Yapılandırılması”, Değer Alper, The Journal of Accounting and Finance, Vol:40. ISSN: 1304-0391, pp: 142-153, 2008


16. “İklim Değişikliğinin Finansal Hizmet Sektörüne Etkileri”, Değer Alper, Adem Anbar; Elektronic Journal of Social Sciences, Vol:7,
Issue:23, ISSN:1304-0278, pp. 223-253, 2008.

 


17. “Yatırım Fonu Seçim Kararlarında Çerçeveleme Etkisi”, Değer Alper,
Yasemin Ertan, The Journal of Accounting and Finance, Vol:34, pp:174-
184, 2008.


18. “Küresel Isınmanın Dünya Ekonomisine ve Türkiye Ekonomisine Etkisi”, Değer Alper, Adem Anbar; Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences, Vol:9, Issue:4, pp:15-54, 2007.


19. “Sermaye Bütçelemesi ve Reel Opsiyonlar”, Değer Alper, Uludag University Journal of Economy & Society, Vol:26, Issue:1, pp.69-86, 2007


20. “Türk Firmalarının Halka Arz Oranları ile Performansları arasındaki İlişkinin
Vekalet Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi: İMKB’de Hisse Senetleri işlem Gören 128
Firma Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Değer Alper, Ümit Can Güvençer,
Uludag University Journal of Economy & Society, Vol: XXV, Issue:2, pp.71-83, 2006.


21. “Makine Techizat Kiralamalarına Dayalı Menkulleştirme” Akademik Fener Balıkesir
Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F. Yayını, Cilt 1, Sayı:1, Yıl 2003, ss:17-52.


22. “Finans Mühendisliği” Yrd. Doç. Dr. Değer Alper Akademik Fener, Balıkesir
Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F. Yayını, Cilt 1, Sayı:1, Yıl 2003, ss:1-16.


23. “KOBİ’lerde Leasing Uygulamaları Üzerine Bir Alan Araştırması”, Yrd. Doç Dr.
Değer Alper, Bilanço Dergisi, Yıl:3 , Sayı:28, Kasım 2001


24. “Türev Ürünler ile Risk Yönetimi”, Yrd. Doç. Dr. Değer Alper, Bilanço Dergisi,
Yıl:3, Sayı: 23, Haziran 2001.


25. “Vadeli Faiz Sözleşmeleri” Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:19, Sayı:4,
Aralık,2001.


26. “Franchising” Prof. Dr. Ali Ceylan, Arş.Gör Değer Alper; Bakış Dergisi, Sayı: 23,Mart
1993

 

CONFERENCES

1. “Corporate Governance and Risk Management: The Case of Turkey” Değer Alper,
Aylin Poroy Arsoy, Aydem Çiftçioğlu, 6th International Conference on Business,
Management and Economics, 06-08 October 2011, Çeşme, İzmir-Turkey.


2. “Between 16th and 17th Centuries Cash Waqfs in Bursa and Their Effects On Bursa
Economy” Tebliği Yrd. Doç.Dr. Değer Alper, Canan Başdar; The 12th World Congress of
Accounting Historians, 20-24 Temmuz 2008, İstanbul.


3. “Bursa Bölgesinde Tekstil İşletmelerinin İşletme Sermayesi Sorunları ve Çözüm
Önerileri” Tebliği , Prof. Dr. Ali Ceylan, Dr. Değer Alper; Tekstil Sektöründe Yatırım
Stratejileri Sempozyumu, TÜBİTAK-BUTAL, 14-15 Ekim 2002, Bursa.


4. “Zıtlık Stratejisi Optimizasyonu”, Doç. Dr. Değer Alper, Araş. Gör. Ebru Aydoğan; 2nd
International Symposium on Accounting and Finance, 29-31 Mayıs 2014, Bursa


5. “Bir Afet Riski Olarak Terörizm Riskinin Modellenmesi”, Doç. Dr. Değer Alper, Araş.
Gör. Ebru Aydoğan; 2nd International Symposium on Accounting and Finance, 29-31 Mayıs
2014, Bursa


6. “The Evaluation of Contrarian Investment Strategy with The Approach of Behavioral
Finance- An Application on Istanbul Stock Exchange”, Doç. Dr. Değer Alper, Araş. Gör.
Ebru Aydoğan, III. European Conference on Social and Behavioral Science, February 2014,
Rome


8. “Gönüllü Karbon Piyasaları ve Türkiye”, Doç. Dr. Değer Alper, Araş. Gör. Ebru
Aydoğan, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, 11-13 Kasım 2014,
Bursa


7. “The Effect of Research and Development Costs On Firms’ Financial Performance:
An Investigation On Chemistry Sector In Turkey, Doç. Dr. Değer Alper, Araş. Gör. Ebru
Aydoğan, 3rd International Academic Conference in Paris, 10-11 August 2015, Paris

  1. “Examining The Relationship Between CSR And Firm Performance Of Companies Listed In Istanbul Stock Exchange” Ebru Aydoğan, Değer Alper, Prag, Çekya, 2016

 

9.  “Performance Of Corporate Governance Index In Terms Of Rısk And Return: Case Of Turkey”, Değer Alper, Ebru Aydoğan, Prag, Çekya, 2016

 

10.  “Determınatıon Of The Locatıon Of Establıshment Wıth Electre Method: Bursa Provınce Automotıve Industry Case”, Değer Alper, Ebru Aydoğan, Canan Başdar, Makedonya, Ohrid, 2017

 

PROJECTS

1. Değer Alper, Ebru Aydoğan, Esen Kara, Nesrin Özkan, “Petrol Fiyatlarının Firma
Performansına Etkisi”, Uludag University Scientific Research Project, March 2015 (Cordinater)

 

 

 

 

 

BOOKS


1. "Kredi İflas Takası CDS", Yrd. Doç Dr. Değer Alper, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2011


2. "Yatırım Projeleri Analizi", Yrd. Doç. Dr. Adem Anbar, Yrd. Doç. Dr. Değer Alper,
Ekin Kitabevi, 2009.


3. "Finans Matematiği", Yrd. Doç. Dr. Zehra Başkaya, Yrd. Doç. Dr. Değer
Alper, Ekin Kitabevi, 2003.

 

CHAPTERS

1. “Menkulleştirme” , 9. Bölüm, Finansal Teknikler, Prof. Dr. Ali Ceylan, 4. Baskı, Ekin
Kitabevi, 2002.

 

RESEARCH INTEREST

Business Finance, International Finance, Derivatives, Securitisation

 

MASTER AND PHD THESİS SUPERVİSED:

  1. Nevin Şahin, (2004) Bankalarda risk yönetimi ve riske maruz değer(RMD) modelinin uygulanması (Risk management in banking and practising the model of value at risk )

2.   Tolga Başoğlu, (2005) Enerji türevleri ve Türkiye'de uygulanabilirliği (Energy derivatives and its applicability in Turkey)

3.  Gülsen Alkaç Özdemir, (2005) Hava türevleri ve uygulamaları (Weather derivatives and applicaitons )

4. Cemil Yavuz Altan, (2005)   Özel emeklilik şirketlerinde portföy yönetimi ve Türkiye uygulaması
(Portfolio management in private pension firms and the practise in Turkey )

5. Yasemin Ertan, (2007) Davranışsal finans ve pişmanlık teorisi'nin döviz kuru riskinden korunma kararına etkisi ( The effects of behavioral finance and regret theory on currency hedging decision )

6.  Serdar Gulamov, (2007) İpotek sisteminin Türkiye sermaye piyasasına muhtemel etkileri ( The possible impacts of mortgage system on Turkish capital market )

7. Ümit Can Güvençer, (2008) Vekâlet teorisi: Firma performansına etkisi (Agency theory: Its effect on company performance )

8. Ebru Aydoğan, (2013) Zıtlık yatırım stratejisinin davranışsal finans yaklaşımı ile değerlendirilmesi: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama ( The evaluation of contrarian investment strategy with the approach of behavioral finance :An application on İstanbul Stock Exchange )

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.041]