Prof. Dr. Füsun ÇINAR ALTINTAŞ

 

 

Department: Business Administration

Division: Management - Organization

Title: Professor

Email: fcinar@uludag.edu.tr

Telephone: 294 10 48

Personal Web Site: -

Educational Background

PhD: 2004 / Uludag University – Institute of Social Sciences

Master of Science: 2000 / Uludag University – Institute of Social Sciences

Master of Science: 1998 / Uludag University – Institute of Social Sciences

Bachelor: 1994 / Dokuz Eylül University – Faculty of  Economics and Administrative Sciences

Academic Background

Research Assistant: 1998-2007

Assistant Professor: 2009-2012

Associate Professor: 2012-2017

Professor: 2017

Language:

English

Publications:

Articles

 1. Füsun Çınar Altıntaş, Ceyda Kavurmacı (2018), “Örgütsel Davranış Alanının Gelişim Çizgisini Belirlemeye Yönelik Çok Boyutlu Ölçekleme Çalışması (1965-2015)”, BJSS Balkan Journal of Social Sciences, Vol. 7, Num. 13.
 2. Füsun Çınar Altıntaş, Ceyda Kavurmacı  (2018),Yöneticilik Özelliklerine İlişkin Algılanan Cinsiyet Kalıp Yargılarının Analizi”, Ankara University The Journal of the Faculty of Political Science (Accepted for publication)
 3. Füsun Çınar Altıntaş, Feride Bahar Işın, M. Hakan Altıntaş, Hans Ruediger Kaufman, Senem Alkibay (2017), “The Mediating Effects of Adaptive Selling and Commitment on The Relationship Between Management Control and Sales Performance", Euromed Journal of Business, Vol. 12, No.1.
 4. Füsun Çınar Altıntaş (2017), “Örgütsel Davranış Yazının Ele Aldığı Konular Açısından İncelenmesi: 1981-2015 Yıllarına İlişkin İçerik Analizi”, Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences, Volume: 18 Issue: 33
 5. Füsun Çınar Altıntaş (2017), “Örgütsel Adalet İle İş Tatmini Arasındaki İlişki Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması”, International Journal of Academic Value Studies, Vol: 3,  Issue: 9.
 6. Füsun Çınar Altıntaş (2017), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarındaki Temel Vurgulara İlişkin Nitel Bir Analiz”, Paradoks Economy, Sociology and Policy Journal, Vol.12, Number 1.
 7. Feride Bahar Kurtulmuşoğlu, Murat Hakan Altıntaş, Füsun Çınar Altıntaş, Hans Ruediger Kaufmann, Rene Dentiste Mueller, (2017), “Managers and Consumers in Political Area: Spatial Analysis on Non-Voting Speed and National Culture Values”, Asian Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 5, No,8
 8. Füsun Çınar Altıntaş (2017), “Turkish Version of Perception of Organizational Politics Scale: A Pilot Study on Validity and Reliability Analysis”, Journal of Business Research Turk, Vol. 9, Issue, 2. 
 9. Kavurmacı, C. and ÇINAR Altintaş, F . (2017). Stratejik Karar Verme Sürecine Bilişsel Yaklaşım: Üst Kademe Yöneticiler Üzerine Nitel Bir Araştırma. Journal of Management and Economics Research, 15 (3), 93-115. DOI: 10.11611/yead.312041
 10. Füsun Çınar Altıntaş (2016), “Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Örgütsel Vatandaşlık Üzerine Etkisi”, Industrial Relations and Human Resources Journal,, Vol 18, Num., 4.
 11. Altintaş, F. And Kavurmaci C. (2016). Bireysel Karar Stilleri Ve Yönetsel Değer İlişkisi. Balkan Journal Of Social Sciences. Special Issue. December.
 12. Füsun Çınar Altıntaş; Gender, Based Analysis of Leadership Differences in Turkey, Euromed Journal of Business, Vol. 5, No.1, 2010 Indexed: Cabell’s Directory of Publishing Opportunities in Management & Marketing
 13. Füsun Çınar Altıntaş, Murat Hakan Altıntaş F. Bahar Işın, Necmi Gürsakal; Moderating Effect of Feminist., Identity on Transformational Leadership and Sales Performance Relationship, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. X, No. 1, 2010. Indexed: Business Source Premier.
 14. Feride Bahar Isin, M. Hakan Altintas, Füsun Çınar Altıntas; Research on the Attitudes of Consumers and Workers towards Customer Misbehaviors, Journal of Service Science, Volume 2, Number 1, 2010. Indexed: Business Source Premier.
 15. Füsun Çınar Altıntaş, M. Hakan Altıntaş, The Relationship Between Feminist / Womanist Identity and Leadership Styles of Women Managers in Turkey, Gender in Management: An International Review, Vol.23, No.3, 2008. Indexed: Cabell’s Directory of Publishing Opportunities in Management & Marketing
 16. M. Hakan Altıntaş, Füsun Çınar Altıntaş, Tuncer TOKOL; Personal Values of American and European Marketing Educators A Comparative Analysis, Journal for Advancement of Marketing Education, Vol. 10, No.1, 2007 Indexed: Business Source Complete
 17. Füsun Çınar Altıntaş; Kişiliğin Algılanan Örgütsel Sabotaj Davranışları Üzerindeki Etkisi, Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences, Vol. 27, Num 1, June-July 2009.
 18. Füsun Çınar Altıntaş; A Comparative Analysis of Turkish and German Managers’ Personal Values, Ankara University The Journal of the Faculty of Political Science, Vol 63, Num 4 , 2008.
 19. Füsun Çınar Altıntaş; Örgüt Yapısının Örgütsel Politika ve İşlem Adaleti Üzerine Etkisinin Yapısal Denklem Modellemesi Yardımıyla Analizi, Anadolu University Journal of Social Sciences, Vol 7, Num 2, 2007.
 20. Füsun Çınar Altıntaş; Bireysel Değerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Analiz, Dokuz Eylül University Faculty of Business Journal, Vol 7, Num 2, 2006.
 21. M. Hakan Altıntaş, Füsun Çınar Altıntaş, Tuncer TOKOL; E-Ticaret Engellerinin E-Ticaret Kullanma Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Türkiye’deki İhracatçı KOBİ’ ler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma, Ankara University The Journal of the Faculty of Political Science, Vol 64, Num4, 2006 .
 22. Füsun Çınar Altıntaş; Hizmet Çalışanları Olarak Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Bir Analiz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversity Journal of Administrative Sciences, December 2006.
 23. Füsun Çınar Altıntaş; Strateji Geliştirme Süreci İçerisinde Stratejik Başarı Unsurlarının Değerlendirilmesi, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi “Is-Guc, The Journal of Industrial Relations & Human Resources”, Vol,5 Num,2, 2003.
 24. Füsun Çınar Altıntaş; Organizasyonel Davranış Alanında Yeni Bir Yaklaşım: Organizasyonel Yurttaşlık Davranışı, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi “Is-Guc, The Journal of Industrial Relations & Human Resources”, Vol 3, Num: 1,2001.
 25. Füsun Çınar Altıntaş; Organizasyonlarda Çağdaş Bir Yaklaşım: Yetkilendirme (Empowerment), Uludag University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal, Vol 17, Num 1,1999.

 

Conferences:

 1. Füsun Çınar Altıntaş, M.Hakan Altıntaş;The Effect of Salesperson Creativity on Sales Performance”, International Conference for Business and Economics. 20-23 June, Venezia, 2017.
 2. Ceyda Kavurmacı, Füsun Çınar Altıntaş; Effect of Board’s Member’s Gender on Financial Performance, IV. International Finance and Account Symposium, 3-4 July, Macedonia 2017.
 3. Füsun Çınar Altıntaş, Ceyda Kavurmacı; Örgütsel Davranış Alanının Gelişim Çizgisini Belirlemeye Yönelik Çok Boyutlu Ölçekleme Çalışması (1965-2015). International Congress of Management, Economy and Policy. 26-27 May İstanbul, 2017.
 4. Feride Bahar Kurtulmuşoğlu, Murat Hakan Altıntaş, Füsun Çınar Altıntaş; İnovasyon ve Pazarlama Alan Yazınının Gelişim Çizgisini Belirlemeye Yönelik Çok Boyutlu Ölçekleme Çalışması (1965-2016), 22. National Marketing Congress, Trabzon 28-29-30 September, 2017.
 5. Füsun Çınar Altıntaş, Ceyda Kavurmacı; The Structure of Organizational Behavior Field: A Multidimensional Scaling Study (1965-2015). International Conference for Business and Economics. 1-4 November, Prag, 2016.
 6. Füsun Çınar Altıntaş, Ceyda Kavurmacı; Bireysel Karar Stilleri ve Yönetsel Değer İlişkisi. International Congress of Management, Economy and Policy. 26-27 November. İstanbul, 2016.
 7. Füsun Çınar Altıntaş; “Mustafakemalpaşa da Şehir Markası Yaratma, 3rd International Mustafakemalpaşa Symposium, 13-15 May, Mustafakemalpaşa-Bursa, 2016.  
 8. Zeyyat Sabuncuoğlu, Füsun Çınar Altıntaş, M.Hakan Altıntaş; Aile İşletmelerinde Çatışma Algısı, Aile Etkisi Ve Performans İlişkisi: Aile Üyesi Kadınlar Açısından Bir İnceleme, Family Businesses Congress, İstanbul 18- 19 April 2008.
 9. Melek Vergiliel Tüz, Füsun Çınar Altıntaş; Psikolojik Sözleşme İhlalleri Ve Psikolojik Sözleşme İhlallerinin İşgören Davranışlarına Olan Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, 9. National Management and Organizationa Congress, İstanbul May 2001.

Projects:

 1. Füsun Çınar Altıntaş, Ceyda Kavurmacı (2016); Gender Role Stereotypes in Management: Schein Descriptive Index Construct Validation, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, KUAP (İ)-2016/14.
 2. Füsun Çınar Altıntaş, Ceyda Kavurmacı (2016); Determination and Analysis of Gender Role Stereotypes Regarding Women Managers, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, HDP(İ)-2014/68.

Books:

Melek Vergiliel Tüz, Füsun Çınar Altıntaş, Yönetime Kültürel Bakış, Ulusal Kültür Temelli Yaklaşım, Furkan Ofset, Bursa 2008.

Chapters:

 1. Füsun Çınar Altıntaş, Ceyda Kavurmacı (2017), “ Value Statements in Web Pages of Turkish State Universities: A Basic Classifications” Advocacy in Academia and the Role of Teacher Preparation Programs, Ursula Thomas (Editör), IGI Global, 302-316 ISBN: 1522529071, 9781522529071, ss. 302-316.
 2. Füsun Çınar Altıntaş (2006), “Kurumsal Vatandaşlık Davranışı”, Kurumsal Kültür, Coşkun Can Aktan (Editör), Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, Kurumsal Araştırmalar Serisi, No.3, Ankara
 3. Füsun Çınar Altıntaş (2005), “Organizasyonel Yurttaşlık Davranışı”, Örgütsel Psikoloji, Zeyyat Sabuncuoğlu- Melek Tüz, Bursa.
 4. Füsun Çınar Altıntaş (2002), “Örgütsel Adalet Kavramı ve Örgüt Yapısının Çalışanların Adalet Algılamaları Üzerindeki Etkisi”, İşletmelerde Çağdaş Yaklaşımlar, Zeyyat Sabuncuoğlu (Editör), Ezgi Kitabevi Yayınları,  Bursa.

Master and PhD Thesis Supervised:

Master Thesis

 1. Ceyda Kavurmacı, Cognitive approach to strategic decision making process: A qualitative research on high level managers, Uludag University Institute of Social Sciences, 2014.
 2. Fazilet Nohut, A cross culture study of perceived organizational culture and organizational citizenship behaviors: Turkey and Egypt samples, Uludag University Institute of Social Sciences, 2016.
 3. Efrahim Akan, Impact Of Differences And Contextual Factors On Employee Creativity Performance, Uludag University Institute of Social Sciences, 2018.
 4. İlhan Burak Doğan, A research on motivational factors and their levels of public, private and third sectors' employees, Uludag University Institute of Social Sciences, 2018.

 

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.109]